Uvjeti sposobnosti

Ostali razlozi za isključenje- Značajni ili opetovani nedostaci- Prijevremeni raskid ugovora- Tužba trgovačkom sudu- Ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica- Članak 254. stavak 1. točke 7. i 8. ZJN 2016
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Rješenje Ministarstva poljoprivrede o udovoljavanju uvjeta za sklonište za životinje - Rješenje Ministarstva poljoprivrede (Uprave) o odobrenju objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi ili potvrda- Vlasništvo nad skloništem ili ugovor o zakupu- Kontradiktorna dokumentacija (uvjet vs. dokaz)- Važeća rješenja- Novi pravilnici- Čl. 257., 280., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Izrada projektne dokumentacije (idejni ili glavni projekt) za izgradnju ili rekonstrukciju elektrofiltera za izdvajanje krutih čestica iz dima- Uključivanje gotovog nacrta u projekt- Članak 268.,. 280., 290. i 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Reference- Iskustvo gospodarskog subjekta - Utvrđivanje vrijednosti referentnih radova- Vrijednost ugovora vs. vrijednost radova- Radovi na devet mostova- Članak 268., 290., 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluga ili njegova rukovodećeg osoblja- Jedan stručnjak nominiran na više pozicija- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Reference - Iskustvo ponuditelja ili stručnjaka- Iskustvo u ustupanju stručnjaka- Članak 268. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Blockchain tehnologija- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Isto ili slično- Isporuka i montaža uredskog/školskog namještaja- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi – Uvjerenja o ispitivanju radnih strojeva – Trenutak dokazivanja sposobnosti – Članak 268., 263. i 293. ZJN 2016
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – Minimalne razine – Uvjet registracije – Ovlaštenje ili članstvo – lex specialis – Članak 256., 257. i 264. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Istinitost podataka- Vrijednost radova/ugovora- Datum izvršenja- Članak 268. i 403. ZJN 2016
Fakultativne osnove za isključenje GS - Članak 254. st.1. t.7. i 8. ZJN 2016 - Značajni i opetovani nedostaci tijekom izvršenja prethodnog ugovora - Prijevremeni raskid ugovora- Ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica
Tehnička i stručna sposobnost – Prijevod dokumenata - Teret dokazivanja - Članak 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Popis vozila – Valjanost ugovora o najmu – Pozivanje na druge postupke javne nabave istog naručitelja
Tehnička i stručna sposobnost – Tehnički opisi proizvođača ili ovlaštenog uvoznika – Vjerodostojnost tehničkih listova – Članak 264. stavak 4. i članak 268. stavak 1. točka 13.a) ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost - Slični radovi - Članak 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Jednakovrijednost
Ekonomska i financijska sposobnost – Tehnička i stručna sposobnost – Izuzeće člana DKOM-a – Članak 290. ZJN 2016
Zajednica ponuditelja – Norme osiguranja kvalitete – Nema oslanjanja – Svaki član zajednice mora dokazati
 
Tehnička i stručna sposobnost – Alati i oprema - Stroj veće snage može tehnološki primjereno izvoditi radove koji su predmet nabave
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda o uredno izvršenim radovima – Članak 268. ZJN 2016
Osnove za isključenje – Porezni dug – Gospodarski subjekt s poslovnim nastanom izvan RH – Podatak o OIB-u – Članak 252., 265. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Popis glavnih isporuka robe – Roba slična predmetu nabave – Članak 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Pregled i ocjena sukladno DON – Čl. 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Jednakovrijednost – Certifikat IATF 16949 ili jednakovrijedan – Članak 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Radovi – Isto ili slično  - Izgradnja/rekonstrukcija - Članak 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Vrijednost radova -  Nalaz i mišljenje vještaka  - Ugovor po sistemu „ključ u ruke“
Tehnička i stručna sposobnost – Popis radova – Radovi postave vertikalne prometne signalizacije u tunelima – Članak 268., 280., 290., 403. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost – Popis radova – Članak 268., 280., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Popis i potvrde – Članak 268. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Formalni nedostaci potvrde – Sumnja u istinitost podataka  - Sadržaj potvrde druge ugovorne strane – Pravila dokazivanja  -  Članak 264., 268., 280., 290., 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Popis i potvrde –Postupak dodjele koncesije – Pojašnjenje ili dopuna uredne ponude – Članak 32., 34. Zakona o koncesijama
Tehnička i stručna sposobnost – Popis radova - Slično predmetu nabave – Teret dokaza – Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova ili njihovog rukovodećeg osoblja - Članak 268., 280., 290., 403., 301. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Usluge slične predmetu nabave – Popis glavnih usluga  - Pregled i ocjena ponuda – Članak 280., 290., 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost- Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata- Popis glavnih usluga- Članak 280. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Zgrada javne namjene- Članak 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Ažurirani popratni dokumenti - Izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi – Trenutak dokazivanja sposobnosti
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Provjera  istinitosti podataka -  Članak 264., 268., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Tipska ispitivanja – Priznavanje tipskih ispitivanja – Tehničke specifikacije – Članak 280., 290., 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda druge ugovorne strane – Članak 268., 280., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Vrijednosni kriterij – Članak 268., 403. ZJN 2016
Ekonomska i financijska sposobnost – SOL-2 – Pojašnjenje/dopuna – Zakon o koncesijama – Članak 5., 34. Zakona o koncesijama
Tehnička i stručna sposobnost – Minimalne razine – Obrazovne i stručne kvalifikacije – Članak 256., 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje vozilima - Ugovor o najmu - Suglasnost davatelja leasinga – Članak 268., 263. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda o urednom izvršenju ugovora – Članak 264., 268., 290. ZJN 2016
Ekonomska i financijska sposobnost- Minimalne razine- Članak 256. ZJN 2016- Članak 267. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Članak 268., 280., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Toneri i tinte – Norma HRN ISO 1178
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Slična usluga – Članak 268., 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda druge ugovorne strane – Članak 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge - Iskustvo polaganja energetskih podzemnih kabela – Članci 268. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Popis i potvrde o uredno izvršenim radovima – Članak 268. i 290. ZJN 2016
 
Tehnička dokumentacija – Dopuna ažuriranih popratnih dokumenata - Dio dokumentacije na stranom jeziku – Rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude – Tehnička i stručna sposobnost - Izjava o sukladnosti – Nevaljani dokaz (nevažeća izjava) - Članak 268., 290., 295. i 263. ZJN 2016 

 
Tehnička i stručna sposobnost - Izjava o sukladnosti – Nevaljani dokaz (nevažeća izjava) – Tehnička dokumentacija na stranom jeziku – Članak 268. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda o uredno izvršenim radovima – Članak 264., 268. i 290. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Izjava proizvođača – Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016

 
Tehnička i stručna sposobnost -  Popis glavnih usluga  - Referentno razdoblje – Članak 268. ZJN 2016
Objašnjenje dokumentacije o nabavi -  Slična roba – Pooštravanje kriterija sposobnosti
Provjera referenci – Sumnja u istinitost podataka - Članak 264. stavak 4. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda druge ugovorne strane – Načelo kontradiktornosti – Članak 268. ZJN 2016  - Članak 426.ZJN 2016
 
Uvjet akreditacije tijela za provedbu ispitivanja – Članak 268. ZJN 2016  - Članak 213. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost - Članak 280. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Članak 257. ZJN 2016

 
Sposobnost  za obavljanje profesionalne djelatnosti – Uvjet registracije za djelatnost iz članka 220. točke 3. Zakona o vodama - Članak 257. ZJN 2016
 
Sposobnost  za obavljanje profesionalne djelatnosti – Uvjet registracije za djelatnost iz članka 220. točke 3. Zakona o vodama - Članak 257. ZJN 2016
 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – Tehnička specifikacija
 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Uvjet registracije za obavljanje djelatnosti iz članka 220. stavka 3. Zakona o vodama -  Članak 257. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost - Opća uredba o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – Naziv druge ugovorne strane – Članak 268. stavak 3. ZJN 2016
 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Zadruga - Članak 257. ZJN 2016 - Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Članak 274. ZJN 2016
 
Tehničke specifikacije - Uzorak- Nalaz i mišljenje - Članak 280. ZJN 2016 - Članak 290. ZJN 2016.
 
Uvjet ekonomske i financijske sposobnosti - Minimalne razine sposobnosti - Stopa adekvatnosti kapitala - Uredno izvršeni radovi, isporuka robe ili usluge- Isto ili slično - Članak 256. stavak 3. ZJN 2016
 
 

Zakon o koncesijama - Zakon o održivom gospodarenju otpadom - Program izobrazbe o gospodarenju otpadom -Tehnička i stručna sposobnost
Tehnička i stručna sposobnost