Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/24-01/192
Hrvatski veterinarski institut Altium international d.o.o. DIT
kemikalije visoke čistoće (grupa B)
Roba 18.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/191
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoąljavanje osoba s invaliditetom DIT
zaštitna odjeća i obuća
Roba 16.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/190
Ministarstvo unutarnjih poslova Palir d.o.o. DIT
izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4 - rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1
Radovi 16.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/189
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
dobava i ugradnja 24kV sklopnih blokova za SN postrojenje
Roba 16.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/188
Ministarstvo obrane Graditelj svratišta d.o.o. DIT
izvođenje radova na izgradnji kompleksa delaboračnice
Radovi 16.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/187
Grad Požega SGM Informatika d.o.o. DIT
opremanje Gradskog muzeja Požega (grupa I)
Roba 16.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/186
Grad Zagreb A1 Hrvatska d.o.o. DIT
elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži
Usluge 16.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/185
Grad Požega SGM Informatika d.o.o. DIT
Roba-nabava opreme IT i multimedije za Centar za posjetitelje „Požeška kuća“ u Požegi (grupa I.)
15.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/184
Hrvatske vode Z Dimenzija d.o.o. DIT
usluge stručnog, geodetskog i geotehničkog tehnološkog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac"
Usluge 15.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/183
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije H&D info i trgovina, vl. Domagoj Paradi DIT
održavanje, nadogradnja i prilagodba elektroničkih sustava za praćenje Interreg IPA programa (grupa 1. i 2.)
Usluge 15.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/182
Financijska agencija Eurokod Pisačić d.o.o. DIT
nabava i ugradnja vanjskih jedinica elektronskog dnevno-noćnog trezora (DNT) bez depozitnog spremnika (ugradbena izvedba)
Roba 15.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/181
INA-Industrija nafte d.d. Elektronika-MP d.o.o. DIT
ispravljači i baterije i održavanje (grupa B)
Roba 15.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/180
Specijalna bolnica Varaždinske Toplice Phoenix farmacija d.o.o. DIT
potrošni materijal i reagensi za medicinsko-biokemijski laboratorij
Roba 12.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/179
Komunalac d.o.o. Briliant d.o.o. DIT
nabava rotacijske kosilice sa sakupljanjem travnog otkosa
Roba 10.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/178
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
interventna nabava 2. generacije energetskih učinkovitih transformatora
Roba 09.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/177
Državna geodetska uprava Terestrika d.o.o. DIT
tehnički nadzor nad uslugama provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja
Usluge 09.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/176
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o DIT
spojni pribor za kabele (čahure i stopice) za potrebe priključaka
Roba 09.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/175
Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije Mobilita Evolva d.o.o. DIT
priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt Biciklističke rute SDŽ , PP Dinara - PP Biokovo
Usluge 09.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/174
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Proditus d.o.o. DIT
nabava i ugradnja fotonaponskih elektrana na zgradi Ekonomskog fakulteta u Splitu
Mješovita nabava 08.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/173
Krapinsko-zagorska županija Opstanak d.o.o. DIT
nabava opreme i uređaja za provedbu eksperimentalnog programa "OŠ Mače kao cjelodnevna škola"
Roba 08.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/172
Hrvatska radiotelevizija PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. DIT
izrada plana restrukturiranja (plan konsolidacije rada i poslovanja)
Usluge 08.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/171
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije Cib Commerce d.o.o. DIT
medicinski automobil za potrebe izvanbolničke hitne medicine i sanitetska vozila (grupa I)
Roba 08.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/170
Općina Rogoznica Cortina design d.o.o. DIT
opremanje javne površine tendama
Roba 08.04.2024. Prijedlog za određivanje privremene mjere se odbija
UP/II-034-02
/24-01/169
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Croatia osiguranje d.d. DIT
premija osiguranja od automobilske odgovornosti, osiguranja osoba od posljedice nesretnog slučaja (nezgode) za vrijeme vožnje i kasko osiguranja motornih vozila
Usluge 08.04.2024. Obustava postupka
UP/II-034-02
/24-01/168
Grad Osijek Stolarija Goood d.o.o. DIT
izvođenje radova na dvorani gradski vrt - izmjena poda
Radovi 05.04.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/167
Grad Split Arhitektonski kolektiv d.o.o. za projektiranje DIT
izrada idejnog rješenja/projektno-tehničke dokumentacije Gradskog projekta Istočna obala
Usluge 04.04.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/166
Kaznionica u Požegi Tln instalacije d.o.o. DIT
oprema za centralnu kuhinju Kaznionice u Požegi
Roba 03.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/165
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Rijeka trans 2 d.o.o. DIT
izgradnja skladišne hale u TS Pehlin
Radovi 02.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/164
Grad Zagreb DIT
nabava i isporuka hrane iz ekološkog uzgoja
Roba 02.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/163
Ličko-senjska županija SGM Informatika d.o.o. DIT
opremanje RZC-a u LSŽ Grupa 2 IKT oprema i oprema za robotiku, didaktička pomagala i uređaji-ponovljeni postupak
Roba 02.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/162
Hrvatske vode ZP Hidroing d.o.o., Osijek, Elektroprojekt d.d., Zagreb, Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, IDT d.o.o., Osijek i Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb DIT
projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici rkm 0 do rkm 12
Usluge 02.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/161
Grad Sveti Ivan Zelina Pedom asfalti d.o.o. DIT
izvođenje radova na proširenju trupa državne ceste DC3-JUG sa uređenjem pješačke staze i oborinskom odvodnjom, faza 5
Radovi 02.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/160
Jadrolinija Penta d.o.o. DIT
samouslužni kiosci
Roba 29.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/159
Klinička bolnica Dubrava Iron Mountain Hrvatska d.o.o. DIT
pružanje usluga pohrane, digitalizacije i mikrofilmiranja arhivskog i dokumentarnog gradiva
Usluge 29.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/158
Općina Vrpolje Insako d.o.o. DIT
potrepštine za projekt "Zaželi za Vrpolje"
Roba 28.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/157
Općina Bale-Comune di Valle TGT-Adriatic d.o.o. DIT
izgradnja komunalne infrastrukture u dijelu ulice Grote u Balama
Radovi 28.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/156
Grad Split Poliklinika Falcon Peregrin izokinetika d.o.o. DIT
usluge zdravstvenih sistematskih pregleda za djelatnike proračunskih korisnika Grada Splita
Usluge 28.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/155
Ministarstvo zdravstva Cuspis d.o.o. DIT
uvođenje sustava praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na kronične pacijente u javnim ljekarnama
Usluge 26.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/154
Grad Valpovo Con-Formo d.o.o. DIT
opremanje Doma kulture „Fabijan Šovagović“ u Ladimirevcima
Roba 26.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/153
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd, Chengdu, Kina i CREEC (Chengdu) Consulting and Supervision Co. Ltd, Chengdu DIT
nadzor nad izvođenjem radova izgradnje brze ceste Osijek-Županja, dionica Nuštar-Vukovar
Usluge 26.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/152
Vodne usluge d.o.o. ZP Bistra d.o.o., Đurđevac i Vodogradnja d.o.o., Varaždin DIT
izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno- faza 1 i faza 2 u ukupnoj duljini od 21,4 km
Radovi 26.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/151
Klinika za ortopediju Lovran Markomed d.o.o. DIT
nabava ugradbenog materijala za ortopediju i ortopedskih implantata za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj II(grupa 7.)
Roba 26.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/150
Klinika za ortopediju Lovran Markomed d.o.o. DIT
nabava ugradbenog materijala za ortopediju i ortopedskih implantata za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj II (grupa 11.)
Roba 26.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/149
Sisačko-moslavačka županija Tehnomodeli d.o.o. DIT
opremanje škola za provedbu eksperimentalnog programa cjelodnevne škole (grupe 4. i 5.)
Usluge 25.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/148
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Jelen Professional d.o.o. DIT
službena i zaštitna odjeća, obuća i sredstva (grupa 1.)
Roba 25.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/147
Vodoopskrba d.o.o. ZP Hidroing d.o.o., Osijek i Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje-kanalizacije naselja Lug i Vardarac
Usluge 25.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/146
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Sudeco Projekt d.o.o. DIT
izrada glavnih projekata osiguranja 20 željezničko-cestovnih prijelaza novim uređajem za osiguranje
Usluge 25.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/145
Grad Zagreb DIT
papirna konfekcija za higijenske potrebe dječjih vrtića, učeničkih domova, osnovnih i srednjih škola (po grupama)
Roba 22.03.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/144
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Texo Molior d.o.o. DIT
izrada potrebne tehničke dokumentacije i izvođenje radova cjelovite obnove objekta Šalata 6
Mješovita nabava 22.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/143
Zajednica sportskih udruga grada Siska (ZSUGS) Altocomm d.o.o. DIT
nabava sportskih jakni (duksi) za djecu sportaše u sportskim klubovima članovima Zajednice sportskih udruga grada Siska
Roba 22.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/142
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet ZP Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Modulor d.o.o., Beograd, Srbija i Modulor Constructions d.o.o., Zagreb DIT
izrada potrebne tehničke dokumentacije i izvođenje radova cjelovite obnove objekta Šalata 6
Usluge 22.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/141
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Primovending d.o.o., Zagreb i Biogeist d.o.o., Zagreb DIT
uređenje okoliša transformatorskih stanica
Radovi 21.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/140
Đakovački vodovod d.o.o. Eptisa Adria d.o.o. DIT
usluge nadzora nad projektom izgradnja i poboljšanje vodoopskrbnog sustava na uslužnom području Đakovačkog vodovoda
Usluge 20.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/139
KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Vodoskok d.d. DIT
dobava i doprema raznog vodovodnog materijala (sklapanje okvirnog sporazuma sa jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine)
Mješovita nabava 20.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/138
Ministarstvo zdravstva Eksa Grupa d.o.o. DIT
oprema za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka-linearni akceleratori i CT simulatori (grupa 7.)
Roba 19.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/137
Grad Pula-Pola Eko Esco d.o.o. DIT
usluga voditelja projekta u fazi izvođenja radova na uređenju kupališta Stoja
Usluge 19.03.2024. Obustava postupka
UP/II-034-02
/24-01/136
INA-Industrija nafte d.d. Trigma trgovina d.o.o. DIT
ulje za plinske motore Waukesha
Roba 19.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/135
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. SGM Informatika d.o.o. DIT
nabava osobnih računala i dodatne opreme
Roba 19.03.2024. Poništava se Odluka o odabiru
UP/II-034-02
/24-01/134
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Zagorje gradnja d.o.o., Zagreb i Geotehnika d.o.o., Selca DIT
izgradnja Obilaznice Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km
Radovi 15.03.2024.
UP/II-034-02
/24-01/133
Jadrolinija AMEC opskrba brodova d.o.o. DIT
materijali za čišćenje i održavanje za potrebe Jadrolinije
Roba 15.03.2024.