Informacije iz članka 18. stavka 5. Zakona o DKOM-u

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13 i 74/14.) u članku 18. stavak 5., propisuje: „Državna komisija dužna je najmanje dva puta godišnje na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima“.

U žalbenim postupcima koji su vođeni pred Državnom komisijom mogu se izdvojiti slijedeći najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe, koji se godinama ponavljaju:
  
 1. dokumentacija za nadmetanje nije u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima (dokazivanje jednakovrijednosti, dokazi sposobnosti, opis predmeta nabave, itd.),
 2. nejasna i kontradiktorna dokumentacija za nadmetanje,
 3. odluka o odabiru nije u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje i Zakonom o javnoj nabavi,
 4. nejednako postupanje u odnosu na sudionike pojedinog postupka,
 5. primjena odredaba o pojašnjenju  i/ili upotpunjavanju ponuda
 
Najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija dijele se na one počinjene od strane ponuditelja i od strane naručitelja.
 

Karakteristične pogreške ponuditelja:

 1. nedovoljno se koristi mogućnost traženja objašnjenja dokumentacije za nadmetanje,
 2. ponuda nije sastavljena u skladu sa uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje (dokazi sposobnosti, tehničke specifikacije, katalozi, prijevodi i sl.),
 3. ponuda ima formalne pogreške (uvez ponude, potpisivanje dokumenata u ponudi osobito vezano za elektroničku dostavu ponuda i sl.),
 4. nepravilna primjena instituta poslovne tajne

Karakteristične pogreške naručitelja:

 1. nejasna i kontradiktorna dokumentacija,
 2. traže se suvišne i nepotrebne izjave – čiji nedostatak kasnije rezultira nemogućnošću naknadne dostave istih s obzirom da se radi o dijelovima ponude koje nije moguće upotpunjavati,
 3. prilikom traženja referenci stručnjaka i potvrda o urednom izvršenju ugovora traže se, kumulativno, prezahtjevni uvjeti,
 4. objašnjenjem i izmjenama dokumentacije za nadmetanje često se narušava integritet izvorne dokumentacije za nadmetanje što onemogućava kvalitetan postupak pregleda i ocjena pristiglih ponuda,
 5. manjkavo i često pogrešno se primjenjuju odredbe o upotpunjavanju i pojašnjenju ponude,
 6. pregled i ocjena pristiglih ponuda  nije  sukladna uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje što dovodi do žalbenog postupka,
 7. postoje naznake postupanja naručitelja s ciljem da se odabere nominalno jeftinija ponuda, koja očigledno ne zadovoljava uvjetima za nadmetanje, te neosnovanog prebacivanja odgovornosti za odabir skuplje ponude na Državnu komisiju.

Izvor: Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2016. godinu, koje je prihvatio Hrvatski sabor na 5. sjednici, 6. listopada 2017. godine.