Djelomično usvajanje žalbe 
Žalba na dokumentaciju o nabavi - Djelomično usvajanje žalbe
 

Žalba na dokumentaciju o nabavi - Djelomično usvjanjanje žalbe - Podjela troškova na jednake djelove