Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/189
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elis projekt d.o.o. pružanje projektantskih usluga (grupa 4.) Usluge 05.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/188
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elis projekt d.o.o. pružanje projektantskih usluga (grupa 3.) Usluge 05.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/187
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elis projekt d.o.o. pružanje projektantskih usluga (grupa 2.) Usluge 05.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/186
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elis projekt d.o.o. pružanje projektantskih usluga (grupa 1.) Usluge 05.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/185
Čistoća d.o.o. Industrooprema d.o.o kontejneri za otpadni materijal Roba 05.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/184
Grad Velika Gorica ZP Insako d.o.o., Zagreb i Premium d.o.o., Zagreb potrošni materijal za 2018. i 2019. godinu Roba 05.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/183
Hrvatska Lutrija d.o.o., Ingpro d.o.o. nabava tonera i tinti Roba 05.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/182
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije ZP Selectio d.o.o., Zagreb, MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Slovenija, Privilegium d.o.o., Kopačevo i DDTG Nonprofit Ltd., Kaposvar, Mađarska usluge pružanja podrške korisnicima na projektu Beneficiary Light Grant Shema Usluge 05.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/181
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. dobava i ugradnja SN bloka s mjerenjem TS 10/0,4 kV Mesopromet za priključenje sunčane elektrane Petason Roba 05.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/180
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Medical Intertrade d.o.o. jednokratni potrošni medicinski materijal (grupa 3.) Roba 05.03.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/179
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog Europapier Adria d.o.o. tiskarske usluge Usluge 02.03.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/178
VG Čistoća d.o.o. Eko-flour plus d.o.o. usluga odvoza i zbrinjavanja otpada Usluge 02.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/177
Plinacro d.o.o. Monting d.o.o. izgradnja kompresorske stanice KS1 i rekonstrukcija pripadajućih plinovoda i objekata po sistemu ključ u ruke Radovi 02.03.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/176
Hrvatske vode Binđo d.o.o. osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju u slivu vodotoka Žestilovac (II red) u sklopu EU projekta Forestflow Radovi 02.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/175
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Eurogast d.o.o. kuhinjska oprema za restoran Agronomija i Šumarstvo Roba 02.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/174
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih LKD 1992 d.o.o. nabava promotivnih materijala (po grupama) Roba 01.03.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/173
Klinički bolnički centar Rijeka Strix d.o.o. usluga popravka i održavanja uređaja za pripremu vode Usluge 01.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/172
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Medical Intertrade d.o.o. stomatološke jedinice 4 kom. Roba 28.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/171
INA-Industrija nafte d.d. Lero B d.o.o. mobilna skid jedinica za komprimiranje plina na bušotini Molve-35R Roba 28.02.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/170
Sisačko-moslavačka županija Remedylink d.o.o. dentalna oprema u okviru projekta Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije Roba 28.02.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/169
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Bauerfeind d.o.o. stomatološke jedinice 4 komada Roba 28.02.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/168
Hrvatske šume d.o.o. Mobilita Evolva d.o.o. izrada elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica i glavnih projekata šumskih prometnica Usluge 28.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/167
Klinički bolnički centar Zagreb Bijela harmonija d.o.o. usluge pranja i najma rublja (grupe I i II) Usluge 28.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/166
Klinički bolnički centar Zagreb MIET-MED d.o.o. usluga pranja i najma rublja (grupe: I i II) Usluge 27.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/165
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Schwarzl d.o.o. kameni agregati (grupa 9.) Roba 27.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/164
Grad Zagreb Rencon d.o.o. izgradnja glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju Branimirove ulice u Sesvetama od Zagrebačke ceste do Brestovečke ulice Usluge 26.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/163
Jadrolinija Plattner d.o.o. brodska ulja i maziva za potrebe brodova međunarodne flote Jadrolinije Roba 26.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/162
Dom zdravlja Zagreb - centar, Zeko Dent d.o.o. instrumenti za ortodonciju Roba 26.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/161
Plinacro d.o.o. ZP Monting d.o.o., Zagreb i Braco kop d.o.o., Zagreb izvođenje radova izgradnje magistralnog plinovoda po sistemu ključ u ruke (po grupama) Radovi 26.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/160
Sisačko-moslavačka županija Vik-dental d.o.o. dentalna oprema u okviru projekta Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije Roba 26.02.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/159
Vodovod Klinča Sela d.o.o. Tigra d.o.o. izgradnja vodospreme Tržić Radovi 26.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/158
Grad Hvar Edel sport d.o.o. radovi izvedbe terena s umjetnom travom na nogometnom igralištu Hvar Radovi 26.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/157
Hrvatski zavod za zapošljavanje aiKATE d.o.o. nabava usluge masovnog slanja SMS poruka Usluge 26.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/156
Srednjoškolski đački dom Tri Bartola d.o.o. nabava lož ulja LUEL euro Roba 26.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/155
Financijska agencija Kabel optika d.o.o. usluga mrežnog povezivanja DR lokacije FINE Usluge 23.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/154
Klinički bolnički centar Rijeka Tehnomedika d.o.o. potrošni materijal za praćenje srčanih funkcija (grupa 28.) Roba 23.02.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/153
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Narodne novine d.d. uredske potrepštine i tiskanice Roba 23.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/152
Grad Zagreb Orto Rea d.o.o. opremanje prostora Doma za starije osobe Sveta Ana Roba 22.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/151
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. revitalizacija DV 110 kV između TS Meterize, TS Dujmovača, TS Vrboran Radovi 22.02.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/150
Sveučilište u Zadru Ingpro d.o.o. toneri i tinte (po grupama) Roba 21.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/149
Sveučilište u Zadru Insepo d.o.o. toneri i tinte (po grupama) Roba 21.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/148
Istarski Vodovod d.o.o. CMC Group d.o.o. mehanički navojni vodomjeri DN15-DN40 Roba 21.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/147
Vodovod d.o.o. FDS-trgovina d.o.o. nabava reparaturnih obujmica, ventila, pocinčanih cijevi i fitinga, vijaka i brtvenog materijala Roba 21.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/146
Zagrebački holding d.o.o. ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 5.) Roba 21.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/145
Zagrebački holding d.o.o. ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 4.) Roba 21.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/144
Zagrebački holding d.o.o. ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 3.) Roba 21.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/143
Zagrebački holding d.o.o. ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 2.) Roba 21.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/142
Zagrebački holding d.o.o. ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 1.) Roba 21.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/141
Hrvatske vode G.T. Trade d.o.o. radovi modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama Topola-Županja, Slavonski Brod-Dubočac i Dubočac-Lužani Radovi 20.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/140
Klinika za dječje bolesti Zagreb Krokoteks d.o.o. usluga najma, pranja i glačanja bolničkog rublja Usluge 20.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/139
Hrvatska elektroprivreda d.d. Croatia osiguranje d.d. usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike društva HEP grupe Usluge 20.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/138
Grad Zagreb ZP Girk Kalun d.d., Drniš i C.I.A.K. d.o.o., Donji Stupnik preuzimanje i daljnja obrada otpada (grupa 1.) Usluge 20.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/137
Hrvatske ceste d.o.o. PDM Savjetovanje d.o.o. kompletan nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste DC75 dionica kroz Funtanu, L=1,5 km sa izgradnjom kružnog križanja Puntica Usluge 20.02.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/136
Grad Zagreb Prigorac-građenje d.o.o. proširenje istočnog privoza raskrižja Ulice Thomasa Jeffersona i Avenije Većeslava Holjevca Radovi 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/135
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. TS Dujmovača-zamjena mjernih transformatora i kabelskog uvoda u VP Meterize i Vrboran zbod povećanja PM Mjeąovita nabava 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/134
Klinički bolnički centar Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. sustav vatrodojave na lokaciji Petrova Roba 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/133
HEP-Proizvodnja d.o.o. Končar-Elektronika i informatika d.d. sustav daljinskog očitavanja brojila Usluge 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/132
Grad Zagreb Salesianer Miettex Lotos d.o.o. kemijsko čišćenje, pranje i glačanje odjeće i ostalih tkanina (grupa II) Usluge 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/131
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje Usluge 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/130
Opća županijska bolnica Požega Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj s isporukom i montažom Roba 19.02.2018.