Zakon o koncesijama

Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17) stupio je na snagu 22. srpnja 2017., a uređuje postupke davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja koncesije, politika koncesija te druga pitanja u vezi s koncesijama, a na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom odgovarajuće se primjenjuju posebni zakoni te propisi kojima se uređuje javna nabava.

Poveznica na Zakon