Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/20-01/943
Grad Zagreb Biomax d.o.o. DIT
reagensi za imunokemijske analize
Roba 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/942
HEP-Proizvodnja d.o.o. Mato EL-D d.o.o. DIT
nabava i ugradnja NN motora i zamjena softstartera ventilatora rashladnog tornja frekventnim pretvaračima
Mješovita nabava 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/941
Grad Zaprešić ZP PZC Brod d.o.o., Slavonski Brod i Izgradnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić DIT
radovi na održavanju nerazvrstanih cesta
Radovi 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/940
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Usluge Imperial d.o.o. DIT
čišćenje poslovnih prostora Elektre Karlovac
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/939
Financijska agencija HOK osiguranje d.d. DIT
nabava usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti za štete nastale tijekom obavljanja poslova provedbe ovrhe na novčanim sredstvima s proširenjem pokrića
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/938
Požeško-slavonska županija Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Požeško-slavonske županije
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/937
Agencija za obalni linijski pomorski promet Caronte&Tourist Izole Minori S.P.A. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar - Valbiska i obratno
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/936
Agencija za obalni linijski pomorski promet C&T Minor Islands d.o.o. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 831 Suđurad – (Lopud) – Dubrovnik i obratno
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/935
Agencija za obalni linijski pomorski promet C&T Minor Islands d.o.o. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 532 Šibenik - (Zlarin - Obonjan - Kaprije) - Žirje i obratno
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/934
Ministarstvo zdravstva KPMG Croatia d.o.o. DIT
usluge upravljanjem projekta implementacije sustava eBolnica i usluge pomoći u provedbi i praćenju postupaka javne nabave i administracije projekta
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/933
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije SENSO IS d.o.o. DIT
usluge održavanja operativnog software sustava HAMAG-BICRO-a
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/932
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. Growth strategies d.o.o. DIT
usluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima
Usluge 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/931
Županijska lučka uprava Vela Luka Vis projektiranje d.o.o. DIT
stručni nadzor nad izgradnjom Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka i koordinator zaštite na radu
Usluge 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/930
Grad Pula-Pola ZP Penta d.o.o., Pula i Tehnozavod-Marušić d.o.o., Zagreb DIT
sustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) te vatrodojava tunela Zerostrasse, tunela na međuetaži i prostora na utvrdi Kaštel
Usluge 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/929
Klinički bolnički centar Split Odvjetnik Vlatko Kregar DIT
usluga izrade studije izvodljivosti za strateške projekte Kliničkog bolničkog centra Split
Usluge 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/928
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sintaksa d.o.o. DIT
zamjena energetskog razvoda toplinske stanice 3BD
Usluge 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/927
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Lohmann & Rauscher d.o.o. DIT
intervencijska kardiologija 2
Roba 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/926
Općina Kistanje Proklima-tim d.o.o. DIT
nabavka, isporuka i ugradnja Opreme ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora Krka Kistanje na k.č. 4455_53, k.o. Kistanje
Mješovita nabava 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/925
Hrvatske vode Vodoprivredno-projektni biro d.d. DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save
Usluge 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/924
Hrvatske vode ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save
Usluge 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/923
Hrvatske vode Geodata projekt d.o.o. DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save
Usluge 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/922
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. HOK osiguranje d.d. DIT
osiguranje od odgovornosti HKZP-a
Usluge 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/921
HP-Hrvatska pošta d.d. Vulpes d.o.o. DIT
zaštitne motorističke kacige
Roba 19.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/920
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Topomatika d.o.o. DIT
nabava sustava za optičko trodimenzionalno praćenje eksperimenata, elektromotornog stroja za testiranje vlačne čvrstoće materijala, hidrauličkog sustava za precizno nanošenje opterećenja i seta hidraulike (grupa 1.)
Roba 19.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/919
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Timere-ing d.o.o. DIT
nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar
Roba 19.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/918
Lučka uprava Zadar Ross d.o.o. DIT
usluga promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok)
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/917
Hrvatske vode ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/916
Moslavina d.o.o. Magnum Supra d.o.o. DIT
projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23000 ES III. stupanj pročišćavanja u okviru EU sufinanciranog projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina
Usluge 17.11.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/915
Hrvatske vode IGH Business Advisory Services d.o.o. DIT
konzultantske usluge za jačanje kapaciteta Hrvatskih voda kao PT2 (grupa 2.)
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/914
HEP-Proizvodnja d.o.o. Mato EL-D d.o.o. DIT
nabava, isporuka i ugradnja hidrauličnih zasuna za pražnjenje tlačnog cjevovoda i hidrauličnih zasuna obilaznog voda predturbinskog zatvarača
Mješovita nabava 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/913
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ZP Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb i ZaVita svetovanje d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
edukacija dionika za upravljanje Ekološkom mrežom u sklopu OPKK projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/912
HEP-Toplinarstvo d.o.o. ZP Investinženjering d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, IVICOM Consulting d.o.o., Zagreb, Inženjering za naftu i plin d.o.o., Zagreb i Elektroprojekt d.d., Zagreb DIT
stručni i obračunski nadzor, te koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na projektu "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba"
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/911
Hrvatske vode ZP Geodetski zavod d.d., Split i Vodoprivredno projektni biro d.d., Zagreb DIT
batimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/910
Hrvatske šume d.o.o. Vidas Forest d.o.o. DIT
osobna zaštitna oprema i sredstva II dio
Roba 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/909
Ministarstvo unutarnjih poslova Kresoja d.o.o. DIT
zaštitna oprema za vodiče pasa, osnovna oprema za pse i potrošni materijal za obuku pasa - 3 grupe
Roba 17.11.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/908
Hrvatske vode ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Drava-Dunav, poprečni presjeci vodotoka dužine 1720 km na podslivu Drave i Dunava
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/907
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Binđo d.o.o. DIT
uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (grupa 4.)
Usluge 16.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/906
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Primula company d.o.o. DIT
usluge čišćenja poslovnih prostora na području Elektrodalmacije Split (grupa 5.)
Usluge 16.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/905
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. PEL d.o.o. DIT
terminali za proširenje radijske govorne mreže - TETRA
Roba 16.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/904
Grad Sinj Elektro-Bekan d.o.o. DIT
održavanje javne rasvjete
Usluge 16.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/903
Grad Zagreb Autoturist Turizam d.o.o. DIT
prijevoz osnovnoškolske djece na području Grada Zagreba za šk. god. 2020/2021 (grupa 2.)
Usluge 16.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/902
Grad Zagreb Čazmatrans promet d.o.o. DIT
prijevoz osnovnoškolske djece na području Grada Zagreba za šk. god. 2020/2021 (grupa 1.)
Usluge 16.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/901
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Institut IGH d.d., Zagreb i IPZ d.d., Zagreb DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju obilaznice grada Zagreba (Jankomir-Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka
Usluge 16.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/900
Centar za socijalnu skrb Zagreb P&F zaštita d.o.o. DIT
nabava usluga tjelesne i tehničke zaštite za potrebe CZSS Zagreb za 2021. godinu
Usluge 13.11.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/899
Vukovarsko-srijemska županija Slavonija bus d.o.o. DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija
Usluge 13.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/898
Grad Bakar Javna Razsvetljava d.d. DIT
rekonstrukcija javne rasvjete
Roba 12.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/897
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Victor Energy d.o.o. DIT
revitalizacija DV 220 kV Zakučac-Konjsko
Radovi 11.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/896
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Terbinus d.o.o. DIT
čišćenje poslovnih objekata na području Elektrojug-a Dubrovnik
Usluge 11.11.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/895
Hrvatske vode ZP Vodoprivreda Vinkovci d.d., Vinkovci i AMM d.o.o.,Vinkovci DIT
radovi regulacije desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1331
Radovi 11.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/894
Grad Zagreb Speranza d.o.o. DIT
organizacija radionica u sklopu projekta snažna patronažna
Usluge 11.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/893
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru Lima O.I. d.o.o. DIT
nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (prema 3 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Roba 10.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/892
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. IMC d.o.o. DIT
zamjena sekundarne opreme 110 i 20 kV trafo polja u TS 110-20 kV Crikvenica
Roba 10.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/891
Agencija za obalni linijski pomorski promet Alveus Capital d.o.o. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno
Usluge 10.11.2020. Zahtjev za odobrenje nastavka postupka JN se odbija
UP/II-034-02
/20-01/890
Grad Pazin Autotrans d.o.o. DIT
prijevoz učenika Osnovne škole V. Nazora Pazin
Usluge 09.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/889
Dječji dom Ruža Petrović Projekt jednako razvoj d.o.o. DIT
nabava usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom „RUŽA“
Usluge 09.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/888
Lučka uprava Šibenik Growth strategies d.o.o. DIT
administrativno-tehničke usluge u provedbi projekta Dogradnja gata Vrulje sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija-mjera 7ii1
Usluge 09.11.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/887
KD Čistoća d.o.o. Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. DIT
rezervni dijelovi komunalnih vozila MAN
Roba 09.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/886
Hrvatska elektroprivreda d.d. Tesla kabeli d.o.o. DIT
kabeli (grupa 2.)
Roba 09.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/885
Hrvatska elektroprivreda d.d. Cotra d.o.o. DIT
kabeli (grupa 1.)
Roba 09.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/884
Centar za rehabilitaciju Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. DIT
usluge vođenja projekta i pripreme i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „IMAM SVOJ DOM“
Usluge 09.11.2020.