Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/22-01/458
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. ZP Dokument IT d.o.o., Zagreb, Algebra d.o.o., Zagreb, Atos IT Solutions and Services d.o.o., Zagreb i Laus CC d.o.o., Dubrovnik DIT
nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 2.
Mješovita nabava 06.07.2022.
UP/II-034-02
/22-01/457
Grad Čakovec Smart Sense d.o.o. DIT
uređaji za mjerenje kvalitete zraka sa serverom i aplikacijom
Roba 06.07.2022.
UP/II-034-02
/22-01/456
Brodsko-posavska županija Biro Ulični DIT
izrada projektno-tehničke dokumentacije i ostalih elaborata za strateški projekt SIMED(BPŽ)
Usluge 06.07.2022.
UP/II-034-02
/22-01/455
HEP-Proizvodnja d.o.o. Ecolux d.o.o. DIT
izrada glavnog projekta zamjene i rekonstrukcija sigurnosne evakuacijske rasvjete bloka C
Usluge 05.07.2022.
UP/II-034-02
/22-01/454
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Vis projektiranje d.o.o. DIT
nabava usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za projekt (prenamjene zgrade bivšeg vojnog objekta-Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta–druga faza)
Usluge 05.07.2022.
UP/II-034-02
/22-01/453
Hrvatske vode Geokon-Zagreb d.d. DIT
stručni nadzor i usluga koordinatora II. zaštite na radu nad izgradnjom nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - 4., 5. i 6. etapa
Usluge 05.07.2022.
UP/II-034-02
/22-01/452
Grad Mali Lošinj Elektro-energetika d.o.o. DIT
rekonstrukcija sustava javne rasvjete Grada Malog Lošinja
Radovi 04.07.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/451
Hrvatski zavod za zapošljavanje WYG savjetovanje d.o.o. DIT
jačanje ljudskih i IT kapaciteta te unaprjeđenje vještina za rad s ranjivim skupinama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) grupa 1
Usluge 04.07.2022.
UP/II-034-02
/22-01/450
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ZP Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, IN2 d.o.o., Zagreb i MCS grupa d.o.o., Zagreb DIT
projekt eLijekovi – nabava usluge izgradnje integriranog sustava za upravljanje lijekovima
Usluge 01.07.2022.
UP/II-034-02
/22-01/449
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Cuspis d.o.o. DIT
projekt eLijekovi – nabava usluge izgradnje integriranog sustava za upravljanje lijekovima
Usluge 01.07.2022.
UP/II-034-02
/22-01/448
Vodovod i kanalizacija d.o.o. IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. DIT
nabava vodomjera
Roba 29.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/447
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Institut za elektroprivredu d.d. DIT
studija ''Utjecaj elektrifikacije prometa na razvoj distribucijske mreže HEP ODS-a na primjeru mreže distribucijskog područja Elektroistra Pula''
Usluge 28.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/446
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Geobiro Agotić d.o.o., Slavonski Brod, MGV d.o.o., Zagreb i Geo-land d.o.o., Zagreb DIT
uknjižba državnih cesta na području Republike Hrvatske (grupa IV.)
Usluge 27.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/445
Grad Petrinja ZP B C D E d.o.o., Split i Urbane Tehnike d.o.o., Zagreb DIT
izrada projekata cjelovite obnove zgrade, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, Z-2122, Ul. Artura Turkulina 9, Petrinja, k.č.br. 1915 k.o. Petrinja
Usluge 27.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/444
Grad Zagreb Eko-Logic d.o.o. DIT
preuzimanje i daljna oporaba otpada KB 19 08 05 muljevi od obrade otpadnih voda
Usluge 27.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/443
Dubrovačko-neretvanska županija Republic j.d.o.o. DIT
usluga uspostave interpretacijskog centra jadranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu
Usluge 27.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/442
Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu Tehnoservis-Horvat i Horvat d.o.o. DIT
protupožarni alarmni sustav
27.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/441
Hrvatska elektroprivreda d.d. Croatia osiguranje d.d. DIT
program osiguranja (grupa 1.)
Usluge 27.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/440
Zelenilo d.o.o. GPT Đurasek d.o.o. DIT
nabava pogrebne opreme
Roba 24.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/439
INA-Industrija nafte d.d. Monting d.o.o. DIT
projektiranje, isporuka opreme i materijala, izgradnja, priprema pred puštanje u rad i puštanje u rad Kompresorske stanice za CO2 na postrojenju Etan po principu „ključ u ruke“
Radovi 24.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/438
Klinički bolnički centar Osijek Eptisa Adria d.o.o. DIT
usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za novo Klinički bolnički centar Osijek
Usluge 24.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/437
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Ingpro d.o.o. DIT
toneri i tinte
Roba 24.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/436
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Poslovno učilište Effectus DIT
stručno usavršavanje zaposlenika u okviru NPOO RH 2021-2026., pod komponenta C2.4 Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom
Usluge 24.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/435
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Lupus zaštita d.o.o. DIT
usluge tjelesne zaštite osoba i imovine na Ekonomskom fakultetu - Zagreb
Usluge 24.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/434
Klinički bolnički centar Zagreb Medial d.o.o. DIT
uređaj za video-EEG poligrafsko monitoriranje s kortikalnim stimulatorom
Roba 24.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/433
Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ZP Institut IGH d.d., Zagreb i PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga operativne koordinacije
Usluge 24.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/432
Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ZP Institut IGH d.d., Zagreb i PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga operativne koordinacije
Usluge 24.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/431
Hrvatska radiotelevizija Supra Net d.o.o. DIT
sanacija i proširenje arhivske rashladne komore za pohranu filmske kulturne baštine
Radovi 23.06.2022. Obustava postupka
UP/II-034-02
/22-01/430
Grad Vukovar Čazmatrans Vukovar d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Grada Vukovara
Usluge 23.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/429
Čempresi d.o.o. Toma trgovina d.o.o. DIT
pogrebni lijesovi i limeni ulošci za daljnju prodaju 2022. godine
Roba 23.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/428
Hrvatski muzej naivne umjetnosti Mar d.o.o. DIT
nabava radova prema projektu obnove konstrukcije
Radovi 23.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/427
Klinički bolnički centar Zagreb Zrin d.o.o. DIT
servis i popravak protupožarnih i kliznih vrata na lokacijama KBC-a Zagreb
Usluge 21.06.2022. Obustava postupka
UP/II-034-02
/22-01/426
Grad Knin Random d.o.o. DIT
radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrđavi
Radovi 21.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/425
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
daljinski upravljive rastavne sklopke (grupa 1.)
Roba 21.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/424
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ZP IT Sistemi - Nove Tehnologije d.o.o., Split, Asseco SEE d.o.o., Zagreb i Asseco SEE Srl, Bukurešt, Rumunjska DIT
uspostava novog servisa upravljanja dokumentima i predmetima (grupa 1.)
Usluge 21.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/423
Plinacro d.o.o. ZP Softline Services kft, Budimpešta, Mađarska i Softline d.o.o., Zagreb DIT
Microsoft najam licenci (EAS) 2022, PN-Z-254/22-DT
Usluge 21.06.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/422
Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ZP Institut IGH d.d., Zagreb i PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga operativne koordinacije
Usluge 21.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/421
Privreda d.o.o. IND-EKO d.o.o DIT
projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava odvodnje-stara mreža odvodnje
Radovi 20.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/420
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Dobra prijevoz d.o.o. DIT
prijevoz putnika autobusima i kombijima
Usluge 20.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/419
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice Vatropromet d.o.o. DIT
odijela za prilaz vatri
Roba 20.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/418
Ministarstvo pravosuđa i uprave IN2 informacijski inženjering d.o.o. DIT
usluga nadogradnje Sudskog registra radi uvođenja novih e-usluga u okviru projekta e-Sudski registar - faza 2 (OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.) (Kodni broj KK.02.2.1.01.0019)
Usluge 17.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/417
Ministarstvo obrane Šešir d.o.o. DIT
nabava vojničkih beretki
Roba 17.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/416
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Elektrokem d.o.o. DIT
registrofon
Roba 17.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/415
Osječko-baranjska županija ZP Gradnja d.o.o., Osijek, Cras d.o.o., Osijek i Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad DIT
izgradnja objekta I. gimnazije Osijek, Osijek
Radovi 17.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/414
Grad Split from city to city j.d.o.o. DIT
prijevoz osoba s invaliditeom
Usluge 17.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/413
Energo Metan d.o.o. Koncepting d.o.o DIT
ultrazvučni plinomjeri
Roba 15.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/412
HEP-Plin d.o.o. PTMG d.o.o. DIT
Lewa odorizacijski uređaj
Roba 15.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/411
Tehnička škola Čakovec Bukal elektronika d.o.o. DIT
nabava specijalizirane opreme za RCK TŠČ i Strojarsku i prometnu školu Varaždin (grupa VI)
Roba 14.06.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/410
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elcon d.o.o. DIT
sklopni blokovi nazivnog napona 20(24) kV izolirani plinom SF6, s osiguračima za zaštitu energetskog transformatora
13.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/409
Zagorski vodovod d.o.o. Vodoskok d.d. DIT
različita cijevna armatura
Roba 13.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/408
Plinacro d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
rekonstrukcija PČ Ivanja Reka kapaciteta 100 000 m3-h, radnog tlaka 75 bar, po sistemu ključ u ruke, PN-I-328-22-DT
Radovi 13.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/407
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Trames d.o.o. DIT
usluga izrade studije razvoja željezničkog čvora Zagreb
Usluge 13.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/406
Javna ustanova Lučka uprava Osijek Interventus d.o.o. DIT
radovi na izgradnji pristaništa Donji Grad u Osijeku
Radovi 13.06.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/405
Jadrolinija Vilstroj d.o.o. DIT
nabava električnog viličara
Roba 13.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/404
Hrvatski zavod za zapošljavanje DOMI clean j.d.o.o. DIT
usluge čišćenja ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Usluge 13.06.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/403
Zračna luka Split, d.o.o. Hiems d.o.o. DIT
usluga prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci
Usluge 13.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/402
VG Čistoća d.o.o. Nakić-Alfirević d.o.o. DIT
mobilni komunalni strojevi
Roba 13.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/401
Sanitat Dubrovnik d.o.o. Alfaplan građenje d.o.o. DIT
radovi na rekonstrukciji tržnice Gruž u Dubrovniku
Radovi 13.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/400
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije Gravia d.o.o. DIT
rekonstrukcija lokalne ceste LC 44013, dionica ŽC 4031 (Kapelna) – Krunoslavlje u dužini od 5,100 km
Radovi 13.06.2022.
UP/II-034-02
/22-01/399
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Robert's d.o.o. DIT
nabava dijela stranih znanstvenih časopisa za potrebe dijela knjižnica PMF-a za 2022. godinu (grupa 1.)
Roba 13.06.2022.