UsII-93/19 od 22. ožujka 2019.

KLASA: 18/237

UsII-93/19 od 22. ožujka 2019.

Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Pregovaranje – Postupanje sukladno izreci odluke Državne komisije -  Članak 425. stavak 6. ZJN 2016

Navod tuženika da ranijim rješenjem nije naložio naručitelju da odbije ponudu odabranog  ponuditelja nije pravno odlučan. Naime, upravo je tuženik u ranijem postupku utvrdio da se radi o nedostatku u ponudi odabranog ponuditelja koji se nije mogao naknadno sanirati, što  je dovelo do osobito bitne povrede postupka javne nabave i rezultiralo poništenjem ranije odluke, a sukladno odredbi dokumentacije, dužnost svih ponuditelja bila je dostava obvezujućeg pisma namjere nadležne financijske institucije s posljedicom da će se zbog nedostavljanja traženog dokumenta ponuda smatrati nevaljanom te će se ista odbiti. Dakle, kako se u konkretnom slučaju navedeni nedostatak nije mogao naknadno ispraviti, jer je  naknadno otklanjanje navedenog nedostatka dovelo do pregovaranja u svezi s kriterijem za odabir ponude, proizlazi da naručitelj nije mogao ponovno odabrati istog ponuditelja. Stoga, ovaj Sud ne nalazi osnovanim navod tuženika da je naručitelj postupio zakonito i u skladu s  prethodnim rješenjem tuženika kada nije odbio ponudu odabranog ponuditelja, već mu je za predmetni kriterij dodijelio 0 bodova.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu

Poveznica na Presudu