Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/20-01/136
Luka Rijeka d.d. TODAY distribution j.d.o.o. DIT
izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke – Bazen Rijeka
Radovi 27.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/135
Promet d.o.o. Srednja tehnička prometna škola, Split DIT
periodička izobrazba vozača (kod 95)
Usluge 26.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/134
Nasadi d.o.o. Palma d.o.o. DIT
nabava pogrebne opreme
Roba 25.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/133
Hrvatske autoceste d.o.o. ZG-Projekt d.o.o. DIT
izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A7, dionica Križišće-Novi Vinodolski
Usluge 25.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/132
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Atos IT Solutions and Services d.o.o. DIT
nabava računalne opreme i programa opće namjene
Roba 25.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/131
Ministarstvo unutarnjih poslova Tekstilpromet d.d. DIT
nabava građanskih odjela-odjeće i obuće (grupa 1.)
Roba 25.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/130
Hrvatske vode Sanac d.o.o. DIT
usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28. područje maloga sliva Cetina za razdoblje od 4 (četiri) godine
Usluge 25.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/129
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Securitas Hrvatska d.o.o. DIT
sustav sigurnosno-tehničke zaštite s ugradnjom na hidrotehničkim objektima vodoopskrbe i odvodnje
Roba 25.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/128
Klinički bolnički centar Zagreb Insako d.o.o. DIT
nabava potrošnog materijala za higijenske potrebe
Roba 24.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/127
HEP-Proizvodnja d.o.o. PHB Automatizacija d.o.o. DIT
zamjena plinodetekcije na obje plinske turbine bloka K
Usluge 24.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/126
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Shimadzu d.o.o. DIT
ostali potrošni medicinski materijal za 2020. godinu (grupa 35.)
Roba 24.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/125
Općina Konavle Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
dogradnja-rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi
Mješovita nabava 24.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/124
Općina Čavle ZP Experta grupa d.o.o., Požega, LED rasvjeta d.o.o., Požega i Detas d.o.o., Pakrac DIT
rekonstrukcija javne rasvjete
Usluge 24.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/123
Split parking d.o.o. VV Projekt d.o.o. DIT
izrada projektne dokumentacije za garažu Odeska
Usluge 21.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/122
Opća bolnica Varaždin EndoPro implants d.o.o. DIT
ortopedski implantati (grupe. 3., 4., 5., 8. i 9.)
Roba 21.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/121
HŽ-Infrastruktura d.o.o. DIV grupa d.o.o. DIT
prednapeti armirano-betonski prag s pričvrsnim priborom
Roba 21.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/120
Hrvatske šume d.o.o. Arkada interijeri d.o.o. DIT
dobava i izgradnja montažne drvene kuće
Roba 20.02.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/119
Vodne usluge d.o.o., Bjelovar Car-Merkur d.o.o. DIT
usluge upravljanja projektom „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar"
Usluge 18.02.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/118
Klinički bolnički centar Zagreb EndoPro implants d.o.o. DIT
jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije-ortopedski implantati (grupa 32.)
Roba 18.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/117
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Lepoglavi Sječa drva i izvlačenje Dragutin Slivar DIT
usluga sječe i izvlačenja drvne mase
Usluge 18.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/116
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. SGM Informatika d.o.o. DIT
nabava dodatnog hardvera za sustav AIM
Roba 18.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/115
Grad Zagreb Croatia osiguranje d.d. DIT
usluge osiguranja (grupa II)
Usluge 17.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/114
Ministarstvo obrane DIT
nabava borbenih odora
Roba 17.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/113
Lučka uprava Dubrovnik Coin inženjering d.o.o. DIT
Batahovina II-usluga izrade Glavnog projekta
Usluge 17.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/112
KD Autotrolej d.o.o. RIO BIZ d.o.o. DIT
službena odjeća (grupe: 1. i 2.)
Roba 17.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/111
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Geodetika Split d.o.o. DIT
geodetske usluge
Usluge 17.02.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/110
HEP-Proizvodnja d.o.o. Pastor inženjering d.d. DIT
ugradnja sustava uzbunjivanja i popravka sustava gašenja u HE Dubrovnik
Usluge 17.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/109
Ministarstvo obrane Proklima-tim d.o.o. DIT
opremanje vojnih objekata namještajem i opremom (grupa 1.)
Roba 17.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/108
Ministarstvo obrane DIT
nabava borbenih odora
Roba 17.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/107
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet iStyle d.o.o. DIT
nabava računala i računalne opreme (grupa 5.)
Roba 17.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/106
HEP-Proizvodnja d.o.o. NMKA d.o.o. DIT
osobna zaštitna sredstva (grupa 3.)
Roba 14.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/105
Grad Karlovac Heksogen d.o.o. DIT
usluga razminiranja lokacije buduće poduzetničke zone Gornje Mekušje
Usluge 14.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/104
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Geotehnika d.o.o. DIT
projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Mješovita nabava 14.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/103
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Strabag d.o.o. DIT
projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Mješovita nabava 14.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/102
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost E2 Group CEE Kft, Budimpešta, Mađarska DIT
projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak
Mješovita nabava 14.02.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/101
Grad Ivanić-Grad Inter level d.o.o. DIT
radovi na sanaciji Sportske dvorane Žeravinec-Ivanić-Grad
Radovi 13.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/100
Hrvatska radiotelevizija Insepo d.o.o. DIT
toneri (grupa A)
Roba 13.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/99
HEP-Toplinarstvo d.o.o. Moneo savjetovanje d.o.o. DIT
upravljanje projektom i administracija Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane pogona Osijek
Usluge 12.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/98
Ministarstvo unutarnjih poslova Led Art d.o.o. DIT
izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade policijske postaje u Grubišnom Polju
Radovi 12.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/97
Grad Ivanić-Grad Gamabon d.o.o. DIT
radovi na sanaciji Sportske dvorane Žeravinec - Ivanić-Grad
Radovi 12.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/96
Zagrebačka županija Profil Klett d.o.o. DIT
nabava interaktivnih ploča
Roba 12.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/95
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet Osijek CEGOM GmbH DIT
suradnja i kliničko-praktična izobrazba
Usluge 12.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/94
Opća bolnica Zadar VAMS TEC d.o.o. DIT
usluga održavanja PACS sustava
Usluge 11.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/93
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. DIT
zamjena sklopne opreme u postrojenjima PrP Split-Nin, Novalja
Radovi 11.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/92
Grad Zagreb Elektro-energetika d.o.o. DIT
građenje javne rasvjete uz gimnaziju Sesvete
Usluge 11.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/91
Državni hidrometeorološki zavod Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. DIT
modernizacija i izgradnja mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka
Radovi 11.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/90
Klinika za ortopediju Lovran Dräger Medical Croatia d.o.o. DIT
kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 3 za jednogodišnje razdoblje (grupa 28.)
Roba 10.02.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/89
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Sat ekspert d.o.o. DIT
toneri i tinte (grupa 3.)
Roba 10.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/88
Opća bolnica Zadar Rudan d.o.o. DIT
izrada projektne dokumentacije Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u OB Zadar
Usluge 10.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/87
Grad Zagreb Shimadzu d.o.o. DIT
opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane (grupa 1.)
Roba 10.02.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/86
Opća bolnica Zadar Shimadzu d.o.o. DIT
usluga godišnjeg održavanja PACS sustava
Usluge 10.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/85
Grad Split Point-Split d.o.o. DIT
radovi na održavanju izvan kolničkih i javnoprometnih površina na području grada Splita
Radovi 10.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/84
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Shimadzu d.o.o. DIT
MSCT uređaj s isporukom i montažom
Roba 10.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/83
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Rencon d.o.o., Osijek DIT
izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za BC Suhopolje – Slatina, duljine cca 23 km
Usluge 10.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/82
Istarski domovi zdravlja Sanitaria dental d.o.o. DIT
stomatološki materijal (grupa 1.)
Roba 07.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/81
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar King ICT d.o.o. DIT
radovi na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO-Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama
Radovi 07.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/80
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ZP Urbanex d.o.o., Split i Equinox Consulting Ltd, Budimpešta, Mađarska DIT
provedba evaluacija (vrednovanja) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
Usluge 07.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/79
Izvor Ploče d.o.o. Fundus projekt d.o.o. DIT
usluge upravljanja projektom izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče
Usluge 06.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/78
Zagorski vodovod d.o.o. Energy Code d.o.o. DIT
izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
Radovi 05.02.2020.
UP/II-034-02
/20-01/77
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije ZP Upgrade d.o.o., Veliko Trgovišće i Porsche Croatia d.o.o., Zagreb DIT
2 vozila za hitnu medicinsku pomoć
Roba 05.02.2020.