Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/597
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb MA.CO.T d.o.o. , Kukuljanovo kalcijev klorid-CaCl2   Roba 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/596
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb MA.CO.T d.o.o. , Kukuljanovo natrijev klorid-NaCl
Broj: 2019/S 0F2-0021731
Roba 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/595
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb MMM Agramservis d.o.o. , Zagreb nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama-1. dio u sklopu II. Faze programa E-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0013177
Roba 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/594
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb MMM Agramservis d.o.o. , Zagreb nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama-1. dio u sklopu II. Faze programa E-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0013177
Roba 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/593
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih davatelja krvi ( grupa I.)
Broj: 2019/S 0F2-0014497
Roba 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/592
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Produh d.o.o. , Zagreb obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole
Broj: 2019/S 0F2-0013415
Usluge 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/591
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik izrada studijske dokumentacije povezivanja Južne Dalmacije na sustav mreže autocesta u RH na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do Grada Dubrovnika
Broj: 2019/S 0F2-0022056
Usluge 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/590
Plinacro d.o.o. , Zagreb Texo Molior d.o.o. , Cavtat izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800-100 po sistemu ključ u ruke
Broj: 2018/S 0F5-0011685
Radovi 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/589
Grad Trogir , Trogir Jadro-Lux d.o.o. , Pula modernizacija javne rasvjete na području grada Trogira
Broj: 2019/S 0F2-0023174
Roba 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/588
Hrvatske vode , Zagreb Kocka BAU d.o.o. , Slavonski Brod radovi modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa na dionicama: Grad Županja, Županja-Štitar, Babina Greda-Slavonski Šamac, Babina Greda, Slavonski Šamac, Slavonski Brod zapad i Pričac-Davor-Orubica
Broj: 2019/S 0F2-0019153
Radovi 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/587
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija zgrade i TWR-a u Podružnici Osijek   Radovi 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/586
Javna ustanova Športski objekti , Split Deltron d.o.o. , Split sanacija sustava klimatizacije Male dvorane u sklopu zgrade ŠC Gripe
Broj: 2019/S 0F2-0017505
Radovi 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/585
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir Vodoskok d.d. , Zagreb nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala za 2019. godinu
Broj: 2019/S 0F2-0010972
Roba 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/584
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Eko Trade d.o.o. , Zagreb sredstva za zaštitu bilja
Broj: 2019/S 0F2-0008108
Roba 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/583
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geoteh. istražnih radova, ishođenje građ. dozvola za dionicu Vrbovec-Ivanić Grad, faza I duljine cca 2,7 km i faza II duljine 1,63 km
Broj: 2019/S 0F2-0023643
Usluge 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/582
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa 13. D2)
Broj: 2018/S 0F2-0029622
Roba 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/581
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb niskonaponski sklopni blokovi (grupa 1., 2. i 3.)
Broj: 2018/S 0F5-0008193
Roba 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/580
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb DIV grupa d.o.o. , Samobor
Broj: 2018/S 0F5-0007669
Radovi 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/579
Državna škola za javnu upravu , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb nabava usluge stručnog savjetovanja za rad na projektu Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019 do 2023
Broj: 2019/S 0F2-0017393
Usluge 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/578
Osječko-baranjska županija , Osijek ZP MD Consulting d.o.o., Osijek i Calfactio j.d.o.o., Tenja stručni nadzor na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 12 zgrada (grupa 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0014562
Usluge 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/577
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Helb d.o.o. , Dugo Selo isporuka robe i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 35_10kV Veliki Grđevac
Broj: 2019/S 0F5-0014999
Mjeąovita nabava 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/576
Osječko-baranjska županija , Osijek Zitex-ZB d.o.o. , Donji Miholjac izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 13.)
Broj: 2019/S 0F2-0005014
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/575
Osječko-baranjska županija , Osijek Zitex-ZB d.o.o. , Donji Miholjac izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 11.)
Broj: 2019/S 0F2-0005014
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/574
Osječko-baranjska županija , Osijek Zitex-ZB d.o.o. , Donji Miholjac izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 7.)
Broj: 2019/S 0F2-0005014
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/573
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Škoda Praha a.s. , Prag, Češka sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Broj: 2019/S 0F5-0005773
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/572
Grad Osijek , Osijek Osijek-koteks d.d. , Osijek izvođenje radova na izgradnji nerazvrstane ceste-produžetak Kanižlićeve ulice
Broj: 2019/S 0F2-0012860
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/571
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Strabag AG, Spittal, Austrija i Strabag d.o.o., Zagreb modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar
Broj: 2018/S 0F5-0007669
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/570
Grad Osijek , Osijek Mara d.o.o. , Varaždin usluga upravljanja projektom i administracije u projektima energetske obnove javnih zgrada
Broj: 2019/S 0F2-0015721
Usluge 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/569
Muzej Vučedolske kulture , Vukovar Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb nabava usluge upravljanja projektom Arheološki park Vučedol
Broj: 2019/S 0F2-0005471
Usluge 19.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/568
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Uniqa osiguranje d.d. , Zagreb usluge neživotnog osiguranja
Broj: 2019/S 0F2-0023567
Usluge 19.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/567
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge neživotnog osiguranja
Broj: 2019/S 0F2-0023567
Usluge 19.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/566
Lučka uprava Zadar , Zadar Kozina projekti d.o.o. , Split usluge stručnog nadzora nad građenjem za Projekt Rekonstrukcija postojeće lučke infrastrukture na području Ribarske luke unutar obuhvata trajektnog terminala Zadar-Gaženica
Broj: 2019/S 0F2-0011732
Usluge 18.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/565
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Medea d.o.o. , Zagreb nadzor nad izgradnjom stonske obilaznice DC414, poddionice Sparagovići Zaradeže Prapratno i Prapratno Doli
Broj: 2019/S 0F2-0020073
Usluge 18.06.2019. 21.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/564
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj - 128 slojni za Odjel za radiologiju
Broj: 2019/S 0F2-0022758
Roba 18.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/563
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Festta d.o.o. , Zagreb medicinska oprema za oftalmologiju i dermatologiju (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0006833
Roba 18.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/562
Čistoća d.o.o. , Dubrovnik Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb nabava pametnih stanica za prikupljanje javnog otpada
Broj: 2019/S 0F2-0022735
Roba 17.06.2019. 19.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/561
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Schwarzl d.o.o. , Glina kameni materijali
Broj: 2019/S 0F2-0022134
Roba 17.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/560
Jadrolinija , Rijeka Harta d.o.o. , Kastav toneri i tinte za ispisne uređaje
Broj: 2019/S 0F2-0009800
Roba 17.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/559
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb osiguranja od odgovornosti menadžera
Broj: 2019/S 0F5-0013559
Usluge 17.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/558
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb ZP Đurkin d.o.o., Čakovec, Koming d.o.o., Koprivnica i Vodogradnja Varaždin d.d., Varaždin izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (precrpne stanice, hidrostanice, priključci) na VP Sveti Ivan Zelina za projekt RVS Zagrebačke županije-Zagreb Istok
Broj: 2018/S 0F5-0036205
Radovi 17.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/557
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Fusio d.o.o. , Poreč strojevi i oprema za kuhinju (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0012199
Roba 17.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/556
Grad Požega , Požega ZP Sanitacija d.o.o., Zagreb i Sanitacija Osijek d.d., Petrijevci provođenje mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije na području grada Požege u 2019. godini
Broj: 2019/S 0F2-001025
Usluge 14.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/555
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko uredski materijal, uredska oprema i fotokopirni papir
Broj: 2019/S 0F5-0004979
Roba 14.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/554
Hrvatski akademski sportski savez , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb usluge putničkih agencija - smještaj u zemlji i avio karte (grupa 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0008139
Usluge 14.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/553
Jadrolinija , Rijeka Ingpro d.o.o. , Zagreb toneri i tinte za ispisne uređaje
Broj: 2019/S 0F2-0009800
Roba 14.06.2019. 26.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/552
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb MB Auto prodajno servisni centar d.o.o. , Zagreb filteri za osobna, teretna vozila i strojeve (grupa II.)
Broj: 2019/S 0F2-0006359
Roba 14.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/551
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb G.C.F. Generale Contruzioni Ferroviarie s.p.a , Rim, Italija rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosjeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica
Broj: 2018/S 0F5-0032758
Radovi 14.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/550
Klinički bolnički centar Split , Split Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja nabava oprema za dnevne bolnice KBC-a Split (grupa XVII.)
Broj: 2018/S 0F2-0034874
Roba 14.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/549
Grad Split , Split Stolarija Goood d.o.o. , Osijek sanacija dvorane (sportskog poda) Košarkaškog kluba Split
Broj: 2019/S 0F2-0022914
Radovi 13.06.2019.
14.06.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/548
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Pučko otvoreno učilište Knin , Knin nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XV)
Broj: 2019/S F21-0023994
Usluge 13.06.2019. 18.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/547
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik CMC Group d.o.o. , Dugo Selo nabava vodomjera za pitku vodu, vodomjera s radio modulom i radijske opreme
Broj: 2019/S 0F5-0022396
Roba 13.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/546
Splitsko-dalmatinska županija , Split Lifeline-travel , Aržano prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 22.)
Broj: 2019/S 0F2-0018179
Usluge 12.06.2019. 17.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/545
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Arthur D. Little, s.r.o. , Prag, Češka Republika usluga savjetovanja na unapređenju poslovnih procesa kontrolinga
Broj: 2018/S 0F5-0031512
Usluge 12.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/544
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Foxy d.o.o. , Split obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole
Broj: 2019/S 0F2-0013415
Usluge 11.06.2019. 14.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/543
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb bizIMPACT j.d.o.o. , Zagreb upravljanje projektom Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske
Broj: 2019/S 0F2-0005685
Usluge 11.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/542
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb T.O. Marić B.A.U., vl. Anica Tadić , Vinkovci nabava i isporuka osnovnog građevnog i instalaterskog materijala i sanitarne opreme za obnovu i izgradnju 50 oštećenih i uništenih obiteljskih kuća, na području BiH
Broj: 2019/S 0F2-0004243
Roba 11.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/541
Gradski prijevoz putnika d.o.o. , Osijek ZEM nadzor d.o.o. , Zagreb usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja kod izvođenja građevinsko obrtničko instalaterskih radova na modernizaciji tramvajske pruge u Gradu Osijeku   Usluge 11.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/540
Općina Darda , Darda Pascal d.o.o. , Požega usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kuća u romskom naselju, dječjeg igrališta i koordinatora zaštite na radu
Broj: 2019/S 0F2-0018364
Usluge 10.06.2019. 11.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/539
Splitsko-dalmatinska županija , Split Industry impex d.o.o. , Split nabava radova rekonstrukcije poslovnog prostora županijskog ICT centra
Broj: 2019/S 0F2-0019677
Radovi 10.06.2019. 19.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/538
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Insako d.o.o. , Zagreb nabava potrošnog materijala (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0008006
Roba 10.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/537
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Prometnice Zagreb d.o.o., Zagreb i Geoproming d.o.o., Metković usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC3 od rotora Švarča do raskrižja državnih cesta DC3 i DC23
Broj: 2017/S 0F2-0026886
Usluge 10.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/536
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ABB d.o.o. , Zagreb dobava i montaža SN postrojenja te pomoćnih i sekundarnih sustava distribucijskog dijela TS 110/10(20)kV Zamet
Broj: 2019/S 0F5-0007266
Roba 10.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/535
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb konzultantske usluge tehničke pomoći Naručitelju u provođenju EU sufinanciranog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi DUZS-a
Broj: 2018/S 0F2-0016592
Usluge 07.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/534
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije , Pula Cib Commerce d.o.o. , Buzet nabava medicinskih automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe (tip C)
Broj: 2019/S 0F2-0014996
Roba 07.06.2019. 13.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/533
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalni dijaskopski RTG uređaj za potrebe Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Osijek
Broj: 2019/S 0F2-0021413
Roba 07.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/532
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Media val d.o.o. , Zagreb usluge provođenja informiranja javnosti o projektu i vidljivosti EU sufinanciranog projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Broj: 2018/S 0F5-0036388
Usluge 07.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/531
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Pharmamed mado d.o.o. , Zagreb nabava brijača klipera i jednokratnih britvica
Broj: 2019/S 0F2-0008485
Roba 07.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/530
Komunalno d.o.o. , Vrgorac ZP Prongrad biro d.o.o., Zagreb, IDT d.o.o., Osijek i Vododer d.o.o., Zagreb koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravlja Komunalno d.o.o.
Broj: 2018/S 0F5-0019108
Usluge 06.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/529
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović, odvjetničko društvo d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica
Broj: 2018/S 0F5-0032758
Radovi 06.06.2019. 21.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/528
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i tinte
Broj: 2019/S 0F2-0020948
Roba 04.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/527
Grad Zagreb , Zagreb Medika d.d. , Zagreb materijali za zubne ispune
Broj: 2018/S 0F2-0036647
Roba 04.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/526
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja reagensi za biokemijsko-hematološki laboratorij
Broj: 2018/S 0F2-0031687
Roba 04.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/525
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih , Vukovar nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XVI)
Broj: 2018/S F21-0024852
Usluge 04.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/524
Grad Zagreb , Zagreb Ecorys Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluga stručne podrške za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja za urbanu aglomeraciju Zagreb
Broj: 2018/S 0F2-0036681
Usluge 04.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/523
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GAMS j.d.o.o. , Čazma obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole
Broj: 2019/S 0F2-0013415
Usluge 03.06.2019. 05.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/522
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije , Pula Cib Commerce d.o.o. , Buzet nabava medicinskih automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe
Broj: 2019/S 0F2-0014996
Roba 03.06.2019. 05.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/521
Grad Zagreb , Zagreb ZP Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb, Provod inženyrska společnost s.r.o., Usti nad Labem, Češka i Hidroprojekt-Consut d.o.o., Zagreb izrada projektne dokumentacije za uspostavu nulte zone vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba
Broj: 2018/S 0F2-0030927
Usluge 03.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/520
Općina Gradac , Gradac Smart&Simply d.o.o. , Samobor Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete
Broj: 2019/S 0F2-0020750
Usluge 03.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/519
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Fleksbit d.o.o. , Velika Gorica usluge održavanja modula poslovnog sustava
Broj: 2019/S 0F2-0008801
Usluge 03.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/518
Grad Zagreb , Zagreb Grafik.net d.o.o. , Zagreb modernizacija i nadogradnja sustava za nadzor i upravljanje prometa   Usluge 03.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/517
Općina Jakšić , Jakšić Presoflex gradnja d.o.o. , Požega izgradnja pješačke staze i pješačkog mosta u naseljima Radnovac i Rajsavac
Broj: 2019/S 0F2-0017877
Radovi 03.06.2019. 05.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/516
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ATM oprema d.o.o. , Zagreb isporuka izolatora i nosača izolatora
Broj: 2019/S 0F5-0019012
Roba 03.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/515
Dječji vrtić Kockica , Lipik Lonja-Strug d.d. , Kutina radovi na izgradnji Područnog vrtića u Poljani
Broj: 2019/S 0F2-0014454
Radovi 03.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/514
Hrvatske vode , Zagreb Sani gradnja d.o.o. , Mlaka Antinska usluga održavanja melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 2 područje malog sliva Brodska Posavina
Broj: 2019/S 0F2-0012743
Usluge 03.06.2019. 17.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/513
Plinacro d.o.o. , Zagreb S Automatika d.o.o. , Rijeka izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800-100 po sistemu ključ u ruke
Broj: 2018/S 0F5-0011685
Radovi 03.06.2019. 14.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/512
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Futura 21 d.o.o. , Zagreb izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod
Broj: 2019/S 0F2-0011383
Usluge 03.06.2019. 13.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/511
Grad Zagreb , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb materijali za zubne ispune
Broj: 2018/S 0F2-0036647
Roba 03.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/510
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka ZP Teh Projekt Hidro d.o.o., Rijeka, Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o., Rijeka, FLUM-ING d.o.o., Rijeka, Hidro-Expert d.o.o., Rijeka i Hidrotech d.o.o., Rijeka izrada projektno-tehničke dokumentacije i natječanje dokumentacije Kanalizacijskog sustava Grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije
Broj: 2019/S 0F5-0007881
Usluge 31.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/509
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluge upravljanja i administracije projekta izrade strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske
Broj: 2019/S 0F2-0017356
Usluge 31.05.2019.
12.06.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/508
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Andel d.o.o. , Zagreb proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0032528
Mjeąovita nabava 31.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/507
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Inženjerski projektni zavod d.d. , Zagreb izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za dionicu Bobovica-Prigorje Brdovečko, duljine cca 4,5 km
Broj: 2018/S 0F2-0034290
Usluge 30.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/506
Grad Umag , Umag HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2019/S 0F2-0021317
Usluge 30.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/505
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik ZP Jadranski ronilački servis d.o.o., Šibenik i Sarađen d.o.o., Stankovci izgradnja pristaništa za brodove NP Krka u Skradinu-I faza
Broj: 2018/S 0F2-0036874
Radovi 30.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/504
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Lima O.I. d.o.o. , Zagreb nabava endoproteze kuka i koljena (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0012411
Roba 29.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/503
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Srijem d.o.o. , Osijek rukavice (grupe 1., 7. i 8.)
Broj: 2019/S 0F2-0003942
Roba 29.05.2019. 07.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/502
Istarska županija , Pazin M.T.F. d.o.o. , Zagreb oprema Doma za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0007718
Roba 29.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/501
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb TPK-Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d. , Zagreb ispitivanje stanja metala na kotlovskim postrojenjima
Broj: 2018/S 0F5-0007199
Usluge 29.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/500
Opća bolnica Pula , Pula Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava RTG opreme za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Pula (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0007453
Roba 28.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/499
Opća bolnica Pula , Pula Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava RTG opreme za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Pula (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0007453
Roba 28.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/498
Ministarstvo uprave , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb usluga izrade i implementacije kompetencijskog okvira u Projektu-Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi
Broj: 2019/S 0F2-0000864
Usluge 28.05.2019. Postupak u tijeku