Sudjelovanje trećih zemalja na tržištu EU

INSTRUMENT ZA MEĐUNARODNU NABAVU

Europski parlament i Vijeće Europske unije 23. lipnja 2022. donijeli su Uredbu (EU) 2022/1031 o pristupu gospodarskih subjekata, robe i usluga iz trećih zemalja tržištu javne nabave Unije i tržištu koncesija Unije i o postupcima kojima se podupiru pregovori o pristupu gospodarskih subjekata, robe i usluga iz Unije tržištu javne nabave trećih zemalja i tržištu koncesija trećih zemalja (Instrument za međunarodnu nabavu - IMN).

Ovom se Uredbom utvrđuju mjere povezane s neobuhvaćenom nabavom koje su namijenjene poboljšanju pristupa gospodarskih subjekata, robe i usluga Unije tržištu javne nabave trećih zemalja i tržištu koncesija trećih zemalja. Njome se utvrđuju postupci za provođenje istrage Komisije o navodnim mjerama ili praksama treće zemlje protiv gospodarskih subjekata, robe i usluga Unije te za pokretanje savjetovanja s dotičnim trećim zemljama.

Ovom se Uredbom predviđa mogućnost da Komisija uvede mjere IMN-a u vezi s takvim mjerama ili praksama treće zemlje radi ograničavanja pristupa gospodarskim subjektima, robi ili uslugama iz trećih zemalja postupcima javne nabave Unije.
Ova Uredba primjenjuje se na postupke javne nabave obuhvaćene Direktivom 2014/23/EU, Direktivom 2014/24/EU i Direktivom 2014/25/EU.

Ova Uredba primjenjuje se na postupke javne nabave pokrenute nakon njezina stupanja na snagu. Mjera IMN-a primjenjuje se samo na postupke javne nabave koji su obuhvaćeni mjerom IMN-a i koji su pokrenuti između stupanja na snagu te mjere IMN-a i njezina isteka, povlačenja ili suspenzije.

Mjere donesene na temelju ove Uredbe mogu se primjenjivati samo na gospodarske subjekte, robu ili usluge iz trećih zemalja koje nisu stranke plurilateralnog Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi ili bilaterlanih ili multilatreralnih trgovinskih sporazuma sklopljenih su Unijom ili na gospodarske subjekte, robu ili usluge iz zemalja koje su stranke takvih sporazuma, ali samo u pogledu postupaka javne nabave za robu, usluge ili koncesije koje nisu obuhvaćeni tim sporazumima.

Javni naručitelji i naručitelji uključuju upućivanje na primjenu ove Uredbe i svih primjenjivih mjera IMN-a u dokumentaciju o javnoj nabavi za postupke koji su obuhvaćeni područjem primjene mjere IMN-a.

U nastavku je poveznica na Uredbu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32022R1031

U nastavku je poveznica na kojoj se nalazi više informacija o samoj Uredbi.

https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/the-eu-s-international-procurement-instrument-ipi.html

U nastavku je poveznica na Smjernicu za IMN uredbu.
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0221(02)&qid=1699871465146
 


 
UREDBA O STRANIM SUBVENCIJAMA KOJIMA SE NARUŠAVA UNUTARNJE TRŽIŠTE

Europski parlament i Vijeće Europske unije 14. prosinca 2022. donijeli su Uredbu (EU) 2022/2560 o stranim subvencijama kojima se narušava unutarnje tržište.

Svrha je ove Uredbe doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta uspostavom usklađenog okvira za otklanjanje narušavanja tržišnog natjecanja uzrokovanih, izravno ili neizravno, stranim subvencijama, kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti tržišnog natjecanja. Ovom se Uredbom utvrđuju pravila i postupci za istrage stranih subvencija kojima se narušava unutarnje tržište i za otklanjanje takvih narušavanja. Takva narušavanja mogu nastati u odnosu na bilo koju gospodarsku djelatnost, a posebno u koncentracijama i postupcima javne nabave.

Ova se Uredba bavi stranim subvencijama koje su dodijeljene poduzeću, uključujući javno poduzeće koje je pod izravnom ili neizravnom kontrolom države, koje se bavi gospodarskom djelatnošću na unutarnjem tržištu. Među ostalima, poduzeće koje stječe kontrolu nad poduzećem koje ima poslovni nastan u Uniji ili se s njim spaja ili poduzeće koje sudjeluje u postupku javne nabave u Uniji smatra se poduzećem koje se bavi gospodarskom djelatnošću na unutarnjem tržištu.
Stranim subvencijama kojima se uzrokuje ili bi se moglo uzrokovati narušavanje u postupku javne nabave smatraju se strane subvencije kojima se poduzeću omogućuje podnošenje ponude koja je neopravdano povoljna s obzirom na dotične radove, robu ili usluge. Procjena na temelju članka 4. o tome postoji li narušavanje na unutarnjem tržištu i o tome je li ponuda neopravdano povoljna s obzirom na dotične radove, robu ili usluge ograničena je na dotični postupak javne nabave. U procjeni se uzimaju u obzir samo strane subvencije dodijeljene tijekom tri godine prije podnošenja prijave.
U nastavku je poveznica na Uredbu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2560