Postupak pregleda i ocjene ponuda

Tehnička i stručna sposobnost – Pojašnjenje potvrde – Članak 263. ZJN 2016 – Članak 264. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
Tehničke specifikacije  - Trošak održavanja vozila – Bankarska garancija – Članak 290. ZJN 2016
Nalazi i mišljenja ovlaštenih sudskih vještaka – Sukladnost ponude sa zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije  - Izjava proizvođača
 
Tehničke specifikacije – Nepravilna ponuda - Članak 280. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
Tehničke specifikacije – Teret dokazivanja  - Članak 280. ZJN 2016 – članak 290. ZJN 2016 – Članak 403. ZJN 2016
 
Norme osiguranja kvalitete – Pravomoćnost dokumentacije – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata – Članak 290. ZJN 2016
 
Tehnička specifikacija - Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije - Članak 291. ZJN 2016
Troškovnik - tehničke specifikacije - Ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabvae i tehničkih specifikacija - Članak 291. ZJN 2016
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima  - Članak 280. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
Izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti – Članak 213. stavak 3. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
troškovnik - nedostajuća rekapitulacija troškovnika  - članak 280. stavak 4. ZJN 2016
 
Troškovnik – Članak 293. ZJN 2016 -  Dokaz jednakovrijednosti – Ispunjenje zahtjeva i uvjeta   vezanih uz opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
 
Tehničke specifikacije- Uzorak- Nalaz i mišljenje- Članak 280. ZJN 2016.- Članak 290. ZJN 2016.
 
Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude - Rok plaćanja - Zakon o financijskom poslovanju
 

Pregled i ocjena ponuda - Pravomoćnost dokumentacije o nabavi - Članak 280. ZJN 2016

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Tehnička i stručna sposobnost - Laboratorijski nalaz neovisnog laboratorija
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta - Fakultativni razlozi za isključenje -  Profesionalni propust - Pregled i ocjena ponuda
 

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude - Certifikat o sukladnosti prema normi - Pristup izvješću o testiranju
Tehnička i stručna sposobnost - Norme - Jedanakovrijednost - Dokazivanje jednakovrijednosti
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta - Izjava o nekažnjavanju - Postupak javne nabave male vrijednosti