UsII-270/21 od 14. rujna 2021.

UsII-270/21 od 14. rujna 2021.
 
Načelo kontradiktornosti – Članak 426. ZJN 2016

Kako je iz spisa tuženika razvidno da je svim strankama u žalbenom postupku dana mogućnost iznošenja činjenica i okolnosti koje su bitne za rješavanje upravne stvari, kao i očitovanja na navode druge strane i predlaganje dokaza sukladno članku 52. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj: 47/09.-dalje: ZUP) i članku 426. stavku 1. ZJN-a, pri čemu je tuženik podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi dostavio svakoj stranci sukladno odredbi stavka 2. navedenog članka 426. ZJN-a. Stoga time što tužitelju nije dostavljen i podnesak naručitelja od 23. lipnja 2021., u kojem naručitelj raspravlja o činjenicama i dokazima koje je tužitelj već osporio u žalbi i kasnijim očitovanjima, nije povrijeđeno načelo kontradiktornosti niti se radi o povredi pravila postupka koja bi bila od utjecaja na drugačije rješenje predmetne upravne stvari.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu