O nama

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Državna komisija u žalbenom postupku odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata donesenih u navedenim postupcima. U nadležnosti ovog tijela je i odlučivanje o drugim zahtjevima koje su u postupku pravne zaštite ovlaštene postaviti stranke postupka, te podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, 18/13., 127/13., 74/14., 98/19. i 41/21.) i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

Odluke donesene u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave javno se objavljuju na ovoj internetskoj stranici, a iznimno, ako postoji opravdan razlog, odluka će se dostaviti sukladno pravilima o osobnoj dostavi.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave se sastoji od Članova Državne komisije te stručnih službi.

Državna se komisija sastoji od devet Članova od kojih je jedan Predsjednik, dva Zamjenika predsjednika te šest Članova, koji su imenovani na mandat od pet godina od strane Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Za obavljanje stručnih i općih poslova za potrebe Državne komisije, ustrojene su stručne službe – unutarnje ustrojstvene jedinice: Stručna služba za rješavanje u žalbenim postupcima, Stručna služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima i Tajništvo.

Državna komisija u žalbenim postupcima donosi odluke na sjednicama vijeća. U Državnoj komisiji ustrojena su tri vijeća, a pojedino vijeće se sastoji od tri člana Državne komisije, dok pojedinim vijećem predsjedava Predsjednik Državne komisije, odnosno jedan od Zamjenika predsjednika Državne komisije.

 


Unutarnje ustrojstvo Državne komisije:


Predsjednica Državne komisije

Maja Kuhar, dipl. iur.
Adresa e-pošte:  predsjednik@dkom.hr

Zamjenica predsjednice Državne komisije

Nelica Vidić, dipl. oecc.

Članovi Državne komisije:

Danijela Antolković, dipl. iur.
Alice Brandt, dipl. iur.
Karmela Dešković, dipl. iur.
Jasnica Lozo, dipl.iur.
Zvonimir Jukić, dipl. iur.


Tajništvo Državne komisije


Tajnica Državne komisije:

Ivana Golić, dipl. iur.
Adresa e-pošte: tajnik@dkom.hr


Stručna služba za rješavanje u žalbenim postupcima

Voditelj službe:

Dejan Kovačević, dipl.iur.


Stručna služba za praćenje prakse i postupanje u sudskim  postupcima

Voditeljica službe:

Sanja Badrov Ranić, dipl. iur.


Pisarnica

Voditeljica pisarnice:
Štefica Žejavac