Rješenje KLASA: 19/419 od 16. svibnja 2019.

Rješenje KLASA: 19/419 od 16. svibnja 2019. 

Dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka - Žalba na grupe predmeta nabave - Članak 430. ZJN 2016 

S obzirom na to da je u konkretnom slučaju žalba izjavljena na odluku o odabiru za dvije grupe nabave, a predmet nabave je podijeljen na ukupno dvije grupe nabave, proizlazi da je žalba sadržajno izjavljena u odnosu na predmet nabave u cijelosti, što isključuje primjenu citirane odredbe članka 430. stavka 4. ZJN 2016. Stoga, sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave, žalitelj je trebao uplatiti naknadu u iznosu od 25.000,00 kuna.
 
Slijedom navedenog, a s obzirom na to da žalitelj nije uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu, žalbu žalitelja je valjalo odbaciti kao neurednu, temeljem članka 425. stavka 1. točke 2., a u vezi s člankom 421. stavkom 1. ZJN 2016, slijedom čega je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.Poveznica na Rješenje