Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/488
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Hemco d.o.o. osobna zaštitna sredstva Roba 24.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/487
Hrvatske vode Geokon-Zagreb d.d. redovna tehnička promatranja na branama za 2019. godinu-retencije na bujicama na području VGO-a za gornju Savu Usluge 24.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/486
Ministarstvo poljoprivrede Croatia osiguranje d.d. usluga osiguranja od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama svih lovoovlaštenika u Republici Hrvatskoj Usluge 24.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/485
Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga Sun Adria d.o.o. nabava radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi Radovi 23.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/484
Klinički bolnički centar Rijeka Srijem d.o.o. rukavice (grupa 2.) Roba 22.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/483
Zračna luka Zadar d.o.o. Euroherc osiguranje d.d. usluge osiguranja Usluge 22.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/482
Grad Split Point-Split d.o.o. izvođenje radova na izgradnji prometnica za pristup naselju Kila-Lovrinačka ulica-faza 1, Put Vrborana 1, Put Vrborana 2, Put Kile sjever, rekonstrukcija raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice Radovi 22.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/481
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko Radovi 22.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/480
Grad Zagreb Geodetski projekti i sustavi d.o.o. izrada parcelacijskih elaborata za gradnju prometnica na području grada Zagreba Usluge 21.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/479
Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija Pučko otvoreno učilište Bjelovar usluge provedbe obrazovanja i stručnog osposobljavanja za zanimanje kuharica, njegovateljica, računalna operaterka i cvjećarka Usluge 21.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/478
Grad Zagreb Siget dizala d.o.o. rekonstrukcija pothodnika SR Njemačke-Avenija Dubrovnik, za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom Radovi 21.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/477
Ministarstvo financija, Carinska uprava Narodne novine d.d. nabava tonera i tinti Roba 21.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/476
Istarski domovi zdravlja Siemens Healthcare d.o.o. digitalni sustav RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica Roba 21.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/475
Ministarstvo uprave 4 helix j.d.o.o. usluga upravljanja projektom i administracije u projektu-Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH Usluge 21.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/474
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Medis Adria d.o.o. UV dezinfektor prostora za potrebe Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice Roba 21.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/473
Hrvatske autoceste d.o.o. Polis d.o.o. usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom Autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj, poddionice Beli Manastir-Most Halasica Usluge 20.05.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/472
Općina Krapinske Toplice Produkcijski sistemi d.o.o. provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom-Projekt-Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim toplicama (grupa 3.) Usluge 20.05.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/471
HP-Hrvatska pošta d.d. Lyngsoe Systems a/s usluge godišnjeg održavanja AMQM sustava Usluge 20.05.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/470
Grad Vodice Elos d.o.o. izgradnja nove javne rasvjete na području Grada Vodica-II faza Radovi 20.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/469
Plinacro d.o.o. Flamtron d.o.o. nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin-Omišalj Roba 20.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/468
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. Kristal Invest d.o.o. isporuka odvodnika prenapona (grupa 1.) Roba 20.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/467
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka odvodnika prenapona (grupa 1.) Roba 20.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/466
Varaždinska županija GIC Gradnje d.o.o. radovi na energetskoj obnovi Vodotornja Radovi 20.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/465
Opća županijska bolnica Požega Dogan Septem d.o.o. operacijski stol za abdominalnu operacijsku salu s dodacima i mogučnošću integracije Roba 20.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/464
Hrvatske vode HEP-Opskrba d.o.o. opskrba električnom energijom Roba 17.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/463
Zračna luka Zadar d.o.o. Trames d.o.o. glavni i izvedbeni projekt dogradnje glavne stajanke 2. faza Usluge 17.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/462
Klinička bolnica Dubrava Dogan Septem d.o.o. nabava operacijskih stolova (OP stol za neurokirurgiju) Roba 17.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/461
Hrvatske ceste d.o.o. Vardar Bau d.o.o. izgradnja dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka Radovi 17.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/460
Osječko-baranjska županija ZP MD Consulting d.o.o., Osijek, Epik d.o.o., Našice i Geneza projekt d.o.o., Našice usluge stručnog nadzora na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 12.) Usluge 17.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/459
Osječko-baranjska županija ZP MD Consulting d.o.o., Osijek, Epik d.o.o., Našice i Geneza projekt d.o.o., Našice usluge stručnog nadzora na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 3.) Usluge 17.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/458
Osječko-baranjska županija ZP MD Consulting d.o.o., Osijek, Epik d.o.o., Našice i Geneza projekt d.o.o., Našice usluge stručnog nadzora na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 1.) Usluge 17.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/457
Opća bolnica Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. nabava MSCT uređaja Roba 17.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/456
Grad Split As Eko d.o.o. usluga hvatanja i sakupljanja životinja bez nadzora, te uklanjanje uginulih životinja s javnih površina Usluge 16.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/455
Hrvatski zavod za zapošljavanje ZP Tehničko učilište Vinkovci, Vinkovci i Učilište Studium-Ustanova za obrazovanje odraslih, Vukovar nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XVII) Usluge 16.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/454
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Emerald Publishing Limited inozemni znanstveni elektronički časopisi Roba 16.05.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/453
IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Ekspert gradnja d.o.o. izgradnja (spajanje) kanalizacijskog sustava naselja Lindar na postojeći sustav Grada Pazina Radovi 16.05.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/452
Dom zdravlja Petrinja Stanić Graditeljstvo d.o.o. energetska obnova zgrada Doma zdravlja Petrinja u Petrinji, Lopašićeva 1a, b i c i Doma zdravlja Petrinja ispostava Glina, Glina, Vukovarska 41 Radovi 16.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/451
Grad Osijek Veritas Esco d.o.o. pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka Usluge 15.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/450
Grad Zagreb ZP S.C.Fichtner Environment s.r.l., Bukurešt, Rumunjska i Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb usluge izrade stud.-projekt. dokumentacije za potrebe provedbe projekta Centra za gospodarenje otpadom Zagreb na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU (grupa 1.) Usluge 15.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/449
Grad Zagreb ZP Ivicom Consulting d.o.o., Zagreb, Oikon d.o.o., Zagreb, Hidroplan d.o.o., Zagreb i Cabinet D Etudes Marc Merlin, Lyon, Francuska usluge izrade stud.-projekt. dokumentacije za potrebe provedbe projekta Centra za gospodarenje otpadom Zagreb na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU (grupa 1.) Usluge 15.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/448
Vodovod Dubrovnik d.o.o. Infosistem d.d. poslovno-financijski informatički sustav, implementacija OLAP (online analytical processing) tehnologija za podršku poslovnoj intelegenciji Usluge 15.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/447
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Tehno-Elektro d.o.o. rekonstrukcija DV 110 kV Moravice-Vrbovsko Radovi 15.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/446
Klinički bolnički centar Zagreb Iceberg International Trading d.o.o. nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe IVF-a (grupa 3.) Roba 14.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/445
Hrvatska elektroprivreda d.d. Terad d.o.o. transformatorska ulja (grupa 1.) Roba 14.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/444
Grad Slavonski Brod Um i Um d.o.o. izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod Usluge 14.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/443
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Dinarid d.o.o. toneri, tinte i potrošni materijal za potrebe HZMO-a (grupa II) Roba 14.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/442
Istarska županija Jimmy Tours, obrt, vl. Mario Džinić usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Istarska županija Usluge 14.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/441
HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb i Lučka uprava Rijeka, Rijeka DIV grupa d.o.o. izvođenje radova na projektu Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište Radovi 14.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/440
Klinički bolnički centar Split Betamed d.o.o. reagensi za IGRA Roba 14.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/439
INA-Industrija nafte d.d. Vitan d.o.o. horizontalne centrifugalne višestupanjske pumpe s elektromotorom Roba 13.05.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/438
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje HOK osiguranje d.d. premija osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Usluge 13.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/437
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. kabelska transformatorska stanica Roba 13.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/436
Plinacro d.o.o. ZP Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad i Monter-Strojarske montaže d.d., Zagreb rekonstrukcija MRS Ivanja Reka po sistemu ključ u ruke Radovi 13.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/435
Hrvatske šume d.o.o. International Trade d.o.o. ispis i održavanje Usluge 13.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/434
Općina Podbablje Elos d.o.o. nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Podbablje Usluge 13.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/433
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o izolatori i nosači izolatora Roba 13.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/432
Grad Osijek OMS a.s. pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka Usluge 13.05.2019.
UP/II-034-02
/19-01/431
Hrvatske ceste d.o.o. Caput 88 j.d.o.o. obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Usluge 13.05.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/430
Hrvatske vode Sani gradnja d.o.o. usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području 2. područje malog sliva Brodska Posavina za razdoblje od četiri godine Usluge 13.05.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/429
Zračna luka Zadar d.o.o. Trames d.o.o. glavni i izvedbeni projekt dogradnje glavne stajanke 2. faza Usluge 10.05.2019. Žalba se odbacuje