Izreka Rješenja

izreka rješenja - Nenavođenje dijelova odredbe u odnosu na koju su navodi ocijenjeni neosnovanima

Dijelovi dokumentacije koji su zahvaćeni nezakonitošću - Poništavajući dio
Žalba na dokumentaciju o nabavi - Odbijajući dio