Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/782
Sveučilište u Splitu ZP EkoESCO d.o.o., Osijek i Europlantaže d.d., Osijek usluga savjetovanja u provedbi javne nabave projekta KK.01.1.02.0018 Usluge 20.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/781
Vodovod Novska d.o.o. Institut IGH d.d. razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska-upravljanje projektom Usluge 20.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/780
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ZP Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o., Zagreb, STC-NESTRA B.V., Rotterdam, Nizozemska, Wagner&Herbst Menagement Consultans GmbH, Potsdam, Njemačka izrada strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda RH Usluge 20.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/779
Hrvatska elektroprivreda d.d. Trames d.o.o. glavni projekt glavnih građevina HES Kosinj Usluge 20.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/778
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Geoprojekt d.d., Split izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obilaznicu Grohota Usluge 20.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/777
Vodovod i odvodnja d.o.o. Fundus projekt d.o.o. usluge upravljanja projektom Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik Usluge 20.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/776
HP-Hrvatska pošta d.d. ZP Ducati komponenti d.o.o., Ludbreg i Vizija Sport d.o.o., Logatec, Slovenija nabava bicikala Roba 19.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/775
Klinički bolnički centar Zagreb Stoma Medical d.o.o. jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije 1 (grupa 3.) Roba 19.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/774
Sveučilište u Splitu Deloitte d.o.o. usluga savjetovanja u provedbi javne nabave projekta KK.01.1.02.0018 Usluge 19.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/773
Grad Poreč-Parenzo K2 d.o.o. modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela-Esif model) Radovi 19.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/772
Vatrogasna zajednica grada Duga Resa Vatropromet d.o.o. oprema za zajednički pregogranični tim za zaštite i spašavanja-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Roba 19.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/771
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. kontejnersko postrojenje za privremeno napajanje 4TS 15 Cvjetno Roba 19.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/770
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Trames d.o.o. izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik Usluge 19.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/769
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije Biosistemi d.o.o. laboratorijski uređaji za molekularnu dijagnostiku (grupa 1.) Roba 16.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/768
Ministarstvo unutarnjih poslova ZP Institut IGH d.d., Zagreb i WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb konzultantske usluge tehničke pomoći Naručitelju u provođenju EU sufinanciranog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi DUZS-a Usluge 16.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/767
Hrvatska elektroprivreda d.d. Elna kabel d.o.o. napredna mjerna infrastruktura s G3-PLC komunikacijom Roba 14.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/766
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elna kabel d.o.o. isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 1.) Roba 14.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/765
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Medius Herceg Novi izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška Radovi 14.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/764
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Bedrock d.o.o. isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 1.) Roba 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/763
Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Medical Intertrade d.o.o. razni potrošni medicinski materijal (grupa 15 E) Roba 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/762
Hrvatska Lutrija d.o.o., Akter-Public d.o.o. usluge strategije, media planiranja i zakupa Usluge 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/761
Luka Rijeka d.d. Cenoza promet d.o.o. izvođenje radova za rušenje postojećih objekata na prostoru zahvata bazena Rijeka Radovi 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/760
EKOPLUS d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka Shimadzu d.o.o. nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina Roba 13.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/759
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj s isporukom i montažom Roba 12.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/758
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elektro imber d.o.o. isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 1.) Roba 12.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/757
Osječko-baranjska županija Medical Intertrade d.o.o. medicinsko-tehnička i dijagnostičko terapijska oprema (grupa 3.) Roba 12.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/756
Hrvatska elektroprivreda d.d. Trames d.o.o. glavni projekt glavnih građevina HES Kosinj Usluge 12.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/755
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka distributivnih suhih transformatora za TS 10(20)0,4 kV Max Stoja Roba 12.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/754
HEP-Proizvodnja d.o.o. Oprema pod tlakom d.o.o. usluge periodičnog pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom Usluge 09.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/753
Hrvatske ceste d.o.o. Avax s.a. izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići (Zaradeže) Radovi 09.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/752
Hrvatske šume d.o.o. Drvopromet, vl. Igor Jukić izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanje šume i zaštita šuma od štetnih organizama Radovi 09.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/751
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Possehl posebne gradnje d.o.o., Jastrebarsko i Defcon d.o.o., Sesvete popravljanje uzdužno poprečnih pukotina zalijevanjem na kolniku na autocesti (grupe I. i II.) Radovi 09.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/750
Osnovna škola Čazma Funda d.o.o. energetska obnova zgrade Osnovne škole Čazma na adresi Alojza Vulinca 22 Radovi 08.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/749
Grad Velika Gorica HEP-ESCO d.o.o. nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Velike Gorice Usluge 08.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/748
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Trames Consultants d.o.o. izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin, željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split Usluge 07.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/747
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Ruber d.o.o. uredski potrošni materijal Roba 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/746
Istarski domovi zdravlja Medical Intertrade d.o.o. sanitetski potrošni materijal Roba 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/745
Hrvatska elektroprivreda d.d. ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.o.o., Zagreb i Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb usluga nadzora na izgradnji KKE EL-TO Zagreb Usluge 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/744
HEP-Proizvodnja d.o.o. TUV Croatia d.o.o. usluge periodičnog pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom Usluge 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/743
Ministarstvo unutarnjih poslova Cadcom d.o.o. nabava usluge geodetske izmjere izvedenog stanja poslova razminiranja te poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja Usluge 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/742
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Brodosplit d.d. željezničke tračnice neobrađene Roba 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/741
Opća bolnica Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. nabava MSCT uređaja Roba 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/740
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Strabag AG-Strabag d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb i Strabag d.o.o., Zagreb izgradnja stonske obilaznice (DC414), poddionice: Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli Radovi 07.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/739
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Trames d.o.o. izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik Usluge 07.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/738
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Vik-dental d.o.o. zubarski potrošni materijal Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/737
Ministarstvo financija, Carinska uprava Narodne novine d.d. nabava tonera i tinti Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/736
Grad Zagreb DI Čazma d.o.o. opremanje škole Ivanja Reka Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/735
Ministarstvo obrane Z tri d.o.o. usluga prehrane za pripadnike OSRH na izdvojenim lokacijama preko vanjskog davatelja usluge (grupe 3. i 8.) Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/734
Grad Split Point-Split d.o.o. izvođenje radova na izgradnji prometnica za pristup naselju Kila-Lovrinačka ulica-faza 1, Put Vrborana 1, Put Vrborana 2, Put Kile sjever, rekonstrukcija raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice Radovi 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/733
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Telur d.o.o. distribucijski podmorski trožilni kabel za nazivni napon 20,8/36(42)kV Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/732
Libertas-Dubrovnik d.o.o. Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. solo gradski niskopodni autobusi koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/731
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. WTE Wassertechnik GmbH projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj, izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj Radovi 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/730
Hrvatska elektroprivreda d.d. Caput 88 j.d.o.o. napredna mjerna infrastruktura s G3-PLC komunikacijom Roba 06.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/729
Hrvatske ceste d.o.o. Radnik d.d. denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1 km Radovi 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/728
Hrvatska elektroprivreda d.d. Ramić-Trade d.o.o. energetski učinkoviti transformatori Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/727
Opća bolnica Varaždin M.T.F. d.o.o. medicinska i laboratorijska oprema (po grupama) Roba 06.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/726
Hrvatske šume d.o.o. Poljostroj d.o.o. okviri za kontejnere Roba 02.08.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/725
Hrvatska elektroprivreda d.d. Allianz Zagreb d.d. dopunsko zdravstveno osiguranje za radnike društava HEP grupe Usluge 02.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/724
Općina Župa dubrovačka Trames d.o.o. izrada glavnih i izvedbenih projekata 2. etape groblja (1. i 2. faza) Usluge 02.08.2019.
UP/II-034-02
/19-01/723
Županijska uprava za ceste Karlovac Ceste Karlovac d.d. redovno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije (grupa 1.) Radovi 02.08.2019. Žalba se odbacuje