Ostalo

Privremena mjera- Pravodobnost- Članak 424. ZJN 2016
Dokumentacija o nabavi – Objašnjenje/izmjene dokumentacije o nabavi – Pročišćeni tekst dokumentacije – Kontradiktorne odredbe – Članak 290. ZJN 2016.
Dokumentacija o nabavi – Tipovi transformatora – Tipska ispitivanja
Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave - Članak 310. ZJN 2016
Okvirni sporazum ( koji ne obvezuje na izvršenje) - Novi postupak za isti predmet nabave
Uvid u spis – Kopiranje ponuda i dostava istih elektroničkom poštom – Članak 310. ZJN 2016
Objašnjenje dokumentacije o nabavi – Informacija o načinu uvida u projektnu dokumentaciju nužnu za izradu ponude – Članak 200. stavak 5. ZJN 2016
Zakonitost dokumentacije o nabavi - Članak 200. ZJN 2016

 
Usmena rasprava - Članak 427. ZJN 2016

 
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje - Razlozi za primjenu - Članak 131. stavak 1. točka 2.b) i točka 3. - Članak 324. stavak 3. ZJN 2016
 
Izrada idejnog rješenja – Neuobičajeni rizik – Članak 200. stavak 2. ZJN 2016
Provjera usklađenosti ponuda u fazi izvršenja ugovora
 
Podjela predmeta nabave na grupe - članak 370. ZJN 2016
Izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti – Članak 213. stavak 3. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
Ispitna izvješća – Članak 213. ZJN 2016
 
Izmjena ugovora o javnoj nabavi - Pravno sljedništvo - Članak 318. ZJN 2016
 
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi- Rok ispunjenja novčane obveze- Obraloženje- Članak 403. stavak 3. ZJN 2016
 
Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Dokazivanje jednakovrijednosti - Ispitna izvješća - Članak 213.

Dokaz o postojanju trajnosti zapisa, tiska i kopiranja na papiru- Norma- Dokazivanje jednakovrijednosti

 
Okvirni sporazum - Mini nadmetanje - Način dodjele ugovora o javnoj nabavi
 
Istraživanje tržiša - Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Postupak javne nabave male vrijednosti
 

Ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda - Pravno shvaćanje Državne komisije - Neotklonjivi neostaci u ponudi - Izmjena ponude - Pregovaranje u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave

Opis predmeta nabave - Tehničke specifikacije - Pogodovanje određenom gospodarskom subjektu - Vještačenje - Teret dokazivanja
Tehničke specifikacije - Potvrda proizvođača -Teret dokazivanja
 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za izvršenje ugovora -Trenutak dokazivanja - Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima