UsII-298/19 od 4.srpnja 2019.

KLASA: 19/187

UsII-298/19 od 4. srpnja 2019.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda druge ugovorne strane – Načelo kontradiktornosti – Članak 268. ZJN 2016  - Članak 426. ZJN 2016
 
Sud nalazi da se osporeno rješenje ne može ocijeniti nezakonitim iz razloga na koje tužitelj upire u tužbi. To stoga jer je tuženik svoju odluku utemeljio na činjenicama koje su u postupku pravilno i potpuno utvrđene, nakon čega je, pravilnom primjenom relevantnih odredbi ZJN-a na koje se izrijekom poziva, osnovano zaključio da je odabrani ponuditelj dostavio dokaze tražene dokumentacijom o nabavi pa tako, i dokaze o sposobnosti, u istinitost kojih naručitelj nije imao osnove posumnjati niti je tužitelj u žalbenom postupku dokazao da takva sumnja proizlazi iz dokaza sadržanih s tim u vezi u odabranoj ponudi. Sud nalazi osnovanim zaključak tuženika prema kojem je odabrani ponuditelj dokazao da njegov stručnjak ispunjava uvjete propisane dokumentacijom o nabavi za pružanje usluge voditelja projekta, zbog čega nije odlučno pozivanje tužitelja na povrede makedonskog i hrvatskog Zakona o gradnji kojima je reguliran postupak i uvjeti koji moraju biti ispunjeni za voditelja projekta.
Sud ne nalazi osnovanim niti prigovor tužitelja usmjeren na povredu načela kontradiktornosti zbog nemogućnosti očitovanja na dokaze koje je odabrani ponuditelj dostavio tuženiku tijekom žalbenog postupka. To stoga jer za takvu tvrdnju nema podloge u podacima spisa prema kojima odabrani ponuditelj nije dostavio dokaze o novim činjenicama, već dokaze kojima potvrđuje činjenice sadržane u njegovoj ponudi, a na koju okolnost osnovano ukazuje i tuženik u odgovoru na tužbu.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu