Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/17-01/747
Klinički bolnički centar Rijeka Radiometer d.o.o. reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupa 81.) Roba 16.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/746
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Projekt jednako razvoj d.o.o. usluga tehničke pomoći-angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo-Samostalnu službu Usluge 16.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/745
Ministarstvo obrane nabava letačke opreme (grupa 10.) Roba 16.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/744
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost VIPnet d.o.o. nabava javne govorne usluge mobilne telefonije Usluge 16.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/743
HP-Hrvatska pošta d.d. Adria grupa d.o.o. 16.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/742
Agencija za vodne putove Hidrogradnja d.o.o. radovi tehničkog održavanja plovnog puta, te akvatorija luka i lučica na vodnim putovima rijeke Dunava, Drave i Save (grupa 1.) Radovi 16.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/741
Opća bolnica Gospić Ekonerg d.o.o. usluga upravljanja projektom Uspostava i poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Gospić Usluge 16.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/740
Hrvatska narodna banka Adria grupa d.o.o. 16.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/739
Agencija za znanost i visoko obrazovanje ZP Um i Um d.o.o., Zagreb i Ekspertni softverski sustavi za podršku efikasnom razvoju talenata d.o.o., Zagreb analiza poslovnih procesa i izrada konceptualnog dizajna povezivanja postojećih sustava i njihove nadogradnje u skladu s rezultatima provedenih analiza Usluge 16.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/738
Ministarstvo poljoprivrede King ICT d.o.o. besposadni zrakoplovni sustav (BZS) razreda kratkog dometa u gornjem dijelu raspona (SHORT Range-SR razred) Roba 13.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/737
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Oktal Pharma d.o.o. potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupe: 1. i 4.) Roba 13.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/736
Ministarstvo unutarnjih poslova CEI-IETA d.o.o. digitalni alkometar Roba 12.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/735
Općina Nedelišće Međimurska hidrogradnja d.o.o. izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji pješačke staze u Varaždinskoj ulici u Nedelišću Radovi 12.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/734
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Eurogast d.o.o. kuhinjska oprema za restoran Agronomija i Šumarstvo Roba 12.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/733
Grad Zagreb Insepo d.o.o. toneri i tinte Roba 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/732
Klinički bolnički centar Zagreb Obrt za usluge Biser, vl. Margareta Bradašić usluga pranja i najma rublja Usluge 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/731
Ministarstvo unutarnjih poslova Hidraulika promet d.o.o. vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom Roba 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/730
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Proplus d.o.o., Maribor, Slovenija usluge upravljanja projektom Usluge 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/729
Hrvatske ceste d.o.o. Eptisa Adria d.o.o. nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama Usluge 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/728
Hrvatske ceste d.o.o. IDP Ingeneria y Arquitectura Iberia SL nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama Usluge 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/727
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. dobava i ugradnja SN bloka s mjerenjem TS 10/0,4 kV Mesopromet za priključenje sunčane elektrane Petason Roba 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/726
Grad Zagreb IKOM d.o.o. regulatori tlaka plina srednjetlačni, DN 25 - prirubnički (grupa 1.) Roba 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/725
Grad Novalja Titan constructa d.o.o. izgradnja kulturnog centra Gozdenica Radovi 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/724
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Securitas Hrvatska d.o.o. usluga dobave i ugradnja vatrodojavnog sustava za zgradu arhive i zgradu Nove bolnice Usluge 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/723
Klinički bolnički centar Zagreb MIET-MED d.o.o. usluga pranja i najma rublja Usluge 11.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/722
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagrebački mamut d.o.o. Usluge 10.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/721
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Echo d.o.o. nabava edukacijskih mikroračunala Roba 10.10.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/720
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Pik Vrbovec - mesna industrija d.d. kupnja svježeg mesa na podlošku-trgovine Roba 09.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/719
Grad Zagreb Narodne novine d.d. toneri i tinte Roba 09.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/718
Brodsko-posavska županija Croatia osiguranje d.d. osiguranje imovine za potrebe proračunskih korisnika Usluge 09.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/717
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Urbanex d.o.o. usluga potpore Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u pripremi provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja Usluge 09.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/716
Grad Zagreb ZP Lavčević d.d., Split i Lavčević-inženjering d.o.o Split izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče Radovi 09.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/715
Državni ured za središnju javnu nabavu Ingpro d.o.o. nabava usluga ispisa Usluge 09.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/714
Promet d.o.o. Crodux derivati dva d.o.o. dizelsko gorivo (grupa 3.) Roba 04.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/713
Grad Zagreb Socijalna zadruga Humana Nova zastave Roba 04.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/712
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje Usluge 04.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/711
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije ZP Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod i PZC Brod d.o.o., Slavonski Brod redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. siječnja 2022. godine Radovi 03.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/710
HP-Hrvatska pošta d.d. Intergrav, obrt za dizajn i proizvodnju vizualnih komunikacija, vl. Branko Bikeš nabava galentarije za poštanske usluge Roba 03.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/709
Financijska agencija Eccos inženjering d.o.o. nabava ugradnje sustava vatrodojave Roba 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/708
Grad Split, Veritas Esco d.o.o. modernizacija dijela javne rasvjete Grada Splita u Interreg Central Europe Projektu CitiEnGov Roba 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/707
Istarski Vodovod d.o.o. CMC Ekocon d.o.o. nabava vodomjera za 2017. godinu (grupa 1.) Roba 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/706
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. ZP Euroherc osiguranje d.d., Zagreb, Jadransko osiguranje d.d., Zagreb i Croatia osiguranje d.d., Zagreb usluge osiguranja Usluge 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/705
Hrvatska elektroprivreda d.d. Elna kabel d.o.o. srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona klase 1 i klase 2 Roba 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/704
Ministarstvo obrane Hidraulika promet d.o.o. nabava vojnog tegljača s niskopodnom prikolicom Roba 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/703
Općina Pribislavec Aquatehnika d.o.o. izgradnja oborinske kanalizacije, dionica Omega-ribnjak na ŽC 2018 u Pribislavcu II. faza Radovi 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/702
HEP-Proizvodnja d.o.o. Tehnokom d.o.o. usluge pripreme dokumentacije za prijavu i prvi pregled postojeće opreme pod tlakom-cjevovoda visoke razine opasnosti u pogonu TE-TO Zagreb Usluge 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/701
Vodovod Labin d.o.o. Nera d.o.o. izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone grada Labina i izgradnja crpnih stanica Radovi 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/700
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu OTP Leasing d.d. motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 3.) Roba 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/699
HEP-Proizvodnja d.o.o. TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d. ispitivanje stanja metala na koltovskim postrojenjima Usluge 02.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/698
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera SGM Informatika d.o.o. kupnja računalne opreme (grupa 4.) Roba 29.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/697
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Schwarzl d.o.o. kameni agregati (grupa 9.) Roba 27.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/696
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije King ICT d.o.o. nabava IT platforme za strateško planiranje i upravljanje razvojem (PLUR) Roba 27.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/695
HEP-Proizvodnja d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. nabava kućnih transformatora Roba 27.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/694
Ministarstvo zdravstva Shimadzu d.o.o. 5 angiografskih monoplarnih RTG aparata za interventnu kardiologiju za potrebe zdravstvenih ustanova u RH (KBC Split, KBC Rijeka, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava i KB Sveti Duh) Roba 27.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/693
Ministarstvo zdravstva Shimadzu d.o.o. nabava angiosale-DSA/digitalne za intervencijske radiološke procedure za potrebe zdravstvnih ustanova u RH Roba 27.09.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/692
Zagorski vodovod d.o.o. Bioinstitut d.o.o. laboratorijska analiza otpadnih voda Roba 27.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/691
Klinički bolnički centar Osijek Roche d.o.o. skupi lijekovi (grupa 58.) Roba 27.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/690
Grad Zagreb MEP d.o.o. mobilni agregat Roba 27.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/689
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Allianz Zagreb d.d. usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja Usluge 27.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/688
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Hennlich d.o.o. nabava uređaja za nadzor kvalitete električne energije Roba 26.09.2017.