Načela javne nabave

Tehnička i stručna sposobnost – Dozvola za obavljanje županijskog javno-linijskog prijevoza – Pogodovanje – Članak 4. ZJN 2016
Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekta- Tehnički uvjeti- Potvrdu proizvođača poliesterske smole da je ponuditelj obučen i ovlašten za ugradnju CIPP cijevi impregniranih poliesterskom smolom- Članak 273. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Pregled i ocjena ponuda – Nejednak tretman – Članak 4. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Pregled i ocjena ponuda – Nejednak tretman – Članak 4. ZJN 2016

 
Dostava jamstva za ozbiljnost ponude – Načelo jednakog tretmana – Članak 4., 403. ZJN 2016
Žalba na dokumentaciju o nabavi - Zlouporaba prava na žalbu - Učinkovita javna nabava - Članak 422. ZJN 2016 - Članak 4. ZJN 2016
Dostava više ponuda od istog ponuditelja - Načelo tržišnog natjecanja - Načelo jednakog tretmana - Ukupnost odredbi ZJN 2016- Članak 4. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost – Dozvola za obavljanje županijskog javno-linijskog prijevoza – Pogodovanje – Članak 4. ZJN 2016