Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/22-01/458
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb ZP Dokument IT d.o.o., Zagreb, Algebra d.o.o., Zagreb, Atos IT Solutions and Services d.o.o., Zagreb i Laus CC d.o.o., Dubrovnik DIT
nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 2. 
Mješovita nabava 06.07.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/457
Grad Čakovec , Čakovec Smart Sense d.o.o. , Zagreb DIT
uređaji za mjerenje kvalitete zraka sa serverom i aplikacijom 
Roba 06.07.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/456
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Biro Ulični , Slavonski Brod DIT
izrada projektno-tehničke dokumentacije i ostalih elaborata za strateški projekt SIMED(BPŽ) 
Usluge 06.07.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/455
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Ecolux d.o.o. , Višnjevac DIT
izrada glavnog projekta zamjene i rekonstrukcija sigurnosne evakuacijske rasvjete bloka C 
Usluge 05.07.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/454
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , Pula-Pola Vis projektiranje d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za projekt (prenamjene zgrade bivšeg vojnog objekta-Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta–druga faza) 
Usluge 05.07.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/453
Hrvatske vode , Zagreb Geokon-Zagreb d.d. , Zagreb DIT
stručni nadzor i usluga koordinatora II. zaštite na radu nad izgradnjom nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - 4., 5. i 6. etapa 
Usluge 05.07.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/452
Grad Mali Lošinj , Mali Lošinj Elektro-energetika d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija sustava javne rasvjete Grada Malog Lošinja 
Radovi 04.07.2022. 4.7.2022
UP/II-034-02
/22-01/451
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
jačanje ljudskih i IT kapaciteta te unaprjeđenje vještina za rad s ranjivim skupinama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) grupa 1 
Usluge 04.07.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/450
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb ZP Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, IN2 d.o.o., Zagreb i MCS grupa d.o.o., Zagreb DIT
projekt eLijekovi – nabava usluge izgradnje integriranog sustava za upravljanje lijekovima 
Usluge 01.07.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/449
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Cuspis d.o.o. , Zagreb DIT
projekt eLijekovi – nabava usluge izgradnje integriranog sustava za upravljanje lijekovima 
Usluge 01.07.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/448
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Ogulin IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
nabava vodomjera 
Roba 29.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/447
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Institut za elektroprivredu d.d. , Zagreb DIT
studija ''Utjecaj elektrifikacije prometa na razvoj distribucijske mreže HEP ODS-a na primjeru mreže distribucijskog područja Elektroistra Pula'' 
Usluge 28.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/446
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Geobiro Agotić d.o.o., Slavonski Brod, MGV d.o.o., Zagreb i Geo-land d.o.o., Zagreb DIT
uknjižba državnih cesta na području Republike Hrvatske (grupa IV.) 
Usluge 27.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/445
Grad Petrinja , Petrinja ZP B C D E d.o.o., Split i Urbane Tehnike d.o.o., Zagreb DIT
izrada projekata cjelovite obnove zgrade, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, Z-2122, Ul. Artura Turkulina 9, Petrinja, k.č.br. 1915 k.o. Petrinja 
Usluge 27.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/444
Grad Zagreb , Zagreb Eko-Logic d.o.o. , Varaždin DIT
preuzimanje i daljna oporaba otpada KB 19 08 05 muljevi od obrade otpadnih voda 
Usluge 27.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/443
Dubrovačko-neretvanska županija , Dubrovnik Republic j.d.o.o. , Šibenik DIT
usluga uspostave interpretacijskog centra jadranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu 
Usluge 27.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/442
Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu , Varaždin Tehnoservis-Horvat i Horvat d.o.o. , Zagreb DIT
protupožarni alarmni sustav 
27.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/441
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb DIT
program osiguranja (grupa 1.) 
Usluge 27.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/440
Zelenilo d.o.o. , Karlovac GPT Đurasek d.o.o. , Radovan DIT
nabava pogrebne opreme 
Roba 24.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/439
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb Monting d.o.o. , Zagreb DIT
projektiranje, isporuka opreme i materijala, izgradnja, priprema pred puštanje u rad i puštanje u rad Kompresorske stanice za CO2 na postrojenju Etan po principu „ključ u ruke“ 
Radovi 24.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/438
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Eptisa Adria d.o.o. , Zagreb DIT
usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za novo Klinički bolnički centar Osijek 
Usluge 24.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/437
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
toneri i tinte 
Roba 24.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/436
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine , Zagreb Poslovno učilište Effectus , Zagreb DIT
stručno usavršavanje zaposlenika u okviru NPOO RH 2021-2026., pod komponenta C2.4 Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom 
Usluge 24.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/435
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet , Zagreb Lupus zaštita d.o.o. , Varaždin DIT
usluge tjelesne zaštite osoba i imovine na Ekonomskom fakultetu - Zagreb 
Usluge 24.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/434
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medial d.o.o. , Zagreb DIT
uređaj za video-EEG poligrafsko monitoriranje s kortikalnim stimulatorom 
Roba 24.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/433
Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ZP Institut IGH d.d., Zagreb i PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga operativne koordinacije 
Usluge 24.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/432
Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ZP Institut IGH d.d., Zagreb i PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga operativne koordinacije 
Usluge 24.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/431
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Supra Net d.o.o. , Zagreb DIT
sanacija i proširenje arhivske rashladne komore za pohranu filmske kulturne baštine 
Radovi 23.06.2022. 29.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/430
Grad Vukovar , Vukovar Čazmatrans Vukovar d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Grada Vukovara 
Usluge 23.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/429
Čempresi d.o.o. , Šibenik Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko DIT
pogrebni lijesovi i limeni ulošci za daljnju prodaju 2022. godine 
Roba 23.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/428
Hrvatski muzej naivne umjetnosti , Zagreb Mar d.o.o. , Samobor DIT
nabava radova prema projektu obnove konstrukcije 
Radovi 23.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/427
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Zrin d.o.o. , Zagreb DIT
servis i popravak protupožarnih i kliznih vrata na lokacijama KBC-a Zagreb 
Usluge 21.06.2022. 24.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/426
Grad Knin , Knin Random d.o.o. , Split DIT
radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrđavi 
Radovi 21.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/425
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
daljinski upravljive rastavne sklopke (grupa 1.) 
Roba 21.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/424
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , Zagreb ZP IT Sistemi - Nove Tehnologije d.o.o., Split, Asseco SEE d.o.o., Zagreb i Asseco SEE Srl, Bukurešt, Rumunjska DIT
uspostava novog servisa upravljanja dokumentima i predmetima (grupa 1.) 
Usluge 21.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/423
Plinacro d.o.o. , Zagreb ZP Softline Services kft, Budimpešta, Mađarska i Softline d.o.o., Zagreb DIT
Microsoft najam licenci (EAS) 2022, PN-Z-254/22-DT 
Usluge 21.06.2022. 1.7.2022
UP/II-034-02
/22-01/422
Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ZP Institut IGH d.d., Zagreb i PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga operativne koordinacije 
Usluge 21.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/421
Privreda d.o.o. , Petrinja IND-EKO d.o.o , Rijeka DIT
projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava odvodnje-stara mreža odvodnje 
Radovi 20.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/420
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Dobra prijevoz d.o.o. , Netretić DIT
prijevoz putnika autobusima i kombijima 
Usluge 20.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/419
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice , Koprivnica Vatropromet d.o.o. , Lučko DIT
odijela za prilaz vatri 
Roba 20.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/418
Ministarstvo pravosuđa i uprave , Zagreb IN2 informacijski inženjering d.o.o. , Zagreb DIT
usluga nadogradnje Sudskog registra radi uvođenja novih e-usluga u okviru projekta e-Sudski registar - faza 2 (OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.) (Kodni broj KK.02.2.1.01.0019) 
Usluge 17.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/417
Ministarstvo obrane , Zagreb Šešir d.o.o. , Zagreb DIT
nabava vojničkih beretki 
Roba 17.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/416
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Elektrokem d.o.o. , Vugrovec Donji DIT
registrofon 
Roba 17.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/415
Osječko-baranjska županija , Osijek ZP Gradnja d.o.o., Osijek, Cras d.o.o., Osijek i Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad DIT
izgradnja objekta I. gimnazije Osijek, Osijek 
Radovi 17.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/414
Grad Split , Split from city to city j.d.o.o. , Solin DIT
prijevoz osoba s invaliditeom 
Usluge 17.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/413
Energo Metan d.o.o. , Samobor Koncepting d.o.o , Vukovar DIT
ultrazvučni plinomjeri 
Roba 15.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/412
HEP-Plin d.o.o. , Osijek PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
Lewa odorizacijski uređaj 
Roba 15.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/411
Tehnička škola Čakovec , Čakovec Bukal elektronika d.o.o. , Čakovec DIT
nabava specijalizirane opreme za RCK TŠČ i Strojarsku i prometnu školu Varaždin (grupa VI) 
Roba 14.06.2022. 24.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/410
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elcon d.o.o. , Varaždin DIT
sklopni blokovi nazivnog napona 20(24) kV izolirani plinom SF6, s osiguračima za zaštitu energetskog transformatora 
13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/409
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Vodoskok d.d. , Zagreb DIT
različita cijevna armatura 
Roba 13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/408
Plinacro d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
rekonstrukcija PČ Ivanja Reka kapaciteta 100 000 m3-h, radnog tlaka 75 bar, po sistemu ključ u ruke, PN-I-328-22-DT 
Radovi 13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/407
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
usluga izrade studije razvoja željezničkog čvora Zagreb 
Usluge 13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/406
Javna ustanova Lučka uprava Osijek , Osijek Interventus d.o.o. , Osijek DIT
radovi na izgradnji pristaništa Donji Grad u Osijeku 
Radovi 13.06.2022. 15.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/405
Jadrolinija , Rijeka Vilstroj d.o.o. , Buzet DIT
nabava električnog viličara 
Roba 13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/404
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb DOMI clean j.d.o.o. , Zagreb DIT
usluge čišćenja ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
Usluge 13.06.2022. 17.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/403
Zračna luka Split, d.o.o. , Kaštel Štafilić Hiems d.o.o. , Split DIT
usluga prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci  
Usluge 13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/402
VG Čistoća d.o.o. , Velika Gorica Nakić-Alfirević d.o.o. , Kadina Glavica DIT
mobilni komunalni strojevi 
Roba 13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/401
Sanitat Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Alfaplan građenje d.o.o. , Dubrovnik DIT
radovi na rekonstrukciji tržnice Gruž u Dubrovniku 
Radovi 13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/400
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije , Osijek Gravia d.o.o. , Osijek DIT
rekonstrukcija lokalne ceste LC 44013, dionica ŽC 4031 (Kapelna) – Krunoslavlje u dužini od 5,100 km 
Radovi 13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/399
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb Robert's d.o.o. , Split DIT
nabava dijela stranih znanstvenih časopisa za potrebe dijela knjižnica PMF-a za 2022. godinu (grupa 1.) 
Roba 13.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/398
Thalassotherapia-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma , Opatija Eksa Grupa d.o.o. , Domaslovec DIT
nabava ultrazvučnog aparata 
Roba 10.06.2022. 15.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/397
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja , Zagreb IGEA d.o.o. , Varaždin DIT
prošireno održavanje ENVI i BIO webGIS portala Zavoda 
Usluge 10.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/396
Gradska knjižnica i čitaonica , Virovitica Robert's d.o.o. , Split DIT
bibliokombi, knjižnična građa te oprema za bibliokombi (grupa 2.) 
Roba 09.06.2022. 23.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/395
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. , Brezovica DIT
projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV, postrojenja za sušenje mulja te izgradnja ispusta 
Mješovita nabava 09.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/394
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete DIT
nabava fotokopirnog papira za potrebe HZZ-a u 2022. godini (grupa 1.) 
Roba 09.06.2022. 15.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/393
Odašiljači i veze d.o.o. , Zagreb Odvjetnik Ivo Pletikosa , Zagreb DIT
usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture 
Usluge 09.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/392
Split parking d.o.o. , Split M-P-Beton d.o.o. , Solin DIT
izgradnja garaže Lokve 
Radovi 09.06.2022. 24.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/391
Split parking d.o.o. , Split M-P-Beton d.o.o. , Solin DIT
izgradnja garaže Dobrilina 
Radovi 09.06.2022. 24.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/390
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Rudan d.o.o. , Žminj DIT
usluga mjerenja i isporuke podataka unutarnjih klimatskih uvjeta i potrošnje energije i vode te analize podataka u svrhu određivanja stvarnih i referentih uvjeta korištenja zgrada odgojne namjene. 
Usluge 09.06.2022. 23.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/389
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Geoekspert d.o.o., Zagreb i Institut za građevinarstvo IG, Banja Luka, Bosna i Hercegovina DIT
kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC231, od raskrižja s Ulicom Ante Starčevića do mosta preko rijeke Gradne u Samoboru u duljini od 2,4 kilometra i izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici Grada Wirgesa 
08.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/388
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Domus grupa d.o.o. , Zagreb DIT
usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (grupe: I, II i III) 
Usluge 08.06.2022. 9.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/387
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Bedrock d.o.o. , Split DIT
zamjena vodiča na 35 kV DV TS Hrasta-TS Osor 
Usluge 07.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/386
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
rekonstrukcija TS 35_10(20) kV Seline 
Radovi 07.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/385
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
izrada idejnog rješenja izgradnje upravne zgrade HŽ Infrastrukture Zagreb, Branimirova 4-6 
Usluge 07.06.2022. 6.7.2022
UP/II-034-02
/22-01/384
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Tokić d.o.o. , Sesvete DIT
nabava roba i usluga za održavanje Renault vozila 
Mješovita nabava 07.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/383
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Geodetski zavod d.d., Split i Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Rijeka DIT
usluge tehničkog nadzora nad provedbom katastarskih izmjera za područje više katastarskih općina (grupa 4.) 
Usluge 06.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/382
Općina Stankovci , Stankovci Michieli-Tomić d.o.o. , Gornji Humac DIT
sanacija divljih odlagališta 
Usluge 06.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/381
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi Lipapromet d.o.o. , Zagreb DIT
elaktromaterijal 
Roba 06.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/380
Ministarstvo znanosti i obrazovanja , Zagreb Sygma d.o.o. , Osijek DIT
SŠ Donji Miholjac, nabava školske opreme. Sastoji od opreme, modela i didaktičkog pribora koji će se koristiti u provedbi nastave 
Roba 03.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/379
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
nabava uredskog materijala 
Roba 03.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/378
Grad Zagreb , Zagreb SWARCO Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
izvođenje radova na optimizaciji rada semaforskog uređaja na raskrižju Zagrebačka cesta-Rudeška cesta-Sokolska ulica 
Radovi 02.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/377
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Infigo IS d.o.o. , Samobor DIT
održavanje i dodatni razvoj sustava SIEM 
Usluge 02.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/376
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Hörmann Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
servis i popravak protupožarnih i kliznih vrata na lokacijama KBC-a Zagreb 
Usluge 02.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/375
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb ZP PE-VLA-KU SH.P.K, Tirana, Albanija i Ivanišin.Kabashi.Arhitekti d.o.o., Zagreb DIT
projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac (projektiraj i gradi) 
Usluge 02.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/374
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik ZP igr d.o.o., Zagreb i igr GmbH, Rockenhausen, SR Njemačka DIT
upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik 
Usluge 02.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/373
Istarska županija , Pazin SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
multimedijska (informatička) oprema za Medicinsku školu Pula 
Roba 02.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/372
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb IVICOM Consulting d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija postrojenja kemijske pripreme vode 
Radovi 01.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/371
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , Pula-Pola Pontifex d.o.o. , Pula-Pola DIT
usluge voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (ponovljeni postupak) 
Usluge 01.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/370
Jadrolinija , Rijeka Partner elektrik GE d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na sustavu evakuacijskog razglasa i sustava za dojavu požara u Upravnoj zgradi Jadrolinije 
Radovi 01.06.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/369
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Combis d.o.o. , Zagreb DIT
računala 
Roba 31.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/368
Hrvatski zavod za hitnu medicinu , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
računalna i videokonferencijska oprema (grupa 1.) 
Roba 31.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/367
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija ceste, rekonstrukcija i dogradnja odvodnje–Adamićeva ulica u Rijeci (II faza) 
Radovi 31.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/366
Državna geodetska uprava , Zagreb Facit-Mar d.o.o. , Zagreb DIT
provedba ESF projekta "Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a": Nabava pripreme i izrada edukacijskih video materijala 
Usluge 31.05.2022. 1.7.2022
UP/II-034-02
/22-01/365
Lučka uprava Novalja , Novalja G.A.M.I.K. d.o.o. , Podstrana DIT
radovi na rekonstrukciji i dogradnji sjevernog lukobrana-ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalja-1. faza 
Radovi 31.05.2022. 24.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/364
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb RUC d.o.o. , Vukovar DIT
usluge smještaja i prehrane izbjeglica iz Ukrajine na području Vukovarsko-srijemske županije 
31.05.2022. 2.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/363
Općina Pisarovina , Pisarovina Dinka Bujas, obrt za savjetovanje, vl. Dinka Bujas , Zagreb DIT
aktivnosti vezane uz unapređenje kvalitete i razvoj i širenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina – edukacije 
Usluge 31.05.2022. 17.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/362
Grad Knin , Knin Random d.o.o. , Split DIT
radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrđavi 
Radovi 31.05.2022. 2.6.2022
UP/II-034-02
/22-01/361
Općina Antunovac , Antunovac Zuber d.o.o. , Višnjevac DIT
izgradnja Sportske dvorane sa pratećim sadržajima 
Radovi 31.05.2022. 1.7.2022
UP/II-034-02
/22-01/360
Ministarstvo kulture i medija , Zagreb Građevinski laboratorij d.o.o. , Osijek DIT
usluge tehničke pomoći u upravljanju projektom „Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva“ 
Usluge 27.05.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/359
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Bomi Lab d.o.o. , Zagreb DIT
potrošni materijal za PCR metodu (grupa 1.) 
Roba 27.05.2022. Postupak u tijeku