Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/17-01/402
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Obrt Lajpold, vl. Mirko Lajpold usluga održavanja zelenih javnih površina na području Grada Dugog Sela Usluge 05.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/401
Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude-Topić-Mimara AKD - Zaštita d.o.o. pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Usluge 05.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/400
Financijska agencija Birodom d.o.o. vrpce za blagajničke pisače, tinte i vrpce za računske strojeve, toneri za printere i fotokopirne uređaje Roba 05.06.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/399
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Obrt Lajpold, vl. Mirko Lajpold usluga čišćenja javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina u gradu Dugom Selu Usluge 05.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/398
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Trames Consultants d.o.o. usluga nadzora nad provođenjem izgradnje regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe-SEECEL Usluge 05.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/397
Karlovačka županija Čazmatrans promet d.o.o. prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač (grupe: 1., 2.,3. i 6.) Usluge 05.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/396
Klinički bolnički centar Split Shimadzu d.o.o. digitalni radiološki uređaj, 1 kom Roba 02.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/395
Općina Kostrena, Capital ing d.o.o. izrada glavnog projekta građevine Dom za starije i nemoćne osobe u Kostreni s izradom troškovnika i ishođenja akata za gradnju Usluge 01.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/394
Splitsko-dalmatinska županija Autoprijevoznik Milan Madunić usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 20.) Usluge 01.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/393
Splitsko-dalmatinska županija Obrt za prijevoz putnika Čagalj, vl. Antonio Čagalj usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 18.) Usluge 01.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/392
Splitsko-dalmatinska županija Clissa d.o.o. usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 15.) Usluge 31.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/391
Splitsko-dalmatinska županija Clissa d.o.o. usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 12.) Usluge 31.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/390
Splitsko-dalmatinska županija Lone d.o.o. usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 11.) Usluge 31.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/389
Splitsko-dalmatinska županija Lone d.o.o. usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 2.) Usluge 31.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/388
Ministarstvo zdravstva Finera d.o.o. 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u RH Roba 31.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/387
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Končar - Elektronika i informatika d.d., Zagreb i Leonardo - Societa per azioni, Rim, Italija revitalizacija radijske mreže u TETRA standardu na području Slavonije i Baranje Roba 31.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/386
Vode Jastrebarsko d.o.o. ZP Proplus d.o.o., Maribor, Ekonerg d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb Usluga upravljanja projektom "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko" Usluge 31.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/385
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP Končar-Montažni inženjering d.d., Zagreb i Geoanda d.o.o., Zagreb rekonstrukcija rasvjete primjenom mjera učinkovitosti Radovi 30.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/384
Splitsko-dalmatinska županija Transporti Kegalj, vl Mario Kegalj usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 26.) Usluge 30.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/383
Splitsko-dalmatinska županija Transporti Kegalj, vl Mario Kegalj usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 25.) Usluge 30.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/382
Ministarstvo zdravstva Shimadzu d.o.o. 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u RH Roba 30.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/381
Hrvatske šume d.o.o. Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Marjanović Drago izgradnja i održavanje šumske infrastrukture- tehnologija sitnilicom (po grupama) Radovi 30.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/380
Grad Zagreb igr d.o.o. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje javne odvodnje u dijelu naselja Jarun Usluge 29.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/379
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. ZP Jadransko osiguranje d.d., Zagreb i Euroherc osiguranje d.d., Zagreb usluge obveznog osiguranja od autoodgovornosti, kasko osiguranje motornih vozila i obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama Usluge 29.05.2017. Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/17-01/378
HEP-Proizvodnja d.o.o. Telur d.o.o. rekonstrukcija rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti Radovi 29.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/377
Usluga d.o.o. Stražaplastika d.d. nabava komunalne opreme- kante I kontejneri Roba 29.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/376
Općina Pribislavec Međimurska hidrogradnja d.o.o. izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacije dionica Omega-Ribnjak na ŽC 2018 u Pribislavcu Radovi 26.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/375
Lječilište Veli Lošinj Radnik d.d. rekonstrukcija, dogradnja Medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj Radovi 24.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/374
Hrvatska elektroprivreda d.d. Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d. usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike društva HEP grupe Usluge 23.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/373
Eko Kaštelanski zaljev IRT-Hidro d.o.o. nabava roba i usluga u svrhu sanacije fekalne crpne stanice Vukovarska Mjeąovita nabava 23.05.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/372
Županijska uprava za ceste Međimurske županije PZC Varaždin d.d. redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Međimurske županije Usluge 23.05.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/371
HEP-Proizvodnja d.o.o. Monting d.o.o. izgradnja dnevnog spremnika tekućeg goriva u Pogonu EL-TO Radovi 23.05.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/370
Hrvatske ceste d.o.o. Institut IGH d.d. izrada studije opravdanosti za planiranu cestu od državne ceste D3 (Švarča) do državne ceste D1 (Mostanje) Usluge 23.05.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/369
Urbanizam d.o.o. Toma trgovina d.o.o. pogrebna oprema za poslovnu 2017. godinu Roba 23.05.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/368
HEP-Proizvodnja d.o.o. Tigra d.o.o. izvedba zamjene dijela kanalizacijskog sustava Pogona TE-TO Zagreb Radovi 23.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/367
Hrvatska elektroprivreda d.d. Croatia zdravstveno osiguranje d.d. usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike HEP grupe Usluge 22.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/366
Grad Zagreb Integra d.o.o. izrada glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme sa pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima Usluge 22.05.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/365
Hrvatske ceste d.o.o. ZG-Projekt d.o.o. novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica: Farkaševac-Bjelovar; cca 1=17 km Usluge 22.05.2017. Odluka 
UP/II-034-02
/17-01/364
Vode Jastrebarsko d.o.o. Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., Linz, Austrija i Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., Podružnica Zagreb, Zagreb razvoj vodnokomunalne infrastrukture Jastrebarsko-izgradnja vodosprema te dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda sustava grada Jastrebarsko s područja aglomeracije Jastrebarsko Radovi 22.05.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/363
HEP-Proizvodnja d.o.o. Prolux d.o.o. rekonstrukcija upravne zgrade u HE Kraljevac Radovi 22.05.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/362
HEP-Toplinarstvo d.o.o. DiH inž-trg, 22.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/361
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ZP Micro projekt d.o.o.,Split, Realize S.Coop., Bilbao, Španjolska i Martin Berasategui Restaurador S.I., Gipuzkoa, Španjolska savjetodavne usluge za rad na aktivnostima povezivanja prehrambeno-prerađivačkog sektora i sektora turizma kroz uspostavu lokalnih proizvodnih sustava i teritorijalno brendiranje Republike Hrvatske kao prepoznatljive gourmet destinacije Usluge 19.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/360
Općina Otok Obrt za izgradnju i usluge Telekomunikacije, vl. Dražen Mušterić izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC6082 od naselja Otok do naselja Gala Radovi 19.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/359
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Capital ing d.o.o. izrada projekta rušenja, glavnog i izvedbenog projekta te pripadajućih troškovnika za izgradnju građevine Paviljon 2 i rekonstrukciju građevine Paviljon 3 Usluge 19.05.2017. Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/17-01/358
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju usluge održavanja elektromotornih vlakova oznake EMV 6 112, dizel motornog vlaka oznake DMV 7 022 001 i dizel motornog vlaka oznake DMV 7 023 001 po prijeđenom kilometru (grupa 1.) Usluge 18.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/357
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. ZP Ekonerg institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga upravljanja projektom prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj Usluge 17.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/356
Grad Petrinja Elektrocentar Petek d.o.o. izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Mošćenica Poljana u Mošćenici Radovi 16.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/355
Županijska uprava za ceste Varaždinske županije ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin i PZC Varaždin d.d., Varaždin investicijsko održavanje LC 25127 Beletinec-Presečno Radovi 16.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/354
Naftalan specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Elektrocentar Petek d.o.o. izgradnja Naftalana 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima Radovi 16.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/353
Grad Zagreb Vik-dental d.o.o. stomatološki materijal i lijekovi za polivalentnu stomatologiju Roba 15.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/352
Grad Zagreb TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju popravak i održavanje tramvajskih vozila NT 2200 i NT 2300 Usluge 15.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/351
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Akter public grupa d.o.o. izrada cjelovitog kreativno-komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (grupe: 2. i 3.) Usluge 15.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/350
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru EndoPro implants d.o.o. ugradbeni materijal za ortopediju (po grupama) Roba 15.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/349
Ministarstvo financija, Carinska uprava Projekt jednako razvoj d.o.o. tehnička pomoć Operativnog programa-Učinkoviti ljudski potencijali Usluge 12.05.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/348
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vodotehnika d.d. izvođenje radova na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije, I etapa-istočni dio dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci Radovi 12.05.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/347
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Končar-Institut za elektrotehniku d.d. dijagnostičko ispitivanje energetskih transformatora Usluge 12.05.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/346
Hrvatski olimpijski odbor Atos IT Solutions and Services d.o.o. nabava informatičke opreme s uslugama implementacije i migracije putem najma Mjeąovita nabava 12.05.2017.
UP/II-034-02
/17-01/345
Opća bolnica Virovitica MultiMedical d.o.o. usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja Usluge 12.05.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/344
Hrvatski centar za razminiranje Piper d.o.o. usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu razminiranja Usluge 10.05.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/343
Vrelo d.o.o. G.P.P. Mikić d.o.o. izgradnja vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije Donje ulice u gradu Rabu Radovi 10.05.2017. Žalba se odbacuje