UsII-135/22 od 19. srpnja 2022.

KLASA: 22/189 

UsII-135/22 od 19. srpnja 2022.
 
Ponovni predgled i ocjena ponuda – Izvršenje prethodnog rješenja – Članak 425. st. 6. ZJN 2016
 
Tuženik u osporenom rješenju pravilno navodi kako se ne može prihvatiti osnovanim navod tužitelja, kojeg ponavlja i u tužbi, da naručitelj nije bio dužan prihvatiti primjedbu tuženika iz ranijeg rješenja, budući da takva obveza naručitelja upravo proizlazi iz odredbe članka 425. stavka 6. ZJN. S obzirom da je tužitelj na novu Odluku o odabiru izjavio žalbu to je tuženik slijedom navedene odredbe i činjenice da je zakonitost ranijeg rješenja potvrđena i sudskom odlukom, bio u obvezi ocijeniti zakonitim postupanje naručitelja u ponovnom postupku. U odnosu na navod tužitelja da se u konkretnom slučaju u pogledu referenci radi o stručnom pitanju, a ne o pravnom pitanju, o kojem tuženik nema odgovarajuće znanje, ističe se da je tuženik u žalbenom postupku koji se vodi primjenom odredbi ZJN 2016 i Zakona o općem upravnom postupku, u obvezi ocijeniti žalbene navode stranka te vodeći se načelom kontradiktornosti odlučiti O osnovanosti ili neosnovanosti pojedinog prigovora i obrazložiti svoju odluku, što je tuženik i učinio u konkretnom slučaju.
Navodi tužbe ne mogu se ocijeniti osnovanim jer tužitelj ponovno osporava bodovanje spornih referenci 4 i 5 za Stručnjaka 4, navodeći da je u ponudi dostavio dokaze iz kojih proizlazi da su u skladu s DON-om, a koje dokaze tuženik nije cijenio. S obzirom da je pitanje sukladnosti navedenih referenci u odnosu na odredbe DON-a bilo predmetom ocjene prethodnog rješenja tuženika u kojem je utvrđeno da reference nisu sukladne uvjetima i zahtjevima iz DON-a, proizlazi da tužitelj ne može s uspjehom u ovom postupku ponovno osporavati bodovanje navedenih referenci.
Nadalje proizlazi da tužitelj i u tužbi osporava postupanje tuženika u odnosu na bodovanje Stručnjaka 1 Nenada Ivanuša, međutim, tuženik je ranijim rješenjem od 23. studenog 2021. ocijenio neosnovanim prigovore tužitelja u odnosu na bodovanje navedenog stručnjaka od strane naručitelja. S obzirom da tuženik sukladno odredbi članka 404. stavka 3. ZJN 2016 nije ovlašten kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku javne nabave to se navodi tužitelja iz tužbe ne nalaze osnovanim.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu