Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/141
Hrvatske vode G.T. Trade d.o.o. radovi modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama Topola-Županja, Slavonski Brod-Dubočac i Dubočac-Lužani Radovi 20.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/140
Klinika za dječje bolesti Zagreb Krokoteks d.o.o. usluga najma, pranja i glačanja bolničkog rublja Usluge 20.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/139
Hrvatska elektroprivreda d.d. Croatia osiguranje d.d. usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike društva HEP grupe Usluge 20.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/138
Grad Zagreb ZP Girk Kalun d.d., Drniš i C.I.A.K. d.o.o., Donji Stupnik preuzimanje i daljnja obrada otpada (grupa 1.) Usluge 20.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/137
Hrvatske ceste d.o.o. PDM Savjetovanje d.o.o. kompletan nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste DC75 dionica kroz Funtanu, L=1,5 km sa izgradnjom kružnog križanja Puntica Usluge 20.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/136
Grad Zagreb Prigorac-građenje d.o.o. proširenje istočnog privoza raskrižja Ulice Thomasa Jeffersona i Avenije Većeslava Holjevca Radovi 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/135
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. TS Dujmovača-zamjena mjernih transformatora i kabelskog uvoda u VP Meterize i Vrboran zbod povećanja PM Mjeąovita nabava 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/134
Klinički bolnički centar Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. sustav vatrodojave na lokaciji Petrova Roba 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/133
HEP-Proizvodnja d.o.o. Končar-Elektronika i informatika d.d. sustav daljinskog očitavanja brojila Usluge 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/132
Grad Zagreb Salesianer Miettex Lotos d.o.o. kemijsko čišćenje, pranje i glačanje odjeće i ostalih tkanina (grupa II) Usluge 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/131
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje Usluge 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/130
Opća županijska bolnica Požega Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj s isporukom i montažom Roba 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/129
Grad Zagreb Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. dostavna i teretna vozila (po grupama) Roba 19.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/128
Grad Velika Gorica Montel d.o.o. izgradnja javne rasvjete u II. i XIII. fazi ulica u RZ Rakitovec Radovi 16.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/127
Grad Rovinj - Rovigno Školski servis d.o.o. nabava i montaža opreme-stolica za kazalište Antonio Gandusio u Rovinju, Garibaldi 19, Rovinj Roba 16.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/126
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetske mreže Elektre Karlovac Radovi 16.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/125
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Rencon d.o.o., Osijek i Mobilta Evolva d.o.o., Zagreb izrada projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste DC41 na dionici KoprivničŤka Rijeka-VojakovačŤki Kloštar, duljine 6,8 km Usluge 15.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/124
Opća bolnica Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj za Odjel za kliničku radiologiju Roba 15.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/123
Opća bolnica Pula SHD Italia S.r.l., Fontaneto d Agogna, Italija obloge i vrata operacijskih sala za novu bolnicu u Puli Roba 15.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/122
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Mreža znanja d.o.o. usluge izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u sklopu projekta e-Škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) Usluge 15.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/121
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. HOK osiguranje d.d. usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu) Usluge 15.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/120
Ministarstvo financija, Carinska uprava Galeb d.d. odora za ovlaštene carinske službenike (grupa 1.) Roba 15.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/119
HEP-Proizvodnja d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., provedba operativnog plana i programa verifikacijskih ispitivanja agregata B, C i D u HE Zakučac Usluge 15.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/118
Hrvatski zavod za zapošljavanje Svijet jezika ustanova za obrazovanje odraslih nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od godine dana (po grupama) Usluge 14.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/117
Tekija d.o.o. Infosistem d.d. nabava integralnog poslovnog informacijskog sustava u vodnim uslugama Roba 13.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/116
Ministarstvo unutarnjih poslova Control Engineering d.o.o. TETRA ručni uređaji Roba 13.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/115
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. TS 35(10) kV Međurić-djelomična zamjena zaštite s regulacijom Roba 13.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/114
Klinika za psihijatriju Vrapče Siemens Healthcare d.o.o. nabava višeslojnog CT uređaja Roba 13.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/113
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu) Roba 12.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/112
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije DiaHem d.o.o. dijagnostička sredstva za 2018. godinu Roba 12.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/111
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. dobava, isporuka i ugradnja materijala za spoj transformatora u TS 110/10 kV Nin Mjeąovita nabava 12.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/110
Klinički bolnički centar Zagreb Shimadzu d.o.o. VI - Oprema za ultrazvučnu dijagnostiku (grupa VI) Roba 12.02.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/109
Odvodnja Poreč d.o.o. Jadranski ronilački servis d.o.o. izvedba podmorskih ispusta crpne stanice Materada i crpne stanice sv. Martin Radovi 09.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/108
Opća bolnica Gospić Medika d.d. materijal za dijalizu (po grupama) Roba 09.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/107
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek OPG Ivica Priher lički krumpir Roba 07.02.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/106
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Ramić-trade d.o.o., Podstrana i Davel d.o.o., Osijek nabava, doprema i ugradnja prigušnice u TS 110-20(10)kV Vrgorac Mjeąovita nabava 07.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/105
Županijska bolnica Čakovec Beckman Coulter d.o.o reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe Medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupa 5) Roba 06.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/104
Županijska bolnica Čakovec Phoenix farmacija d.o.o. reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe Medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupa 5) Roba 06.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/103
Opća bolnica Pula SHD Italia S.r.l., Fontaneto d Agogna, Italija modularna gradnja operacijskog bloka nove bolnice u Puli Radovi 06.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/102
HP-Hrvatska pošta d.d. Siga pro d.o.o. nabava zaštitnih rukavica Roba 06.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/101
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Insepo d.o.o. toneri Roba 06.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/100
Hrvatske ceste d.o.o. Trames Consultants d.o.o. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC52, dionica Trnavec-Vrelo KoreničŤko duljine 14,4 km Usluge 05.02.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/99
Javna ustanova Park prirode Telašćica Odvjetnik Dominik Nizić usluga vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije JN i provedbu JN (po grupama) Usluge 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/98
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Alka script d.o.o. usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja Usluge 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/97
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Udžbenik.hr d.o.o. usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja Usluge 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/96
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Školska knjiga d.d. usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja Usluge 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/95
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Profil Klett d.o.o. usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja Usluge 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/94
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Naklada Ljevak d.o.o. usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja Usluge 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/93
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Element d.o.o. usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja Usluge 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/92
Dom zdravlja Šibenik Medicpro d.o.o. medicinski potrošni materijal Roba 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/91
Eko d.o.o. Control Process S.A., Krakow, Poljska projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje Radovi 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/90
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin Bijela harmonija d.o.o. usluge skupljanja, pranja, glačanja i dostave rublja Usluge 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/89
Klinička bolnica Merkur Narodne novine d.d. nabava papirnate konfekcije (toaletni papir, salvete, papirnati ručnici i papirnati brisači) Roba 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/88
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Telenerg d.o.o., Zagreb i Plan plus d.o.o., Zagreb isporuka opreme za TS 110/20 kV Medulin Roba 05.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/87
Hrvatske šume d.o.o. Poljoopskrba-Međunarodna trgovina d.o.o. rezervni dijelovi i servis poljoprivrednih adaptiranih traktora Roba 02.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/86
Grad Zagreb S.P.A.C.E. d.o.o. izrada projektne dokumentacije za integralnu energetsku obnovu paviljona 12 Zagrebačkog velesajma Usluge 02.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/85
Grad Šibenik Autotransport d.d. prijevoz učenika osnovnih škola za školske godine 2017/2018. i 2018/2019. (grupa I) Usluge 02.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/84
Županijska bolnica Čakovec Siemens Healthcare d.o.o. nabava medicinske opreme br. 1 Roba 02.02.2018.
UP/II-034-02
/18-01/83
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Koios savjetovanje d.o.o. analiza poslovnih procesa i izrada konceptualnog dizajna povezivanja postojećih sustava i njihove nadogradnje u skladu s rezultatima provedenih analiza Usluge 02.02.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/82
Klinički bolnički centar Osijek Tapess d.o.o. složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira Roba 01.02.2018.