Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/17-01/575
Hrvatske ceste d.o.o. Rijekaprojekt d.o.o. kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC75, dionica Vodnjan-Pula, faza II I=1,05 km Usluge 16.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/574
Ministarstvo zdravstva Shimadzu d.o.o. 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj Roba 16.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/573
Klinički bolnički centar Rijeka ZP Proplus d.o.o., Maribor, Ekonerg d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga upravljanja projektom realizacije Nove bolnice KBC Rijeka na lokalitetu Sušak Usluge 14.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/572
Grad Zagreb Industrooprema d.o.o kućni komposteri Roba 14.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/571
Komunalno d.o.o. Loveco d.o.o. sanacija, puštanje u rad, organizaciju i vođenje probnog rada te osiguravanje svih uvjeta za primopredaju uređaja komunalnom poduzeću Roba 14.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/570
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Makromikro grupa d.o.o. uredski ispisni papir i mješoviti uredski materijal Roba 14.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/569
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Sokol d.o.o. izvođenje radova na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije, I etapa-istočni dio dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci Radovi 11.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/568
Grad Samobor Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. nabava opskrbe prirodnim plinom Roba 11.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/567
Ministarstvo zdravstva IN2 d.o.o. nabava centralnog upravljačkog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava, centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno priklupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenja podataka, strukturirane objave na webu iz svih bolnica u Republici Hrvatskoj, te nadogradnje sustava fakturiranja iz bolnica Roba 10.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/566
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Crodux plin d.o.o. kupnja plina Roba 09.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/565
Đakovački vodovod d.o.o. ZP Grafist d.o.o., Koper, Slovenija, Ingra d.d., Zagreb i Čelebija-ing d.o.o., Gornja Vrba rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo Radovi 09.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/564
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Obrt Lajpold, vl. Mirko Lajpold usluge čišćenja javnih površina, skupljanja i odvoza komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina na području Grada Dugog Sela Usluge 08.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/563
Grad Hvar Edel sport d.o.o. radovi izvedbe terena s umjetnom travom na nogometnom igralištu Hvar Radovi 08.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/562
Opća bolnica Zadar Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti liječnika i osiguranje imovine Usluge 08.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/561
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Metronet telekomunikacije d.d. telekomunikacijske usluge-javna govorna usluga u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (grupa 1.) Usluge 08.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/560
Istarska županija Iskon Internet d.d. javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu Usluge 07.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/559
Opća bolnica Pula Endomedic d.o.o. nabava opreme za endoskopiju za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju (grupa 2.) Roba 07.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/558
Hrvatska elektroprivreda d.d. Petrokemija d.d. amonijačna voda za Denox Roba 07.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/557
Hrvatske vode Vodogradnja Osijek d.d. radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 17: područje malog sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave Radovi 07.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/556
Hrvatske vode Vodogradnja Osijek d.d. radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 15 malog sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava Radovi 07.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/555
Đakovački vodovod d.o.o. ZP Brodska Posavina d.d., Slavonski Brod, Vodoinstalacija d.o.o., Zadar, Energo-inženjering d.o.o., Slavonski Brod i BGS Elektrika d.o.o., Slavonski Brod rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo Radovi 07.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/554
Hrvatske autoceste d.o.o. Fracasso RI d.o.o. izgradnja zidova za zaštitu od buke na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Vrpolje-Prgomet od km 96+878,00 do km 97+204,00 i dionica Šibenik-Vrpolje, dopuna-vijadukt protege u km 82+350 Radovi 04.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/553
Muzej likovnih umjetnosti Respect-ing d.o.o. izrada glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika rekonstrukcije Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku Usluge 04.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/552
Kerschoffset Zagreb d.o.o. usluge tiska Usluge 03.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/551
HEP-Proizvodnja d.o.o. Energetski institut Hrvoje Požar izrada prethodnih studija izvodljivosti za jednu solarnu elekitranu i dvije vjetroelektrane Usluge 02.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/550
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Uslužni centar d.o.o., Rijeka, Terbinus d.o.o., Velika Gorica i Alcina d.o.o., Zagreb očitavanje brojila električne energije na području Elektre Zagreb Usluge 02.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/549
Ministarstvo financija, Porezna uprava IBM Hrvatska d.o.o. usluga održavanja EU sustava za potrebe Ministarstva financija, Porezna uprava Usluge 02.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/548
Opća bolnica Pula ZP Remondis Medison d.o.o., Draganić i Ekoplanet d.o.o., Pula usluga gospodarenja medicinskim otpadom radi prevencije infekcije za jednogodišnje potrebe Opće bolnice Pula Usluge 01.08.2017.
UP/II-034-02
/17-01/547
Klinički bolnički centar Zagreb Insako d.o.o. jednogodišnja nabava materijala za higijenske potrebe (grupa 1.) Roba 31.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/546
Grad Zagreb Kemis-Termoclean d.o.o. čišćenje i zbrinjavanje otpada iz kuhinjskih separatora masti te čišćenje spremnika goriva u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama Usluge 31.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/545
Vodovod i odvodnja d.o.o. 007 Miletić d.o.o. stražarske i čuvarske usluge Usluge 31.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/544
Klinički bolnički centar Osijek ZP Elektrokovina Adria d.o.o., Split i Foton projekt d.o.o., Split radovi na zamjeni hidroforskog postrojenja za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek Radovi 31.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/543
Zagrebačka županija ZP Autoturist Samobor d.o.o.,Čazmatrans promet.d.o.o.,Čazmatrans d.o.o.,Darojković d.o.o.,Maluks promet d.o.o.,Mandić tours,vl.M.Mandić,Meštrović prijevoz d.o.o.,Autoprijev.obrt,vl.M.Prigorec i TIPA,obrt,vl.A.Pažulj usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija (grupe: 2. i 17.) Usluge 31.07.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/542
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Končar-Električni uređaji d.d., Prisoje i INTIS d.o.o., Buzin, Zagreb isporuka opreme za TS 110/20 kV Medulin Roba 31.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/541
Moslavina plin d.o.o. IKOM d.o.o. plinomjeri-membranski Roba 28.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/540
Opća bolnica Šibensko-kninske županije EndoPro implants d.o.o. endoproteza kuka, koljena i ramena za potrebe Opće bolnice Šibensko-kninske županije Roba 28.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/539
Klinički bolnički centar Osijek ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb, Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb i IGH Busines Advisory Services d.o.o., Zagreb usluga tehničke pomoći KBC-u Osijek u upravljanju projektom izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica, dnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Osijek Usluge 28.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/538
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru Solaris Pons d.o.o. izgradnja studentskog doma u Vukovaru i postavljanje sunčane elektrane (grupa 2.) Radovi 28.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/537
Istarski Vodovod d.o.o. IKOM d.o.o. nabava vodomjera za 2017. (grupa 1.) Roba 28.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/536
Klinički bolnički centar Zagreb Bijela harmonija d.o.o. usluga pranja i najma rublja Usluge 26.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/535
Grad Zagreb TIP-Zagreb d.o.o. toneri i tinte Roba 26.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/534
Grad Zagreb ZP mStart d.o.o., Zagreb i Poslovni sistemi TILIA d.o.o., Zagreb sustav za automatsku naplatu i centralno upravljanje u javnim garažama Roba 25.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/533
Grad Zagreb EBC -sistemi d.o.o. toneri i tinte Roba 25.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/532
Klinički bolnički centar Zagreb Salesianer Miettex Lotos d.o.o. usluga pranja i najma rublja Roba 25.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/531
Komunalno poduzeće d.o.o. Vodoskok d.d. nabava posuda za biootpad Roba 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/530
Hrvatska radiotelevizija ZP KGVH Eko d.o.o., Zagreb i Termo servis d.o.o., Zagreb servis i čišćenje miješajućih kutija, izmjenjivača topline i klima sustava Usluge 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/529
Zračna luka Split d.o.o. Leadtech d.o.o. sustav za zaštitni pregled predane prtljage Roba 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/528
Centar za rehabilitaciju Rijeka Auto Čavrak d.o.o. usluga prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za rehabilitaciju Rijeka (grupa I ) Usluge 24.07.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/527
Grad Zagreb Nering d.o.o. izgradnja dječjeg igrališta u Ulici Male Putine Radovi 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/526
Grad Zadar Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja Usluge 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/525
Grad Petrinja Građevinski obrt Iskop vl. Majda Uranić izvođenje radova na rekonstrukciji četiri traktorska puta u šumske ceste u gospodarskoj jedinici Petrinjske šume Radovi 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/524
Grad Zagreb Holosys d.o.o. uređaji za daljinsko očitavanje plinomjera (grupa 1.) Roba 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/523
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Dinarid d.o.o. uredski materijal (uključivo toneri i tinte) ( grupa B) Roba 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/522
Klinički bolnički centar Osijek Johnson & Johnson S.E. d.o.o. ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju Roba 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/521
Opća bolnica Pula Medial d.o.o. EMG i EKG aparati za potrebe DB i JDK (grupa 1.) Roba 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/520
Koprivničke vode d.o.o. IKOM d.o.o. vodomjeri Roba 24.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/519
Grad Zagreb Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. izrada podloga za izradu studije izvedivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba Usluge 21.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/518
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. C.I.A.K. d.o.o. ispitivanje sustava za odvodnju na dionicama autocesta Usluge 21.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/517
Hrvatske vode ZP Odvodnja d.d., Darda, Sokol d.o.o., Vinkovci i Hidrogradnja d.o.o., Osijek izgradnja ustave CS Podunavlje Radovi 21.07.2017.
UP/II-034-02
/17-01/516
Hrvatske ceste d.o.o. Vodoprivreda Vrgorac d.d. rekonstrukcija raskrižja Grabovo krilo na državnoj cesti DC8 u Podgori Radovi 21.07.2017.