UsII-29/22 od 3. ožujka 2022.

KLASA: 21/1052

UsII-29/22 od 3. ožujka 2022.

Iskustvo stručnjaka – Nije traženo pojašnjenje – Činjenice ranije poznate – Članak 293., 404. ZJN 2016

Neosnovan je prigovor tužitelja da naručitelj nije jednako postupao prilikom pregleda njegove ponude, odnosno da je provjere koje je učinio u pogledu Stručnjaka 1 trebao izvršiti i za Stručnjaka 2. Kod Stručnjaka 1 naručitelj je primijenio institut provjere jer se radi ujedno i o kriteriju za odabir ponude, dok Stručnjak 2 ne potpada pod kriterij za odabir ponude te se nikako ne može tvrditi da se radi o nejednakom postupanju ili diskriminaciji, kako to pravilno navodi tuženik. Naručitelj je imao dovoljno podataka za utvrditi iskustvo nominiranog Stručnjaka 2, a što proizlazi i iz pravomoćnog prethodnog rješenja te stoga, prema ocjeni i ovog suda, nije bio dužan tražiti daljnja pojašnjenja vezana za navedenog stručnjaka. Isto tako, u odnosu na osporavanja ponude zainteresirane osobe glede referenci naručitelja Vodovod Korenica d.o.o. iz Korenice pravilno je tuženik zaključio da je tužitelj s istim osporavanjem zakasnio jer se činjenično stanje iz ponude odabranog ponuditelja u pogledu bodovanja referenci Stručnjaka 1 nije mijenjalo te je u tom smislu tužitelj trebao osporavati navedene reference žalbom kojom je osporavao odluku o odabiru od 31. ožujka 2021. godine jer su mu već tada bile poznate reference koje je odabrani ponuditelj nominirao. Zaključuje da prema odredbi članka 404. stavka 3. ZJN-a 2016, tuženik povodom žalbe izjavljene u odnosu na ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda nije ovlašten ponovo odlučivati o istim činjeničnim i pravnim stanjima, žalbenim navodima o kojima je već odlučio u istoj pravnoj stvari. Slijedom navedenog, prema ocjeni ovoga suda, prigovori tužitelja koji se odnose na činjenična i pravna stanja koja su tužitelju bila poznata u ranijem pregledu i ocjeni ponuda i u odnosu na koja tada nije izjavio žalbu nisu od utjecaja na zakonitost rješenja i drugačije rješenje ove upravne stvari.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu