Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/20-01/734
Hrvatske vode Bagerkop Roberto d.o.o. DIT
čišćenje akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta
Usluge 21.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/733
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
rekonstrukcija TS 35-10(20) kV Tušmer-2. faza
Radovi 21.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/732
Grad Zagreb H.K.O. d.o.o. DIT
medicinska oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice Sveti Duh (grupa 6.)
Roba 21.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/731
Jadrolinija Dezinsekcija d.o.o. DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije
Usluge 21.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/730
Dom zdravlja Zagreb-Centar Vik-dental d.o.o. DIT
stomatološki materijal (grupa 1.)
Roba 21.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/729
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Tomas&CO d.o.o. DIT
kontejnersko postrojenje međutransformacije
Roba 18.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/728
Središnji registar osiguranika Cando d.o.o. DIT
sanacija poslovnog prostora nakon potresa i unutarnje uređenje na lokaciji Gajeva 28
Radovi 18.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/727
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Medius d.o.o. DIT
izgradnja linijskih objekata aglomeracije Karlovac-Duga Resa
Radovi 18.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/726
Grad Pula-Pola Partner elektrik GE d.o.o. DIT
sustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) te vatrodojava tunela Zerostrasse, tunela na međuetaži i prostora na utvrdi Kaštel
Roba 18.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/725
Financijska agencija Birodom d.o.o. DIT
uredski materijal
Roba 18.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/724
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
zamjena starih digitalnih ampermetara mjernim terminalima
Usluge 18.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/723
Gradska toplana d.o.o. 007 Miletić d.o.o. DIT
zaštitarske usluge
Usluge 17.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/722
Klinika za dječje bolesti Zagreb BC Hebe Adria d.o.o. DIT
oprema za potrebe Klinike za dječje bolesti Zagreb (grupa 2.)
Roba 17.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/721
Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka Moneo savjetovanje d.o.o. DIT
nabava usluga upravljanja projektom, te priprema i provedba postupaka javne nabave za potrebe projekta 'Volim svoj dom'
Usluge 17.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/720
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Beton Lučko d.o.o. DIT
rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac
Radovi 17.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/719
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta IGEA d.o.o. DIT
nabava usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima
Usluge 17.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/718
Klinika za dječje bolesti Zagreb Festta d.o.o. DIT
oprema za potrebe Klinike za dječje bolesti Zagreb (grupa VII)
Roba 15.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/717
Grad Samobor Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području grada Samobora
Usluge 15.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/716
Grad Zagreb Smit-Commerce d.o.o. DIT
ručni neelektrični alati
Roba 15.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/715
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ZP Enconet Consulting Ges.m.b.H, Vienna, Austrija i Institut IGH d.d., Zagreb DIT
izrada dokumentacije i provedba aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (grupa 3.)
Usluge 15.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/714
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ZP Geotehnički studio d.o.o., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu-Geodetski fakultet, Zagreb i Sveučilište u Zagrebu-Rudarsko-geološko-naftni fakultet DIT
izrada dokumentacije i provedba aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (grupa 1.)
Usluge 14.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/713
Izvor Ploče d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
izgradnja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče-sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče
Radovi 14.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/712
HEP-Toplinarstvo d.o.o. Specijalna oprema-Lučko d.o.o. DIT
strojarska oprema za projekt "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba " (grupa 2.)
Roba 14.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/711
Hrvatske vode GEA Automation Srl DIT
ugradnja opreme i uspostava NUS-a-faza 4A-Delnice-Fužine, Brod Moravice
11.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/710
Kraljevac d.o.o. Patrlji d.o.o. DIT
izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina
11.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/709
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Instrumentacija ELI-MP d.o.o. DIT
zaštitna oprema (grupa 1.)
10.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/708
Klinički bolnički centar Split Pharmamed mado d.o.o. DIT
sistemi za volumetrijske infuzijske pumpe
Roba 09.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/707
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. SOXSYS.COM S.R.L. DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Radovi 09.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/706
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
dopuna SN postrojenja u 4TS 29 Sopot-oprema
09.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/705
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Hidroex d.o.o. DIT
vodovodni i kanalizacijski materijal (grupa 1.)
Roba 09.09.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/704
Hrvatske vode ZP Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb i Lapor d.o.o., Velika Gorica DIT
izvođenje radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice- 1., 2. i 3. etapa (grupa 3.)
Radovi 08.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/703
Hrvatske vode Vodoprivreda Sisak d.d. DIT
izvođenje radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice-1., 2. i 3. etapa (grupa 1.)
Radovi 08.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/702
Grad Zagreb Autoturist-Park d.o.o. DIT
prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba za šk. god. 2020 2021
Usluge 08.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/701
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Medius d.o.o. DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Radovi 08.09.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/700
Grad Trogir ZP Dicroic d.o.o., Split, Final sport d.o.o., Zagreb i Černelić d.o.o., Zagreb DIT
nabava, dostava i montaža ljetne pozornice Grada Trogira
Mješovita nabava 08.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/699
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb ZP Odvjetnik Dominik Nizić, Zagreb i Alcina d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga upravljanja projektom, te priprema i provedba postupaka javne nabave za potrebe projekta “Slavimo život zajedno“
Usluge 08.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/698
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja MI-STAR d.o.o. DIT
hidraulički alat za spašavanje (8 kompleta)
Roba 08.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/697
Odvodnja d.o.o. ZP Vodotehnika d.d., Zagreb i Sitolor d.o.o., Slavonski Brod DIT
projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar Zadar
Radovi 07.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/696
Ministarstvo unutarnjih poslova Hotel Zagreb Bag d.o.o. DIT
izvođenje radova uređenja potkrovlja Postaje granične policije Korenica
Radovi 07.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/695
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Solaris Pons d.o.o. DIT
oprema za potrebe projekta RESCUE-fotonaponski sustav (elektrana), sustava pohrane-napajanja REse i radovi na instalaciji REse i BEMS
Roba 07.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/694
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Con-Formo d.o.o. DIT
opremanje interijera studentskog paviljona u Osijeku (grupa 3.)
Roba 07.09.2020. Odobrava se zahtjev za odobrenje nastavka postupka
UP/II-034-02
/20-01/693
HEP-ESCO d.o.o. ENERGO-S d.o.o. DIT
ugradnja dizalice topline u Srednjoj strukovnoj školi Varaždin
Usluge 04.09.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/692
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije Vatropromet d.o.o. DIT
vatrogasna oprema (grupe: V i XII)
Roba 04.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/691
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
izgradnja TS 110-20(10)kV Terminal
Radovi 04.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/690
Našički vodovod d.o.o. Integer savjetovanje j.d.o.o. DIT
usluga upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice
Usluge 03.09.2020. Prijedlog za određivanje privremene mjere se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/689
Komunalije d.o.o. Ecoina d.o.o. DIT
izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena
Radovi 03.09.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/688
Grad Zagreb Speranza d.o.o. DIT
organizacija radionica u sklopu projekta snažna patronažna
03.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/687
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Platanus d.o.o. DIT
prijevoz radnika HKZP d.o.o. na posao i s posla u JPAK-Podružnica Dubrovnik
Usluge 02.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/686
Našički vodovod d.o.o. Projekt jednako razvoj d.o.o. DIT
usluga upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice
Usluge 02.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/685
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Ingpro d.o.o. DIT
toneri i tinte
Roba 01.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/684
Karlovačka županija Vincek d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Karlovačka županija
Usluge 01.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/683
Grad Vrbovec Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola grada Vrbovca
01.09.2020. Odobrava se zahtjev za odobrenje nastavka postupka
UP/II-034-02
/20-01/682
Grad Kraljevica Fidal d.o.o. DIT
obnova atrijskog pročelja dvorca Nova Kraljevica
Radovi 01.09.2020. Zahtjev za odobrenje nastavka postupka JN se odbija
UP/II-034-02
/20-01/681
Hrvatske šume d.o.o. ZP Innecto d.o.o., Sinj i KRT d.o.o., Livade DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture
Mješovita nabava 01.09.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/680
Ministarstvo unutarnjih poslova Piper d.o.o. DIT
usluga strojne pripreme površine za obavljanje poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda zaostalog MES-a i NUS-a
Usluge 01.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/679
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Projekt jednako razvoj d.o.o. DIT
projekt eDRG-nabava usluge pomoći u vođenju projekta
Usluge 01.09.2020.
UP/II-034-02
/20-01/678
Čistoća d.o.o. Reoma grupa d.o.o. DIT
nabava usluge zbrinjavanja neopasnog otpada KBO 20 03 01
Usluge 31.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/677
Centar za odgoj i obrazovanje Goljak Metropola-Auto d.o.o. DIT
prilagođeni javni prijevoz djece i učenika Centra za odgoj i obrazovanje Goljak u školskoj godini 2020-2021
Usluge 31.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/676
Dom zdravlja Zagreb-Centar Zeko dent d.o.o. DIT
stomatološki materijal po grupama (grupa IV)
31.08.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/675
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije De.Ka.Ge. d.o.o. DIT
dva (2) vozila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe
Roba 31.08.2020. Zahtjev za odobrenje nastavka postupka JN se odbija