Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/17-01/515
Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. Proton d.o.o. izrada i montaža uređaja za čišćenje, izrade i montaže rešetki ulazne građevine crpne stanice Vedrine-Trilj Usluge 20.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/514
Grad Zagreb ZP Kamgrad d.o.o., Zagreb i Hidroelektra niskogradnja d.d., Zagreb izgradnja IV etape Radničke ceste-od željezničke pruge do Domovinskog mosta Radovi 19.07.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/513
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Insepo d.o.o. nabava tonera i tinti Roba 19.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/512
Hrvatske vode ZP Institut za elektroprivredu d.d, Zagreb, Geotehnički studio d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrade projektnih podloga retencije Kupčina Usluge 18.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/511
Grad Zagreb ZP Kemokop d.o.o., Dugo Selo i Našicecement d.d., Našice preuzimanje i daljnja oporaba otpada KB 19 08 05, muljevi od obrade urbanih otpadnih voda Usluge 18.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/510
Grad Zagreb Sport net inženjering d.o.o. oprema i rekviziti za sport i rekreaciju Roba 18.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/509
Grad Zagreb ZP Insepo d.o.o., Zagreb i Narodne novine d.d., Zagreb toneri i tinte Roba 18.07.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/508
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. APIOS d.o.o. dizel gorivo i lož ulje Roba 17.07.2017. Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/507
Grad Zagreb Gradatin d.o.o. kante i posude za otpad Roba 17.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/506
Ministarstvo unutarnjih poslova ZP Borovo d.d., Vukovar i Jelen Profesional d.o.o., Čakovec nabava obuće - cipele niske i visoke, temeljna/granična 7IJP/UPPS/Krim (grupe: 2. i 3.) Roba 17.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/505
Klinički bolnički centar Rijeka Narodne novine d.d. sredstva za čišćenje i održavanje Roba 17.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/504
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Weber-Hydraulik GmbH, Losenstein, Austrija nabava hidrauličkog alata za spašavanje (7 kompleta) Roba 17.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/503
Grad Zagreb ZP Kemis-Termoclean d.o.o., Zagreb i Fehérvári Téglaipari Kft., Székesfehérvár, Mađarska preuzimanje i daljnja oporaba otpada KB 19 08 05, muljevi od obrade urbanih otpadnih voda Usluge 17.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/502
Klinički bolnički centar Zagreb Johnson & Johnson S.E. d.o.o. nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate Roba 17.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/501
Sisačko-moslavačka županija Montone & Co d.o.o. opremanje namještajem nove osnovne škole u Popovači Roba 17.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/500
Klinički bolnički centar Zagreb Bijela harmonija d.o.o. usluge pranja i najma rublja Usluge 17.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/499
Vodovod d.o.o. FDS-trgovina d.o.o. cijevi od nodularnog lijeva Roba 14.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/498
Klinički bolnički centar Rijeka Phoenix farmacija d.o.o. materijal za higijenske potrebe i njegu (uključivo antiseptici i dezificijensi) - zajednička nabava Roba 14.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/497
Dječji vrtić Rijeka Tapess d.o.o. toaletni papir, ručnici i salvete Roba 14.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/496
Hrvatske ceste d.o.o. Insepo d.o.o. toneri i ostali potrošni materijal za pisače Roba 14.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/495
Županijska bolnica Čakovec Beckman Coulter d.o.o reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija Roba 14.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/494
Hrvatska elektroprivreda d.d. Computech d.o.o. brojila Roba 13.07.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/493
Ministarstvo hrvatskih branitelja Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije HRVI i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (grupa 3. i 4.) Usluge 13.07.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/492
Ministarstvo unutarnjih poslova URIHO-Ustanova za profesinalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom balistička zaštitna oprema (po grupama) Roba 13.07.2017. Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/17-01/491
Ministarstvo unutarnjih poslova Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. balistička zaštitna oprema (po grupama) Roba 13.07.2017. Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/17-01/490
Hrvatske ceste d.o.o. Pelot globe d.o.o. nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose (po grupama) Roba 12.07.2017. Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/489
Hrvatske vode GT Trade d.o.o. obnova Južnog nasipa Lonjskog polja na dionici 1 (0+500 - 0+710 i 1+220 - 1+370), dionici 4 (7+830 - 8+000) i dionici 5 (9+420 - 9+850) Radovi 12.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/488
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka opreme i izvođenje radova na objektu TS 10(20)/0,4 kV Donji Miholjac 52 i priključni kabel KB 10(20) kV za TS Donji Miholjac 52 Roba 12.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/487
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. dobava i ugradnja sklopnog bloka za TS 10(20)/0,4 kV Slašćak Roba 12.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/486
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Medi-lab d.o.o. potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupa 5.) Roba 12.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/485
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Medical Intertrade d.o.o. potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupe: 1. i 4.) Roba 12.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/484
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. ZP Investinženjering d.o.o., Zagreb, Učka-konzalting d.o.o., Pazin i Safege d.o.o., Zagreb nabava usluge nadzora nad provedbom projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj Usluge 11.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/483
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Proplus d.o.o., Maribor, Slovenija usluge upravljanja projektom Usluge 11.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/482
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Siemens Healthcare d.o.o. digitalni RTG uređaj Roba 11.07.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/481
Hrvatske šume d.o.o. C.I.A.K. d.o.o. nabava akumulatora Roba 11.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/480
Ministarstvo zdravstva Medicem-servis d.o.o. linearani akcelerator za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, 1 komplet Roba 10.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/479
Županijska lučka uprava Rab GPP Mikić d.o.o. rekonstrukcija obalnog zida lukobrana i prilazne rampe trajekta u luci Lopar za 2017. godinu Radovi 10.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/478
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. Chromos-svjetlost d.o.o. boja za tunelsku oblogu, tunele Vrtlinovec, Sopač i Sleme Roba 10.07.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/477
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. Obavljanje usluga ažuriranja podataka Temeljne topografske baze (TTB) i listova topografskih karata u mjerilu 1:25000 (TK25) Usluge 10.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/476
Hrvatski veterinarski institut Insepo d.o.o. toneri tinte Roba 07.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/475
Hrvatske vode Eurco d.d. izgradnja akumulacije Kešinci Radovi 05.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/474
Plinacro d.o.o. Siemens d.d. isporuka, ugradnja, puštanje u rad i održavanje glavne opreme za kompresorsku stanicu KS1 na plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske Roba 05.07.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/473
Opća bolnica Karlovac Lima O.I. d.o.o. jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala X - ugradbeni potrošni materijal za traumatologiju (vijci, pločice, čavli, žice) (grupe 2. i 5.) Roba 05.07.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/472
Bikarac d.o.o. ZP Pangeo Projekt d.o.o., Zagreb i Exstructa d.o.o., Zagreb usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom gradnje postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada (MBO) i pratećih objekata CGO Bikarac Usluge 04.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/471
Ministarstvo obrane izgradnja građevina u vojarni Vukovar Radovi 04.07.2017. Obustava postupka
UP/II-034-02
/17-01/470
Grad Zagreb Georad d.o.o., sanacija sustava interne kanalizacije u krugu podružnice Čistoća Radovi 04.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/469
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. DV 110 kV Ernestinovo-Osijek 1/2, sanacija Radovi 04.07.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/468
Splitsko-dalmatinska županija Modeli d.o.o. usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 39.) Usluge 03.07.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/467
HEP-Plin d.o.o. IKOM d.o.o. nabava plinomjera s mijehom G4, G6, G10, G16, G25 Roba 03.07.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/466
Ministarstvo unutarnjih poslova Primat-logistika d.o.o. uredski namještaj od drva, namještaj od metala, automatizirani kartotečni ormari i stolci (grupa 4.) Roba 03.07.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/465
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Rudan d.o.o. nabava i ugradnja sustava za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode Roba 03.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/464
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Južni prolaz d.o.o. monterski alat Roba 30.06.2017. Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/463
HP-Hrvatska pošta d.d. Primat - RD d.o.o. nabava ergonomskih radnih stolica Roba 29.06.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/462
Hrvatska elektroprivreda d.d. Ramić-Trade d.o.o. srednjenaponski sklopni blokovi (grupa 3.) Roba 28.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/461
Grad Zagreb ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb i Infomedica d.o.o., Split digitalna platforma za potrebe Doma zdravlja Zagreb - Centar, Istok i Zapad s pripadajućom opremom i programskim rješenjima Roba 28.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/460
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Oktal Pharma d.o.o. lijekovi za HIV Roba 27.06.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/459
Lučka uprava Rijeka, Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb Hidro Una d.o.o. Tehnička i administrativna podrška upravljanju i promidžbi projekta Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište Usluge 27.06.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/458
Grad Zagreb Shimadzu d.o.o. digitalna platforma za potrebe Doma zdravlja Zagreb - Centar, Istok i Zapad s pripadajućom opremom i programskim rješenjima Roba 27.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/457
Grad Zagreb ZP IN2 d.o.o., Zagreb, Medavis d.o.o., Zagreb i H.K.O. d.o.o., Zagreb digitalna platforma za potrebe Doma zdravlja Zagreb - Centar, Istok i Zapad s pripadajućom opremom i programskim rješenjima Roba 26.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/456
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Lacus d.o.o., nabava usluga ispisa Usluge 26.06.2017. Odluka