Informacije iz članka 18. stavka 5. Zakona o DKOM-a

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13 i 74/14.) u članku 18. stavak 5., propisuje: „Državna komisija dužna je najmanje dva puta godišnje na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima“.

Najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe:
 • neusklađenost dokumentacije za nadmetanje sa pozitivnim zakonskim rješenjima (dokazivanje jednakovrijednosti, dokazi sposobnosti, opis predmeta nabave i sl.),
 • nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje,
 • odluka o odabiru nije u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje i Zakonom o javnoj nabavi,
 • nejednako postupanje u odnosu na sudionike pojedinog postupka.
Najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija:

Državna komisija u žalbenom postupku postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede iz članka 404. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.).
 
Uzimajući u obzir činjenicu da je ZJN2016 stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine kao i s obzirom da su još uvijek u tijeku žalbeni postupci na koje se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.) u nastavku dajemo najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija prema odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.).

         
Karakteristične pogreške ponuditelja:
 • nedovoljno se koristi mogućnost traženja objašnjenja dokumentacije za nadmetanje,
 • ponuda nije sastavljena u skladu sa uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje (dokazi sposobnosti, tehničke specifikacije, katalozi, prijevodi i sl.),
 • ponuda ima formalne pogreške (uvez ponude, pogreške pri numeraciji stranica ponude, potpisivanje dokumenata u ponudi i sl.)
Karakteristične pogreške naručitelja:
 • nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje,
 • traže se suvišne i nepotrebne izjave – čiji nedostatak kasnije rezultira nemogućnošću naknadne dostave istih s obzirom da se radi o dijelovima ponude koje nije moguće upotpunjavati,
 • prilikom traženja referenci stručnjaka i potvrda o urednom izvršenju ugovora traže se, kumulativno, prezahtjevni uvjeti,
 • objašnjenjem i izmjenama dokumentacije za nadmetanje često se narušuje integritet izvorne dokumentacije za nadmetanje što onemogućuje kvalitetan postupak pregleda i ocjena pristiglih ponuda,
 • manjkavo i često pogrešno se primjenjuju odredbe o upotpunjavanju ponude,
 • prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda ocjena ponuda se ne vrši sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje što dovodi do žalbenog postupka,
 • postoje naznake postupanja naručitelja s ciljem da se odabere nominalno jeftinija ponuda, koja očigledno ne zadovoljava uvjetima za nadmetanje,
Izvor: Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2015. godinu, koje je prihvatio Hrvatski sabor na 2. sjednici, 2. prosinca 2016. godine.