Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/17-01/823
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Ecoina d.o.o. , Zagreb nabava pilot postrojenja filtriranja vode zahvaćene s izvorišta rijeke Jadro
Broj: 2017/S 0F5-0022677
Roba 21.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/822
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Crodux derivati dva d.o.o. , Zagreb dizelsko gorivo-EURODIZEL BS
Broj: 2017/S 0F5-0023130
Usluge 20.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/821
Lučka uprava Osijek , Osijek Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik usluga upravljanja EU projektom izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek
Broj: 2017/S 0F2-0022989
Usluge 20.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/820
Agencija za znanost i visoko obrazovanje , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb usluga putničke agencije (naknada za kupovinu zrakoplovnih i željezničkih karata i dr. usluge)
Broj: 2017/S 0F2-0022999
Usluge 20.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/819
Primorsko-goranska županija , Rijeka AKD - Zaštita d.o.o. , Zagreb usluge čuvanja uredskog prostora, opreme i osoba   Usluge 17.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/818
Ministarstvo obrane , Zagreb Trgoauto V. d.o.o. , Zagreb taktička svjetiljka, ručna   Roba 17.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/817
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb Luveti d.o.o. , Zagreb nabava hidrauličkog alata za spašavanje (7 kompleta)   Roba 16.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/816
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split Sun Sailing d.o.o. , Privlaka
Broj: 2017/S 0F2-0018152
15.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/815
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb Lidiba d.o.o. , Zagreb nabava hidrauličkog alata za spašavanje (7 kompleta)   Roba 15.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/814
Općina Jarmina , Jarmina Agro-honor d.o.o. , Beli Manastir nabava novog višenamjenskog komunalnog stroja
Broj: 2017/S 0F2-0020187
Roba 14.11.2017. 17.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/813
Grad Zagreb , Zagreb Moneo savjetovanje d.o.o. , Zagreb Izrada studije izvodljivosti i analiza troškova i koristi te projektna prijava za provedbu integriranog programa u projektu Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja- novi Hrvatski prirodoslovni muzej-faza pripreme
Broj: 2017/S 0F2-0010412
Usluge 14.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/812
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Elna kabel d.o.o. , Zagreb nabava brzih punionica, ugradnja i priključenje-e mobilnost
Broj: 2017/S 0F5-0010278
Roba 13.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/811
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb III-Medicinski laseri (grupa II)
Broj: 2017/S 0F2-0012077
Roba 13.11.2017. 17.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/810
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. , Dugo Selo Obrt Lajpold, vl. Mirko Lajpold , Novoselec usluga čišćenja javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina u gradu Dugom Selu
Broj: 2017/S 0F2-0002047
Usluge 13.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/809
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj za Odjel za kliničku radiologiju
Broj: 2017/S 0F2-0020679
Roba 13.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/808
Grad Zagreb , Zagreb Ciak truck d.o.o. , Donji Stupnik nabava rezervnih dijelova kočionih instalacija proizvođača Wabco, Knorr, Bosch, Haldex i Templin (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F2-0012246
Roba 13.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/807
Općina Pribislavec , Pribislavec Aquatehnika d.o.o. , Varaždin izgradnja oborinske kanalizacije, dionica Omega-ribnjak na ŽC 2018 u Pribislavcu II. faza
Broj: 2017/S 0F2-0017017
Radovi 13.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/806
Grad Zagreb , Zagreb BioGnost d.o.o. , Zagreb opremanje sjeverozapadne i jugoistočne dogradnje Kliničke bolnice Sveti Duh   Roba 10.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/805
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb dobava opreme i izvođenje radova za rekonstrukciju 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Meterize
Broj: 2016/S 005-0017123
Mjeąovita nabava 10.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/804
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo dobava opreme i izvođenje radova za rekonstrukciju 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Meterize
Broj: 2016/S 005-0017123
Mjeąovita nabava 10.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/803
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Flamtron d.o.o. , Kutina nabava brzih punionica, ugradnja i priključenje-e mobilnost
Broj: 2017/S 0F5-0010278
Mjeąovita nabava 10.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/802
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb i Planet-net Solar d.o.o., Preserje, Slovenija nabava brzih punionica, ugradnja i priključenje-e mobilnost
Broj: 2017/S 0F5-0010278
Mjeąovita nabava 10.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/801
Opatija 21 d.o.o. , Opatija Came Adriatic d.o.o. , Kastav isporuka parkirnih automata na javnim parkiralištima
Broj: 2017/S 0F2-0022288
Roba 10.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/800
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb nabava usluge provedbe vanjske evaluacije u sklopu projekta e-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)
Broj: 2017/S 0F2-0013518
Usluge 09.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/799
Lučka uprava Sisak , Sisak Vodoprivreda Sisak d.d. , Sisak radovi izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku-I faza
Broj: 2017/S 0F2-0019977
Radovi 09.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/798
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova
Broj: 2017/S 0F2-0022071
Usluge 09.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/797
Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana nabava novih 10(20) kV srednjenaponskih postrojenja za rad crpnih stanica Hrvatskih voda
Broj: 2016/S 002-0019727
Roba 08.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/796
Klinika za psihijatriju Vrapče , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava višeslojnog CT uređaja
Broj: 2017/S 0F2-0022092
Roba 07.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/795
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Innovo DDB d.o.o. , Zagreb usluga izrade promidžbene kampanje i TV spotova u sklopu projekta Živjeti zdravo
Broj: 2017/S 0F2-0017574
Usluge 07.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/794
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka ZP Proplus d.o.o., Maribor, Ekonerg d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga upravljanja projektom realizacije Nove bolnice KBC Rijeka na lokalitetu Sušak
Broj: 2017/S 0F2-0008307
Usluge 07.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/793
Grad Zagreb , Zagreb Tigra d.o.o. , Zagreb sanacija sustava interne kanalizacije u krugu Podružnice Čistoća
Broj: 2016/S 002-0025714
Radovi 07.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/792
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb rekonstrukcija postojećih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice na D 31 sa spojem na D 408
Broj: 2017/S 0F2-0012491
Radovi 06.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/791
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb C.I.A.K. d.o.o. , Gornji Stupnik ispitivanje sustava za odvodnju na dionicama autocesta
Broj: 2017/S 0F2-0007652
Usluge 03.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/790
Čistoća d.o.o. , Varaždin Stražaplastika d.d. , Hum na Sutli kante za sakupljanje otpada
Broj: 2017/S 0F2-0021466
Roba 03.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/789
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb Olympus Czech Group, s.r.o., Podružnica Zagreb , Zagreb nabava invertnog mikroskopa za svjetlosnu i fluorescencijsku mikroskopiju
Broj: 2017/S 0F2-0018161
Roba 03.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/788
Grad Zagreb , Zagreb Mediva d.o.o. , Sveta Nedelja anesteziološki uređaj za Kliniku za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Broj: 2017/S 0F2-0013077
Roba 02.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/787
Grad Zagreb , Zagreb ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Pomgrad d.d., Murska Sobota, Slovenija, Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad i Grasa d.o.o., Zagreb rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik
Broj: 2016/S 002-0026160
Radovi 02.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/786
Zadarska županija , Zadar Media d.o.o. , Zagreb dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema (grupa 3.)
Broj: 2017/S 0F2-0012703
Roba 02.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/785
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Zvibor d.o.o. , Zagreb nabava usluge ispisa
Broj: 2017/S 0F2-0011771
Usluge 02.11.2017. 13.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/784
Zadarska županija , Zadar Taksi služba i ugostiteljski obrt Drago Drlja, vl. Mario Drlja , Gračac usluga prijevoza učenika osnovnih škola Zadarske županije (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F2-0013396
Usluge 31.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/783
Zadarska županija , Zadar Obrt za prijevoz putnika Velebit tours, vl. Marijan Vukelić , Donji Kosinj usluga prijevoza učenika osnovnih škola Zadarske županije (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0013396
Usluge 31.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/782
Grad Zagreb , Zagreb Auto Benussi d.o.o. , Pula najam motornih vozila   Usluge 31.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/781
Grad Zagreb , Zagreb Sport net inženjering d.o.o. , Zagreb izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Granešina (grupa 2.)   Mjeąovita nabava 31.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/780
Grad Zagreb , Zagreb ZP Strabag AG, Spittal, Austrija i Strabag d.o.o., Zagreb rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik
Broj: 2016/S 002-0026160
Radovi 31.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/779
Grad Zagreb , Zagreb ZP Kolektor Koling d.o.o., Idrija, Slovenija i Tehnika d.d., Zagreb rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik u Zagrebu
Broj: 2016/S 002-0026160
Radovi 30.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/778
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Svijet jezika ustanova za obrazovanje odraslih , Zagreb
Broj: 2017/S F21-0021539
Usluge 30.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/777
Županijska lučka uprava Rab , Rab GPP Mikić d.o.o. , Omišalj rekonstrukcija obalnog zida lukobrana i prilazne rampe trajekta u luci Lopar za 2017. godinu
Broj: 2017/S 0F2-0019170
Radovi 30.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/776
Klinički bolnički centar Split , Split Medic d.o.o. , Zagreb nabava gama sonde za detekciju sentinel čvorova
Broj: 2017/S 0F2-0012179
Roba 30.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/775
Grad Zagreb , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad sanacija CS Žitnjak II
Broj: 2017/S 0F2-0012729
Radovi 27.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/774
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb interventno održavanje srednjenaponskih i niskonaponskih nadzemnih vodova
Broj: 2017/S 0F5-0021131
Usluge 27.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/773
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d., , Zagreb nabava centralnog sustava upravljanja punionicama električnih vozila
Broj: 2017/S 0F5-0011127
Roba 27.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/772
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Emax d.o.o. , Osijek radovi na zamjeni hidroforskog postrojenja za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Broj: 2017/S 0F2-0006507
Radovi 27.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/771
Grad Zagreb , Zagreb Ivan Grubišić Tasić, mag.ing.arch., Vranjic, Mateja Rašetić, mag.ing.arch., Jastrebarsko i Ivana Bojić, Split izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec   Usluge 27.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/770
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Sisak d.d. , Sisak obnova Južnog nasipa Lonjskog polja na dionici 1 (0+500 - 0+710 i 1+220 - 1+370), dionici 4 (7+830 - 8+000) i dionici 5 (9+420 - 9+850)
Broj: 2017/S 0F2-0012950
Radovi 26.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/769
Lučka uprava Vukovar , Vukovar ZP Marinetek NCP d.o.o., Šibenik, Hidrogradnja d.o.o., Osijek i Grasa d.o.o., Zagreb izgradnja komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru
Broj: 2017/S 0F2-0016596
Radovi 26.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/768
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split IKOM d.o.o. , Zagreb nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera
Broj: 2017/S 0F5-0020948
Roba 25.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/767
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb revitalizacija DV 110 kV između TS Meterize, TS Dujmovača, TS Vrboran   Radovi 23.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/766
Agencija za elektroničke medije , Zagreb Adscanner d.o.o. , Zagreb Nabava usluge ispitivanja, pregleda, analize, praćenja i nadzora općih komercijalnih televizijskih programa na nacionalnoj razini i općih programa Hrvatske radiotelevizije, te gledanosti programa (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0017289
Usluge 23.10.2017. 15.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/765
Grad Zagreb , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada projektne dokumentacije za projekt Greenway-državna glavna biciklistička ruta br.2
Broj: 2017/S 0F2-0020640
Usluge 23.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/764
Virovitičko-podravska županija , Virovitica Ekola grupa d.o.o. , Zagreb izrada prometnog master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska i strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0020687
Usluge 23.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/763
Virovitičko-podravska županija , Virovitica Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada prometnog master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska i strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0020687
Usluge 23.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/762
Grad Zagreb , Zagreb ZP Specijalna oprema Lučko d.o.o., Lučko, Codex-Engineering Gmbh, Furth, Njemačka, Mato el-d d.o.o., Ivanić Grad i Projekta d.o.o., Karlovac punionica stlačenim prirodnim plinom Dubrava
Broj: 2017/S 0F2-0012888
Radovi 23.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/761
Ministarstvo obrane , Zagreb Rost Šport d.o.o. , Zagreb nabava odjeće za tjelovježbu
Broj: 2017/S 0F2-0010814
Roba 19.10.2017. 09.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/760
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana dobava i ugradnja sklopnog bloka za TS 10(20)/0,4 kV Slašćak
Broj: 2017/S 0F5-0012796
Mjeąovita nabava 18.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/759
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb IBM Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluga održavanja EU sustava za potrebe Ministarstva financija, Porezna uprava
Broj: 2017/S 0F2-0008306
Usluge 18.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/758
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na objektu TS 10(20)/0,4 kV Donji Miholjac 52 i priključni kabel KB 10(20) kV za TS Donji Miholjac 52
Broj: 2017/S 0F5-0012984
Mjeąovita nabava 18.10.2017. 21.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/757
Grad Đurđevac , Đurđevac Leading j.d.o.o. , Osijek izrada projektne dokumentacije energetske obnove zgrade Grada Đurđevca   Usluge 18.10.2017. 07.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/756
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije , Zagreb Vatro-promet d.o.o. , Ježdovec vatrogasna oprema (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0020421
Roba 18.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/755
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci IKOM d.o.o. , Zagreb popravak, servisiranje i ovjeravanje vodomjera
Broj: 2017/S 0F5-016933
Usluge 18.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/754
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica ZP Ekonerg institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga vođenja projekta-Voditelj projekta Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica
Broj: 2017/S 0F2-0018830
Usluge 17.10.2017.
31.10.2017
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/753
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb provedba operativnog plana i programa verifikacijskih ispitivanja agregata B, C i D u HE Zakučac
Broj: 2017/S 0F5-0012014
Usluge 17.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/752
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Sokol d.o.o. , Vinkovci izvođenje radova na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije, I etapa-istočni dio dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci
Broj: 2017/S 0F5-007372
Radovi 17.10.2017. 17.11.2017
31.10.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/751
Grad Zagreb , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja
Broj: 2017/S 0F2-0014310
Usluge 17.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/750
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb ZP KGVH Eko d.o.o., Zagreb i Termo servis d.o.o., Zagreb servis i čišćenje miješajućih kutija, izmjenjivača topline i klima sustava
Broj: 2017/S 0F2-0008493
Usluge 17.10.2017. 16.11.2017
26.10.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/749
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Sliv-oprema d.o.o. , Zagreb opremanje namještajem nove osnovne škole u Popovači
Broj: 2017/S 0F2-0008704
Roba 17.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/748
Državni ured za reviziju , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek usluge čuvanja imovine i osoba (zaštitarske usluge)
Broj: 2017/S F21-0016385
Usluge 17.10.2017. 17.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/747
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Radiometer d.o.o. , Zagreb reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupa 81.)
Broj: 2017/S 0F2-0012604
Roba 16.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/746
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluga tehničke pomoći-angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo-Samostalnu službu
Broj: 2017/S 0F2-0020202
Usluge 16.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/745
Ministarstvo obrane , Zagreb nabava letačke opreme (grupa 10.)
Broj: 2017/S 017-0016345
Roba 16.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/744
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb VIPnet d.o.o. , Zagreb nabava javne govorne usluge mobilne telefonije
Broj: 2017/S 0F2-0020383
Usluge 16.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/743
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Adria grupa d.o.o. , Zagreb usluge deratizacije i dezinsekcije
Broj: 2017/S 0F5-0012299
Usluge 16.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/742
Agencija za vodne putove , Vukovar Hidrogradnja d.o.o. , Osijek radovi tehničkog održavanja plovnog puta, te akvatorija luka i lučica na vodnim putovima rijeke Dunava, Drave i Save (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0012994
Radovi 16.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/741
Opća bolnica Gospić , Gospić Ekonerg d.o.o. , Zagreb usluga upravljanja projektom Uspostava i poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Gospić
Broj: 2017/S 0F2-0020236
Usluge 16.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/740
Hrvatska narodna banka , Zagreb Adria grupa d.o.o. , Zagreb usluge osoblja, uključujući privremeno osoblje
Broj: 2017/S 0F2-0016082
Usluge 16.10.2017. 13.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/739
Agencija za znanost i visoko obrazovanje , Zagreb ZP Um i Um d.o.o., Zagreb i Ekspertni softverski sustavi za podršku efikasnom razvoju talenata d.o.o., Zagreb analiza poslovnih procesa i izrada konceptualnog dizajna povezivanja postojećih sustava i njihove nadogradnje u skladu s rezultatima provedenih analiza   Usluge 16.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/738
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb besposadni zrakoplovni sustav (BZS) razreda kratkog dometa u gornjem dijelu raspona (SHORT Range-SR razred)
Broj: 2017/S 0F2-0020053
Roba 13.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/737
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupe: 1. i 4.)
Broj: 2016/S 002-0026535
Roba 13.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/736
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb CEI-IETA d.o.o. , Zagreb digitalni alkometar
Broj: 2017/S 0F2-0013911
Roba 12.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/735
Općina Nedelišće , Nedelišće Međimurska hidrogradnja d.o.o. , Savska Ves izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji pješačke staze u Varaždinskoj ulici u Nedelišću
Broj: 2017/S 0F2-0016356
Radovi 12.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/734
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Eurogast d.o.o. , Sveta Nedelja kuhinjska oprema za restoran Agronomija i Šumarstvo
Broj: 2017/S 0F2-0012593
Roba 12.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/733
Grad Zagreb , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i tinte
Broj: 2017/S 0F2-0012490
Roba 11.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/732
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Obrt za usluge Biser, vl. Margareta Bradašić , Split usluga pranja i najma rublja
Broj: 2016/S 002-0027564
Usluge 11.10.2017. 17.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/731
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Hidraulika promet d.o.o. , Zagreb vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom
Broj: 2017/S 0F2-0019918
Roba 11.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/730
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Proplus d.o.o., Maribor, Slovenija usluge upravljanja projektom
Broj: 2017/S 0F2-0008085
Usluge 11.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/729
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Eptisa Adria d.o.o. , Zagreb nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama
Broj: 2017/S 0F2-0019989
Usluge 11.10.2017. 20.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/728
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb IDP Ingeneria y Arquitectura Iberia SL , Barcelona, Španjolska nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama
Broj: 2017/S 0F2-0019989
Usluge 11.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/727
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana dobava i ugradnja SN bloka s mjerenjem TS 10/0,4 kV Mesopromet za priključenje sunčane elektrane Petason
Broj: 2017/S 0F5-0020055
Roba 11.10.2017. 09.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/726
Grad Zagreb , Zagreb IKOM d.o.o. , Zagreb regulatori tlaka plina srednjetlačni, DN 25 - prirubnički (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0011561
Roba 11.10.2017. 17.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/725
Grad Novalja , Novalja Titan constructa d.o.o. , Zagreb izgradnja kulturnog centra Gozdenica
Broj: 2017/S 0F2-0015991
Radovi 11.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/724
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluga dobave i ugradnja vatrodojavnog sustava za zgradu arhive i zgradu Nove bolnice, uključujući izradu projektne dokumentacije
Broj: 2017/S 0F2-0013540
Usluge 11.10.2017.
31.10.2017
Odluka