Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/702
Karlovačka županija Autopromet d.d. prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač (grupa 2.) Usluge 17.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/701
Klinički bolnički centar Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. C-luk RTG uređaj Roba 17.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/700
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba Stega tisak d.o.o. usluga tiska Usluge 17.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/699
Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Gleninvest d.o.o. sterilizator Roba 17.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/698
Hrvatske vode ZP Project 4 you d.o.o., Sveta Nedelja i Mi projektiramo vama d.o.o., Zagreb stručni i tehnološki nadzor pri izgradnji obaloutvrde u Samoborskom Otoku Usluge 16.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/697
Hrvatske vode Vodoprivreda Vinkovci d.d. usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br 1. područje malog sliva Biđ-Bosut za razdoblje od četiri godine Usluge 16.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/696
Hrvatske šume d.o.o. Autoprijevoznik Ivić Jerković, vl. Mario Jerković izgradnja gornjeg stroja šumskih prometnica (grupa 1.) Radovi 16.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/695
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. kontejnersko postrojenje za privremeno napajanje 4TS 15 Cvjetno Radovi 16.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/694
Hrvatske vode Vodoprivreda Vinkovci d.d. usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 34.: međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal za razdoblje od 4 (četiri) godine Usluge 16.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/693
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja Usluge 16.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/692
Vodovod Osijek d.o.o. Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja Usluge 16.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/691
Hrvatske autoceste d.o.o. Croatia osiguranje d.d. osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti prema zaposlenicima Usluge 16.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/690
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Croatia osiguranje d.d. usluge neživotnog osiguranja Usluge 16.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/689
Splitsko-dalmatinska županija Sygma d.o.o. opremanje škole, dvodijelne dvorane i vanjskog igrališta-OŠ(PŠ) Ninčevići (grupa 2.) Roba 14.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/688
Istarska županija ZP Oikon d.o.o., Zagreb, Zavita svetovanje d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb usluge izrade prijedloga stručne podloge za proglašenje regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta Like-Living on the Karst Edge Usluge 14.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/687
Hrvatske vode Eurco d.d. usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br 1. područje malog sliva Biđ-Bosut za razdoblje od četiri godine Usluge 14.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/686
Hrvatske autoceste d.o.o. Geodetski zavod d.d., geodetski radovi na snimanju kolnika autoceste za potrebe sanacije kolnika Usluge 14.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/685
Grad Zagreb Planigrad projekt d.o.o. sanacija uličnog pročelja i krovišta stambene zgrade Kačićeva 5 Radovi 14.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/684
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice HOK osiguranje d.d. usluge osiguranja Usluge 13.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/683
Općina Konavle Geodetski zavod Rijeka d.o.o. terenska izmjera objekata i izrada obrazaca za potrebe evidencije komunalne naknade na području dijela Općine Konavle Usluge 13.08.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/682
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Ramić-Trade d.o.o., Podstrana i Davel d.o.o., Osijek nabava, doprema i ugradnja prigušnice u TS 110-20(10) kV Vrgorac Mjeąovita nabava 13.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/681
Zračna luka Split, d.o.o. King ICT d.o.o. sustav za zaštitni pregled putnika Roba 13.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/680
HEP-Proizvodnja d.o.o. IVICOM Consulting d.o.o. rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s uredbom o GVE Radovi 13.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/679
Financijska agencija Atlas turistička agencija d.d. usluga organizacije događaja FINA-menadžment 2018. Usluge 13.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/678
Hrvatske šume d.o.o. Turković d.o.o., izgradnja gornjeg stroja šumskih prometnica (grupa 6. i 7.) Radovi 10.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/677
Grad Virovitica Narodne novine d.d. nabava udžbenika i radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Roba 10.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/676
KD Čistoća d.o.o. Gradatin d.o.o. plastični spremnici za prikupljanje otpada (grupe 2., 3. 4. i 5.) Roba 10.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/675
Klinička bolnica Merkur Eurotrenk d.o.o. nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur Roba 10.08.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/674
Jadrolinija Crodux derivati dva d.o.o. nabava pogonskog goriva za potrebe brodova Jadrolinije Roba 10.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/673
Hrvatske vode Ekspert gradnja d.o.o. usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 22. područja malih slivova Mirna-Dragonja i Raša Boljunčica za razdoblje od četiri godine Usluge 10.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/672
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije S Tempera d.o.o. vozilo hitne medicinske pomoći (1 komad) Roba 09.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/671
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Siga pro d.o.o. osobna zaštitna sredstva Roba 09.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/670
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Telemexan LLC nabava Projekta Osiguranje funkcioniranja razvojne i produkcijske okoline programskog sustava ZOROH do zamjene sustavom e-HZZO Usluge 09.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/669
Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik Sport Net Inženjering d.o.o. elektronički športski semafor za bilježenje rezultata Roba 08.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/668
KD Čistoća d.o.o. Gradatin d.o.o. nabava višenamjenskih strojeva za čišćenje-2 komada Roba 08.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/667
Agencija za ugljikovodike Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti Usluge 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/666
Hrvatske vode ZP Institut za elektroprivredu d.d, Zagreb, Geotehnički studio d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrade projektnih podloga retencije Kupčina Radovi 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/665
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture za omogućavanje prihvata dodatne informatičke opreme u sistem sali APIS IT odnosno rekonstrukcija poslovne zgrade (dijelova prostora u suterenu i prizemlju, energetskom bloku te dogradnja platoa na kojem se postavljaju vanjski klima uređaji) na k.č.br. 6416 k. o. Vrapče na adresi Paljetkova 18, Zagreb Radovi 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/664
Hrvatske ceste d.o.o. Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. izvođenje preostalih radova nad izgradnjom I, II i III etape državne ceste D427, čvor Marčelji (nova A7)-Viškovo-čvor Rujevica (A7)-građevinski radovi i instalacije Radovi 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/663
Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije Hidraulika promet d.o.o. 1 (jedan) medicinski automobil za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe Roba 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/662
Grad Zagreb Prigorac-građenje d.o.o. proširenje istočnog privoza raskrižja Ulice Thomasa Jeffersona i Avenije Većeslava Holjevca Radovi 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/661
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Shimadzu d.o.o. nabava multifunkcionalnog digitalnog RTG uređaja Roba 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/660
Hrvatske šume d.o.o. URIHO-Ustanova za profesinalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osobna i zaštitna oprema i sredstva (grupa 5.) Roba 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/659
Općina Sopje Elektrocentar Petek d.o.o. rekonstrukcija nerazvrstane ceste Sopje-Drava Radovi 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/658
Agencija za ugljikovodike HOK osiguranje d.d. usluge osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti Usluge 07.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/657
Županijska bolnica Čakovec Croatia osiguranje d.d. osiguranje (grupa 2.) Usluge 06.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/656
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV Melina Radovi 06.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/655
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Eurogast d.o.o. kuhinjska oprema za restoran Agronomija i Šumarstvo Roba 06.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/654
Hrvatske vode Vodoprivreda Vinkovci d.d. rekonstrukcija (nadvišenje) pregrade Lipovac Radovi 06.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/653
Klinički bolnički centar Zagreb Inspekt d.o.o. jednogodišnja usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, radne opreme i elektroinstalacija u KBC-u Zageb Usluge 06.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/652
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Loveco d.o.o. dogradnja UPOV Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih preljevnih spremnika Radovi 03.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/651
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Speranza d.o.o. agencijske usluge organizacije edukacija u Zagrebu i Bruxellesu Usluge 03.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/650
Grad Zagreb Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju, vidljivosti i promidžbi proj. 2 faza masterplana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije Usluge 03.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/649
Dom zdravlja Zagreb - centar, Vik-dental d.o.o. dentalna jedinica - komada 5 Roba 03.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/648
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ZP Swietelsky d.o.o., Zagreb i Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o., Donja Zelina radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za period od dvije godine Radovi 03.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/647
Grad Petrinja ZP Geoekspert d.o.o., Zagreb, Trasa Adria d.o.o., Zagreb i Razmjer d.o.o.,Split Razvojem male (komunalne prometne) infrastrukture do unaprjeđenja kvalitete života, nadzor radova (grupe 2., 3. i 4.) Usluge 02.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/646
Klinički bolnički centar Rijeka Phoenix farmacija d.o.o. materijal za higijenske potrebe i njegu (grupa 14.) Roba 02.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/645
HŽ-Infrastruktura d.o.o. RG dva solis d.o.o. tehnička dokumentacija na održavanju zgrada HŽ Infrastrukture d.o.o. (po grupama) Usluge 02.08.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/644
Poljoprivredni institut Osijek Ruris d.o.o. sredstva za zaštitu sjemena (grupa 2.) Roba 02.08.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/643
Hrvatska Lutrija d.o.o., Optimus trgovina d.o.o. usluga ispisnih rješenja Usluge 01.08.2018.