Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/1212 
Dječja bolnica Srebrnjak , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalizacija RTG aparata, uređaj za kompjuteriziranu radiografiju-automatizirani CR uređaj za digitalizaciju opće radiografije  
Broj: 2012/S 002-0029521
Roba  28.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1211 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Zagrel Rittmeyer d.o.o. , Zagreb održavanje i popravak meteo stanica proizvođača Vaisala 
Broj: 2012/S 002-0028800
Usluge  28.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1210 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Cesting d.o.o.Os.,Energoinvest Ljubljana d.o.o.SLO,Bolčević gradnja d.o.o.,Centar za unaprijeđenje sigurnosti d.o.o.OS,Geodetski zavod d.d.OS,Projektni biro Naglić d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija dijela dalekovoda DV 2 x 110 kV Botinec - TE-TO sa spojom na TS Sopot 
Broj: 2012/S 005-0039492
Radovi  28.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1209 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zabok , Zabok Telenerg d.o.o. , Zagreb isporuka i ugradnja opreme za zamjenu relejne zaštite u TS 110/35/10 kV Zabok 
Broj: 2012/S 005-0054000
Roba  28.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1208 
Komunalno poduzeće d.o.o. , Knin Meritum inženjering d.o.o. , Split usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji crpne stanice Šimića Vrelo u Kninu 
Broj: 2012/S 005-0047947
Usluge  28.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1207 
Grad Zagreb , Zagreb Odvjetnik Mladen Slović , Zaprešić pravne usluge - odvjetničke usluge  Usluge  28.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1206 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb radovi na rekonstrukciji željezničkog mosta Ličanka u km 609+147 pruge M202 Zagreb-G.K.-Rijeka 
Broj: 2012/S 005-0063552
Radovi  28.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1205 
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec TEA-Medicina d.o.o. , Varaždin medicinski potrošni materijal, grupa 6: leće, spajači i određivanje glikemije 
Broj: 2012/S 002-0039055
Roba  27.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1204 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb spajanje prodajnih mjesta Hrvatske lutrije na CDS 
Broj: 2012/S 002-0047609
Usluge  27.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1203 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta , Zagreb Radnik d.d. , Križevci izgradnja građevine Učeničkog doma u Bjelovaru 
Broj: 2012/S 002-0037955
Radovi  27.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1202 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug Split, Pogon HE Zakučac , Omiš Katić bau d.o.o. , Lovreć građevinski radovi na održavanju objekata HE Zakučac 
Broj: 2012/S 005-0034079
Radovi  26.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1201 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Zvonimir Security d.o.o. , Zagreb zaštitarske usluge tjelesne zaštite 
Broj: 2012/S 005-0010734
Usluge  26.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1200 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Odvjetnik Joško Sprčić , Zagreb pravne usluge 
Broj: 2012/S 015-0059855
Usluge  26.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1199 
Grad Zagreb , Zagreb ZEM nadzor d.o.o. , Zagreb Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan-stručni nadzor VI odjela 
Broj: 2012/S 002-0042360
Usluge  26.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1198 
Opća bolnica Pula , Pula Medic d.o.o. , Zagreb sentinel-gama kamera za detekciju limfnog čvora 
Broj: 2012/S 002-0040229
Roba  26.9.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/1197 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Signal sistem d.o.o., Pula i Fracasso Ri d.o.o. , Škrljevo zamjena i postavljanje novih čeličnih zaštitnih ograda na državnim cestama u 2012. godini na području južne Hrvatske 
Broj: 2012/S 002-0045304
Roba  26.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1196 
Hrvatske vode , Zagreb Geos d.o.o. , Rovinj izrada geomehaničkih radova i idejnog projekta nasipa uz benzinsku postaju u Kninu 
Broj: 2012/S 002-0043353
Usluge  25.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1195 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb ginekološki operacijski stol 
Broj: 2012/S 002-0036410
Roba  25.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1194 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Cestar d.o.o., Slavonski Brod i Gradnja d.o.o., Osijek  rekonstrukcija državne ceste D423 na dionici 001 dužine 1990m, Slavonski Brod 
Broj: 2012/S 002-0045933
Radovi  25.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1193 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa , Zagreb Montone & Co d.o.o. , Pula opremanje građevine Srednje škole Zvane Črnje i Talijanske srednje škole i športske dvorane 
Broj: 2012/S 002-0038943
Roba  25.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1192 
Zadarska županija , Zadar Stari Velim d.o.o. , Stankovci usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija 
Broj: 2012/S 002-0060047
Usluge  25.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1191 
Općina Medulin , Medulin TGT Adriatik d.o.o. , Pula izgradnja novog vatrogasnog doma u Medulinu 
Broj: 2012/S 002-0046424
Radovi  25.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1190 
Tekija d.o.o. , Požega EDC d.o.o. , Zagreb Program upravljanja gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine 
Broj: 2012/S 002-0062012
Usluge  25.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1189 
LIP-KOM d.o.o. , Lipovljani Palir d.o.o. , Zagreb radovi na izgradnji kolektora Ko-1 otpadnih voda naselja Lipovljani, faza B 
Broj: 2012/S 005-0046559
Radovi  24.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1188 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Slaptours nova d.o.o. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola u školskoj godini 2012/2013 (grupe 3 i 11) 
Broj: 2012/S 002-0041639
Usluge  24.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1187 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija , Split Industry impex d.o.o. , Split nabava i montaža opreme za hlađenje prostora kompenzacije TS 110/20(10) kV Dobri 
Broj: 2012/S 005-0047644
Roba  24.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1186 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Lav Miškulin R d.o.o. , Gospić usluge tjelesne zaštite COKP Mala Kapela  Usluge  24.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1185 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek usluge tjelesne zaštite COKP Đakovo  Usluge  24.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1184 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Adriatic security d.o.o. , Zadar usluga spajanja prodajnih mjesta Hrvatske lutrije na CDS 
Broj: 2012/S 002-0047609
Usluge  24.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1183 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Autobusni prijevoznik Dražan Čupić, vl. Dražan Čupić , Drniš prijevoz učenika osnovnih škola u školskoj godini 2012/2013 (grupa 1) 
Broj: 2012/S 002-0041639
Usluge  24.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1182 
Dom zdravlja Karlovac , Karlovac Cib Commerce d.o.o. , Buzet vozilo za sanitetski prijevoz 
Broj: 2012/S 002-0048193
Roba  24.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1181 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Lav Miškulin R d.o.o. , Gospić usluge tjelesne zaštite COKP Brinje  Usluge  24.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1180 
Grad Šibenik , Šibenik Teh-gradnja d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na tvrđavi Sv. Mihovil u Šibeniku 
Broj: 2012/S 002-0034135
Radovi  24.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1179 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , Osijek Sygma d.o.o. , Osijek namještaj za predavaonice za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Broj: 2012/S 002-0040125
Roba  24.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1178 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Autobusni prijevoz d.o.o. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola u školskoj godini 2012/2013  
Broj: 2012/S 002-0041639
Usluge  24.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1177 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb telekomunikacijske usluge, telekomunikacijska oprema i potrepštine 
Broj: N-02-V-103133-010212
Usluge  24.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1176 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Lav Miškulin R d.o.o. , Gospić usluge tjelesne zaštite COKP Sveti Rok  Usluge  24.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1175 
Plinacro d.o.o. , Zagreb V grupa d.o.o. , Zagreb zaštitarske i vatrogasne usluge  
Broj: 2012/S 005-0009878
Usluge  24.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1174 
Gradska plinara Zagreb d.o.o. , Zagreb Monter - Strojarske montaže d.d. , Zagreb izvođenje građevinskih radova na hitnom održavanju distribucijskog sustava kod izlaza plina 
Broj: 2012/S 005-0050011
Radovi  24.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1173 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Košnovac d.o.o. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola u školskoj godini 2012/2013 (grupa 6) 
Broj: 2012/S 002-0041639
Usluge  24.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1172 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb telekomunikacijske usluge, telekomunikacijska oprema i potrepštine 
Broj: N-02-V-103133-010212
Usluge  24.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1171 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Lav Miškulin R d.o.o. , Gospić usluge tjelesne zaštite COKP Perušić  Usluge  24.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1170 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Intra Data d.o.o. , Rijeka uređaj za pranje i dezinfekciju  
Broj: 2012/S 002-00243155
Roba  21.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1169 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Sigurnost Buzov d.o.o. , Slavonski Brod usluge tjelesne zaštite COKP Županja  Usluge  21.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1168 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Adriatic security d.o.o. , Zadar Usluge tjelesne zaštite COKP Maslenica  Usluge  21.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1167 
Grad Zagreb , Zagreb ZOU Juro Martinović i Vinko Adžić , Zagreb pravničke usluge-odvjetničke usluge  Usluge  21.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1166 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Cesting d.o.o. Osijek, Terra d.o.o. Našice i Sanac d.o.o. Zagreb  uređenje trasa dalekovoda naponskih nivoa 110kv, 220kv i 400kv 
Broj: 2012/S 005-0025435
Usluge  21.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1165 
Ministarstvo obrane , Zagreb Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb nabava prirodnog plina (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0033672
Roba  21.9.2012 Poništ. se Odl. o izmj.i dop.Odl. o odab./pon. 
UP/II-034-02
/12-01/1164 
Zelenilo d.o.o. , Karlovac Basler osiguranje Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje imovine, vozila i osoba 
Broj: 2012/S 002-0046822
Usluge  21.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1163 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Adriatic security d.o.o. , Zadar usluge tjelesne zaštite COKP Benkovac  Usluge  21.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1162 
Dom zdravlja Čakovec , Čakovec MS Design d.o.o. , Jagodno sanitetsko vozilo 
Broj: 2012/S 002-0051412
Roba  21.9.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1161 
Općina Sveti Lovreč , Sveti Lovreč Fidal d.o.o. , Rijeka radovi na rekonstrukciji dijela segmenta I fortifikacijskog sustava u Sv. Lovreču - II. faza 
Broj: 2012/S 002-0037429
Radovi  20.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1160 
Grad Dugo Selo, , Dugo Selo Krug inženjering d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija mosta u Velikoj Ostrni 
Broj: 2012/S 002-0053629
Radovi  20.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1159 
Hrvatske vode , Zagreb ZP Vodotehnika d.d., Zagreb i Aquaterm d.o.o., Karlovac  izgradnja tlačne distribucijske mreže sustava navodnjavanja Valtura 
Broj: 2012/S 002-0042382
Radovi  20.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1158 
Grad Zagreb , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb nabava telekomunikacijskih usluga u fiksnoj telefoniji i usluga pristupa internetu, implementacija programskog rješenja nadzornih kamera u postojeći informacijski sustav grada Zagreba za potrebe projekta Promet u mirovanju 
Broj: 2012/S 015-0059642
Usluge  19.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1157 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Gip Pionir d.o.o. , Zagreb održavanje cesta i ulica u zimskim uvjetima na području Grada Zagreba, grupa 5: Stenjevec 
Broj: 2012/S 002-0034056
Radovi  19.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1156 
Vodovod Grada Vukovara d.o.o. , Vukovar Vodovod Osijek d.o.o. , Osijek izgradnja i rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Županijske ulice do ulica Josipa bana Jelačića 2.etapa i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Vladimira Nazora 
Broj: 2012/S 005-0047985
Radovi  19.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1155 
Vodovod i čistoća d.o.o. , Sinj Meritum inženjering d.o.o. , Split stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava Vrpolje-Velić-Čačvina 
Broj: 2012/S 005-0049102
Usluge  19.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1154 
Komunalno d.o.o. , Vrgorac ZP Loveco d.o.o., Rijeka i Adeptio d.o.o., Mošćenička Draga  izgradnja stanica za prihvat sadržaja septičkih jama 
Broj: 2012/S 005-0049040
Radovi  19.9.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1153 
Hrvatski zavod za telemedicinu , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb najam komunikacijskih zemaljskih vodova, održavanja i garancije kvalitete na podatkovne usluge za potrebe mreže telemedicinskih centara u RH 
Broj: 2012/S 002-0057989
Usluge  19.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1152 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Gip Pionir d.o.o. , Zagreb održavanje cesta i ulica u zimskim uvjetima na području Grada Zagreba, grupa 10: Novi Zagreb zapad - jugoistočni dio 
Broj: 2012/S 002-0034056
Radovi  19.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1151 
Županijski sud u Splitu , Split Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb telefonske usluge 
Broj: 2012/S 002-0059417
Usluge  19.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1150 
Komunalno poduzeće d.o.o. , Knin Miab d.o.o. , Šibenik sanacija crpne stanice Šimića vrelo u Kninu 
Broj: 2012/S 005-0043839
Radovi  19.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1149 
Sveučilište u Rijeci , Rijeka Proklima-tim d.o.o. , Zagreb isporuka i montaža namještaja za predavaonicu unutar objekta sveučilišnih odjela u kampusu Sveučilišta u Rijeci 
Broj: 2012/S 002-0051422
Roba  19.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1148 
Financijska agencija , Zagreb V grupa d.o.o. , Zagreb dnevno čišćenje i održavanje higijene u poslovnim prostorijama sjedišta FINE i RC Zagreb s poslovnicama 
Broj: 2012/S 002-0030611
Usluge  19.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1147 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Tehnikagradnja d.o.o. , Zagreb održavanje cesta i ulica u zimskim uvjetima na području Grada Zagreba, grupa 1: Novi Zagreb zapad - zapadni dio 
Broj: 2012/S 002-0034056
Radovi  18.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1146 
Grad Čakovec , Čakovec Maximus servis d.o.o. , Čakovec računala i računalna oprema za osnovne škole 
Broj: 2012/S 002-0046323
Roba  18.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1145 
Komunalno poduzeće d.o.o. , Knin ZP Vodotehnika d.d. Zagreb, Duplico d.o.o. Zagreb i PTMG d.o.o. Stupnik  sanacija crpne stanice Šimića vrelo u Kninu 
Broj: 2012/S 005-0043839
Radovi  18.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1144 
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb Zel-Cos d.o.o. , Zagreb prijenosna računala za potrebe Ministarstva financija Porezne uprave 
Broj: 2012/S 002-0047046
Roba  18.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1143 
Financijska agencija , Zagreb Luxor čišćenje i održavanje d.o.o. , Zagreb dnevno čišćenje i održavanje higijene u poslovnim prostorijama sjedišta FINE i RC Zagreb s poslovnicama 
Broj: 2012/S 002-0030611
Usluge  18.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1142 
Vodovod Imotske krajine d.o.o , Imotski IND-EKO d.o.o , Rijeka sanacija fekalnih kolektora u Prološcu 
Broj: 2012/S 005-0059222
Radovi  18.9.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1141 
Opća bolnica Pula , Pula Olympus d.o.o. , Zagreb fleksibilni HD megapixel CCD GI videoendoskopski stup 
Broj: 2012/S 002-0059264
Roba  18.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1140 
Hrvatske vode , Zagreb ZP Ecoina d.o.o., Zagreb i Vodnogospodarski Biro Maribor d.o.o., Maribor, Slovenija  projektna dokumentacija sustava navodnjavanja Dalj 
Broj: 2012/S 002-0039852
Usluge  17.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1139 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Perpetuum Mobile d.o.o. , Zagreb redizajn web sjedišta HEP grupe 
Broj: 2012/S 005-0034237
Usluge  17.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1138 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Ban tours d.o.o. , Zagreb agencijske usluge po grupama, grupa A: smještaj u Hrvatskoj, grupa B: smještaj u inozemstvu 
Broj: 2012/S 002-0039480
Usluge  17.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1137 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb Radnik d.d. , Križevci izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad 
Broj: 2012/S 005-0047569
Radovi  17.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1136 
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka Croatia osiguranje d.d., Filijala Rijeka , Rijeka usluge osiguranje autoodgovornosti, kasko osiguranje i osiguranje osoba (kolektivno osiguranje radnika) 
Broj: 2012/S 002-0032924
Usluge  17.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1135 
Komunalije d.o.o. , Đurđevac ZP Eurco d.d., Vinkovci i Mig d.o.o., Slavonski Brod  izgradnja odlagališta komunalnog otpada Peski za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja - etapa 1 
Broj: 2012/S 005-0043943
Radovi  17.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1134 
Ministarstvo socijalne politike i mladih , Zagreb Cuspis d.o.o. , Zagreb održavanje unapređenje i podrška postojećem IT sustavu 
Broj: 2012/S 002-0028848
Usluge  17.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1133 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Cetis-Zg d.o.o. , Sveta Nedelja usluge tiskanja i isporuke računa i ostalih poslovnih obrazaca 
Broj: 2012/S 005-0048352
Roba  17.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1132 
Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. , Bjelovar Bistra d.o.o. , Đurđevac izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Bjelovar-Daruvar, dionica Bjelovar-Patkovac 
Broj: 2012/S 005-0032805
Radovi  17.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1131 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb aspiratori, dio predmeta nabave I: bronhijalni aspiratori na šinski sistem 
Broj: 2012/S 002-0031803
Roba  17.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1130 
Komunalije d.o.o. , Đurđevac Velkom d.o.o. , Kalnik izgradnja odlagališta komunalnog otpada Peski za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja - etapa 1 
Broj: 2012/S 005-0043943
Radovi  17.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1129 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Libar, agencija za poduke i prevodilaštvo, vl. Marija Vujica , Ljubuški, Bosna i Hercegovina prijevod službenih dokumenata i usmeno prevođenje 
Broj: 2012/S 015-0058002
Usluge  17.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1128 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za izgradnju i investicije , Zagreb ZP Končar-inženjering za energetiku i tranport d.d., Zagreb i Tehno-elektro d.o.o., Đakovo  nabava opreme i izvođenje radova za izgradnju DV polja 110kV Tupljak u TS 110/35 kV Pazin 
Broj: 2012/S 005-0031693
Radovi  17.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1127 
Javna vatrogasna postrojba grada Krapine , Krapina Flammifer d.o.o. , Ozalj vatrogasno navalno vozilo 
Broj: 2012/S 002-0042178
Roba  17.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1126 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Strabag AG, Austrija i Heilit Umwelttechnik GmbH, Njemačka  građenje, održavanje i upravljanje prostorijama na odlagalištu otpada Jakuševec 
Broj: 2012/S 002-0027156
Radovi  14.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1125 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Petrol d.o.o. , Zagreb naftni derivati 
Broj: 2012/S 002-0027269
Roba  14.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1124 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Cesta Varaždin d.d. , Varaždin polaganje asfaltnog zastora, uređenje bankina i odvodnje županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije u investicijskom ciklusu 2012. godine 
Broj: 2012/S 002-0057727
Radovi  14.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1123 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Servis-Cerović, Obrt za proizvodnju i popravke, vl. Goran Cerović , Bjelovar ispitivanje VN i NN elektromotora i kvalitete električnih instalacija  
Broj: 2012/S 002-0041654
Radovi  14.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1122 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zadar , Zadar Konektor d.o.o. , Sukošan građevinski radovi na hitnim intervencijama, održavanju i izgradnji elektroenergetskih objekata na području Pogona Bokanjac 
Broj: 2012/S 005-0034937
Radovi  14.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1121 
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja Grupa 2: Osiguranje od odgovornosti 
Broj: 2012/S 002-0042633
Usluge  14.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1120 
Zračna luka Zagreb d.o.o. , Pleso - Zagreb Funda d.o.o. , Zaprešić radovi na sanaciji ravnog krova - putnička zgrada 
Broj: 2012/S 005-0043267
Radovi  14.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1119 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Ciklopea d.o.o. , Zagreb prijevod službenih dokumenata i usmeno prevođenje 
Broj: 2012/S 015-0058002
Usluge  14.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1118 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Jadransko osiguranje d.d., Podružnica Zagreb , Zagreb usluge osiguranja od automobilske odgovornosti 
Broj: 2012/S 005-0024254
Usluge  13.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1117 
Komunalac d.o.o. , Delnice Duplico d.o.o. , Gornji Stupnik smanjenje gubitka i potrošnje nadzorno upravljačkog sustava - I faza 
Broj: 2012/S 005-0058161
Radovi  13.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1116 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Sisak , Sisak Zaštitar Sučić d.o.o. , Bjelovar zaštitarske usluge osoba i imovine i tjelesne zaštite zaposlenika pri iskapčanju potrošača 
Broj: 2012/S 0005-0041954
Usluge  13.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1115 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Adriatic security d.o.o. , Zadar usluge tjelesne zaštite osoba i imovine 
Broj: 2012/S 002-0052257
Usluge  13.9.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/1114 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Codex Engineering GmbH, Njemačka i Codex Inženjering d.o.o., Karlovac  oprema za punionicu stlačenim prirodnim plinom za lokaciji Samoborska bb s ugradnjom  
Broj: 2012/S 002-0002434
Roba  12.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1113 
Grad Glina , Glina Proklima-tim d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na ugradnji stolica i uređenju kino-dvorane 
Broj: 2012/S 002-0044091
Radovi  12.9.2012 Žalba se odbacuje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |