Otvaranje ponuda

Postupak javnog otvaranja ponuda- Nedostupnost EOJN- Interni protokol- Produljenje roka za dostavu ponuda- Članak 239. i 240. ZJN 2016
Žalba na dokumentaciju o nabavi - Zlouporaba prava na žalbu - Učinkovita javna nabava - Članak 422. ZJN 2016 - Članak 4. ZJN 2016