Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/1552 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medika d.d. , Zagreb ostali medicinski potrošni materijal-igle za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava (grupa IV) 
Broj: 2013/S 002-0021959
Roba  1.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1551 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet , Zagreb AKD - Zaštita d.o.o. , Zagreb pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine na Ekonomskom fakultetu Zagreb lokacija Borongaj ZUK 64  Usluge  1.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1550 
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Emax d.o.o. , Osijek uređenje kotlovnice-Zatvor u Gospiću 
Broj: 2013/S 002-0052822
Radovi  30.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1549 
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja medicinske otopine (grupa 11.) 
Broj: 2013/S 002-0056706
Roba  30.9.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1548 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec ZP Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., Proning DHI d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Osijek, Geodezija d.o.o., Šibenik i Goran i Zoran d.o.o., Solin  izrada idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Mursko Središće 
Broj: 2013/S 005-0051858
Usluge  30.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1547 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medika d.d. , Zagreb ostali medicinski potrošni materijal-kateteri za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava (grupa I) 
Broj: 2013/S 002-0021965
Roba  30.9.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1546 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medika d.d. , Zagreb sistemi za infuziju za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava (grupa I) 
Broj: 2013/S 002-0022177
Roba  30.9.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1545 
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb usluge mobilne telefonije i telefonske usluge i usluge prijenosa podataka 
Broj: 2013/S 002-0079406
Usluge  30.9.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1544 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zagreb , Zagreb Wellmax d.o.o. , Split samostojeći ormari, KPO, KPTO, OPP, SPMO za izravno i poluizravno mjerenje 
Broj: 2013/S 005-0068766
Roba  30.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1543 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec ZP Proning DHI d.o.o., Zagreb, Hidroprojekt-ing d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Osijek, Geodezija d.o.o., Šibenik i Goran i Zoran d.o.o., Solin  izrada idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Donja Dubrava 
Broj: 2013/S 005-0051825
Usluge  30.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1542 
Komunalac Davor d.o.o. , Davor Promet građenje d.o.o. , Požega izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Davor 
Broj: 2013/S 002-0065057
Radovi  30.9.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1541 
Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, , Bilje ZIS oprema, obrt za poslovne i druge usluge, vl. Zdenko Habazin , Zagreb usluga tiska časopisa za informiranje mađarske nacionalne manjine 
Broj: 2013/S 002-0080030
Usluge  30.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1540 
Rijeka promet d.d. , Rijeka Novotehna d.d. , Rijeka izgradnja 2. faze garažno-poslovno-stambenog kompleksa Zagrad B, dio građevine - Garaža 
Broj: 2013/S 002-0046983
Radovi  30.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1539 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Nirosta d.o.o. , Osijek izvođenje radova na interventnom i redovnom održavanju Prominent uređaja za proizvodnju klor dioksida na stanicama za dezinfekciju vode uključujući mjernu opremu za kontrolu kvalitete vode  
Broj: 2013/S 005-0043612
Radovi  30.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1538 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb nabava skretnica, dvokolosiječnih veza i križišta 
Broj: 2013/S 005-0078504
Roba  30.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1537 
Komunalac Davor d.o.o. , Davor P.A.K. Konstruktor d.o.o. , Pakrac izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Davor 
Broj: 2013/S 002-0065057
Radovi  30.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1536 
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega ZP Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod i PZC Varaždin d.d., Varaždin  redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije  
Broj: 2013/S 002-0040827
Radovi  30.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1535 
Općina Stari Jankovci , Stari Jankovci Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb izgradnja zgrade dječjeg vrtića 
Broj: 2013/S 002-0064511
Radovi  27.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1534 
Vodovod Imotske krajine d.o.o , Imotski ZP Proenergy d.o.o., Zagreb i Korlea d.o.o., Zagreb  opskrba električnom energijom 
Broj: 2013/S 005-0069566
Roba  27.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1533 
Grad Zagreb , Zagreb MEP d.o.o. , Rijeka održavanje uređaja i postrojenja u objektima gradske uprave (grupa 1.) 
Broj: 2013/S 002-0061767
Usluge  27.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1532 
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb digitalna RTG snimaona 
Broj: 2013/S 002-0059314
Roba  27.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1531 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić ZP Gradeko d.o.o., Zagreb i FDS-trgovina d.o.o., Zagreb  kupnja vodovodnog i kanalizacijskog materijala 
Broj: 2013/S 002-0051340
Roba  27.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru i ispravak objave 
UP/II-034-02
/13-01/1530 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Stublić Impex d.o.o. , Zagreb polipak trake 
Broj: 2013/S 005-0067839
Roba  26.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1529 
Sveučilište u Zagrebu, Prirodnoslovno-matematički fakultet , Zagreb Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb nabava prirodnog plina za potrebe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Broj: 2013/S 002-0057886
Roba  26.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1528 
Grad Karlovac , Karlovac Limorad graditeljstvo d.o.o. , Zagreb sanacija gradskog stana na adresi Grge Tuškana 18, Karlovac 
Broj: 2013/S 002-0071331
Radovi  26.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1527 
Istarska županija , Pula Urbis d.o.o. , Pula izrada projektne dokumentacije za Društveni centar Pula 
Broj: 2013/S 002-0061709
Usluge  26.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1526 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Titan constructa d.o.o., Zagreb i Metis d.d., Kukuljanovo  OŠ Antuna Branka Šimića, sanacija krova 
Broj: 2013/S 002-0059833
Radovi  26.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1525 
Tekija d.o.o. , Požega Hidrocom d.o.o. , Pitomača isporuka fazona, fitinga, armatura i ostalog pomoćnog materijala tijekom 2013. godine 
Broj: 2013/S 002-0049095
Roba  26.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1524 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Mostprojekt d.o.o., Zagreb i Ascon Institut d.o.o., Čista Mlaka  izrada projekta sanacije nadvožnjaka u čvoru Jankomir (krak 4 i zapadni most) na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac  
Broj: 2012/S 002-0095860
Usluge  26.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1523 
Dom zdravlja Županja , Županja M.T.F. d.o.o. , Zagreb zubarski potrošni materijal 
Broj: 2013/S 002-0070144
Roba  26.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1522 
 Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja pogonskog objekta Rijeka po sistemu Ključ u ruke (radna zona R27 Kukuljanovo) 
Broj: 2013/S 005-0066002
Radovi  25.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1521 
Ministarstvo financija, Služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Ilok-Bačka Palanka 
Broj: 2013/S 002-0052135
Radovi  25.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1520 
Općina Klana , Klana Jasmina Puž, , Marinići, Viškovo usluge predškolskog odgoja  Usluge  25.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1519 
Našički vodovod d.o.o. , Našice ZP Bistra d.o.o, Đurđevac, Duplico d.o.o, Gornji Stupnik, Vodogradnja d.d., Varaždin, PTMG d.o.o., Gornji Stupnik i Geoconsult-MTM d.o.o., Đurđevac  izgradnja kanalizacije naselja Donja Motičina-1. faza 
Broj: 2013/S 005-0063667
Radovi  25.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1518 
Komunalac d.o.o. , Delnice Goran graditeljstvo d.o.o. , Delnice sanacija cjevovoda i kanalizacijskih kolektora sa odvajanjem sustava u Supilovoj ulici u Delnicama I faza 
Broj: 2013/S 005-0057859
Radovi  25.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1517 
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Innecto d.o.o. , Split izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda CS Štikovica-VS Vrbica-Lozica-do naselja Mokošica i kanalizacija Lozica 
Broj: 2013/S 005-0059127
Radovi  25.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1516 
Ministarstvo financija, Služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Kamensko 
Broj: 2013/S 002-0057986
Radovi  25.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1515 
Financijska agencija , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb tjelesna zaštita osoba i imovine 
Broj: 2013/S 002-0077943
Usluge  24.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1514 
Osječko-baranjska županija , Osijek Panturist d.d. , Osijek prijevoz učenika osnovnih škola Osječko-baranjske županije 
Broj: 2013/S 002-0054839
Usluge  24.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1513 
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Ferrostil mont d.o.o. , Zagreb izgradnja glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vsp. Supljak - vsp. Kanica I i vsp. Dvornice - Salići 
Broj: 2013/S 005-0078563
Radovi  24.9.2013 Poništava se dio objave i dio dokumentacije 
UP/II-034-02
/13-01/1512 
Lučka uprava Ploče , Ploče Jaka d.o.o. , Zagreb radovi na održavanju i nadzoru željezničkih kolosjeka 
Broj: 2013/S 002-0068922
Radovi  24.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1511 
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb V grupa d.o.o. , Zagreb usluge čišćenja 
Broj: 2013/S 002-0070239
Usluge  24.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1510 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Vita Lab Nova d.o.o. , Zagreb instrument-čitač mikrotitarskih pločica za detekciju bakterijskih endotoksina  
Broj: 2013/S 002-0069823
Roba  24.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1509 
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Siemens d.d. , Zagreb isporuka i montaža radiološkog CT uređaja sa minimalno 16 reda detektora i 16 slojeva po rotaciji  
Broj: 2013/S 002-0027583
Roba  24.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1508 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb H.F.Wiebe GmbhCo.KG , Achim, Germany radovi na kapitalnom remontu pruge DG-Botovo-Dugo Selo, dionica Koprivnica-Botovo-DG  
Broj: 2013/S 005-0034256
Radovi  24.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1507 
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge zajedničkih poslovnih mreža – javne govorne usluge, usluge prijenosa podataka i usluge interneta 
Broj: 2013/S 002-0068213
Usluge  24.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1506 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb OT - Optima Telekom d.d. , Zagreb fiksna telefonija  
Broj: 2012/S 005-0094157
Usluge  24.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1505 
Grad Zagreb , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0078698
Usluge  23.9.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1504 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0049017
Usluge  23.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1503 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0071029
Usluge  23.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1502 
Grad Sisak , Sisak City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne i ostale poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0074662
Usluge  23.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1501 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka , Rijeka Barel usluge d.o.o. , Rijeka sječa raslinja - područje Elektroprimorje Krk, Rab, Cres-Lošinj 
Broj: 2013/S 005-0068823
Usluge  23.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1500 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb usluga uspostave, najma i održavanja tk vodova stalnih kapaciteta-HZZO 
Broj: 2013/S 015-0077828
Usluge  23.9.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/1499 
Općinska knjižnica i čitaonica Jelsa , Jelsa ZIS oprema, obrt za poslovne i druge usluge, vl. Zdenko Habazin , Zagreb oprema za knjižnicu 
Broj: 2013/S 002-0077989
Roba  23.9.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1498 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Svijet tonera d.o.o. , Osijek toneri, tinte i riboni (skupina N) 
Broj: 2013/S 002-0054256
Roba  23.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1497 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije , Split istražni radovi i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Stari Jadro na državnoj cesti D8 
Broj: 2013/S 002-0065364
Radovi  23.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1496 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Medicom d.o.o. , Zagreb isporuka i montaža radiološkog CT uređaja sa minimalno 16 reda detektora i 16 slojeva po rotaciji 
Broj: 2012/S 002-0077076
Roba  23.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1495 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb usluga uspostave, najma i održavanja optičkih tk vodova i tk vodova stalnih kapaciteta-HZZO 
Broj: 2013/S 015-0077802
Usluge  23.9.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/1494 
Komunalac d.o.o. , Pakrac ZP PTMG d.o.o., Stupnik, Duplico d.o.o., Stupnik, Bistra d.o.o., Đurđevac, Koming d.o.o., Koprivnica i Kroning d.o.o. Karlovac  uključenje crpilišta Gaj u vodoopskrbni sustav Pakrac-Lipik  
Broj: 2013/S 005-0060767
Radovi  23.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1493 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Svijet tonera d.o.o. , Osijek toneri, tinte i riboni (skupina M) 
Broj: 2013/S 002-0054256
Roba  23.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1492 
Zagrebački Taekwondo Savez , Zagreb LMK international d.o.o. , Zagreb korištenje elektronske opreme Dae do na Prvenstvu Zagreba 2013.  Roba  23.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1491 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Shimadzu d.o.o. , Zagreb isporuka i montaža radiološkog CT uređaja sa minimalno 16 reda detektora i 16 slojeva po rotaciji 
Broj: 2012/S 002-0077076
Roba  23.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1490 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb usluga uspostave, najma i održavanja optičkih tk vodova i tk vodova stalnih kapaciteta-HZZO 
Broj: 2013/S 015-0077843
Usluge  23.9.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/1489 
Grad Požega , Požega   nabava glazbenih instrumenata i glazbene opreme za Glazbenu školu Požega  Roba  23.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1488 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Svijet tonera d.o.o. , Osijek toneri, tinte i riboni (skupina L) 
Broj: 2013/S 002-0054256
Roba  23.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1487 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Cestar d.o.o., Slavonski Brod, Gradnja d.o.o., Osijek i Geo modul d.o.o., Osijek  izgradnja južne obilaznice Nova Gradiška od županijske ceste Ž4157 do državne ceste D51, dionica I:km 0+000,00 do km 2+359,20, Faze I,II i III građevinski dio i prelaganje instalacija 
Broj: 2013/S 002-0045931
Radovi  23.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1486 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka B.Braun Adria d.o.o. , Zagreb nabava lijekova koji nisu uključeni u zajedničku nabavu (po grupama)  Roba  23.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1485 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb usluge uspostave najma i održavanja tk vodova stalnih kapaciteta -HZZO 
Broj: 2013/S 015-0078076
Usluge  23.9.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/1484 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, EL-TO Zagreb , Zagreb K.G.V.H. Eko d.o.o. , Zagreb nabava filtera za zrak PTE - turbina  
Broj: 2013/S 005-0057275
Roba  23.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1483 
Grad Jastrebarsko , Jastrebarsko Mešić com d.o.o. , Zagreb izgradnja područnog odjeljenja dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko u Gornjem Desincu (niskoenergetski objekt) 
Broj: 2013/S 002-0055873
Radovi  20.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1482 
Istarska županija , Pula Prag d.o.o. , Rijeka izrada projektne dokumentacije za Društveni centar Pula  Usluge  20.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1481 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Phoenix farmacija d.d. , Zagreb nabava lijekova koji nisu uključeni u zajedničku nabavu (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0032433
Roba  20.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1480 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Login d.o.o. , Rijeka nabava informacijskog sustava s pripadajućom sistemskom i harverskom infrastrukturom poslužitelja i uslugom održavanja uključujući: programsko rješenje, licence, instalaciju programskog rješenja, migraciju podataka iz starog sustava, implementaciju, konfiguraciju sustava, obuku korisnika, korisničke upute te sve zavisne troškove 
Broj: 2013/S 002-0042640
Roba  20.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1479 
Komunela d.o.o. , Umag Silva d.o.o. , Umag izrada, dobava i ugradnja opreme i unutrašnje uređenje Doma za starije i nemoćne Umag 
Broj: 2013/S 002-0057331
Roba  20.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1478 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Grafoton d.o.o. , Glina toneri, tinte i riboni (skupina C i D) 
Broj: 2013/S 002-0054256
Roba  20.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1477 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split , Split Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo građevinsko zanatski radovi na izgradnji TS 110/20(10);35/20(10) kV Hrvace 
Broj: 2013/S 005-0056408
Radovi  19.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1476 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb ispitivanje bitumenskih mješavina i sirovina u sklopu početnog ispitivanja tipa 
Broj: 2013/S 002-0061245
Usluge  19.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1475 
Komunalac d.o.o. , Samobor Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb sol za posipavanje cesta 
Broj: 2013/S 002-0077524
Roba  18.9.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1474 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP Siemens d.d., Zagreb i Siemens Aktiengesellschaft, Beč, Austria  revitalizacija centra daljinskog vođenja i upravljanja (KL Varaždin) 
Broj: 2013/S 005-0043637
Roba  18.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1473 
Vodovod Brač d.o.o. , Supetar Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala za jednogodišnju potrebu društva 
Broj: 2013/S 005-0077416
Roba  18.9.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1472 
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja 
Broj: 2013/S 005-0071130
Usluge  18.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1471 
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji , Koprivnica Weber Escal d.o.o. , Hrvatski Leskovac poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0021549
Usluge  18.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1470 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split OT - Optima Telekom d.d. , Zagreb javna govorna usluga i usluga stalnog pristupa internetu u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2013/S 005-0059872
Usluge  17.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1469 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Perla svjetska putovanja d.o.o. , Imotski usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je županija osnivač za školsku godinu 2013/2014 (grupa 6) 
Broj: 2013/S 002-0063679
Usluge  17.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1468 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Čazmatrans Dalmacija d.o.o. , Benkovac usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Županija osnivač za školsku godinu 2013./2014. (grupe 4. i 7.) 
Broj: 2013/S 002-0063679
Usluge  16.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1467 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb ZP Werkos d.o.o., Osijek i Fracasso Ri d.o.o., Rijeka  izvedba zidova za zaštitu od buke kod čvora Čavle, na autocesti Rijeka-Zagreb 
Broj: 2013/S 002-0064969
Radovi  16.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1466 
Trgovački sud u Zagrebu , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb telefonske usluge 
Broj: 2013/S 002-0059248
Usluge  16.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1465 
Ministarstvo obrane , Zagreb Span d.o.o. , Zagreb nabava Microsoft licenci 
Broj: 2013/S 002-0054809
Usluge  16.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1464 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Global Grafika d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija uz povećanje energetske učinkovitosti sustava unutarnje električne rasvjete OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica 
Broj: 2013/S 002-0076053
Radovi  16.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1463 
Grad Zagreb , Zagreb Georad d.o.o., , Zagreb izgradnja mosta u ulici Matuni   Radovi  16.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1462 
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za ANESTEZIJU III., (grupe 4., 5., 14., 16., 18., i 19.) 
Broj: 2013/S 002-0074390
Roba  16.9.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1461 
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za ANESTEZIJU V., (grupe 15., 20.,21.,22. i 23. 
Broj: 2013/S 002-0074372
Roba  16.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1460 
Hrvatske vode , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb stručni nadzor - geotehnički nadzor nad izgradnjom lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac 
Broj: 2013/S 002-0064443
Usluge  16.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1459 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Profi-lab, vl. Vinko Bogavčić i Marin Bogavčić , Zagreb dobava i ugradnja baterija za kolodvorske SS uređaje (po grupama) 
Broj: 2013/S 005-0050960
Radovi  16.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1458 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka i Topoing d.o.o. Kastav  izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za Podravsku brzu cestu, dionica : čvor Našice - čvor Čepin, u duljini od približno 35 km  
Broj: 2013/S 002-0061116
Usluge  16.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1457 
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Diamed d.o.o. , Zagreb Kardijalna kirurgija 
Broj: 2013/S 002-0075204
Roba  16.9.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1456 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb usluga tiskanja poslovnih tiskanica za potrebe HP  
Broj: 2013/S 005-0038781
Usluge  16.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1455 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb AlphaChrom d.o.o. , Zagreb isporuka, montaža i puštanje u rad tekućinskog kromatografa s masenim detektorom 
Broj: 2013/S 002-0057354
Roba  16.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1454 
Grad Zagreb , Zagreb Oprema Radman d.o.o. , Zagreb OŠ Ivana Meštovića, nabava kuhinjske opreme 
Broj: 2013/S 002-0043758
Roba  16.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1453 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, Geopolis d.o.o., Zagreb i Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, Velika Gorica  izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za Podravsku brzu cestu, dionica : čvor Našice - čvor Čepin, u duljini od približno 35 km 
Broj: 2013/S 002-0061116
Usluge  16.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |