Primjena mjerodavnog propisa

Zakon o koncesijama - Zakon o javnoj nabavi - Postupak pregleda i ocjene ponuda - Članak 1. Zakona o koncesijama - Članak 48. Zakona o koncesijama