Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1108
Dvorac d.o.o. Bioma d.o.o. izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci Radovi 05.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1107
Hrvatske ceste d.o.o. Colas Hrvatska d.d. izgradnja brze ceste Farkaševac-Bjelovar, od km š0+560 do km š5+700 I faza, lijevi kolnik brze ceste Radovi 05.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1106
Grad Imotski Perla svjetska putovanja d.o.o. usluga prijevoza studenata na relaciji Imotski-Zagreb; Imotski-Zadar; Imotski-Split; Imotski-Osijek; Imotski-Mostar Usluge 05.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1105
Grad Zagreb Birodom d.o.o. potrošni materijal za solventne printere Roba 05.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1104
Hrvatska elektroprivreda d.d. A.T. Kearney Managemet Consulting S.R.L. usluga savjetovanja za unaprjeđenje IKT operativnog modela Usluge 05.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1103
Općina Podbablje HEP-ESCO d.o.o. nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Podbablje Usluge 04.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1102
Vodovod i odvodnja d.o.o. Strabag AG, dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije čibenik Radovi 04.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1101
Općina Donji Kraljevec K2 d.o.o. rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Donji Kraljevec primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja Radovi 04.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1100
Hrvatska elektroprivreda d.d. ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.o.o., Zagreb i Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb usluga nadzora na izgradnji KKE EL-TO Zagreb Usluge 04.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1099
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Poliklinika Medirad sistematski pregled zaposlenika Usluge 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1098
Dječji vrtić More Belveder d.o.o. usluge čišćenja - zidnih, podnih, staklenih površina opreme i inventara te okoliša za Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak Roba 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1097
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. ZP ekoESCO d.o.o., Osijek, Europlantaže d.d., Brođanci i Media Ortak, obrt za reklame, vl. Domagoj čuster, Osijek usluga informiranja javnosti te promidžbe i vidljivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora Usluge 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1096
Ekos d.o.o. Sl consult d.o.o. izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnja (grupa 3.) Usluge 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1095
Opća bolnica Varaždin M.T.F. d.o.o. medicinska i laboratorijska oprema (grupa 4. i š9.) Roba 03.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1094
Agencija za lijekove i medicinske proizvode Spektar-Putovanja d.o.o. usluge organizacije konferencija za vrijeme EU presidency 2020. Usluge 02.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1093
Hrvatske autoceste d.o.o. Ratar d.o.o. gume za vozila (grupa II) Roba 02.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1092
Hrvatske ceste d.o.o. Solana Pag d.d. nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od 2 (dvije) godine (grupa š. i 2.) Roba 02.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1091
Grad Osijek Osijek - Koteks d.d. izvođenje radova na izgradnji nerazvrstane ceste-produžetak Kanižlićeve ulice Radovi 02.12.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1090
Županijska bolnica čakovec Medical Intertrade d.o.o. nabava lijekova za potrebe Županijske bolnice čakovec (grupa 7.) Roba 29.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1089
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Carl Zeiss d.o.o. nabava i održavanje sustava za mikroskopiju (grupa 2.) Roba 29.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1088
Državni hidrometeorološki zavod Mobilis s.a.s. postavljanje i sidrenje meteoroloških plutača (grupa 2.) Roba 28.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1087
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb i Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka na dionici Oštarije-čkrljevo Usluge 28.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1086
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Terbinus d.o.o. usluga čišćenja i održavanja higijene u poslovnim prostorima HBOR-a u Zagrebu Roba 28.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1085
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. ZP Andel d.o.o., Zagreb i Grabar d.o.o., Varaždin proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja (grupa š.) Roba 28.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1084
Virkom d.o.o. Milenium Trade d.o.o. usluge upravljanja projektom Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača Usluge 27.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1083
Grad Slavonski Brod Cestogradnja d.o.o. nabava radova održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina grada Slavonskog Broda Radovi 26.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1082
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Birodom d.o.o. nabava uredskog potrošnog materijala Roba 26.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1081
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Siemens Healthcare d.o.o. nabava RTG uređaja za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBCSM Roba 26.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1080
Lučka uprava čibensko-kninske županije Bemix d.o.o. radovi na izgradnji trajektnog pristana u luci Kaprije, ponovljeni postupak br 3 Radovi 26.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1079
Agencija za lijekove i medicinske proizvode SIGYN istraživanje i razvoj d.o.o. aplikacija za izračun cijena lijekova Roba 25.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1078
Grad Zagreb Dobro rješenje d.o.o. dendro bilje (po grupama) Roba 25.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1077
Luka Rijeka d.d. Sitolor d.o.o. izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke-Bazen Rijeka Radovi 25.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1076
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. daljinski upravljive rastavne sklopke Roba 25.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1075
Hvarski vodovod d.o.o. Proplus d.o.o. usluge nadzora nad projektom-Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad Usluge 25.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1074
Općina Vrbanja Eurco d.d. izvođenje radova na sanciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Muškovo-Ključ Radovi 22.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1073
Lučka uprava Split Capital ing d.o.o. izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka Roba 19.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1072
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka i Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o., Rijeka obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km: izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Usluge 19.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1071
Općina Rogoznica Strategija, projektiranje, organizacije d.o.o. rekonstrukcija i energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Rogoznica Radovi 19.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1070
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. podrška vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i administraciju u provedbi pilot projekta ugradnje napredne mreže HEP ODS-a Usluge 19.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1069
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. WYG savjetovanje d.o.o. podrška vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i administraciju u provedbi pilot projekta ugradnje napredne mreže HEP ODS-a Usluge 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1068
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Strabag d.o.o. građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi nacionalnoga rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Radovi 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1067
Grad Slavonski Brod Isam informatika j.d.o.o. radovi održavanja javne rasvjete i uređaja javne namjene na području Grada Slavonskog Broda Radovi 18.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1066
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Oktal Pharma d.o.o. medicinski potrošni materijal (grupa š.) Roba 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1065
Klinički bolnički centar Zagreb Labena d.o.o. medicinska i nemedicinska oprema za potrebe ginekološke onkologije Roba 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1064
Grad Rovinj - Rovigno ZP Kostak d.d., Krško, Slovenija i Opera Group d.o.o., Zagreb izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju prvog polja odlagališta komunalnog otpada Lokva Vidotto Radovi 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1063
Grad Kraljevica Fidal d.o.o. uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica Radovi 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1062
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Tim kabel d.o.o. nabava podzemnih energetskih kabela šš0kV Roba 18.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1061
Hrvatski hidrografski institut SGM Informatika d.o.o. računala i računalna oprema Roba 15.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1060
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP PVI Solar d.o.o., Aljmaš, PVI GmbH, Klagenfurt am Wörthersee, Republika Austrija, Intecco d.o.o., Osijek, Deling d.o.o., Tuzla, Bosna i Hercegovina i Solvis d.o.o., Varaždin izgradnja neintegrirane sunčane elektrane Kosore-Jug Radovi 15.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1059
Opća bolnica Zadar ZP Rudan d.o.o., Žminj, Esco Energy d.o.o., Žminj i Funda d.o.o., Zaprešić izrada projektne dokumentacije Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u OB Zadar Usluge 15.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1058
Vodovod Dubrovnik d.o.o. Trames d.o.o. nadzor nad radovima sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, čtikovici, Malom Zatonu i Orašcu Usluge 15.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1057
Istarski domovi zdravlja Sanitaria dental d.o.o. stomatološki materijal (grupa š.) Roba 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1056
Ministarstvo zdravstva Zajednički odvjetnički ured Krivačić-Divić nabava usluga podrške, održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela integralnog informacijskog sustava CEZIH Usluge 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1055
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. izgradnja kabelskog priključka 2xšš0 kV za TS šš0/š0 (20) kV Zamet Radovi 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1054
HEP-Proizvodnja d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. rekonstrukcija upravne zgrade u HE Kraljevac Radovi 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1053
Vukovarsko-srijemska županija ABC Consulting d.o.o. usluga daljinskog istraživanja, upravljanja prostorom i prirodnim resursima na poplavom stradalom području Usluge 14.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1052
Grad Osijek Detas d.o.o. pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka. Usluge 12.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1051
Grad Osijek LAC-Transkop d.o.o. pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka. Usluge 12.11.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/1050
Riječka razvojna agencija Porin EOS GmbH Electro Optical Systems, München, Njemačka opremanje proizvodnog parka Torpedo (grupa 5.) Roba 12.11.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1049
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. Vodoplast promet d.o.o. nabava komunalne opreme (gtupa 5.) Roba 12.11.2019.