Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/362
Klinički bolnički centar Osijek Sirrah projekt d.o.o. usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC-a Osijek Usluge 19.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/361
HEP-Toplinarstvo d.o.o. Končar-Elektronika i informatika d.d. nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama Roba 19.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/360
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m EndoPro implants d.o.o. nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (grupa II) Roba 19.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/359
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Shimadzu d.o.o. nabava kompaktnog mobilnog kirurškog C-luka za potrebe Klinike za traumatologiju za potrebe KBCSM Roba 19.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/358
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Eurco d.d. izgradnja osnovnog dobavnog sustava za projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok Radovi 19.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/357
Vinodolska općina Redox d.o.o. dizajn igrališta i izvedba Radovi 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/356
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Ericsson Nikola Tesla d.d., implementacija EU projekta Crocodile II. Croatia (grupa 1.) Roba 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/355
Hrvatske ceste d.o.o. Centar za organizaciju građenja d.o.o. kompletni nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste D1 na dionici od D205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku), duljine 3,2 km Usluge 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/354
Grad Vodice Minigradnja d.o.o. izgradnja dječjeg vrtića u Dočinama Radovi 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/353
Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan Alcina d.o.o. nabava usluge izrade planova upravljanja posjetiteljima Park-šumom Marjan (grupa 2.) Usluge 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/352
Varkom d.d. Global Ads Factory d.o.o. A-2. dogradnja sustava odvodnje-Općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec Radovi 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/351
Varkom d.d. Colas Hrvatska d.d. A-2. dogradnja sustava odvodnje-Općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec Radovi 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/350
Moslavina d.o.o. Milenium Trade d.o.o. nabava usluga upravljanja projektom Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina Usluge 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/349
Varkom d.d. Global Ads Factory d.o.o. A-1. dogradnja sustava odvodnje-Grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje Radovi 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/348
Varkom d.d. Colas Hrvatska d.d. A-1. dogradnja sustava odvodnje-Grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje Radovi 18.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/347
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice LTD savjetovanje d.o.o. radovi na projektu Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice (k.k.04.2.1.04.0286)-rehabilitacijsko-smještajni objekt Minerva Radovi 17.04.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/346
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Securitas Hrvatska d.o.o. izvođenje radova na zamjeni plina halona 1301 čistim plinom FK 5-1-12 sukladno standardu ISO 14520 te ovjerenom Glavnom projektu od strane MUP-a, uključujući nabavu opreme, u protupožarnim sustavima NSK Radovi 17.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/345
Obala i lučice d.o.o. Came Adriatic d.o.o. nabava parkirnih automata putem financijskog leasinga Roba 17.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/344
Međimurske vode d.o.o. Heplast-pipe d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće-izgradnja sustava odvodnje Radovi 16.04.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/343
Međimurske vode d.o.o. Heplast-pipe d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava -izgradnja sustava odvodnje Radovi 16.04.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/342
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. SGM Informatika d.o.o. informatička oprema Roba 16.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/341
Klinička bolnica Dubrava Shimadzu d.o.o. nabava RTG uređaja Roba 16.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/340
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije Autocentar Serdarević d.o.o. usluga popravka i održavanja vozila (grupa VII) Usluge 16.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/339
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije Auto centar Perović d.o.o. usluga popravka i održavanja vozila (grupa II) Usluge 16.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/338
Bjelovarsko-bilogorska županija ZP Um i UM d.o.o., Zagreb, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zagreb usluga izrade Masterplana prometnog sustava (grupa 1.) Usluge 16.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/337
Grad Zagreb M.T.F. d.o.o. medicinska oprema za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju (po grupama) Roba 15.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/336
Hrvatska radiotelevizija Adscanner d.o.o. kontinuirano istraživanje gledanosti programa (po grupama) Usluge 15.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/335
Grad Supetar Ing-grad d.o.o. izvođenje radova na energetskoj obnovi dječjeg vrtića Mrvica Radovi 15.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/334
Hrvatska elektroprivreda d.d. HOK osiguranje d.d. osiguranja od odgovornosti menadžera Usluge 15.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/333
Općina Dekanovec Geo-rad d.o.o. izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju multifunkcionalne polivalentne dvorane Usluge 15.04.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/332
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku SGM Informatika d.o.o. nabava i isporuka računala i računalne opreme za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Roba 12.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/331
Razvojna agencija Šibensko-kninske županije Plankos d.o.o. nabava numeričko upravljanih alatnih strojeva Roba 12.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/330
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Metal-Elektro d.d. samostojeći kabelski razvodni ormari Roba 12.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/329
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Art Media d.o.o. toneri i tinte Roba 11.04.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/328
Državne nekretnine d.o.o. Allegrian d.o.o. usluge izrade procjene tržišne vrijednosti nekretnina na području RH (grupe: 2., 3., 5. i 8.) Usluge 11.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/327
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vargon d.o.o. izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka Radovi 11.04.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/326
HEP-Proizvodnja d.o.o. ATM oprema d.o.o. nabava alata Roba 11.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/325
Vodovod d.o.o. ZP Ramić-Trade d.o.o., Podstrana i EL Tim d.o.o., Zadar rekonstrukcija TS Boljkovac Radovi 10.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/324
Polet d.o.o. Autobus d.o.o. solo gradski poluniskopodni autobusi Roba 10.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/323
HEP-Proizvodnja d.o.o. MG Servis d.o.o. žurni popravak elektromotora napojne pumpe Usluge 10.04.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/322
Grad Bjelovar Sustav javnih bicikala d.o.o. isporuka, opremanje i održavanje tri stanice za punjenje i iznajmljivanje e-bicikala u Bjelovaru Mjeąovita nabava 09.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/321
Opća bolnica Zadar Noky Security d.o.o. usluge tjelesne zaštite osoba i imovine Usluge 09.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/320
Hrvatske ceste d.o.o. Geoprojekt d.d. izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS-Dugi Rat sa spojnim cestama Usluge 09.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/319
Hrvatska elektroprivreda d.d. Birodom d.o.o. uredski materijal, uredska oprema i fotokopirni papir Roba 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/318
Bikarac d.o.o. ZP Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec i HIS d.o.o., Donja Višnjica projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac Roba 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/317
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroproizvod-trgovina d.o.o. rastavljači i rastavne sklopke 10(20) kV za vanjsku montažu na DV 10(20)kV Roba 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/316
Zračna luka Split, d.o.o. Varteks Pro d.o.o. nabava službene odjeće Roba 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/315
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. ZP igr d.o.o., Zagreb i igr AG, Rockenhausen, Njemačka usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji Usluge 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/314
Hrvatske vode Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet Projekt Naturavita-Tehnička pomoć i troškovi utvrđivanja retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda projektnog područja Usluge 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/313
Vodovod Novska d.o.o. Proplus d.o.o. razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska-nadzor radova Usluge 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/312
Dom zdravlja Zagrebačke županije Vik-dental d.o.o. nabava stomatološkog potrošnog materijala Roba 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/311
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. kontejnersko postrojenje za privremeno napajanje 4TS 15 Cvjetno Radovi 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/310
Međimurske vode d.o.o. Heplast-pipe d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava -izgradnja sustava odvodnje Radovi 08.04.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/309
HP-Hrvatska pošta d.d. Akter-Public d.o.o. usluge oglašavanja u medijima Usluge 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/308
Grad Karlovac Mobilita Evolva d.o.o. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC 3/011 od DC1 stacionaža 0+000 do stacionaže 1+622,00 km Usluge 08.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/307
Regionalni centar za gospodarenje otpadom-Šagulje d.o.o. SMCE Europe Sp. z.o.o. usluga izrade studijsko-projektne dokumentacije za projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje u svrhu sufinanciranja sredstvima EU Usluge 05.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/306
Hrvatske vode ZP Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb i Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb Projekt Naturavita-Tehnička pomoć i troškovi utvrđivanja retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda projektnog područja Usluge 05.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/305
Međimurske vode d.o.o. Heplast-pipe d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće-izgradnja sustava odvodnje Radovi 05.04.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/304
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Oikon d.o.o. usluge analize postojećih podataka o stranim vrstama i IAS s razradom metodologije kartiranja, usluge kartiranja stranih vrsta i IAS s izradom, testiranjem i doradom programa praćenja za IAS, te usluge analize putova unošenja i širenja IAS (grupa 16) Usluge 05.04.2019.
UP/II-034-02
/19-01/303
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije Piskir d.o.o. nabava redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2021. Radovi 05.04.2019. Žalba se odbacuje