Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/22-01/349
Grad Zagreb SGM Informatika d.o.o. DIT
nabava računalne i multimedijske opreme (grupa 4.)
Roba 24.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/348
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Bomi Lab d.o.o. DIT
testovi za COVID-19 (grupa 1.)
24.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/347
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Bomi Lab d.o.o. DIT
testovi za COVID-19 (grupa 4.)
Roba 24.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/346
Državne nekretnine d.o.o. GIM građenje d.o.o. DIT
nadzor radova obnove konstrukcije rezidencije nakon potresa-Visoka 22 Zagreb Grupa 1-stručni nadzor za pripremne radove i razgradnju Visoka 22 Zagreb
Usluge 23.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/345
Državna geodetska uprava ZP Zavod za fotogrametriju d.d., Zagreb, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i Topoing d.o.o., Kastav DIT
katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za područje više katastarskih općina
Usluge 23.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/344
Hrvatska narodna banka Ipsos d.o.o. DIT
usluga istraživanja potrošnje inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu
Usluge 23.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/343
Hrvatski zavod za zapošljavanje Europapier Adria d.o.o. DIT
nabava fotokopirnog papira za potrebe HZZ-a u 2022. godini (grupa 3.)
Roba 20.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/342
Hrvatski zavod za zapošljavanje Europapier Adria d.o.o. DIT
nabava fotokopirnog papira za potrebe HZZ-a u 2022. godini (grupa 2.)
Roba 20.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/341
Hrvatske ceste d.o.o. Osijek-koteks d.d. DIT
rekonstrukcija državne ceste oznake DC213 od kružnog raskrižja „Aljmaš“ do kružnog raskrižja „Dalj“, od km 12+300,00 do km 14+540,00; II. Faza
Radovi 20.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/340
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Požar-Stop j.d.o.o. DIT
pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje Grupa 1-Servis i ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara u objektima PrP-a Rijeka
Usluge 20.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/339
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Fidal d.o.o. DIT
radovi na konzerviranju gradine Krčingrad
Radovi 20.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/338
Grad Zagreb Odvjetnik Dominik Nizić DIT
usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada u gradu Novskoj
Usluge 20.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/337
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet SGM Informatika d.o.o. DIT
nabava računala i računalne opreme
Roba 20.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/336
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera SGM Informatika d.o.o. DIT
kupnja računalne opreme (grupa 1.)
Roba 19.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/335
Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije Imperium Heritage j.d.o.o. DIT
izvođenje radova rekonstrukcijske obnove potresom oštećenih postojećih višestambenih zgrada na lokacijama Gajeva ulica 24, Prilaz Gjure Deželića 78, Crnatkova 12 i Medulićeva 18A, Zagreb
Radovi 18.05.2022. Obustava postupka
UP/II-034-02
/22-01/334
Hrvatske ceste d.o.o. FEUD d.o.o. DIT
izrada novelacije idejnog rješenja i novelacije SUO, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem LD za BC Našice – Čepin
Usluge 17.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/333
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ZP Softline Services kft, Budimpešta, Mađarska i Softline d.o.o., Zagreb DIT
licence za korištenje Microsoft softverskih proizvoda i usluga
Roba 16.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/332
Javna ustanova Lučka uprava Vukovar Hidrogradnja d.o.o. DIT
izgradnja pristaništa Batina
Radovi 16.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/331
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Radiometer d.o.o. DIT
laboratorijski reagensi i potrošni laboratorijski i hematološki potrošni materijal (grupa 3.)
Roba 16.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/330
Grad Zagreb IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. DIT
vodomjeri
Roba 16.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/329
Hrvatski zavod za zapošljavanje Tehnička škola Šibenik DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje
Usluge 16.05.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/328
Hrvatske šume d.o.o. Slatinski šumouzgajivač d.o.o. DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama
Radovi 16.05.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/327
Grad Osijek Maxicon d.o.o. DIT
monitoring odlagališta
Usluge 13.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/326
Općina Hrvace Elektro-Bekan d.o.o. DIT
održavanje javne rasvjete
Usluge 13.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/325
Ekoplus d.o.o. za gospodarenje otpadom Croatia osiguranje d.d. DIT
usluge osiguranja
Usluge 13.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/324
Klinički bolnički centar Osijek Končar-Elektronika i informatika d.d. DIT
osobna računala i pisači za potrebe KBC-a Osijek
Roba 13.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/323
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. DIT
radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“
Radovi 12.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/322
Hrvatska narodna banka Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH, Worgl, Austrija DIT
blindirano trezorsko vozilo
Roba 12.05.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/321
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije Pomorsko športsko ribolovno društvo "Pelegrin" Stomorska DIT
vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji otok Šolta– luke Nečujam, Stomorska, Rogač, Maslinica
Usluge 11.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/320
Državne nekretnine d.o.o. Arhitektonski kolektiv d.o.o. za projektiranje DIT
usluga izrade projekta sanacije krova
Usluge 11.05.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/319
Ministarstvo financija, Carinska uprava K.G.V.H. Eko d.o.o. DIT
carinske plombe i produžne trake za carinske plombe
Roba 10.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/318
Hrvatske autoceste d.o.o. D&J d.o.o. DIT
rekonstrukcija dekorativne rasvjete na lokaciji odmorišta Krka, Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
Radovi 10.05.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/317
Županijska bolnica Čakovec Phoenix farmacija d.o.o. DIT
reagensi, testovi i potrošni materijal za Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupe V i VIII)
Roba 10.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/316
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ZP Prima Vista d.o.o., Zagreb i Dyvolve d.o.o., Zagreb DIT
upravljanje projektom i administracija financirane iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. unutar Projekta Implementacija e.Standarda
Usluge 10.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/315
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Globaldizajn d.o.o. DIT
usluga održavanja Središnjeg državnog portala - Gov.hr
Usluge 09.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/314
Grad Slavonski Brod SB Trade j.d.o.o. DIT
održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda za 2022. i 2023. godinu
Radovi 09.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/313
Financijska agencija Sigurnost d.o.o. DIT
nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije-RC Osijek
Usluge 09.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/312
Hrvatske šume d.o.o. Makromikro grupa d.o.o. DIT
papir za ispis i kopiranje
Roba 09.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/311
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Zvibor d.o.o. DIT
uredski materijal
Roba 06.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/310
Primorsko-goranska županija ZP Zelena infrastruktura d.o.o., Zagreb i Geokom-geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade studije analize prostora morskog područja u EU projektu ARGOS
Usluge 06.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/309
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velebit NES d.o.o. DIT
ispitivanje i mikro lociranje curenja na vodoopskrbnom sustavu Karlovac
Usluge 06.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/308
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Siemens d.d. DIT
dobava i montaža 20 kV postrojenja u TS 110 20 kV Lovran
Mješovita nabava 06.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/307
Hrvatske šume d.o.o. Stega tisak d.o.o. DIT
papir za ispis i kopiranje
Roba 04.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/306
Privreda d.o.o. ZP igr d.o.o., Zagreb i igr GmbH, Rockenhausen, SR Njemačka DIT
usluge upravljanja projektom „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“
Usluge 03.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/305
Grad Šibenik Upravitelj Knin d.o.o. DIT
održavanje javne rasvjete na području grada Šibenika
Usluge 03.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/304
Klinički bolnički centar Zagreb Medical Intertrade d.o.o. DIT
uređaji za pranje i dezinfekciju za potrebe odjela za sterilizaciju
Roba 03.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/303
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vertikal plus d.o.o. DIT
izmjena biomase biofiltera
Roba 02.05.2022. Obustava postupka
UP/II-034-02
/22-01/302
Inovativni Zadar d.o.o. Velinac d.o.o. DIT
opremanje nove zgrade poduzetničkog inkubatora
Roba 02.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/301
Grad Zlatar Jet-set d.o.o. DIT
izgradnja šumske ceste Jakopići-Oštrc/Oštrc-Črne mlake
Radovi 02.05.2022.
UP/II-034-02
/22-01/300
Industrijsko-obrtnička škola Južni prolaz d.o.o. DIT
usluge edukacije–tehnologije zavarivanje i nabava opreme za zavarivanje
Usluge 29.04.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/299
Grad Zagreb BIM projekt d.o.o. DIT
usluge vođenja projekta građenja
Usluge 29.04.2022.
UP/II-034-02
/22-01/298
Privreda d.o.o. BIM projekt d.o.o. DIT
usluge upravljanja projektom „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“
Usluge 29.04.2022.
UP/II-034-02
/22-01/297
Općina Sibinj Strabag d.o.o. DIT
izgradnja kolnika ceste u Ribarskoj ulici u Slobodnici
Radovi 29.04.2022.
UP/II-034-02
/22-01/296
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Alles d.o.o. DIT
kabelski razvodni ormari
Roba 27.04.2022.
UP/II-034-02
/22-01/295
Plovput d.o.o. ADUT d.o.o. DIT
LED rasvjetna oprema za OPS (grupa 4.)
Roba 26.04.2022.
UP/II-034-02
/22-01/294
HEP-Proizvodnja d.o.o. Steag Energy Services GmbH DIT
odabir najboljih raspoloživih tehnika za korištenje biomase i otpada u TE Plomin
Usluge 26.04.2022. Obustava postupka
UP/II-034-02
/22-01/293
Grad Zagreb Growth strategies d.o.o. DIT
tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu
Usluge 26.04.2022.
UP/II-034-02
/22-01/292
Ministarstvo hrvatskih branitelja Altocomm d.o.o. DIT
dobava i isporuka državnih zastava Republike Hrvatske za potrebe održavanja pogreba uz vojne počasti
Roba 25.04.2022.
UP/II-034-02
/22-01/291
Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod ZP Sokol d.o.o., Vinkovci i Cestorad d.d., Vinkovci DIT
dovršetak izgradnje osnovne lučke infrastrukture luke Slavonski Brod
Radovi 25.04.2022. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/22-01/290
Općina Lovran X.O.A. gradnja d.o.o. DIT
rekonstrukcija brownfield lokacije u novi društveni dom u Lovranu
Radovi 25.04.2022.