Rješenje KLASA: 19/979 od 29. studenog 2019.


Rješenje KLASA: 19/979 od 29. studenog 2019. 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Svi gospodarski subjekti u ponudi - Članak 257. ZJN 2016
 
Iz zakonskih odredbi proizlazi da upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana dokazuje gospodarski subjekt.

Imajući na umu sadržaj odredbe članka 257. stavak 1. ZJN 2016 te jasno propisano značenje pojma gospodarskog subjekta, ovo tijelo smatra da sporni zahtjev iz točke 21.1. dokumentacije o nabavi nije protivan citiranim odredbama ZJN 2016 te se stoga ovaj žalbeni navod ocjenjuje kao neosnovan. Ovakvo pravno shvaćanje istovjetno je pravnom shvaćanju ovoga tijela iz Rješenja donesenih u žalbenim predmetima KLASA: UP/II-034-02/18-01/411 i  KLASA: UP/II-034-02/18-01/445.


Poveznica na Rješenje