Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/20-01/396
HP-Hrvatska pošta d.d. Euroherc osiguranje d.d. DIT
usluge osiguranja imovine
Usluge 28.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/395
Opća županijska bolnica Požega Phoenix farmacija d.o.o. DIT
isporuka medicinskog potrošnog materijala (grupa 1.)
Roba 28.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/394
Grad Zagreb Euroanalitika d.o.o. DIT
standardi (grupe: 2., 4., 10., 11.)
Roba 28.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/393
Grad Dugo Selo Maxmar grupa d.o.o. DIT
isporuka i ugradnja umjetnog travnjaka na pomoćnom nogometnom igralištu NK Dugo Selo
Mješovita nabava 27.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/392
Grad Makarska Petrol d.o.o. DIT
pružanje energetske usluge u uštedi električne energije
Usluge 27.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/391
Opća bolnica Pula Ledo plus d.o.o. DIT
prehrambeni proizvodi (grupa 8.)
Roba 26.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/390
Sveučilište u Splitu Černelić d.o.o. DIT
uredski namještaj
Roba 26.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/389
Riječka razvojna agencija Porin SISMA S.p.A., Piovene Rocchette, Italija DIT
opremanje proizvodnog parka Torpedo (grupa 5.)
Roba 26.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/388
Grad Osijek ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Tomin inžnjering d.o.o., Osijek DIT
usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji komunalne infrastrukture u Tvrđi
Usluge 26.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/387
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. DIT
usluge upravljanja projektom, podrške u provedbi postupka javne nabave i pravne podrške u provedbi projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa
Usluge 26.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/386
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Safege d.o.o. DIT
stručni nadzor nad izvođenjem radova (Projekt poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali Lošinj i Veli Lošinj)
Usluge 26.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/385
Istarski domovi zdravlja Siemens Healthcare d.o.o. DIT
digitalni sustav RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica
Roba 25.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/384
Hrvatska Lutrija d.o.o., RIO BIZ d.o.o. DIT
nabava uniformi za prodajnu mrežu, AK i casino (grupa II.)
Roba 25.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/383
Hrvatska elektroprivreda d.d. Dinarid d.o.o. DIT
toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal
Roba 25.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/382
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Argus d.o.o. DIT
materijal za priključenje i održavanje podzemne niskonaponske mreže
Roba 25.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/381
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
zamjena starih digitalnih ampermetara mjernim terminalima
Roba 25.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/380
Grad Zagreb Croatia osiguranje d.d. DIT
usluge osiguranja (grupa 2.)
Usluge 25.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/379
Sveučilište u Dubrovniku Marin Expert d.o.o. DIT
nabava opreme za Kompleks studentskog doma
Roba 25.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/378
Hrvatska elektroprivreda d.d. Croatia osiguranje d.d. DIT
dopunsko zdravstveno osiguranje za radnike društava HEP grupe
Usluge 22.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/377
Grad Delnice Express Consulting Engineering d.o.o. DIT
javna rasvjeta Delnice - Lučice
Roba 22.05.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/376
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Shimadzu d.o.o. DIT
MSCT uređaj
Roba 21.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/375
Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije Trames d.o.o. DIT
tehnička pomoć za upravljanje projektom i promidžba i vidljivost, pri izgradnji ceste Pučišća - Povlja.
Usluge 21.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/374
Ministarstvo obrane Juring d.o.o. DIT
pjenilo na protupožarnu zaštitu
Roba 21.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/373
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vodoskok d.d. DIT
nabava i isporuka vodovodnog i kanalizacijskog materijala
Roba 21.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/372
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Speranza d.o.o. DIT
hotelski smještaj za vanjske suradnike
Usluge 21.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/371
Županijska bolnica Čakovec Festta d.o.o. DIT
nabava medicinske opreme br. 5 (grupa 10.)
Roba 20.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/370
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
dopuna SN postrojenja u 4TS 29 Sopot - oprema
Roba 20.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/369
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. LONE d.o.o. DIT
prijevoz radnika HKZP d.o.o. na posao i s posla u Podružnici Split
Usluge 19.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/368
HŽ-Infrastruktura d.o.o. DIV grupa d.o.o. DIT
kolosiječni pribor
Roba 19.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/367
Grad Koprivnica Veterinarska stanica - Nova d.o.o. DIT
sakupljanje izgubljenih i napuštenih životinja na području grada Koprivnice
Usluge 18.05.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/366
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Urbanex d.o.o. DIT
provedba evaluacija (vrednovanja) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Usluge 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/365
Ponikve voda d.o.o. Esotech d.d. DIT
sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka - izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Radovi 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/364
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. ABB Power Grids Zagreb d.o.o. DIT
isporuka odvodnika prednapona
Roba 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/363
Ministarstvo zdravstva Salesianer Miettex Lotos d.o.o. DIT
nabava, najam, pranje i glačanje rublja
Usluge 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/362
Dječji vrtić Olga Ban Proklima-tim d.o.o. DIT
opremanje Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin (grupa II.)
Roba 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/361
Općina Pisarovina Prometnice Zagreb d.o.o. DIT
stručni nadzor nad izgradnjom infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Pisarovina
Usluge 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/360
HEP-Toplinarstvo d.o.o. Inženjering za naftu i plin d.o.o. DIT
stručni i obračunski nadzor, te koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na projektu Revitalizacija vrelovodne mreže na području Grada Zagreba
Usluge 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/359
Klinički bolnički centar Split Infomedica d.o.o. DIT
najam PACS i RIS informacijskog sustava za radiologiju
Roba 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/358
INA-Industrija nafte d.d. Kolektor strix d.o.o. DIT
servis sustava kemijske pripreme vode (KPV) i reverzne osmoze (RO)
Usluge 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/357
Ponikve voda d.o.o. ZP RIKO d.o.o., Ljubljana, Slovenija, GP KRK d.d., Krk i Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka - izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Radovi 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/356
Sveučilište u Dubrovniku DI Čazma d.o.o. DIT
nabava opreme za Kompleks studentskog doma (grupa 1.)
Roba 18.05.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/355
Dvorac d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode iz rijeke Drave-Belišće
Radovi 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/354
Jadrolinija Plattner Croatia d.o.o. DIT
brodska ulja i maziva za potrebe brodova u floti
Roba 18.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/353
Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Cib Commerce d.o.o. DIT
vozilo za hitnu medicinsku pomoć
Roba 15.05.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/352
Grad Zagreb Splendor tekstil d.o.o. DIT
jednokratne zaštitne maske za potrebe COVID-19
Roba 15.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/351
Klinički bolnički centar Rijeka Siemens Healthcare d.o.o. DIT
mobilni RTG uređaj
Roba 15.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/350
Opća bolnica Zadar Siemens Healthcare d.o.o. DIT
uređaj za višeslojnu kompjutoriziranu tomografiju (MSCT)
Roba 15.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/349
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Usluge Jelačić, obrt, vl. Alen Jelačić DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 1.)
Usluge 14.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/348
Klinički bolnički centar Osijek Poloplus d.o.o. DIT
reagensi i potrošni materijal za elektroforetsko određivanje proteina za potrebe KBC-a Osijek
Roba 13.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/347
Hrvatske šume d.o.o. Ingpro d.o.o. DIT
uredski materijal
Roba 13.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/346
Hrvatske vode Sanac d.o.o. DIT
usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28. područje maloga sliva Cetina za razdoblje od 4 (četiri) godine
Usluge 12.05.2020. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/20-01/345
IVKOM-Vode d.o.o. Exstructa d.o.o. DIT
usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec
Usluge 12.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/344
Grad Poreč-Parenzo Đusto d.o.o. DIT
modernizacija javne rasvjete (zamjena živinih rasvjetnih tijela-ESIF model)
Roba 11.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/343
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Aurora Borealis d.o.o. DIT
najam fotokopirnih uređaja (sustava upravljanja ispisom)
Usluge 11.05.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/342
Dom zdravlja Osijek M.T.F. d.o.o. DIT
medicinski, dentalni, dijagnostički i ostali potrošni materijal (grupe 8., 10. i 12.)
Roba 11.05.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/341
Grad Trogir Animalis centrum d.o.o. DIT
sakupljanje i zbrinjavanje životinja sa javnih površina za potrebe Grada Trogira za 2020
Usluge 11.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/340
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. DIT
usluge upravljanja u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj
Usluge 08.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/339
Zelenilo d.o.o. Eko-flor plus d.o.o. DIT
nabava usluga sakupljanja odnosno zbrinjavanja biootpada sa groblja i parkova
Usluge 08.05.2020.
UP/II-034-02
/20-01/338
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Pecto d.o.o. DIT
usluge čišćenja poslovnih prostora
Usluge 08.05.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/337
Javna ustanova Rezervat Lokrum Providentium d.o.o DIT
nabava i instalacija pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje i prešanje otpada
Roba 08.05.2020.