Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/650
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ZP Projektgradnja plus d.o.o., Gornja Vrba i Supra Net d.o.o., Zagreb izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL-a) Radovi 15.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/649
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana Iceberg International Trading d.o.o. digitalni RTG uređaj Roba 15.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/648
Hrvatske vode ZP Oikon d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb Projekt Naturavita-Tehnička pomoć i troškovi utvrđivanja retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda projektnog područja Usluge 15.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/647
MInistarstvo pravosuđa Centar za digitalizaciju d.o.o. usluga skeniranja zemljišnih knjiga u okviru projekta Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini RH Usluge 15.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/646
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV Melina Radovi 15.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/645
Ekos d.o.o. Dvokut Ecro d.o.o. usluga izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak (grupe 1. i 3.) Usluge 15.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/644
Promet d.o.o. Solaris Bus&Coach S.A. gradski autobusi koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (grupa 1.) Roba 15.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/643
Ponikve voda d.o.o. Albaprom gradnje d.o.o. sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka-izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavnje otpadnih voda Radovi 15.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/642
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Slavonija servis d.o.o. usluge čišćenja prostorija (grupa 18.) Usluge 15.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/641
Klinički bolnički centar Osijek Instrumentaria d.d. ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju (grupe 6., 7. i 11.) Roba 12.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/640
Aerodrom Brač d.o.o. Trames d.o.o. izrada projektne dokumentacije produljenja i proširenja uzletno-sletne staze-glavni i izvedbeni projekt Usluge 12.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/639
Plinacro d.o.o. IVICOM Consulting d.o.o. izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za MRČ Ivanić-Grad (Etan konstrukcija) Usluge 12.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/638
Aerodrom Brač d.o.o. GAMS j.d.o.o. izrada projektne dokumentacije produljenja i proširenja uzletno-sletne staze-glavni i izvedbeni projekt Usluge 12.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/637
Ministarstvo obrane Proklima-tim d.o.o. opremanje vojnih objekata namještajem i opremom (grupa 1.) Roba 12.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/636
Tekija d.o.o. Eurco d.d. razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica-rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda Radovi 12.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/635
Grad Kraljevica Fidal d.o.o. uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica Radovi 12.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/634
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Bonavia d.o.o. roba za opremanje građevine učeničkog doma pri Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u Republici Hrvatskoj u Osijeku Roba 11.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/633
Grad Rijeka ZP Lavčević d.d., Split i Lavčević-inženjering d.o.o Split radovi na rekonstrukciji-Cigleni i T objekt u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić u Rijeci, Krešimirova 28 (grupa II) Radovi 11.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/632
Moslavina d.o.o. EKO grad d.o.o. Projektiranje,izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode-Ravnik II u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ Radovi 11.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/631
Dječji vrtić Ludina Škrinjica d.o.o. opremanje dječjeg vrtića Ludina u Velikoj Ludini (grupa 2.) Roba 11.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/630
Plinacro d.o.o. DKL d.o.o. izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800-100 po sistemu ključ u ruke Radovi 10.07.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/629
Grad Kraljevica Opus Dignum d.o.o. uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica Radovi 09.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/628
Klinički bolnički centar Split Medi-lab d.o.o. reagensi za acidobazni status (ABS) Roba 09.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/627
HP-Hrvatska pošta d.d. Akter-Public d.o.o. usluge oglašavanja u medijima Usluge 09.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/626
HŽ-Infrastruktura d.o.o. SUDOP Brno, spol.s.r.o. izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije za modernizaciju i razvoj željezničkog čvora Zagreb Roba 08.07.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/625
Ministarstvo unutarnjih poslova Algebra d.o.o. provođenje edukacijskih modula na temu digitalnih dokaza i forenzičkih metoda i procedura Usluge 08.07.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/624
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Industrooprema d.o.o nabava alata za radionice Roba 08.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/623
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru Lima O.I. d.o.o. nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (grupa II) Roba 08.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/622
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice Zbukvić, obrt za proizvodnju tekstila i trgovinu, vl. Darinka Zbukvić posteljno rublje Roba 05.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/621
MInistarstvo pravosuđa ZP Neir d.o.o., Split i Monte-mont d.o.o., Osijek radovi na sanaciji krovišta zgrade Stalne službe u Imotskom Općinskog suda u Makarskoj Radovi 05.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/620
Ministarstvo zdravstva B.T.M. Pharma d.o.o. setovi za automatsku biokemijsku analizu i pripadajući potrošni materijal za Ispostave županijskih Zavoda za hitnu medicinu Roba 05.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/619
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Kamgrad d.o.o. građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta Radovi 05.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/618
Grad Zagreb Hršak&Hršak d.o.o. usluga upravljanja provedbom projekta gradnje doma za starije i nemoćne Markuševec Usluge 04.07.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/617
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. SGM Informatika d.o.o. informatička oprema Roba 03.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/616
Vodovod i odvodnja d.o.o. Strabag AG, dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik Radovi 03.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/615
Općina Trpinja ZP MONT-ING d.o.o., Privlaka i Marvel Design, obrt za građevinske usluge, vl. Vladimir Kvas, Vinkovci radovi na izgradnji dječjeg vrtića u naselju Bobota-III faza Radovi 03.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/614
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana Bijela harmonija d.o.o. usluga pranja i glačanja bolničkog rublja Usluge 03.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/613
Hrvatske autoceste d.o.o. Emil Frey Auto centar d.o.o. isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa višenamjenskih vozila Unimog Roba 03.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/612
Općina Veliko Trojstvo G.T. Trade d.o.o. radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta Grginac Radovi 03.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/611
Hrvatske ceste d.o.o. GAMS j.d.o.o. izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za BC Varaždin-Ivanec-Krapina, dionica Varaždin-Ivanec duljine cca 14,5 km i Ivanec-Lepoglava duljine 7 km Usluge 03.07.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/610
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. WTE Wassertechnik GmbH projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj, izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj Radovi 03.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/609
HEP-Proizvodnja d.o.o. Monterm d.o.o. izgradnja neintegrirane sunčane elektrane Kosore-Jug Radovi 02.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/608
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Atos IT Solutions and Services d.o.o. računalna opreme i programa opće namjere (grupa 1. i 2.) Roba 01.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/607
Grad Knin Elektro Klarić d.o.o. modernizacija javne rasvjete na području grada Knina Roba 01.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/606
Javna ustanova Park prirode Učka ZP Prehnit d.o.o., Zagreb i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Dubrovnik, Dubrovnik izrada i tisak topografsko-turističke karte Usluge 01.07.2019.
UP/II-034-02
/19-01/605
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Medi-lab d.o.o. reagensi i dijagnostička sredstva za transfuziju (grupa 2.) Roba 28.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/604
Općina Konavle Texo Molior d.o.o. dogradnja-rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi Radovi 28.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/603
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ZP Makromikro grupa d.o.o., Zagreb, TIP Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja i Ingpro d.o.o., Zagreb nabava i isporuka uredskog materijala i školskog pribora za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj i Centra za posebno skrbništvo Roba 28.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/602
Klinički bolnički centar Osijek Shimadzu d.o.o. digitalni RTG uređaj s C-lukom (2 kom) za potrebe kirurškog i ortopedskog operacijskog bloka KBC-a Osijek Roba 28.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/601
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije MS Ambulance d.o.o. 7 vozila za izvanbolničku medicinsku službu Roba 28.06.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/600
Osječko-baranjska županija Zitex-ZB d.o.o. izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 10 zgrada (grupa 6.) Radovi 27.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/599
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. isporuka robe i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 35/10 kV Veliki Grđevac Mjeąovita nabava 27.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/598
Općina Pučišća Patrlji d.o.o. izgradnja prometnice od državne ceste D113 do pretovarne stanice Brač (brdo Košer) Radovi 27.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/597
Hrvatske autoceste d.o.o. MA.CO.T d.o.o. kalcijev klorid-CaCl2 Roba 26.06.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/596
Hrvatske autoceste d.o.o. MA.CO.T d.o.o. natrijev klorid-NaCl Roba 26.06.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/595
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet MMM Agramservis d.o.o. nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama-1. dio u sklopu II. Faze programa E-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće (grupa 2.) Roba 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/594
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet MMM Agramservis d.o.o. nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama-1. dio u sklopu II. Faze programa E-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće (grupa 1.) Roba 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/593
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Medical Intertrade d.o.o. testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih davatelja krvi ( grupa I.) Roba 26.06.2019.
UP/II-034-02
/19-01/592
Hrvatske ceste d.o.o. Produh d.o.o. obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole Usluge 26.06.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/591
Hrvatske autoceste d.o.o. Trames d.o.o. izrada studijske dokumentacije povezivanja Južne Dalmacije na sustav mreže autocesta u RH na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do Grada Dubrovnika Usluge 26.06.2019. Obustava postupka