Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/240
Financijska agencija NMKA d.o.o. nabava poslovne odjeće Roba 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/239
Hrvatska elektroprivreda d.d. Insepo d.o.o. nabava tonera, tinti i pripadajućeg potrošnog materijala (grupa 1.) Roba 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/238
Grad Zagreb M.T.F. d.o.o. operacijski traumatološki stol Roba 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/237
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu DOMI professional j.d.o.o. usluge čišćenja Usluge 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/236
Odvodnja d.o.o. SNF Adriatic d.o.o. kemikalije (grupa 2.) Roba 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/235
Sveučilište u Splitu, ZP Combis d.o.o., Zagreb i Smartnet d.o.o., Split nabava strojeva za obradu podataka (grupa 1.) Roba 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/234
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ZP Dijamant, obrt za čišćenje, vl. Nikolina Ovčar, Sveti Ivan Zelina i Felix, obrt za čišćenje, vl. Florijan Ovčar, Sveti Ivan Zelina usluge čišćenja ureda Usluge 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/233
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Aries d.o.o. zamjena relejne zaštite u 4TS21 Stenjevec Usluge 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/232
Hrvatska elektroprivreda d.d. Narodne novine d.d. nabava tonera, tinti i pripadajućeg potrošnog materijala (grupa 1.) Roba 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/231
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Ramić-Trade d.o.o., Podstrana i Davel d.o.o., Osijek rekonstrukcija RSTS Pag 18.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/230
Osječko-baranjska županija Medexpert d.o.o. medicinsko-tehnička i dijagnostičko terapijska oprema (grupa IV) Roba 15.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/229
Međimurske vode d.o.o. Heplast-pipe d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava- izgradnja sustava odvodnje Radovi 15.03.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/228
Grad Zagreb Vulkal d.o.o. auto gume (grupa 3) Usluge 14.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/227
Grad Sveti Ivan Zelina Futuro IS, vl. Hrvoje Grandov provedba programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Projekt Zelina-zeleni grad (grupa 2.) Usluge 14.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/226
Opća bolnica Zadar ZP Lavčević d.d., Split i Lavčević Zadar d.o.o., Zadar rušenje postojeće zgrade i izgradnja Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju, te adaptacija dnevne bolnice Službe za kirurgiju Opće bolnice Zadar Radovi 14.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/225
Libertas Dubrovnik d.o.o. Solaris Bus&Coach S.A. solo gradski niskopodni autobusi koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo Roba 14.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/224
Hrvatska elektroprivreda d.d. Birodom d.o.o. nabava tonera, tinti i pripadajućeg potrošnog materijala (grupa 2.) Roba 14.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/223
Grad Zagreb I.B. Jazbina d.o.o. povremeni najam strojeva i vozila za zemljane radove (grupa 6.) Usluge 14.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/222
MInistarstvo pravosuđa Centar za digitalizaciju d.o.o. usluge skeniranja zemljišnih knjiga u okviru projekta Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske Usluge 13.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/221
Javna ustanova Lučka uprava Osijek Eptisa Adria d.o.o. usluga stručnog nadzora nad izgradnjom u okviru projekta KK.07.3.01.0001 Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek Usluge 13.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/220
Klinički bolnički centar Split Medical Intertrade d.o.o. laboratorijska dijagnostika (biokemija i imunokemija-integrirani sustav ) 13.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/219
Odvodnja d.o.o. ZP PPHU Weglo-Stal Waldemar Biskupek, Gliwice, Poljska i Kemira OYJ, Helsinki, Finska kemikalije Roba 12.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/218
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Medical Intertrade d.o.o. ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za ginekologiju KBC-a Sestre milosrdnice (grupa 3.) Roba 12.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/217
Grad Zagreb Dr.sc. Nikola Polak, dipl.ing.arh. izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Gradske knjižnice Grada Zagreba-Paromlin Usluge 12.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/216
Klinički bolnički centar Rijeka Eurokontakt d.o.o. medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju (grupa XXV) Roba 12.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/215
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Strabag AG, Spittal, Austrija i Strabag d.o.o., Zagreb izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići (Zaradeže) Radovi 12.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/214
Ministarstvo pravosuđa Mikrografija d.o.o. usluge skeniranja zemljišnih knjiga u okviru projekta Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske Usluge 11.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/213
Hrvatske ceste d.o.o. Aktor s.a. izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići (Zaradeže) Radovi 11.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/212
Dom zdravlja Zagreb-Centar Sanitaria dental d.o.o. dentalna jedinica-komada 5 Roba 11.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/211
Jadrolinija Saharun putnička agencija d.o.o. usluga smještaja članova posade katamarana Jadrolinije u luci Ist, za vrijeme održavanja brzobrodske linije 9403 Ist-Molat-Zadar Usluge 11.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/210
Dječji vrtić Trogir Obrt za trgovinu i usluge Liber, v. Ivan Turković nabava potrošnog materijala Roba 11.03.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/209
Grad Zagreb Lugplast d.o.o. preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 15 01 02 (plastična ambalaža), KB 20 01 10 (odjeća) i KB 20 01 11 (tekstili) postupcima oporabe R1-R12 (po grupama) Usluge 11.03.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/208
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac Smart water d.o.o. komplet mjerača protoka i tlaka Roba 08.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/207
Klinički bolnički centar Rijeka Sonimed d.o.o. potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje (grupa 118.) Roba 08.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/206
Zračna luka Split, d.o.o. Ingpro d.o.o. zaštitna radna odjeća i obuća Roba 08.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/205
Opća bolnica Bjelovar Medical Intertrade d.o.o. medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa 13.D.2.) Roba 08.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/204
Ekos d.o.o. Pangeo projekt d.o.o. izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnja Usluge 07.03.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/203
Ministarstvo poljoprivrede ZP KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb, KPMG Slovensko Advisory, k.s., Bratislava, Slovačka i KPMG Advisory Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia sp.k., Varšava, Poljska usluge tehničke pomoći upravljačkom i provedbenom tijelu u upravljanju, provedbi i praćenju provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. i pripremi za novo programsko razdoblje 2021.2027 Usluge 06.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/202
Hrvatske ceste d.o.o. Projektni biro P45 d.o.o. izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC213, od Nemetina (DC213, od Nemetina (DC2) do graničnog prijelaza Erdut, dužine 21,90 km) Usluge 06.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/201
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. IKOM d.o.o. vodomjeri sa opremom za daljinsko očitovanje Roba 06.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/200
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. SGM Informatika d.o.o. informatička oprema Roba 05.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/199
Privreda d.o.o. ZP Temporium gradnja d.o.o., Zagreb i Kapitel d.o.o., Ivanić-Grad radovi na izgradnji vodoopskrbe naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina Radovi 05.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/198
Ministarstvo poljoprivrede ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb i Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb usluge tehničke pomoći upravljačkom i provedbenom tijelu u upravljanju, provedbi i praćenju provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. i pripremi za novo programsko razdoblje 2021.2027 Usluge 05.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/197
Klinički bolnički centar Osijek Pekar Tomo d.o.o. prehrambeni proizvodi-kruh za potrebe KBC Osijek (grupa 1.) Roba 05.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/196
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta WYG savjetovanje d.o.o. nabava savjetodavnih usluga za izradu prijedloga Nacionalnog plana za digitalnu transformaciju gospodarstva Usluge 05.03.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/195
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Strabag d.o.o. izvođenje radova rekonstrukcije vezanih uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU 2020. godine u RH Radovi 05.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/194
Zagorski vodovod d.o.o. Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar Usluge 05.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/193
Državni hidrometeorološki zavod Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. nabava uređaja za državnu mrežu za praćenje kvalitete zraka I faza (grupe 2., 3. i 6.) Roba 05.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/192
Zagorski vodovod d.o.o. Odvjetnik Mate Kačan usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar Usluge 04.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/191
Grad Split Deltron d.o.o. nabava sustava grijanja i hlađenja dijela uredskih prostorija Gradske uprave Roba 04.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/190
Međimurske vode d.o.o. Heplast-pipe d.o.o. izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže zone Brezje u Mihovljanu Radovi 04.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/189
Varaždinska županija Media d.o.o. nabava medicinsko-dijagnostičke opreme (grupa 7.) Roba 04.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/188
HEP-Proizvodnja d.o.o. Specijalna oprema Lučko d.o.o. strojarski materijal (grupa 2.) Roba 04.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/187
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada PDM Savjetovanje d.o.o. voditelj projekta Usluge 04.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/186
Virovitičko-podravska županija Consultants d.o.o. izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska i Strateške procjene utjecaja plana, programa na okoliš Usluge 04.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/185
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Bauer d.o.o. popravak i servis vozila koja nisu pod garancijom Usluge 04.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/184
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu DOMI clean j.d.o.o. usluge čišćenja Usluge 04.03.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/183
Javna ustanova Park prirode Učka ZP Prehnit d.o.o., Zagreb i Romario j.d.o.o., Zagreb izrada i tisak topografsko-turističke karte Usluge 01.03.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/182
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Capital ing d.o.o. projektna dokumentacija-Hotel Plitvice Usluge 01.03.2019.
UP/II-034-02
/19-01/181
Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik Jadro d.d. izrada terena s umjetnom travom Radovi 01.03.2019.