Izbor presuda Europskog suda pravde

Sud Europske unije osnovan je 1952. Osnovna mu je zadaća jedinstveno tumačenje i primjena prava Europske unije. Sud Europske unije čine dva suda: Sud (Court of Justice) i Opći sud (General Court). Sud čini 28 sudaca, po jedan sudac iz svake države članice. U radu im pomaže 11 nezavisnih odvjetnika, čija je zadaća davati Sudu stručnu ocjenu ("mišljenje") o tumačenju i primjeni prava u rješavanju konkretnog predmeta. Sud kontrolira zakonitost akata institucija Unije i presuđuje poštuju li države članice obveze iz primarnog i sekundarnog zakonodavstva. Također, na zahtjev nacionalnih sudaca, tumači pravo Unije i jamči poštovanje prava pri tumačenju i primjeni Ugovora.


Na sljedećoj poveznici možete pronaći korisne informacije o Sudu Europske unije: Službena stranica Suda Europske unije


U nastavku pronađite izbor presuda Suda Europske unije iz područja javne nabave.
Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA protiv Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava robe, radova ili usluga – Direktiva 2014/24/EU – Članak 18. stavak 2. – Članak 57. stavak 4. – Fakultativne osnove za isključenje – Osnova za isključenje koja se odnosi na podugovaratelja naznačenog u ponudi gospodarskog subjekta – Kršenje obveza podugovaratelja u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava – Nacionalni propis koji propisuje automatsko isključenje gospodarskog subjekta zbog takvog kršenja
Tedeschi Srl, Consorzio Stabile Istant Service protiv C. M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU-a – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 25. – Podugovaranje – Nacionalni propis koji ograničava mogućnost podugovaranja na 30 % cjelokupnog iznosa ugovora o javnoj nabavi i zabranjuje da cijene primjenjive na podugovorene usluge budu snižene više od 20 % u odnosu na cijene koje proizlaze iz sklopljenog ugovora
Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston protiv T. G. Brosnana


Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Šesta direktiva 77/388/EEZ – Članak 4. stavak 3. točka (a) i članak 13. slovo B točka (g) – Izuzeće isporuka objekata i zemljišta na kojima su oni smješteni, osim isporuka iz članka 4. stavka 3. točke (a) – Načelo zabrane zlouporabe – Primjenjivost u slučaju nepostojanja nacionalnih odredaba koje prenose to načelo – Načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja

VARSrl, Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM) protiv Iveco Orecchia SpA

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/17/EZ – Članak 34. – Nabava rezervnih dijelova za autobuse i trolejbuse – Tehničke specifikacije – Jednakovrijedni proizvodi – Mogućnost dokazivanja jednakovrijednosti nakon dodjele ugovora
 

P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. protiv Ministerraad

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupaka javne nabave radova, robe i usluga – Direktiva 2014/24/EU – Članak 10. točka (c) i članak 10. točka (d) podtočke i., ii. i v. – Valjanost – Područje primjene – Isključenje usluga arbitraže i mirenja te određenih pravnih usluga – Načela jednakog postupanja i supsidijarnosti – Članci 49. i 56. UFEU‑a


 

Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA protiv Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Postupak javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. stavak 4. – Fakultativne osnove za isključenje – Isključenje gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku javne nabave – Raskid prethodnog ugovora zbog njegova djelomičnog davanja u podugovor – Pojam "značajni i postojani nedostaci"– Doseg

 
Vitali SpA protiv Autostrade per l’Italia SpA

Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU-a – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 71. – Podugovaranje – Nacionalni propis kojim se ograničava mogućnost podugovaranja na 30 % ukupnog iznosa ugovora
 

Europska komisija protiv Talijanske Republike

Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Direktiva 2004/18/EZ – Usklađivanje postupaka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova, robe i usluga – Koncesije za javne radove – Produljenje postojeće koncesije za izgradnju i upravljanje autocestom, bez objave poziva na nadmetanje
 
Telecom Italia SpA protiv Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia (Infratel Italia) SpA

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupka javne nabave robe i radova – Direktiva 2014/24/EU – Članak 28. stavak 2. – Ograničeni postupak – Gospodarski subjekti pozvani na podnošenje ponude – Nužnost osiguravanja pravne i materijalne istovjetnosti između prethodno odabranog natjecatelja i natjecatelja koji podnosi ponudu – Načelo jednakog postupanja prema ponuditeljima
Ingsteel spol. s r. o.,Metrostav a.s. protiv Úrad pre verejné obstarávanie

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 47. stavci 1., 4. i 5. – Ponuditeljeva ekonomska i financijska sposobnost – Direktive 89/665/EEZ i 2007/66/EZ – Pravno sredstvo protiv odluke o isključenju ponuditelja iz postupka javne nabave – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članak 47. – Pravo na djelotvoran pravni lijek

 
Lombardi Srl protiv Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

Zahtjev za prethodnu odluku – Postupci kontrole sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima – Direktiva 89/665/EEZ –Tužba za poništenje koju je protiv odluke o dodjeli ugovora o javnoj nabavi podnio ponuditelj čija ponuda nije odabrana – Protutužba uspješnog ponuditelja – Dopuštenost glavne tužbe u slučaju osnovanosti protutužbe
„Roche Lietuva” UAB uz sudjelovanje Kauno Dainavos poliklinika    

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava materijala i opreme za medicinsku dijagnostiku – Direktiva 2014/24/EU – Članak 42. – Dodjela – Margina prosudbe javnog naručitelja – Detaljna formulacija tehničkih specifikacija


 
Idi Srl protiv Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Arcadis)

Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 45. stavak 2. prvi podstavak točka (b) – Osobna situacija natjecatelja ili ponuditelja – Mogućnost država članica da isključe iz sudjelovanja u javnoj nabavi svakog subjekta koji je predmet postupka nagodbe s vjerovnicima – Nacionalni propis koji predviđa isključenje osoba protiv kojih je ‚u tijeku’ postupak proglašenja nagodbe s vjerovnicima, osim u slučaju da plan nagodbe predviđa nastavak poslovanja – Subjekt koji je podnio prijedlog za nagodbu s vjerovnicima, zadržavajući si mogućnost da podnese plan o nastavku poslovanja
 

Meca Srl protiv Comune di Napoli


Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. stavak 4. točke (c) i (g) – Provedba postupka javne nabave usluga – Fakultativne osnove za isključenje iz sudjelovanja u postupku javne nabave – Teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje integritet gospodarskog subjekta – Raskid prethodnog ugovora zbog nedostataka u njegovu ispunjenju – Sudska tužba kojom se javnog naručitelja sprečava da ocijeni povredu ugovora sve do završetka sudskog postupka


 
Esaprojekt Sp. z o.o. protiv Województwo Łódzkie

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/18/EZ – Načela jednakog postupanja, nediskriminacije i transparentnosti – Tehnička i/ili stručna sposobnost gospodarskih subjekata – Članak 48. stavak 3. – Mogućnost oslanjanja na sposobnost drugih subjekata – Članak 51. – Mogućnost nadopune ponude – Članak 45. stavak 2. točka (g) – Isključenje iz sudjelovanja u postupku javne nabave zbog teške povrede
Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S protiv Stadt Solingen

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 10. točka (h) – Posebna izuzeća za ugovore o nabavi usluga – Civilna obrana, civilna zaštita i usluge sprečavanja opasnosti – Neprofitne organizacije ili udruženja – Usluge kola hitne pomoći za prijevoz pacijenata – Kvalificirani sanitetski prijevoz
Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta ltd. protiv Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU‑a – Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga – Igre na sreću – Koncesija za priređivanje automatizirane igre loto i drugih brojčanih igara s unaprijed određenim dobicima prema modelu isključivog koncesionara – Ograničenje – Važni razlozi u općem interesu – Proporcionalnost

Vossloh Laeis GmbH protiv Stadtwerke München GmbH

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. – Direktiva 2014/25/EU – Članak 80. – Provedba postupka javne nabave – Postupak – Osnove za isključenje – Maksimalno razdoblje isključenja – Obveza gospodarskog subjekta na suradnju s javnim naručiteljem radi dokazivanja pouzdanosti

Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl  protivAtpl Liguria ‐ Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Postupci pravne zaštite – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. stavak 3. – Direktiva 92/13/EEZ – Članak 1. stavak 3. – Pravo na pravno sredstvo uvjetovano podnošenjem ponude u okviru postupka javne nabave
Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus protiv Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Postupci pravne zaštite – Direktiva 89/665/EEZ – Članak 1. i članak 2.c – Tužba protiv odluke o dozvoli sudjelovanja ili isključenju ponuditelja – Rokovi za podnošenje tužbe – Prekluzivni rok od 30 dana – Nacionalno zakonodavstvo koje isključuje mogućnost isticanja nezakonitosti odluke o dozvoli sudjelovanja u okviru tužbe protiv naknadnih akata – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članak 47. – Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu

Konkurrensverket protiv SJ AB

Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupaka javne nabave u prometnom sektoru – Direktiva 2004/17/EZ – Područje primjene – Članak 5. – Djelatnosti pružanja mreže ili upravljanja mrežom koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza željeznicom – Dodjela, od strane državnog željezničkog prijevoznika koji pruža usluge prijevoza, ugovora o uslugama čišćenja vlakova koji su u vlasništvu navedenog društva – Nepostojanje prethodne objave

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust i Coopservice Soc. coop. arl protiv Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica - Sebino (ASST) i dr.

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 1. stavak 5. – Članak 32. stavak 2. – Provedba javne nabave radova, robe i usluga – Okvirni sporazumi – Ugovorna odredba kojom se okvirni sporazum proširuje na druge javne naručitelje – Načela transparentnosti i jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima – Neutvrđivanje obujma uzastopne javne nabave odnosno utvrđivanje upućivanjem na redovne potrebe javnih naručitelja koji nisu potpisnici okvirnog sporazuma – Zabrana