Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/17-01/647
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb Croatia Chartering d.o.o. , Rijeka natrijev klorid-NaCl
Broj: 2017/S 0F2-0010796
Roba 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/646
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić - Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić - Čakovec)
Broj: 2017/S 0F5-0010824
Radovi 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/645
Sisačko-moslavačka županija , Sisak SGM Informatika d.o.o. , Split kupnja računalne opreme
Broj: 2017/S 0F2-0012378
Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/644
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana dobava i ugradnja sklopnog bloka za TS(20)0,4 kV Slašćak
Broj: 2017/S 0F5-0012796
Roba 12.09.2017. 29.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/643
Grad Zagreb , Zagreb V.I.A.-lab d.o.o. , Zagreb gotovi testovi za ekologiju i ostalo (grupa 1.)
Broj: 2016/S 002-0007268
Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/642
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Varteks Pro d.o.o. , Varaždin kombinezoni tamnoplavi (NPSCP)   Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/641
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri, tinte i potrošni materijal za pisače i telefaks aparate
Broj: 2017/S 0F2-0017569
Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/640
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0017678
Usluge 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/639
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb dentalna jedinica-komada 2
Broj: 2017/S 0F2-0009416
Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/638
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe endoskopske kirurgije (grupa 38)
Broj: 2017/S 0F2-0006502
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/637
Ministarstvo obrane , Zagreb Aero Partner d.o.o. , Zagreb   11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/636
Grad Zagreb , Zagreb ZP Centrogradnja d.o.o., Zagreb i Brodomerkur d.d., Split radovi na izgradnji osnovne škole i dvorane Hrvatski Leskovac
Broj: 2017/S 0F2-0010033
Radovi 11.09.2017. 14.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/635
Klinički bolnički centar Split , Split Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja lijekovi skupine J (grupa 15)
Broj: 2017/S 0F2-0012458
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/634
Grad Zagreb , Zagreb Brodometalurgija d.o.o. , Split drvca za božićno i novogodišnje uređenje vanjskih gradskih prostora
Broj: 2017/S 0F2-0009009
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/633
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Finera d.o.o. , Zagreb nabava digitalnog mamografskog uređaja
Broj: 2017/S 0F2-0014677
Roba 11.09.2017. 13.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/632
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Vodogradnja Osijek d.d. , Osijek usluge uređenja trasa dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0017678
Mjeąovita nabava 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/631
Ivkom d.d. , Ivanec Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko kupnja pogrebnih potrepština za IVKOM d.d., Ivanec
Broj: 2017/S 0F2-0013231
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/630
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Ugoplast d.o.o. , Vukojevci polipropilenske cijevi za zaštitu šumskih sadnica
Broj: 2017/S 0F2-0009139
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/629
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb sustav tehničke zaštite na saniranom odlagalištu Viševac
Broj: 2017/S 0F2-001809
Roba 08.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/628
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Pectus d.o.o. , Perković građevinski radovi Elektre Šibenik-područje Knin   Radovi 08.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/627
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Flamtron d.o.o. , Kutina brojila
Broj: 2017/S 0F5-0013275
Roba 08.09.2017. 27.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/626
Grad Zagreb , Zagreb Armus d.o.o. , Zagreb drvca za božićno i novogodišnje uređenje vanjskih gradskih prostora
Broj: 2017/S 0F2-0009009
Roba 07.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/625
Vodovod Korenica d.o.o. , Korenica Inženjerski projektni zavod d.d. , Zagreb usluga izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracija Plitvička jezera za sufinanciranje iz fondova EU
Broj: 2017/S 0F5-0017801
Usluge 07.09.2017. 15.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/624
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Mi Star d.o.o. , Zagreb nabava balističke zaštitne opreme (po grupama)
Broj: 2017/S 017-0017115
Roba 05.09.2017. 07.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/623
Grad Zagreb , Zagreb ZP Izgradnja futura d.o.o., Donji Stupnik, Geometar d.o.o., Zagreb, Geo-ispitivanja d.o.o., Zagreb, Montmontaža-Zavartek d.o.o., Zagreb i Velteh d.o.o., Zagreb adaptacija učeničkog doma Hotelijersko-turističke škole
Broj: 2017/S OF2-0006247
Radovi 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/622
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Lonja-Zelina d.d. , Dugo Selo nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 8., područje malog sliva Zelina-Lonja i područje Rugvica
Broj: 2017/S OF2-0008123
Radovi 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/621
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb Duplico d.o.o. , Kalinovica izrada sustava automatizacije rada bušotina koje rade pomoću dubinskih sisaljki
Broj: 2017/S OF5-0005080
Usluge 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/620
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. , Zagreb nabava balističke zaštitne opreme (po grupama)
Broj: 2017/S 017-0016770
Roba 05.09.2017. 14.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/619
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Valkre d.o.o. , Zagreb nabava balističke zaštitne opreme (po grupama)
Broj: 2017/S 017-0016770
Roba 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/618
Grad Zagreb , Zagreb BKS-Leasing d.o.o. , Zagreb dostavna i teretna vozila putem financijskog leasinga (po grupama)
Broj: 2016/S 002-0021448
Roba 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/617
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije , Čađavica Oikon d.o.o. , Zagreb izrada Akcijskog plana upravljanja strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom ribe-crnka (Umbra krameri)   Usluge 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/616
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ABB d.o.o. , Zagreb dobava i montaža SN postrojenja za potrebe transformacije 35/10 KV u TS 35/10(20) kV Krasica   Roba 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/615
Grad Split, , Split Alcina d.o.o. , Zagreb usluga tehničke pomoći za provedbu Interreg Med projekta Teeschools
Broj: 2017/S OF2-0009180
Usluge 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/614
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja infuzijske otopine (grupe:2., 5., 6. i 8.)
Broj: 2017/S 0F2-0011481
Roba 04.09.2017. 11.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/613
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb IN2 d.o.o. , Zagreb usluge održavanja i tehničke podrške za produkte ERP-a
Broj: 2017/S OF2-0012521
Usluge 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/612
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Porsche leasing d.o.o. , Zagreb nabava robe putem financijskog leasinga-šumski kamionski stup s prikolicom
Broj: 2017/S OF2-0016974
Roba 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/611
Opća bolnica Karlovac , Karlovac EndoPro implants d.o.o. , Zagreb potrošni medicinski materijal IX-ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju (grupa 1. i 2.)
Broj: 2016/S 002-0014164
Roba 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/610
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Financijska agencija, Zagreb i Pismohrana servis d.o.o., Zagreb usluga digitalizacije i arhiviranja elektroenergetskih suglasnosti sa pripadajućom dokumentacijom
Broj: 2017/S OF5-0008690
Usluge 01.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/609
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Sanodent d.o.o. , Zagreb popravak stomatoloških aparata
Broj: 2017/S OF2-0017122
Usluge 31.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/608
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Wellmax d.o.o. , Split srednjenaponski sklopni blokovi (grupa 4.)
Broj: 2016/S 005-0029025
Roba 30.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/607
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana oprema za uzemljenje zvjezdišta
Broj: 2017/S OF5-0012867
Roba 30.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/606
Grad Zagreb , Zagreb SB Leasing d.o.o. , Zagreb vozila i strojevi putem operativnog leasinga (grupa 2)
Broj: 2015/S 002-0039692
Usluge 30.08.2017. 13.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/605
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni RTG uređaj
Broj: 2017/S 0F2-0013195
Roba 30.08.2017. 25.09.2017
20.09.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/604
Hrvatske vode , Zagreb ZP Lonja Strug d.d., Kutina i Binđo d.o.o., Ivanić Grad nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 9 područje malog sliva Lonja-Trebež
Broj: 2017/S OF2-0008107
Radovi 30.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/603
Grad Zagreb , Zagreb ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb i TEB Inženjering d.d., Zagreb izrada glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme sa pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima
Broj: 2016/S 002-0030135
Usluge 30.08.2017. 12.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/602
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Frigooprema d.o.o. , Split servis split sustava, rashladnog kompresora i rashladnih ormara
Broj: 2017/S 0F2-0012882
Usluge 28.08.2017. 02.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/601
Ministarstvo obrane , Zagreb Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. , Zagreb borbena oprema
Broj: 2017/S 017-0011043
Roba 28.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/600
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Zagreb toneri
Broj: 2017/S 0F2-0011136
Roba 28.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/599
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb oprema za uzemljenje zvjezdišta
Broj: 2017/S 0F5-0012867
Roba 28.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/598
Grad Zagreb , Zagreb Proklima-tim d.o.o. , Zagreb štandovi
Broj: 2017/S 0F2-0010464
Roba 28.08.2017. 02.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/597
Grad Zagreb , Zagreb Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. , Čakovec svježe meso peradi
Broj: 2017/S 0F2-0007445
Roba 25.08.2017. 04.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/596
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Obrt za građevinarstvo Krešo Gabrić, vl. Krešo Gabrić , Ružić izgradnja i održavanje šumske infrastrukture - tehnologija sitnilicom
Broj: 2017/S 0F2-0009073
Radovi 25.08.2017. 13.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/595
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko usluga ispisa
Broj: 2017/S 0F2-0011771
Usluge 25.08.2017. 06.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/594
Psihijatrijska bolnica Ugljan , Ugljan Eurogast d.o.o. , Sveta Nedelja nabava kuhinjske opreme za bolničku kuhinju
Broj: 2017/S 0F2-0012836
Roba 25.08.2017. 13.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/593
Grad Krapina , Krapina Presečki grupa d.o.o. , Krapina prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Krapine (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0013391
Usluge 25.08.2017. 11.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/592
G.K.P. Komunalac d.o.o. , Koprivnica Gradatin d.o.o. , Sesvete plave posude za otpadni papir i karton i RFID transponder za posude
Broj: 2017/S 0F2-0014857
Roba 25.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/591
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na objektu Rasklopište R 10(20) 0,4 kV Cret Viljevski i priključni kabel KB 10(20) kV za R Cret Viljevski
Broj: 2017/S 0F5-0010143
Radovi 24.08.2017. 28.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/590
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike društva HEP grupe
Broj: 2016/S 005-0029039
Usluge 24.08.2017. 28.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/589
GKP PRE-KOM d.o.o. , Prelog Gradatin d.o.o. , Sesvete posude za odvojeno skupljanje otpada
Broj: 2017/S 0F2-0014579
Roba 23.08.2017. 13.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/588
Grad Split, , Split Institut IGH d.d. , Zagreb usluge izrade konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno-edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta (grupa I)
Broj: 2017/S 0F2-0010485
Usluge 23.08.2017. 29.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/587
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Pedom asfalti d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC10, čvor Sveta Helena-čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec 1-čvorište Gradec
Broj: 2017/S OF2-0012205
Radovi 23.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/586
Grad Zadar , Zadar Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja na okoliš
Broj: 2017/S 0F2-0013375
Usluge 23.08.2017. 08.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/585
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja imovine, usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti i usluge osigurnja motornih vozila
Broj: 2017/S 0F2-0013802
Usluge 23.08.2017. 04.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/584
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Obrt za građevinarstvo Krešo Gabrić, vl. Krešo Gabrić , Ružić izgradnja i održavanje šumske infrastrukture-tehnologija sitnilicom
Broj: 2017/S 0F2-0009073
Mjeąovita nabava 21.08.2017. 24.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/583
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Turković d.o.o., , Velika Gorica usluga cestovnog prijevoza kamenog materijala i usluga građevinskim strojevima na održavanju šumskih prometnica (grupa 7)
Broj: 2017/S OF2-0011511
Usluge 21.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/582
Šibensko-kninska županija , Šibenik Autotransport d.d. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola u kojima je županija osnivač (grupa 10.)
Broj: 2017/S OF2-0010755
Usluge 21.08.2017. 05.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/581
Šibensko-kninska županija , Šibenik Autotransport d.d. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola u kojima je županija osnivač (grupa 6.)
Broj: 2017/S 0F2-0010755
Usluge 21.08.2017. 28.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/580
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb reagensi za laboratorij (grupa 9.)
Broj: 2017/S OF2-0010719
Roba 18.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/579
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb V.I.A.-lab d.o.o. , Zagreb kolone za kromatografiju (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0011405
Roba 18.08.2017. 28.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/578
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb
Broj: 2017/S 0F2-0016176
Roba 18.08.2017. 16.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/577
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na objektu Rasklopište R 10(20) 0,4 kV Klisa
Broj: 2017/S 0F5-0010670
Mjeąovita nabava 17.08.2017. 20.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/576
Grad Karlovac , Karlovac ZP Vodoprivreda Karlovac d.d., Karlovac i Aquaterm d.o.o., Karlovac radovi na izgradnji kanala oborinske odvodnje Tičarnica i izgradnji odvodnje i rekonstrukciji vodoopskrbe Žumberačke ulice
Broj: 2017/S 0F2-0012650
Radovi 17.08.2017. 20.09.2017
31.08.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/575
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Rijekaprojekt d.o.o. , Rijeka kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC75, dionica Vodnjan-Pula, faza II I=1,05 km
Broj: 2016/S 002-0030077
Usluge 16.08.2017. 19.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/574
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Broj: 2016/S 002-0019954
Roba 16.08.2017. 26.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/573
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka ZP Proplus d.o.o., Maribor, Ekonerg d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga upravljanja projektom realizacije Nove bolnice KBC Rijeka na lokalitetu Sušak
Broj: 2017/S 0F2-0008307
Usluge 14.08.2017. 03.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/572
Grad Zagreb , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb kućni komposteri
Broj: 2017/S 0F2-0009502
Roba 14.08.2017. 27.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/571
Komunalno d.o.o. , Vrgorac Loveco d.o.o. , Rijeka sanacija, puštanje u rad, organizaciju i vođenje probnog rada te osiguravanje svih uvjeta za primopredaju uređaja komunalnom poduzeću
Broj: 2017/S 0F5-0016361
Roba 14.08.2017. 28.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/570
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Zagreb uredski ispisni papir i mješoviti uredski materijal
Broj: 2017/S 0F5-0005857
Roba 14.08.2017. 15.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/569
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Sokol d.o.o. , Vinkovci izvođenje radova na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije, I etapa-istočni dio dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci
Broj: 2017/S 0F5-007372
Radovi 11.08.2017. 06.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/568
Grad Samobor , Samobor Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb nabava opskrbe prirodnim plinom
Broj: 2017/S 0F2-0012760
Roba 11.08.2017. 12.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/567
Ministarstvo zdravstva , Zagreb IN2 d.o.o. , Zagreb nabava centralnog upravljačkog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava, centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno priklupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenja podataka, strukturirane objave na webu iz svih bolnica u Republici Hrvatskoj, te nadogradnje sustava fakturiranja iz bolnica
Broj: 2017/S 0F2-0015721
Roba 10.08.2017. 09.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/566
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Crodux plin d.o.o. , Zagreb kupnja plina
Broj: 2017/S 0F2-0013460
Roba 09.08.2017. 15.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/565
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo ZP Grafist d.o.o., Koper, Slovenija, Ingra d.d., Zagreb i Čelebija-ing d.o.o., Gornja Vrba rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo
Broj: 2016/S 005-0008279
Radovi 09.08.2017. 04.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/564
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. , Dugo Selo Obrt Lajpold, vl. Mirko Lajpold , Novoselec usluge čišćenja javnih površina, skupljanja i odvoza komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina na području Grada Dugog Sela
Broj: 2017/S 0F2-002047
Usluge 08.08.2017. 03.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/563
Grad Hvar , Hvar Edel sport d.o.o. , Zagreb radovi izvedbe terena s umjetnom travom na nogometnom igralištu Hvar
Broj: 2017/5 0F2-0011066
Radovi 08.08.2017. 20.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/562
Opća bolnica Zadar , Zadar Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti liječnika i osiguranje imovine
Broj: 2017/S 0F2-0013844
Usluge 08.08.2017. 08.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/561
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb telekomunikacijske usluge-javna govorna usluga u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0012736
Usluge 08.08.2017. 19.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/560
Istarska županija , Pazin Iskon Internet d.d. , Zagreb javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu
Broj: 2017/S 0F2-0011492
Usluge 07.08.2017. 28.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/559
Opća bolnica Pula , Pula Endomedic d.o.o. , Zagreb nabava opreme za endoskopiju za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F2-0013877
Roba 07.08.2017. 26.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/558
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Petrokemija d.d. , Kutina amonijačna voda za Denox
Broj: 2017/S 0F5-0007292
Roba 07.08.2017. 19.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/557
Hrvatske vode , Zagreb Vodogradnja Osijek d.d. , Osijek radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 17: područje malog sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave
Broj: 2017/S 0F2-0008136
Radovi 07.08.2017. 18.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/556
Hrvatske vode , Zagreb Vodogradnja Osijek d.d. , Osijek radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 15 malog sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava
Broj: 2017/S 0F2-0008130
Radovi 07.08.2017. 18.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/555
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo ZP Brodska Posavina d.d., Slavonski Brod, Vodoinstalacija d.o.o., Zadar, Energo-inženjering d.o.o., Slavonski Brod i BGS Elektrika d.o.o., Slavonski Brod rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo
Broj: 2016/S 005-0008279
Radovi 07.08.2017. 04.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/554
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Fracasso RI d.o.o. , Rijeka izgradnja zidova za zaštitu od buke na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Vrpolje-Prgomet od km 96+878,00 do km 97+204,00 i dionica Šibenik-Vrpolje, dopuna-vijadukt protege u km 82+350
Broj: 2017/S 0F2-0007725
Radovi 04.08.2017. 28.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/553
Muzej likovnih umjetnosti , Osijek Respect-ing d.o.o. , Osijek izrada glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika rekonstrukcije Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku
Broj: 2017/S 0F2-0011037
Usluge 04.08.2017. 15.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/552
Financijska agencija , Zagreb Kerschoffset Zagreb d.o.o. , Zagreb-Lučko usluge tiska
Broj: 2017/S 0F2-0012113
Usluge 03.08.2017. 18.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/551
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Energetski institut Hrvoje Požar , Zagreb izrada prethodnih studija izvodljivosti za jednu solarnu elekitranu i dvije vjetroelektrane
Broj: 2017/S 0F5-0015315
Usluge 02.08.2017. 29.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/550
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Uslužni centar d.o.o., Rijeka, Terbinus d.o.o., Velika Gorica i Alcina d.o.o., Zagreb očitavanje brojila električne energije na području Elektre Zagreb
Broj: 2016/S 005-0023800
Usluge 02.08.2017. 11.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/549
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb IBM Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluga održavanja EU sustava za potrebe Ministarstva financija, Porezna uprava
Broj: 2017/S OF2-0008306
Usluge 02.08.2017. 04.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/548
Opća bolnica Pula , Pula ZP Remondis Medison d.o.o., Draganić i Ekoplanet d.o.o., Pula usluga gospodarenja medicinskim otpadom radi prevencije infekcije za jednogodišnje potrebe Opće bolnice Pula
Broj: 2017/S 0F2-0007179
Usluge 01.08.2017. 19.09.2017 Odluka