UsII-578/19 od 11. prosinca 2019.

KLASA: 18/1064

UsII-578/19 od 11. prosinca 2019. 


Obnova spora - Nove činjenice i novi dokazi - Članak 76. stavak 1. točka 6. ZUS-a 
 
Pod novim činjenicama misli se na takve činjenice koje su postojale u vrijeme vođenja ranijeg postupka, ali za koje se nije znalo, tako da je činjenično stanje u prijašnjem postupku utvrđeno bez tih činjenica, dok se pod novim dokazima mogu smatrati dokazi za koje se u prijašnjem postupku nije znalo, ali i oni za koje se znalo, no nije ih se moglo pribaviti niti upotrijebiti, a mogućnost njihovog pribavljanja odnosno upotrebe nastala je nakon okončanja prijašnjeg postupka.
Imajući na umu što se smatra pod novim činjenicama i novim dokazima koji mogu predstavljati temelj za obnovu spora, ovaj Sud nalazi da elektroničke poruke, odnosno mailovi kao i njihov sadržaj se ne mogu smatrati novim činjenicama, odnosno novim dokazima koji bi mogli poslužiti kao razlog za ponavljanje sudskog postupka.Poveznica na Rješenje


Poveznica na Presudu