UsII-365/20 od 13. studenog 2020.

KLASA: 20/558

UsII-365/20 od 13. studenog 2020.
 
Recidiv – Cijena ponude prelazi osigurana sredstva naručitelja – Odluka o poništenju - Pravni interes – Članak 401. ZJN 2016
 
Naručitelj je u ponovljenom postupku, nakon što je njegova odluka o odabiru ranije poništena, utvrdio da je ponuda tužitelja neprihvatljiva jer je cijena ponude viša od osiguranih sredstava za nabavu, a do nedostatka kojih sredstava je u međuvremenu došlo jer su financijska sredstva namijenjena za predmetni postupak preusmjerena na saniranje posljedica pandemije COVID-19 i potresa. Stoga je po ocjeni Suda pravilan zaključak tuženika da tužitelj nije dokazao pravni interes za izjavljivanje žalbe u smislu odredbe članka 401. stavka 1. ZJN 2016, jer žalbom nije osporio razloge zbog kojih je njegova ponuda ocijenjena neprihvaljivom, a koji razlozi isključuju mogućnost da njegova ponuda može biti odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi. Navedeno ima za posljedicu da nisu kumulativno ispunjeni svi uvjeti iz članka 401. stavka 1. ZJN 2016, jer činjenica da je tužiteljeva ponuda ocijenjena neprihvatljivom rezultira nemogućnošću sklapanja ugovora te time nepostojanjem pravnog interesa za izjavljivanje žalbe.
Napominje se da je naručitelj dužan postupati po primjedbama tuženika danim u ranijem rješenju samo pod uvjetom da je stanje stvari ostalo nepromijenjeno, odnosno isto kakvo je imao u vidu tuženik, što ovdje nije slučaj, zbog čega, s obzirom na drugačije utvrđeno činjenično stanje u ponovljenom postupku, naručitelj nije vezan uputama tuženika iz ranijeg rješenja.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu