Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/24-01/109
Grad Vrlika Prolić gradnja d.o.o. DIT
izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Vrlici
01.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/108
Općina Ražanac Konstrukt d.o.o. DIT
radovi na izgradnji PO DV Ražanac u Radovinu
Radovi 01.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/107
Klinički bolnički centar Rijeka EkoVent-Info d.o.o. DIT
usluga umjeravanja bolničkih frižidera i ledenica
Usluge 29.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/106
Ministarstvo unutarnjih poslova Trindus Ekspert d.o.o. DIT
usluga čišćenja odvodnih kanala, slivnika, odvodnih cijevi, mastolovaca i pražnjenja septičkih jama
Usluge 29.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/105
Grad Crikvenica A1 Hrvatska d.o.o. DIT
ugradnja Smart parking sustava u sklopu projekta Zelena i pametna Crikvenica
Roba 29.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/104
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP ZG-Projekt d.o.o., Zagreb i BBD-Bridge & Building Design d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola za autocestu A1, dionica Rudine-Osojnik
Usluge 29.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/103
Grad Karlovac Planum d.o.o. DIT
projektiranje nerazvrstanih cesta Grada Karlovca
Usluge 28.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/102
INA-Industrija nafte d.d. Elektronika-MP d.o.o. DIT
ispravljači i baterije i održavanje (grupa B)
Roba 28.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/101
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. ZP IDT d.o.o., Osijek i Zavod za urbanizam i izgradnju d.d., Osijek DIT
nadzor nad radovima-Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Okučani, Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Okučani, Vodoopskrbnog cjevovoda naselja Cernička Šagovina i Opatovac
Usluge 26.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/100
HP-Hrvatska pošta d.d. Euro Rosa IP d.o.o. DIT
nabava papirnih sredstava za održavanje higijene
Roba 26.02.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/99
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Delta Oil International d.o.o. DIT
DV 220 kV Konjsko – Krš Pađene - Brinje Nabava vodiča i elektroopreme (grupa 2.)
Roba 26.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/98
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. ZP Brodomerkur energetika d.o.o., Split i Tim Kabel d.o.o., Sesvete DIT
DV 220 kV Konjsko – Krš Pađene - Brinje Nabava vodiča i elektroopreme (grupa 1.)
Roba 26.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/97
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. Delta Oil International d.o.o. DIT
DV 220 kV Konjsko – Krš Pađene - Brinje Nabava vodiča i elektroopreme (grupa 1.)
Roba 26.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/96
Hrvatske vode Vodogradnja d.o.o. DIT
izvođenje radova na uređenju potoka Košćevec u Varaždinskim Toplicama
Radovi 26.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/95
Ministarstvo unutarnjih poslova Vuplast d.o.o. DIT
potrošni materijal za popunjavanje nesesera za obavljanje očevida prometnih nesreća
Roba 26.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/94
Grad Drniš ELOS d.o.o. DIT
modernizacija javne rasvjete LED tehnologijom na području Grada Drniša
Radovi 26.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/93
Institut Ruđer Bošković Donau lab d.o.o. DIT
oprema za biogeokemijsku i analitičku jedinicu-Odvojena nabava za grupe predmeta nabave- Grupa 1. Ultracentrifuga Grupa 15. Autoklav Grupa 16. Bioreaktor (grupa 16.)
Roba 26.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/92
Grad Knin AS-Eko d.o.o. DIT
hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica za 2024. godinu
Usluge 23.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/91
HŽ-Infrastruktura d.o.o. INEL-Montaža d.o.o. DIT
radovi na obnovi pristupnog kolosijeka i zgrade za tračničko mjerno vozilo, Tomislavova 2, Zagreb
Radovi 23.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/90
Institut Ruđer Bošković MMK trgovina d.o.o. DIT
oprema za biogeokemijsku i analitičku jed.-Odvoj.nabava za gr.pred.nab.-Grupa 6.Modularni sustav za uzgoj i pokuse s ribama zebricama,uključujući sustav za proizvodnju čiste(demineralizirane)vode
Roba 23.02.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/89
Grad Split HP-Hrvatska pošta d.d. DIT
poštanske usluge
Usluge 22.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/88
Općina Runovići Reliance d.o.o. DIT
izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Općini Runovići
Radovi 20.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/87
Ministarstvo zdravstva CS Computer Systems d.o.o. DIT
izrada sustava praćenja i preveniranja nestašice lijekova u Republici Hrvatskoj
Usluge 20.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/86
Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja Strabag d.o.o. DIT
nabava radova za cjelovitu obnovu Galerije Krsto Hegedušić
Radovi 20.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/85
Zelinske komunalije d.o.o. Eko-flor plus d.o.o. DIT
zbrinjavanje plastike
Usluge 19.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/84
Grad Zagreb KLing d.o.o. DIT
stručni nadzor i obavljanje poslova, koordinatora zaštite na radu nad izgradnjom Gradske knjižnice Grada Zagreba i društveno-kulturnog centra na lokaciji Paromlin
Usluge 19.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/83
Ministarstvo obrane DIT
prsluk taktički borbeni M401B
Roba 19.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/82
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Tecmon d.o.o., Kršan i EL.C. Electron d.o.o., Kršan. DIT
elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže za grupu područja ZAPAD (grupa 2.)
Radovi 19.02.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/81
Vodovod-Osijek d.o.o. Neuchemie d.o.o. DIT
sredstva za preradu vode
Roba 16.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/80
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Proficon d.o.o., Zagreb, Avero gradnja d.o.o., Netretić i Solekt d.o.o., Karlovac DIT
rekonstrukcija DV Krašić 2 Natura 2000 Drašći vrh
Radovi 16.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/79
Klinički bolnički centar Rijeka Dräger Medical Croatia d.o.o. DIT
potrošni materijal za postojeće ekg aparate, defibrilatore, holtere i telemetrijske predajnike (grupa 36.)
Roba 15.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/78
Vodovod d.o.o. Neuchemie d.o.o. DIT
nabava i doprema sredstava za obradu otpadnih voda na UPOV-u Slavonski Brod: kationski polimer za obradu mulja (flokulanti)
Roba 15.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/77
Vode Lipik d.o.o. Fundus projekt d.o.o. DIT
usluga upravljanja projektom „Izgradnja sustava odvodnje naselja Badljevina“
Usluge 15.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/76
Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu Indel-zaštita d.o.o. DIT
ispitivanje hidranata
Usluge 13.02.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/75
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ZP PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb DIT
usluge izrade i implementacije kompetencijskog okvira, edukacijskih modula i provedbe izobrazbu u području strateškog planiranja, procjene učinaka i vrednovanja propisa te savjetovanja s javnošću
Usluge 13.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/74
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Kapsch TrafficCom AG, Beč, Austrija i Spinne Traffic d.o.o., Osijek DIT
novi sustav naplate i nabava rezervne opreme za novi sustav naplate
Roba 13.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/73
Hrvatske autoceste d.o.o. CTFO Jeton Technology CO., LTD DIT
novi sustav naplate i nabava rezervne opreme za novi sustav naplate
Roba 13.02.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/72
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Cuspis d.o.o. DIT
usluga održavanja i korisničke podrška alata za skladištenje i distribuciju cjepiva
Usluge 13.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/71
Vodovod Dubrovnik d.o.o. igr d.o.o. DIT
upravljanje projektom Vodoopskrba naselja Doli - III. faza i Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu
Usluge 13.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/70
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije WYG savjetovanje d.o.o. DIT
usluge izrade i implementacije kompetencijskog okvira, edukacijskih modula i provedbe izobrazbu u području strateškog planiranja, procjene učinaka i vrednovanja propisa te savjetovanja s javnošću
Usluge 13.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/69
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektro Merkur d.o.o. DIT
kabelski spojni pribor za Elektroliku Gospić
Roba 13.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/68
IVAKOP d.o.o. Eko-flor plus d.o.o. DIT
usluga preuzimanja, zbrinjavanja i daljnje obrade neopasnog komunalnog otpada za 2024. godinu
Usluge 12.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/67
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Narodne novine d.d. DIT
sredstva za čišćenje i osobnu higijenu
Roba 12.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/66
Dom za starije i nemoćne osobe Split Narodne novine d.d. DIT
razni potrošni materijal
Roba 12.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/65
Grad Zaprešić ABK-inženjering d.o.o. DIT
radovi na preuređenju prostora Glazbene škole
Radovi 12.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/64
Grad Zagreb ROCHE d.o.o. DIT
laboratorijski reagensi (nisu obuhvaćeni zajedničkom nabavom) grupa 1.
Roba 12.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/63
Hrvatski zavod za javno zdravstvo C-pharm d.o.o. DIT
reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za mikrobiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatska (grupa 9.)
Roba 12.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/62
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ZP Ernst&Young Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Ekonomski institut, Zagreb DIT
usluge izrade i implementacije kompetencijskog okvira, edukacijskih modula i provedbe izobrazbu u području strateškog planiranja, procjene učinaka i vrednovanja propisa te savjetovanja s javnošću
Usluge 12.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/61
Klinički bolnički centar Split Boston Medical d.o.o. DIT
nabava opreme za digitalizaciju i integraciju operacijskih dvorana
Roba 12.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/60
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. ZP Proadria d.o.o., Ljubljana, Slovenija, Aber Insaatsan. VE TIC A.S., Izmir, Turska, Fermark Insaat Taahhut A.S., Istambul, Turska i KSI servisi d.o.o., Domžale, Slovenija DIT
poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka izgradnja sustava odvodnje (grupa 2.)
Radovi 12.02.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/59
Primorsko-goranska županija Narodne novine d.d. DIT
nabava uredskog materijala i papira (grupa 2.)
Roba 09.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/58
Grad Zagreb ZP Hidroprojekt-Ing d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Osijek, Proning DHI d.o.o., Zagreb i Projektlab d.o.o., Velika Gorica DIT
izrada izvedbene dokumentacije za projekte u obuhvatu Projekt Zagreb te izrada dokumentacije o nabavi projekta Projekt Zagreb za sufinanciranje iz EU fondova
Usluge 09.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/57
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Civil Engineering Consultancy d.o.o. DIT
nabava usluge Vođenje projekta izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Okučani i izgradnjom UPOV-a Aglomeracije Okučani
Usluge 09.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/56
Plinacro d.o.o. Odvjetničko društvo Dragičević i partneri d.o.o. DIT
usluga pravnog zastupanja u rješavanju imovinskopravnih odnosa i zastupanje u upravnim, zemljišnoknjižnim te drugim sudskim i upravnim postupcima kao i izvansudskim i neupravnim postupcima
Usluge 09.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/55
Općina Gradac Pomorski projekti d.o.o. DIT
izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju i dogradnju lukobrana u naselju Gradac
Usluge 09.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/54
Hrvatski zavod za zapošljavanje Centar za digitalizaciju d.o.o. DIT
nabava sustava za upravljanje digitalnom dokumentacijom HZZ-a
Roba 08.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/53
HŽ-Infrastruktura d.o.o. AŽD Praha s.r.o. DIT
radovi na projektu osiguranja i modernizacije željezničko – cestovnih prijelaza (EU)
Radovi 08.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/52
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Birodom d.o.o. DIT
potrošni uredski materijal (grupa 4.)
Roba 07.02.2024.
UP/II-034-02
/24-01/51
Čistoća d.o.o. Epiona d.o.o. DIT
sistematski pregledi
Usluge 06.02.2024. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/24-01/50
Ministarstvo unutarnjih poslova Palir d.o.o. DIT
izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4-rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1
Radovi 05.02.2024.