UsII-237/19 od 8. svibnja 2019.

KLASA: 19/114

UsII-237/19 od 8. svibnja 2019.
 
Isticanje žalbenih navoda u odnosu na činjenice koje su tužitelju bile ili su mu mogle biti poznate i u prethodnom žalbenom postupku

S obzirom na utvrđeno činjenično stanje u provedenom postupku prema ocjeni ovog Suda pravilan je zaključak tuženika da je tužitelj imao priliku osporavati tehničku dokumentaciju odabranog ponuditelja i u pogledu stavaka obrazaca tehničke specifikacije ako je smatrao da je dokumentacija manjkava i da ne dokazuje da odabrani ponuditelj nudi sustav sukladan traženim tehničkim specifikacijama. Naime, u pogledu tri sporne stavke tehničke dokumentacije činjenično stanje nije mijenjano niti nakon donošenja prve odluke o odabiru niti je u pogledu tih stavki naručitelj nakon donošenja rješenja od 14. siječnja 2019. zvao odabranog ponuditelja na pojašnjenje odnosno upotpunjavanje ponude u pogledu istih.  Stoga, tuženik pravilno smatra da je isticanje žalbenih navoda u odnosu na činjenice koje su tužitelju bile ili su mu mogle biti poznate i u prethodnom žalbenom postupku protivno načelima iz članka 399. ZJN 2016, a posebice načelu učinkovitosti, budući da bi na taj način postojala mogućnost odugovlačenja postupka i sklapanja ugovora o javnoj nabavi te pravilno zaključuje tuženik da tužitelj ne može u ovoj fazi postupka isticati predmetne žalbene navode.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu