Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/945
Hrvatska elektroprivreda d.d. EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenija d.o.o., Podružnica Zagreb DIT
usluge tiskanja i kuvertiranja računa i ostalih poslovnih obrazaca te priprema i predaja pošiljaka na lokaciju distributeru
Usluge 15.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/944
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Mar d.o.o. DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora
Mješovita nabava 15.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/943
Županijska uprava za ceste Zadarske županije ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Filius d.o.o., Zadar i Prvi treptač d.o.o., Split DIT
redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije
Usluge 15.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/942
Klinički bolnički centar Rijeka A1 Hrvatska d.o.o. DIT
usluga veze prema centru dijeljenih usluga
Usluge 15.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/941
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. Mipek d.o.o. DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje
Mješovita nabava 15.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/940
Dom zdravlja Zagrebačke županije Vik-dental d.o.o. DIT
nabava stomatološkog materijala
Roba 14.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/939
Hrvatska elektroprivreda d.d. 007 Miletić d.o.o. DIT
usluge zaštite objekata (po grupama)
Usluge 14.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/938
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. HOK osiguranje d.d. DIT
osiguranje od odgovornosti HKZP-a
Usluge 14.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/937
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, IPZ d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Rijeka projekt d.o.o., Rijeka i Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci (grupa 1.)
Usluge 13.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/936
Hrvatske šume d.o.o. Certus zapošljavanje d.o.o. DIT
usluge ustupanja radnika (po grupama)
Usluge 13.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/935
Općina Klana K2 d.o.o. DIT
nabava, zamjena postojeće i montaža LED rasvjete na području Općine Klana
Mješovita nabava 13.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/934
Grad Bjelovar Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Grada Bjelovara
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/933
Klinički bolnički centar Zagreb Adria grupa d.o.o. DIT
usluga čišćenja prostora na lokaciji Rebro
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/932
Ministarstvo unutarnjih poslova ISKRA brodogradilište 1 d.o.o. DIT
policijsko plovilo CPB-Coastal Patrol Boat
Roba 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/931
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
SN blokovi s osiguračem
Roba 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/930
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, IPZ d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Rijeka projekt d.o.o., Rijeka i Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci (grupa 4.)
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/929
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Yüksel Proje A.Ş. DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci (grupa 3.)
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/928
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Yüksel Proje A.Ş. DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani–Vinkovci (grupa 1.)
Usluge 12.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/927
Komunalac d.o.o. IKOM d.d. DIT
vodomjeri
Roba 11.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/926
Istarska županija DE Conte d.o.o. DIT
radovi zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula
Radovi 11.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/925
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Tim kabel d.o.o. DIT
nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina
Roba 08.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/924
Ministarstvo financija Combis d.o.o. DIT
implementacija sustava praćenja logova
Roba 08.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/923
Hrvatske autoceste d.o.o. Copy electronic d.o.o., DIT
najam i održavanje ispisnih rješenja na svim lokacijama HAC-a
Usluge 08.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/922
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Securitas Hrvatska d.o.o., Zagreb i King ICT d.o.o., Zagreb DIT
radovi na rekonstrukciji sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama u nadležnosti HAC d.o.o. (grupa 1)
Radovi 08.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/921
Hrvatske autoceste d.o.o. Matrel d.o.o. DIT
nabava i ugradnja uređaja za mjerenje atmosfere u tunelima
Mješovita nabava 07.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/920
Klinički bolnički centar Zagreb HEP-Toplinarstvo d.o.o. DIT
vođenje, nadzor i održavanje primarnog i sekundarnog termo-energetskog kruga KBC-a Zagreb, lokacija Rebro i opskrba energentom
Usluge 06.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/919
Hrvatska radiotelevizija Insepo d.o.o. DIT
toneri (po grupama)
Roba 06.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/918
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Insepo d.o.o. DIT
potrošni uredski materijal (grupa 4.)
Roba 06.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/917
Vatrogasna zajednica Grada Velike Gorice Damyearconnect d.o.o. DIT
nabava rabljenog vatrogasnog vozila
Roba 06.10.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/916
Klinički bolnički centar Rijeka Medical Intertrade d.o.o. DIT
proizvodi od netkanog materijala ( grupe: 3., 4, 8. i 9.)
05.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/915
Grad Zagreb ZP IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb DIT
tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu
Usluge 05.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/914
Hrvatske ceste d.o.o. Profing d.o.o. DIT
kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC525, dionica Pleternica-naselje Bilice, od st. 1+280 do st. 5+300, duljine 4,25 km
Usluge 05.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/913
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana Siemens Healthcare d.o.o. DIT
nabava uređaja za magnetsku rezonancu 1.5T za Odjel za radiologiju
Roba 05.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/912
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije AnAs d.o.o. DIT
laboratorijska oprema za provođenje projekata a) Novi polimerni aditivi za maziva i uljne nanofluide b) BIDEAS c) CRYST APC (grupa 1)
Roba 04.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/911
Hrvatska radiotelevizija Securitas Hrvatska d.o.o. DIT
usluge na području sigurnosti po grupama A) Usluge tjelesne zaštite B) Vatrogasne usluge i vatrodojava
Usluge 04.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/910
Jadrolinija Eko servis Matić, obrt, vl. Nikola Matić DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije
Usluge 04.10.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/909
Varkom d.d. T&H invest d.o.o. DIT
usluge obrade (zbrinjavanje/oporaba) 500 tona miješanog komunalnog otpada u rastresitom stanju (*KBO 20 03 01), koji se nalazi na privremenom skladištu na lokaciji Brezje
Usluge 04.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/908
Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" Ludbreg Belpod d.o.o. DIT
uređenje multifunkcijske dvorane Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg
Radovi 01.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/907
Grad Šibenik Studio Maud d.o.o. DIT
nabava stalnog postava za Hrvatski centar koralja Zlarin
Roba 01.10.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/906
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Medika d.d. DIT
ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju KBCSM
Roba 01.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/905
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije AlphaChrom d.o.o. DIT
laboratorijska oprema za provođenje projekata a) Novi polimerni aditivi za maziva i uljne nanofluide b) BIDEAS c) CRYST APC (grupa 1.)
Roba 01.10.2021.
UP/II-034-02
/21-01/904
Grad Zagreb Eksa Grupa d.o.o. DIT
medicinska oprema za Kliniku za neurologiju (grupa 2.)
Roba 30.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/903
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Johnson & Johnson S.E. d.o.o. DIT
ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju KBCSM
Roba 30.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/902
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Sanyko d.o.o. DIT
ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju KBCSM
Roba 30.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/901
Klinički bolnički centar Zagreb Pinecone d.o.o. DIT
sustav za skupno očitavanje rublja
Roba 30.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/900
HEP-Proizvodnja d.o.o. Odvjetničko društvo Anđelović, Siketić & Tomić d.o.o. DIT
odabir najboljih raspoloživih tehnika za korištenje biomase i otpada u TE Plomin
Usluge 30.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/899
Grad Sisak Mipek d.o.o. DIT
izgradnja stambenih kuća po sistemu „ključ u ruke“
Radovi 28.09.2021. Određuje se privremena mjera zabrane nastavka postupka
UP/II-034-02
/21-01/898
Klinički bolnički centar Zagreb Medical Intertrade d.o.o. DIT
potrošni materijal za preradu krvnih pripravaka i pohranu tkiva i stanica
Roba 28.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/897
Općina Satnica Đakovačka ZP Centrogradnja d.o.o., Đakovo i Grapa d.o.o., Osijek DIT
pješačka staza zapadne strane ulica bana Josipa Jelačića i Ante Starčevića u Satnici Đakovačkoj
Radovi 27.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/896
Klinički bolnički centar Osijek Saponia d.d. DIT
sredstva za čišćenje i održavanje higijene (grupa B)
Roba 27.09.2021. Obustava postupka
UP/II-034-02
/21-01/895
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Sanac d.o.o. DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Istok (grupa 5.)
Usluge 27.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/894
Općina Sračinec Gradatin d.o.o. DIT
oprema-komposteri
Roba 27.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/893
Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Promet građenje d.o.o. DIT
obnova krovišta OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika
Radovi 27.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/892
HŽ-Infrastruktura d.o.o. MI Maris d.o.o. DIT
izvođenje radova na instalaciji centralnog grijanja
Radovi 27.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/891
Hrvatske ceste d.o.o. Trames d.o.o. DIT
nadzor nad izvođenjem radova izgradnje obilaznice Preloga
Usluge 27.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/890
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači ZP from city to city j.d.o.o., Solin i Dalmacija bus d.o.o., Split DIT
usluga prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split.
Usluge 24.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/889
Općina Dugopolje Marin Expert d.o.o. DIT
oprema i ugradnja kuhinje za dječji vrtić
Roba 24.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/888
Klinika za ortopediju Lovran Lohmann & Rauscher d.o.o. DIT
kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 2 (grupe 24. i 27.)
Roba 23.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/887
Financijska agencija Hrvatski Telekom d.d. DIT
usluge mrežnog povezivanja uz uspostavu podatkovnih virtualnih privatnih mreža i uspostave udaljenog pristupa
Usluge 23.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/886
Hrvatske vode Jet-set d.o.o. DIT
nabava usluga-Prijevoz i zbrinjavanje građevinskog i drugog otpada s k.č.br. 11446-2 u k.o. Osijek
Usluge 23.09.2021. Žalba se odbacuje