UsII-1/21 od 4. veljače 2021.

KLASA: 20/849

UsII-1/21 od 4. veljače 2021.

Tehničke specifikacije – Pregled i ocjena ponuda – Nejednak tretman – Članak 4. ZJN 2016

Ocjenjujući tužiteljevu tvrdnju o nejednakom postupanju naručitelja prema ponuditeljima odnosno dovođenja tužitelja u nepovoljniji položaj u odnosu na odabranog ponuditelja, Sud zaključuje (na temelju naprijed navedenih činjenica koje proizlaze iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 8. listopada 2020.) da su određeni zahtjevi, upućeni tužitelju u postupku pregleda i ocjene ponuda, posljedica nedostataka odnosno kontradiktornosti i nejasnoća u dokumentaciji koja se odnosi na uređaje koje je ponudio tužitelj čime je naručitelj omogućio tužitelju dokazati da je ponuđeni uređaj sukladan tehničkim specifikacijama koje su propisane dokumentacijom o nabavi. Promatrajući okolnosti konkretnog slučaja u svjetlu navedenog, valja zaključiti da je riječ o postupku in favorem tužitelja, slijedom čega nije moguće prihvatiti tvrdnju o povredi načela jednakog tretmana i transparentnosti na štetu tužitelja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu