Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/332
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Triglav osiguranje d.d. usluge dopunskog zdravstvenog osoguranja Usluge 20.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/331
Klinički bolnički centar Rijeka Medi-lab d.o.o. reagensi i potrošni materijal za rad na instrumentima za mjerenje acidobaznog statusa i odabranih metabolita i reagensi za uređaj za real time pcr (grupa 1.) Roba 20.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/330
Klinička bolnica Dubrava HOK osiguranje d.d. premije osiguranja Usluge 19.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/329
Hrvatska narodna banka Promes Cvanciger d.o.o. svježe meso Roba 18.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/328
Grad Sisak usluga stručnjaka za javnu nabavu za projekt KK. 03.1.2.01.0008 Centar kreativnih industrija-kreativni inkubator Sisak Usluge 18.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/327
Hrvatske vode ZP Rencon d.o.o., Osijek, Geotehnika d.o.o., Vodice i Geoprem d.o.o., Osijek izrada gl. pr. za ishođenje GD, izved. pr., plana izvođenja radova od im. koord. I ZNR i tendera za nabavu radova građenja za zahvat Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu Usluge 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/326
Državni hidrometeorološki zavod ZP WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb, WYG Bulgaria EOOD, Sofija, Bugarska i WYG Internationl B.V., Amsterdam, Kraljevina Nizozemska nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta Metmonic Usluge 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/325
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., TS 35/10 kV Međurić-djelomična zamjena zaštite s regulacijom Radovi 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/324
Nasadi d.o.o. Toma trgovina d.o.o. nabava pogrebne opreme Roba 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/323
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Teh-Projekt Inženjering d.o.o. kaciga zaštitna Roba 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/322
Hrvatske vode ZP Hidroprojekt-Ing d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski Fakultet, Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb izrada Akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama. Usluge 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/321
Jadrolinija TB Shipyards Harlingen BV kupnja 4 brza putnička broda - katamarana Roba 16.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/320
HP-Hrvatska pošta d.d. Noky security d.o.o. zaštitarske usluge tjelesne zaštite (grupa 5.) Usluge 16.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/319
Državni hidrometeorološki zavod Projekt jednako razvoj d.o.o. nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta Metmonic Usluge 16.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/318
Jadrolinija Turisthotel d.d. usluga preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja za potrebe brodova Jadrolinije na plovnom području Zadar Usluge 16.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/317
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Geoprojekt d.d., Split, ZG-Projekt d.o.o., Zagreb i Technital S.p.A., Verona, Italija novelacija projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A11 Zagreb-Sisak, dionica Lekenik-čvor Sisak i spojnu cestu čvor Sisak-Grad Sisak Usluge 16.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/316
Grad Zagreb Izgradnja Futura d.o.o. čišćenje kanala, propusta i slivnika koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje na području grada Zagreba (grupe 1. i 2.) Usluge 13.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/315
Klinički bolnički centar Rijeka Birodom d.o.o. uredski potrošni materijal Roba 13.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/314
Varaždinska županija Kudumija trade d.o.o. nabava šatora Roba 12.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/313
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije Pedom asfalti d.o.o. obnova dijela županijske ceste Ž3250 s izgradnjom biciklističkih staza u naselju Bročice Radovi 12.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/312
Čistoća d.o.o. Respekt d.o.o. usluge odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada Usluge 11.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/311
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. ZP Valard Zagreb d.o.o., Zagreb i Valard Construction LP, Edmonton, Kanada rekonstrukcija DV 110 kV Slavonski Brod-Slavonski Brod 2 Radovi 11.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/310
Hrvatska radiotelevizija Titan constructa d.o.o. radovi na održavanju krovova Radovi 11.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/309
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Speranza d.o.o. usluge putničkih agencija-smještaj u zemlji i inozemstvu i zrakoplovne karte Usluge 11.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/308
Privreda d.o.o. Tehnika d.d. izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste Radovi 11.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/307
Privreda d.o.o. Optimus trgovina d.o.o. izgradnja uređaja za pričišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste Radovi 11.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/306
Javna ustanova Lučka uprava Osijek ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb usluga upravljanja EU projektom izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek Usluge 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/305
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. snimanje i izrada DOF5 za 50% područja Republike Hrvatske Usluge 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/304
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. zamjena primarne opreme u TS 35/10 kV Čazma Roba 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/303
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Siemens d.d. modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar Radovi 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/302
Plinacro d.o.o. IMG Zagreb d.o.o. godišnji pregled, baždarenje, servisiranje i zamjena LBC uređaja magistralnih plinovoda Usluge 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/301
Klinički bolnički centar Zagreb Sanyko d.o.o. kirurški konac (grupa 20) Roba 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/300
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Elektrocentar Petek d.o.o. zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb Roba 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/299
Jadrolinija HOK osiguranje d.d. usluga osiguranja brodova flote Jadrolinije, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma Usluge 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/298
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP Tin-objekt d.o.o., Žitarka i Duplico d.o.o., Kalinovica rekonstrukcija linija regeneracije u kemijskoj pripremi vode-nabava i ugradnja opreme Usluge 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/297
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kemis-Termoclean d.o.o. usluga zbrinjavanja ili oporabe mulja Usluge 09.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/296
Grad Zagreb Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a iz domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (grupa 1.) Usluge 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/295
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. RMT grupa d.o.o. rastavljači i rastavne sklopke 10(20)kV za vanjsku montažu na DV 10(20)kV Roba 09.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/294
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. zamjena primarne opreme u TS 35/10 kV Čazma Roba 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/293
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice Jedinstvo Krapina d.o.o. nabava papirnate konfekcije Roba 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/292
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. ZP Valard Zagreb d.o.o., Zagreb i Valard Construction LP, Edmonton, Kanada zamjena vodiča na DV Nin-Pag (kopnena dionica) Radovi 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/291
Hrvatske ceste d.o.o. ZG-Projekt d.o.o. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci, duljine 6,5 km Usluge 09.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/290
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Elos d.o.o. zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb Roba 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/289
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. usluga tehničke pomoći-angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo-Samostalnu službu Usluge 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/288
Čistoća d.o.o. Gradatin d.o.o. kante za sakupljanje otpada Roba 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/287
Opća bolnica Pula Terracon d.d. nabava pelena za odrasle Roba 06.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/286
Klinička bolnica Dubrava Siemens Healthcare d.o.o. nabava opreme SPECT-CT gama kamera Roba 06.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/285
HEP-Proizvodnja d.o.o. Falcon electronic d.o.o. remont mosne dizalice u strojarnici Usluge 06.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/284
Hrvatske vode Elektroprojekt d.d. provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrade projektnih podloga retencije Kupčina Usluge 06.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/283
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Siemens d.d. modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić-Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić-Čakovec) Radovi 05.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/282
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Colas Rail Hrvatska d.o.o., Zagreb, Colas Rail s.a.s., Maisons-Laffitte, Francuska, GH Holding storitvena družba d.o.o., Ljubljana, Slovenija i GP Krk d.d., Krk modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić-Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić-Čakovec) Roba 05.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/281
Eko d.o.o. Control Process S.A., Krakow, Poljska projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje Usluge 05.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/280
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije ZP Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod i PZC Brod d.o.o., Slavonski Brod redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.02.2018. do 31.01.2022 godine Radovi 04.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/279
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije ZP Presoflex gradnja d.o.o., Požega i Niskogradnja Jurčak d.o.o., Požega redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.02.2018. do 31.01.2022 godine Radovi 04.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/278
Savjetodavna služba Radnik d.d. izvođenje radova na održavanju šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika na području RH Radovi 03.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/277
Grad Zagreb Strojoobnova, obrt, vl. Tihomir Ljubić održavanje agregata u objektima gradske uprave Usluge 03.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/276
Klinički bolnički centar Zagreb Medical Intertrade d.o.o. jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe onkologije (grupa 6.) Roba 30.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/275
Klinički bolnički centar Zagreb Eurokontakt d.o.o. jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe onkologije-potrepštine za radioterapiju (grupa 1.) Roba 30.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/274
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Medak d.o.o. tekuće održavanje građevinskih objekata PrP-a Split Usluge 30.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/273
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. MAK d.o.o. sječa raslinja i čišćenje trasa distribucijskih nadzemnih vodova za područje Elektrolike Gospić Usluge 30.03.2018.