Izvješće o radu DKOM-a

Sukladno odredbama članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Državna komisija  obvezna je jednom godišnje, a najkasnije do 30. lipnja za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu.
Sastavni dio godišnjeg izvješća su podaci i analize o pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.

Izvješće sadrži podatke o:
 1. broju zaprimljenih žalbi (u postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva),
 2. broju zaprimljenih žalbi prema pojedinim fazama postupka javne nabave, postupka davanja koncesija i postupka odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva,
 3. broju riješenih predmeta (odbačene, odbijene, usvojene žalbe, obustavljeni žalbeni postupci),
 4. broju neriješenih predmeta,
 5. broju odluka o prijedlozima za određivanje privremene mjere (odbijeni, usvojeni prijedlozi) te prosječnom vremenu donošenja odluke od dana urednosti spisa,
 6. broju odluka o zahtjevima za odobrenjem nastavka postupka i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma (odbijeni, usvojeni zahtjevi) te prosječnom vremenu donošenja odluke od dana zaprimanja zahtjeva,
 7. broju poništenih odluka, postupaka i radnji naručitelja zahvaćenih nezakonitošću,
 8. broju poništenih ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma ili njihovih dijelova,
 9. broju određenih novčanih kazni i njihovim iznosima,
 10. broju održanih usmenih rasprava,
 11. prosječnom vremenu donošenja odluka od dana zaprimanja žalbe kao i od dana kompletiranja dokumentacije žalbenog predmeta,
 12. naručiteljima koji imaju pet i više žalbenih postupaka pred Državnom komisijom uključujući, broj osnovanih žalbi u tim žalbenim postupcima te ukupan broj provedenih postupaka tih naručitelja,
 13. najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe,
 14. najčešćim nepravilnostima koje je utvrdila Državna komisija,
 15. tužbama protiv odluka Državne komisije,
 16. broju podnesenih optužnih prijedloga,
 17. ukupno uplaćenim naknadama za pokretanje žalbenog postupka i ostalim pokazateljima financijskog poslovanja Državne komisije,
 18. ostalim relevantnim pokazateljima u žalbenim predmetima,
 19. ocjeni stanja u pravnoj zaštiti i javnoj nabavi općenito.
Državna komisija dužna je najmanje dva puta godišnje na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima.

Na ovim stranicama možete pogledati sva dosada podnesena izvješća o radu.