Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/22-01/40
Hrvatske vode Trames d.o.o. DIT
retencija Kalanjevac - Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole
Usluge 21.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/39
HEP-Telekomunikacije d.o.o. Hrvatski Telekom d.d. DIT
usluge stalnog pristupa Internetu za potrebe HEP grupe i DATA centra Varaždin
Usluge 20.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/38
Klinički bolnički centar Zagreb Pinecone d.o.o. DIT
sustav za skupno očitavanje rublja
Roba 20.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/37
Opća bolnica Zadar Eurogast d.o.o. DIT
opremanje restorana - Bolnička kuhinja (grupa 2.)
Roba 19.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/36
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Europapier Adria d.o.o. DIT
nabava papira za tisak, ispis i kopiranje za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Roba 19.01.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/35
Grad Zagreb Tungsram Operations kft. DIT
energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Zagreba
Usluge 18.01.2022. Obustava postupka
UP/II-034-02
/22-01/34
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Consulting partners d.o.o. DIT
usluga savjetovanja u provedbi postupka javne nabave
Usluge 18.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/33
Vodovod i odvodnja d.o.o. Strabag AG DIT
dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik
Radovi 18.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/32
KD Kozala d.o.o. GPT Đurasek d.o.o. DIT
polusarkofazi i sarkofazi s pripadajućim limenim ulošcima, pokrovima, tapecirunzima i garniturama
Roba 17.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/31
Elektro Merkur d.o.o. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. DIT
nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina
Roba 17.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/30
Općina Klana Veritas Esco d.o.o. DIT
nabava, zamjena postojeće i montaža LED rasvjete na području Općine Klana
Mješovita nabava 17.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/29
Financijska agencija UTE d.o.o. DIT
nabava i ugradnja elektronskih dnevno-noćnih trezora (DNT)
Mješovita nabava 14.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/28
Klinički bolnički centar Split Medical Intertrade d.o.o. DIT
posebno skupi lijekovi - II
Roba 14.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/27
Klinički bolnički centar Split Medical Intertrade d.o.o. DIT
posebno skupi lijekovi - I
Roba 14.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/26
Grad Zagreb Argus d.o.o. DIT
energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava unutarnje i vanjske rasvjete na lokacijama i objektima ustanove
Usluge 14.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/25
Spelekom d.o.o. Građevinski laboratorij d.o.o. DIT
izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica-Rakovica-NP Plitvička jezera
Usluge 13.01.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/24
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Zvibor d.o.o. DIT
uredski materijal (po grupama)
Roba 12.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/23
Financijska agencija Birodom d.o.o. DIT
uredski materijal
Roba 11.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/22
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Birodom d.o.o. DIT
uredski materijal (po grupama)
Roba 10.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/21
Hrvatske ceste d.o.o. Geoprojekt d.d. DIT
izrada novelacije idejnog rješenja i novelacije SUO, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem LD za BC Našice–Čepin
Usluge 10.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/20
Odašiljači i veze d.o.o. Safege d.o.o. DIT
usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture
Usluge 10.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/19
Odašiljači i veze d.o.o. IGH Business Advisory Services d.o.o. DIT
usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture
Usluge 07.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/18
Hrvatske šume d.o.o. ZP Ruda d.o.o., Slatina, Bilavčić d.o.o., Đulovac, Quercus, vl. M. Malčić, Lukač, Jerbić, obrt, vl. G. Jerbić, Virovitica, Drvo-izrada Robert, vl. R. Petrović, Milanovac, Martinović šumarstvo d.o.o.,Bukovački Antunovac, Ilija d.o.o.,Slatina, Zoki, vl. Z. Jurić,Slatina, Šuma-Trans,vl. S. Šugić,Pakrac DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama (grupe 12. i 17.)
Radovi 07.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/17
Hrvatske autoceste d.o.o. Marun prijevoz, građevinarstvo i usluge, vl. Renato Marić DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Lužani
Usluge 07.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/16
Ministarstvo zdravstva PharmaS d.o.o. DIT
lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u RH
Roba 07.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/15
Vlada Republike Hrvatske Dutchina Agro Tech Incubation Center B. V. DIT
izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvedba radova cjelovite obnove
Radovi 07.01.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/14
Općina Orle Recider projekt d.o.o. DIT
nabava edukativnih radionica-tečajeva u okviru projekta 54 + za 29 +-zajedno do posla! (grupa 4.)
Usluge 05.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/13
Županijska uprava za ceste Zadarske županije Ceste Zadarske županije d.o.o. DIT
redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije
Radovi 05.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/12
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ing-grad d.o.o. DIT
optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva sa rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Splita
Usluge 05.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/11
Općina Privlaka Optima LED, obrt za elektroinstalacije, vl. Marko Mešin DIT
energetska usluga provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općina Privlaka
Usluge 05.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/10
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Udruga Hyla DIT
istraživanje danjih i noćnih leptira u NP Plitvička jezera
Usluge 04.01.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/9
Grad Split Investinženjering d.o.o., DIT
usluga nadzora nad provođenjem ugovora o projektiranju i građenju centralne zgrade prve faze Tehnološkog parka Split-Dračevac
Usluge 04.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/8
Općina Konavle M.G.S. grupa d.o.o. DIT
nabava i isporuka opreme u sklopu projekta FLOOD&FIRE (grupa 1.)
04.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/7
Sveučilište u Zagrebu Institut IGH d.d. DIT
izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat obnove zgrade potresom oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta na adresi Trg Republike Hrvatske 14 u Zagrebu
Usluge 04.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/6
DVD Gorjani Ukras d.o.o. DIT
rekonstrukcija objekta DVD-a Gorjani
Radovi 04.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/5
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ZP Safege d.o.o., Zagreb i Pangeo projekt d.o.o., Zagreb DIT
studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“)
Usluge 03.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/4
Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Labtim ADRIA d.o.o. DIT
opremanje Centra za ljevarstvo-simet instrumentima i znanstveno istraživačkom opremom
Roba 03.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/3
Varkom d.d. T&H invest d.o.o. DIT
usluge obrade (zbrinjavanje/oporaba) 500 tona miješanog komunalnog otpada u rastresitom stanju (*KBO 20 03 01), koji se nalazi na privremenom skladištu na lokaciji Brezje
Usluge 03.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/2
Grad Zadar Trames d.o.o. DIT
nabava usluge upravljanja projektom gradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno-faza I
Usluge 03.01.2022.
UP/II-034-02
/22-01/1
Ministarstvo financija, Carinska uprava Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. DIT
carinske plombe i produžne trake za carinske plombe
Roba 03.01.2022.
UP/II-034-02
/21-01/1157
Hrvatska radiotelevizija MEP d.o.o. DIT
usluga ispitivanja diesel električnog agregata
Usluge 31.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1156
Grad Split Exstructa d.o.o. DIT
usluge voditelja projekta na Projektu “Projektiranje i građenje centralne zgrade prve faze tehnološkog parka Split – Dračevac”
Usluge 31.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1155
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Bring j.d.o.o. DIT
usluga upravljanja projektom za Grupu 1 Projekt Obnova obiteljskih kuća u vl. RH, i Grupu 2 Projekt Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vl. RH na potresom pogođenim područjima.
Usluge 31.12.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/1154
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Pangeo projekt d.o.o. DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju obalnog dijela nasuprot tvornice Salonit d.d. u stečaju-Kosica
Usluge 31.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1153
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica Narodne novine d.d. DIT
kompleti školskog pribora za djecu od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda osnovne škole u okviru projekta Školski pribor za Slavoniju i Pounje
Roba 31.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1152
Hrvatske šume d.o.o. Geo sustavi d.o.o. DIT
oprema za izmjeru šuma
Roba 30.12.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/1151
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Meteor Grupa-Labud d.o.o. DIT
sredstva i pribor za čišćenje, vreće te papirnata konfekcija (grupa 1.)
Roba 30.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1150
VG Vodoopskrba d.o.o. Tehnika d.d. DIT
projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava
Mješovita nabava 30.12.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/1149
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Centar za digitalizaciju d.o.o. DIT
nabava i implementacija softvera za digitalizaciju poslovnih procesa i uredsko poslovanje
Usluge 30.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1148
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. DIT
zamjena elektromontažne opreme na DV 110 kV Tumbri - Zdenčina
Roba 29.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1147
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu SGM Informatika d.o.o. DIT
računalna oprema
Roba 29.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1146
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Lepoglavi ZP Čanžar-M, obrt, vl. Valentino Čanžar, Lepoglava i Poljoprivreda i šumarstvo Nivo j.d.o.o., Oroslavje DIT
usluga sječe i izvlačenja drvne mase
Usluge 29.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1145
Unikom d.o.o. Osijek-koteks d.d. DIT
asfalt i bitumen (grupe 1. i 2.)
Roba 28.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1144
Grad Knin Elektro-energetika d.o.o. DIT
radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrđavi
Radovi 28.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1143
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Info Novitas d.o.o. DIT
usluga razvoja modula za isplatu novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi
Usluge 27.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1142
Hrvatske vode Trames d.o.o. DIT
usluge izrade glavnog projekta nasipa uz Bednju od ušća u Dravu do Kapele Podravske
Usluge 27.12.2021. Poništava se Odluka o odabiru
UP/II-034-02
/21-01/1141
Opća bolnica Karlovac Medical Intertrade d.o.o. DIT
reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij 2 (grupa 2.)
Roba 24.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1140
Općina Čavle Audio Video Consulting d.o.o. DIT
računalna oprema za multimedijalni vodič
Roba 24.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1139
Grad Sisak ZP Sanitacija d.o.o., Zagreb i Eko Standard d.o.o., Zagreb DIT
provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Usluge 23.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1138
Hrvatska radiotelevizija Ingpro d.o.o. DIT
uredski materijal
Roba 23.12.2021.