Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/38
Čistoća d.o.o. Hiems d.o.o. DIT
prijevoz radnika
Usluge 19.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/37
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Geoarheo d.o.o., Zagreb, Kaducej d.o.o., Split i Arheolog d.o.o., Ugljan DIT
zaštitna arheološka istraživanja, dionica Selce-Novi Vinodolski, Autocesta A7 Rijeka-Rupa-Žuta Lokva
Usluge 19.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/36
Grad Vukovar ZP Projektgradnja plus d.o.o., Gornja Vrba i Osijek-Koteks d.d., Osijek DIT
izvođenje radova na izgradnji Ekonomske škole Vukovar
Radovi 18.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/35
Inovativni Zadar d.o.o. Mipek d.o.o. DIT
radovi izgradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora
Radovi 18.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/34
Grad Zagreb MS Ambulance d.o.o. DIT
nabava i isporuka sanitetskih motornih vozila s pripadajućom medicinskom opremom (po grupama)
Roba 18.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/33
Općina Pirovac Veritas Esco d.o.o. DIT
nabava opreme za modernizaciju javne rasvjete na području Općine Pirovac
Roba 18.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/32
Državni hidrometeorološki zavod Venta oprema d.o.o. DIT
nabava osjetnika, uređaja, opreme za prizemne postaje
Roba 18.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/31
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Meta partner d.o.o. DIT
Projekt eDRG-nabava usluge pomoći u vođenju projekta
Usluge 18.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/30
Grad Pula-Pola Pangeo projekt d.o.o. DIT
usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na sanaciji izatvaranju odlagališta Kaštijun u Puli
Usluge 14.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/29
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije Medicpro d.o.o. DIT
medicinski potrošni materijal (grupa 3.)
Roba 14.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/28
Hrvatski zavod za zapošljavanje Pučko otvoreno učilište Algebra DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za obavljanje poslova oglašavanja putem interneta s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine (grupa XX)
Usluge 14.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/27
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik Trames d.o.o. DIT
nabava usluga za Projekt RCK DU
Usluge 14.01.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/26
Grad Zagreb Lunes Adria d.o.o. DIT
građenje javne i dekorativne rasvjete Mosta mladosti
Radovi 14.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/25
VG Goričanka d.o.o. P&F zaštita d.o.o. DIT
zaštitarske usluge
Usluge 12.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/24
HP-Hrvatska pošta d.d. Leluba d.o.o. DIT
nabava tonera, traka, catridgea za kopirne strojeve, faks aparate i pisače za godišnje potrebe
Roba 12.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/23
HP-Hrvatska pošta d.d. Tokić d.o.o. DIT
nabava roba i usluga za održavanje vozila Volkswagen koncerna
Mješovita nabava 12.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/22
Agencija za obalni linijski pomorski promet C&T Minor Islands d.o.o. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 831 Suđurađ-(Lopud)-Dubrovnik i obratno
Usluge 12.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/21
Agencija za obalni linijski pomorski promet Caronte&Tourist Izole Minori S.P.A. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar-Valbiska i obratno
Usluge 12.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/20
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. ZP RIKO d.o.o., Ljubljana, Slovenija i GH Holding d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
Mješovita nabava 12.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/19
6. maj odvodnja d.o.o. CGP d.d. DIT
novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad-Brtonigla u okviru Projekta Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad Istarski
Radovi 12.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/18
Grad Zagreb Mrežne tehnologije Verso d.o.o. DIT
informacijski sustav za nadzor, koordiniranje i upravljanje
Roba 11.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/17
Hrvatske autoceste d.o.o. BS Telecom Solutions d.o.o. DIT
radovi na implementaciji sustava meteoroloških stanica na dionicama autoceste u nadležnosti HAC d.o.o. (Faza I)
Radovi 11.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/16
Brodsko-posavska županija Ingpro d.o.o. DIT
uredski materijal za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije
Roba 11.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/15
Brodsko-posavska županija Birodom d.o.o. DIT
uredski materijal za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije
Roba 11.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/14
Srednja strukovna škola Velika Gorica Printshop d.o.o. DIT
promidžba i vidljivost Projekta 'Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu - Industrija 4.0' (po grupama)
Usluge 07.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/13
HEP-Plin d.o.o. Macel plin d.o.o DIT
nabava elektronskih korektora sa GSM modemom
Roba 07.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/12
Izvor Ploče d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodnoopskrbne mreže aglomeracije Ploče
Radovi 07.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/11
HEP-Toplinarstvo d.o.o. Tehnograd d.o.o. DIT
izvođenje radova na "Revitalizaciji vrelovodne mreže na području Grada Zagreba"
Radovi 07.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/10
Institut za fiziku GTG plin d.o.o. DIT
postrojenje za ukapljivanje-recikliranje helija (grupa 1.)
Roba 05.01.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/9
Grad Zagreb ZP Mobilita evolva d.o.o., Zagreb i Inovacije i razvoj d.o.o., Zagreb DIT
studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP
Usluge 05.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/8
Ministarstvo pravosuđa i uprave ZP Teched savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb i Megatrend poslovna rješenja d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade Središnje baze podataka o kapacitetima JLP(R)S i dizajna sustava - IT sustav-platforma odnosno aplikacija i edukacija u projektu Optimizacija sustava LP(R)S (OP ULJP 2014.-2020.)
Usluge 05.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/7
Termoplin d.d. IKOM d.o.o. DIT
regulatori tlaka
Roba 05.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/6
Hrvatski zavod za zapošljavanje Učilište Jantar DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XXII)
Usluge 05.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/5
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Projekt jednako razvoj d.o.o. DIT
usluga upravljanja projektom i provedbe postupaka nabave za projekt „Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“
Usluge 04.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/4
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Tehnozavod-Marušić d.o.o. DIT
termovizijski sustav detekcije povišene tjelesne temperature
Roba 04.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/3
Grad Križevci Darojković promet d.o.o. DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci za razdoblje od 2021. do 2024.
Usluge 04.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/2
Gradska toplana d.o.o. Sigurnost Karlovac d.o.o. DIT
zaštitarske usluge
Usluge 04.01.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1
HP-Hrvatska pošta d.d. Insako d.o.o. DIT
nabava kemijskih sredstava za čišćenje
Roba 04.01.2021.
UP/II-034-02
/20-01/1066
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
dogradnja 20 kV postrojenja u TS 35 10 kV Varaždin 2
Radovi 31.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1065
Grad Zagreb Eptisa Adria d.o.o. DIT
pružanje usluga upravljanja projektom Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM) po grupama
Usluge 31.12.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/1064
Općina Punat Kograd Krk d.o.o. DIT
izvođenje radova na izgradnji sabirne ulice 15 u Puntu-I faza
Radovi 31.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1063
Grad Zagreb Eccos-Inženjering d.o.o. DIT
provjera ispravnosti i popravak stabilnog sustava za dojavu požara
Usluge 31.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1062
Hrvatski zavod za zapošljavanje Pučko otvoreno učilište Algebra DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XXI)
Usluge 31.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1061
HEP-Proizvodnja d.o.o. Markoja d.o.o. DIT
održavanje i zamjena dijela mjerne opreme tehničkih promatranja
Usluge 30.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1060
Istarski domovi zdravlja Alea, uslužni obrt, vl. Andreja Bretreger DIT
usluge čišćenja
Usluge 30.12.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/1059
Hrvatske šume d.o.o. Briliant d.o.o. DIT
rezervni dijelovi i usluga servisa za traktorske sitnilice, kranske kosilice, rotosjekače i snježne plugove (grupa 1.)
Roba 30.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1058
Hrvatska radiotelevizija Insako d.o.o. DIT
zaštitna sredstva i oprema po grupama A) Sredstva i oprema za zaštitu od bolesti COVID 19
Roba 30.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1057
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Deha Proje Mühendislik ve Müşavirlik a.ş. DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci
Usluge 29.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1056
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Deha Proje Mühendislik ve Müşavirlik a.ş. DIT
usluga nadzora nad izvođenjem radova "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac
Usluge 29.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1055
Hrvatske šume d.o.o. Babić Arbor d.o.o. DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture
Usluge 29.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1054
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELCON d.o.o. DIT
izolatori, nosači izolatora i oprema
Roba 29.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1053
Vodovod i kanalizacija d.o.o. SPEGRA d.o.o. DIT
konzervatorsko-restauratorski radovi na Dioklecijanovom akveduktu-1. faza
Radovi 29.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1052
Grad Zagreb OT-Optima Telekom d.d. DIT
elektroničke telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži
Usluge 29.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1051
Hrvatske autoceste d.o.o. Goran i Zoran d.o.o. DIT
sanacija internog sustava odvodnje COKP Lučko, Autocesta A3
Radovi 28.12.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/1050
Hrvatske vode ZP Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb i Lapor d.o.o., Velika Gorica DIT
izvođenje radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice- 1., 2. i 3. etapa (grupa 3.)
Radovi 28.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1049
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera SGM Informatika d.o.o. DIT
kupnja računalne opreme (grupa 1.)
Roba 24.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1048
Grad Zagreb PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. DIT
tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu
Usluge 24.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1047
Psihijatrijska bolnica Rab Medical Intertrade d.o.o. DIT
nabava lijekova za 2021 godinu (grupa B)
Roba 24.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1046
Hrvatske vode Elektroprojekt d.d. DIT
prijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša
Usluge 24.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/1045
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Medicpro d.o.o. DIT
sanitetski materijal (grupe 1. i 5.)
Roba 24.12.2020.