Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/597
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. MA.CO.T d.o.o. kalcijev klorid-CaCl2 Roba 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/596
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. MA.CO.T d.o.o. natrijev klorid-NaCl Roba 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/595
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet MMM Agramservis d.o.o. nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama-1. dio u sklopu II. Faze programa E-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće (grupa 2.) Roba 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/594
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet MMM Agramservis d.o.o. nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama-1. dio u sklopu II. Faze programa E-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće (grupa 1.) Roba 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/593
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Medical Intertrade d.o.o. testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih davatelja krvi ( grupa I.) Roba 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/592
Hrvatske ceste d.o.o. Produh d.o.o. obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Usluge 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/591
Hrvatske autoceste d.o.o. Trames d.o.o. izrada studijske dokumentacije povezivanja Južne Dalmacije na sustav mreže autocesta u RH na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do Grada Dubrovnika Usluge 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/590
Plinacro d.o.o. Texo Molior d.o.o. izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800-100 po sistemu ključ u ruke Radovi 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/589
Grad Trogir Jadro-Lux d.o.o. modernizacija javne rasvjete na području grada Trogira Roba 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/588
Hrvatske vode Kocka BAU d.o.o. radovi modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa na dionicama: Grad Županja, Županja-Štitar, Babina Greda-Slavonski Šamac, Babina Greda, Slavonski Šamac, Slavonski Brod zapad i Pričac-Davor-Orubica Radovi 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/587
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. rekonstrukcija zgrade i TWR-a u Podružnici Osijek Radovi 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/586
Javna ustanova Športski objekti Deltron d.o.o. sanacija sustava klimatizacije Male dvorane u sklopu zgrade ŠC Gripe Radovi 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/585
Vodovod-Vir d.o.o. Vodoskok d.d. nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala za 2019. godinu Roba 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/584
Hrvatske šume d.o.o. Eko Trade d.o.o. sredstva za zaštitu bilja Roba 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/583
Hrvatske ceste d.o.o. Mobilita Evolva d.o.o. izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geoteh. istražnih radova, ishođenje građ. dozvola za dionicu Vrbovec-Ivanić Grad, faza I duljine cca 2,7 km i faza II duljine 1,63 km Usluge 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/582
Opća bolnica Bjelovar Phoenix farmacija d.o.o. medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa 13. D2) Roba 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/581
Hrvatska elektroprivreda d.d. Telur d.o.o. niskonaponski sklopni blokovi (grupa 1., 2. i 3.) Roba 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/580
HŽ-Infrastruktura d.o.o. DIV grupa d.o.o. Radovi 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/579
Državna škola za javnu upravu WYG savjetovanje d.o.o. nabava usluge stručnog savjetovanja za rad na projektu Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019 do 2023 Usluge 24.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/578
Osječko-baranjska županija ZP MD Consulting d.o.o., Osijek i Calfactio j.d.o.o., Tenja stručni nadzor na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 12 zgrada (grupa 3.) Usluge 21.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/577
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Helb d.o.o. isporuka robe i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 35_10kV Veliki Grđevac Mjeąovita nabava 21.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/576
Osječko-baranjska županija Zitex-ZB d.o.o. izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 13.) Radovi 21.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/575
Osječko-baranjska županija Zitex-ZB d.o.o. izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 11.) Radovi 21.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/574
Osječko-baranjska županija Zitex-ZB d.o.o. izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 7.) Radovi 21.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/573
Međimurske vode d.o.o. Škoda Praha a.s. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Radovi 21.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/572
Grad Osijek Osijek-koteks d.d. izvođenje radova na izgradnji nerazvrstane ceste-produžetak Kanižlićeve ulice Radovi 21.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/571
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Strabag AG, Spittal, Austrija i Strabag d.o.o., Zagreb modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar Radovi 21.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/570
Grad Osijek Mara d.o.o. usluga upravljanja projektom i administracije u projektima energetske obnove javnih zgrada Usluge 21.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/569
Muzej Vučedolske kulture Projekt jednako razvoj d.o.o. nabava usluge upravljanja projektom Arheološki park Vučedol Usluge 19.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/568
Opća bolnica Nova Gradiška Uniqa osiguranje d.d. usluge neživotnog osiguranja Usluge 19.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/567
Opća bolnica Nova Gradiška HOK osiguranje d.d. usluge neživotnog osiguranja Usluge 19.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/566
Lučka uprava Zadar Kozina projekti d.o.o. usluge stručnog nadzora nad građenjem za Projekt Rekonstrukcija postojeće lučke infrastrukture na području Ribarske luke unutar obuhvata trajektnog terminala Zadar-Gaženica Usluge 18.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/565
Hrvatske ceste d.o.o. Medea d.o.o. nadzor nad izgradnjom stonske obilaznice DC414, poddionice Sparagovići Zaradeže Prapratno i Prapratno Doli Usluge 18.06.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/564
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj - 128 slojni za Odjel za radiologiju Roba 18.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/563
Opća bolnica Šibensko-kninske županije Festta d.o.o. medicinska oprema za oftalmologiju i dermatologiju (grupa 1.) Roba 18.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/562
Čistoća d.o.o. Hrvatski Telekom d.d. nabava pametnih stanica za prikupljanje javnog otpada Roba 17.06.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/561
Hrvatske šume d.o.o. Schwarzl d.o.o. kameni materijali Roba 17.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/560
Jadrolinija Harta d.o.o. toneri i tinte za ispisne uređaje Roba 17.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/559
Hrvatska elektroprivreda d.d. HOK osiguranje d.d. osiguranja od odgovornosti menadžera Usluge 17.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/558
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. ZP Đurkin d.o.o., Čakovec, Koming d.o.o., Koprivnica i Vodogradnja Varaždin d.d., Varaždin izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (precrpne stanice, hidrostanice, priključci) na VP Sveti Ivan Zelina za projekt RVS Zagrebačke županije-Zagreb Istok Radovi 17.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/557
Klinički bolnički centar Rijeka Fusio d.o.o. strojevi i oprema za kuhinju (grupa 1.) Roba 17.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/556
Grad Požega ZP Sanitacija d.o.o., Zagreb i Sanitacija Osijek d.d., Petrijevci provođenje mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije na području grada Požege u 2019. godini Usluge 14.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/555
Hrvatska elektroprivreda d.d. Birodom d.o.o. uredski materijal, uredska oprema i fotokopirni papir Roba 14.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/554
Hrvatski akademski sportski savez Speranza d.o.o. usluge putničkih agencija - smještaj u zemlji i avio karte (grupa 3.) Usluge 14.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/553
Jadrolinija Ingpro d.o.o. toneri i tinte za ispisne uređaje Roba 14.06.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/552
Hrvatske autoceste d.o.o. MB Auto prodajno servisni centar d.o.o. filteri za osobna, teretna vozila i strojeve (grupa II.) Roba 14.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/551
HŽ-Infrastruktura d.o.o. G.C.F. Generale Contruzioni Ferroviarie s.p.a rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosjeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica Radovi 14.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/550
Klinički bolnički centar Split Medical Intertrade d.o.o. nabava oprema za dnevne bolnice KBC-a Split (grupa XVII.) Roba 14.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/549
Grad Split Stolarija Goood d.o.o. sanacija dvorane (sportskog poda) Košarkaškog kluba Split Radovi 13.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/548
Hrvatski zavod za zapošljavanje Pučko otvoreno učilište Knin nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XV) Usluge 13.06.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/547
Vodovod Dubrovnik d.o.o. CMC Group d.o.o. nabava vodomjera za pitku vodu, vodomjera s radio modulom i radijske opreme Roba 13.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/546
Splitsko-dalmatinska županija Lifeline-travel prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 22.) Usluge 12.06.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/545
Hrvatska elektroprivreda d.d. Arthur D. Little, s.r.o. usluga savjetovanja na unapređenju poslovnih procesa kontrolinga Usluge 12.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/544
Hrvatske ceste d.o.o. Foxy d.o.o. obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Usluge 11.06.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/543
Ministarstvo pravosuđa bizIMPACT j.d.o.o. upravljanje projektom Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske Usluge 11.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/542
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje T.O. Marić B.A.U., vl. Anica Tadić nabava i isporuka osnovnog građevnog i instalaterskog materijala i sanitarne opreme za obnovu i izgradnju 50 oštećenih i uništenih obiteljskih kuća, na području BiH Roba 11.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/541
Gradski prijevoz putnika d.o.o. ZEM nadzor d.o.o. usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja kod izvođenja građevinsko obrtničko instalaterskih radova na modernizaciji tramvajske pruge u Gradu Osijeku Usluge 11.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/540
Općina Darda Pascal d.o.o. usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kuća u romskom naselju, dječjeg igrališta i koordinatora zaštite na radu Usluge 10.06.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/539
Splitsko-dalmatinska županija Industry impex d.o.o. nabava radova rekonstrukcije poslovnog prostora županijskog ICT centra Radovi 10.06.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/538
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Insako d.o.o. nabava potrošnog materijala (grupa 3.) Roba 10.06.2019.