Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/502
Osječko-baranjska županija Fasader Boja d.o.o. izvođenje radova na projektu 4c1.3 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (grupa 6. i 13.) Radovi 21.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/501
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ZP Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb i Um i Um d.o.o., Zagreb usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i provedbom postupka nabave Usluge 21.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/500
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ligo grupa d.o.o. rekonstrukcija staklene fasade zgrade dispečerskog centra u Koprivnici Radovi 21.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/499
HŽ-Infrastruktura d.o.o. G.T. Trade d.o.o. izvođenje radova na obnovi željezničke pruge Koprivnica - Virovitica, poddionica Virovitica (isklj.) - Pitomača (uklj.) Radovi 20.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/498
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Speranza d.o.o. usluge putničkih agencija-smještaj u zemlji i inozemstvu i zrakoplovne karte Usluge 20.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/497
Grad Zagreb M.T.F. d.o.o. operacijski traumatološki stol Roba 20.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/496
Općina Nijemci Speranza d.o.o. usluge organizacije putovanja za sva putovanja u sklopu projekta HORIS Usluge 20.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/495
Hrvatske šume d.o.o. ZP Innecto d.o.o., Split i KRT d.o.o., Livade PP prosjeke s elementima ceste (grupe 2., 3. i 4.) Radovi 20.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/494
Međimurske vode d.o.o. Duplico d.o.o. izgradnja sustava odvodnje u okviru Projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava-izgradnja sustava odvodnje Radovi 20.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/493
Arheološki muzej u Splitu ZP Core d.o.o., Dubrovnik i Geographica d.o.o., Split usluga izrade tehničke dokumentacije arheoloških lokaliteta i muzeološke-muzeografskog rješenja - Integrirani program Salona (po grupama) Usluge 19.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/492
Grad Zagreb Trames Consultants d.o.o. izrada studije razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba Usluge 19.06.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/491
Grad Zagreb Valipile d.o.o. meso i mesne prerađevine (po grupama) Roba 18.06.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/490
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu DiaHem d.o.o. laboratorijski reagensi za Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti Roba 18.06.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/489
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta URIHO-Ustanova za profesinalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom vreće za spavanje Roba 18.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/488
Baranjski vodovod d.o.o. Izgradnja VVK d.o.o. izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Branjin Vrh-Šećerana Radovi 18.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/487
Grad Dubrovnik Smartnet d.o.o. nadogradnja informacijskog sustava Grada Dubrovnika Roba 18.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/486
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elektro-inženjerski biro d.o.o. izrada glavnog i izvedbenog projekta za zamjenu postrojenja 110 kV u EL-TO Zagreb Usluge 15.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/485
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Algros d.o.o. vreće za spavanje Roba 15.06.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/484
Hrvatske autoceste d.o.o. Švenda Tarmann Chemie d.o.o. apsorbenti za prometne površine Roba 15.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/483
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sintaksa d.o.o. nabava i ugradnja uljetlačne naprave, servomotora i uljecijevne instalacije pogona tablastih zatvarača na vodnoj komori 2 Usluge 15.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/482
Grad Zagreb Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. usluga upravljanja projektom gradnje kompleksa centra za autizam i osnovne škole u Oporovcu Usluge 14.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/481
Splitsko-dalmatinska županija Trames Consultants d.o.o. izrada Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija i Strateške procjene utjecaja Masterplana programa na okoliš uključujući upravljanje projektom i administraciju projekta Usluge 13.06.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/480
Ministarstvo poljoprivrede Service4com d.o.o. nabava usluge izrade sustava evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta (e-DPZ) Usluge 13.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/479
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroproizvod-trgovina d.o.o. linijski rastavljači Roba 12.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/478
Klinička bolnica Dubrava Siemens Healthcare d.o.o. opremanje dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava s medicinskom i nemedicinskom opremom Roba 12.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/477
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Sanac d.o.o. sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Istok Usluge 12.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/476
Fakultet strojarstva i brodogradnje Odvjetnik Inoslav Korinčić usluge savjetovanja u području javne nabave Usluge 12.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/475
Čistoća d.o.o. Industrooprema d.o.o kante za sakupljanje otpada Roba 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/474
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Insepo d.o.o. toneri, tinte i potrošni materijal za pisače za potrebe HZMO-a Roba 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/473
Općina Drnje Eko pametna energija d.o.o. Modernizacija javne rasvjete Općine Drnje Roba 11.06.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/472
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kemis-Termoclean d.o.o. usluga zbrinjavanja ili oporabe mulja Usluge 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/471
Hrvatske vode Vodogradnja Osijek d.d. nabava radova održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br.17 područje malog sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave Radovi 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/470
Klinička bolnica Dubrava HOK osiguranje d.d. premije osiguranja Usluge 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/469
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice M.T.F. d.o.o. nabava bolesničkih kreveta za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice Roba 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/468
Hrvatske šume d.o.o. LMG autokuća d.o.o. nabava robe putem operativnog leasinga-osobna i terenska vozila Roba 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/467
Ministarstvo zdravstva PharmaS d.o.o. nabava lijekova na listama HZZO-a, koji imaju generičke paralele Roba 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/466
Hrvatske vode Eurco d.d. nabava radova održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br.15 područje malog sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava Radovi 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/465
Hrvatske vode Eurco d.d. nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 2 područje malog sliva Brodska Posavina Radovi 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/464
Hrvatske vode Eurco d.d. nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 1 područje maloga sliva Biđ-Bosut Radovi 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/463
Hrvatske vode Eurco d.d. nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 16 područje malog sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava Radovi 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/462
Hrvatske vode Eurco d.d. nabava radova održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br.17 područje malog sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave Radovi 11.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/461
Jadrolinija Plattner d.o.o. brodska ulja i maziva za potrebe brodova međunarodne flote Jadrolinije Roba 08.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/460
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP Gradnja Cezare d.o.o., Labin i Trgometal d.o.o., Žminj građevinsko održavanje u termoelektranama (grupa 2.) Radovi 08.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/459
Grad Split, Croatia osiguranje d.d. usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Usluge 07.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/458
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Castalia projekt d.o.o. modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar Radovi 07.06.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/457
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Medical Intertrade d.o.o. testovi za pretraživanje biljega HBV, HIV, HCV, SIFILIS, kemiluminiscencija Roba 06.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/456
Hrvatske vode ZP Sokol d.o.o., Vinkovci, Vodovod-Montaža d.o.o., Osijek, Monter-Strojarske montaže d.o.o., Zagreb, Aquaterm d.o.o., Karlovac i Meixner d.o.o., Zagreb radovi na građenju sustava javnog navodnjavanja Sopot Radovi 06.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/455
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije ZP Selectio d.o.o., Zagreb, MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Slovenija, Privilegium d.o.o., Kopačevo i DDTG Nonprofit Ltd., Kaposvar, Mađarska usluge pružanja podrške korisnicima na projektu Beneficiary Light Grant Shema Usluge 06.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/454
HP-Hrvatska pošta d.d. Eurokod Pisačić d.o.o. usluge održavanja strojeva za žigosanje i strojeva za vezivanje svežnjeva Usluge 06.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/453
Zračna luka Split d.o.o. Shuttle bus d.o.o. usluga prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje Usluge 06.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/452
HEP-Proizvodnja d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., provedba operativnog plana i programa verifikacijskih ispitivanja agregata B, C i D u HE Zakučac Radovi 06.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/451
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Trames Consultants d.o.o. usluga svakodnevnog stručnog nadzora i konzaltinga tijekom izgradnje dvije višestambene građevine za Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata Usluge 05.06.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/450
Klinička bolnica Dubrava Shimadzu d.o.o. nabava digitalnog panela za radiografski uređaj Shimadzu Radspeed D-EVO(isporuka, instalacija i puštanje u funkciju) Roba 05.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/449
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. rekonstrukcija 110/35/10 kV Dugi Rat Roba 05.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/448
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroproizvod-trgovina d.o.o. isporuka rastavnih sklopki Roba 05.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/447
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP Profelis d.o.o., Zagreb i Geoaqua d.o.o., Zagreb usluge monitoringa i održavanja piezometara (grupa 4.) Usluge 05.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/446
Opća bolnica Pula Shimadzu d.o.o. mamograf-digitalna tomosinteza dojke, 1 kpl Roba 05.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/445
Klinička bolnica Merkur Siemens Healthcare d.o.o. nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur Roba 04.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/444
Hrvatski centar za razminiranje Geoprojekt d.d. nabava usluge geodetske izmjere izvedenog stanja poslova razminiranja te poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja. Usluge 04.06.2018.
UP/II-034-02
/18-01/443
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Omega VIKO d.o.o. zaštitna obuća Roba 04.06.2018.