UsII-156/21 od 6. svibnja 2021.

KLASA: 21/114

UsII-156/21 od 6. svibnja 2021.

Odluka o poništenju – Suglasnost drugog tijela – Članak 298., 307., 311., 312. ZJN 2016

Iz navedenih odredbi proizlazi da postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenjem. S obzirom da je tužitelj nakon provedenog postupka javne nabave donio Odluku o odabiru, to je izvršnošću te odluke završio postupak javne nabave pa je u pravu tuženik kada navodi da tužitelj nije imao osnove u istom postupku javne nabave, donijeti drugu odluku i time zamijeniti način na koji je završio postupak javne nabave. Kako odredba članka 298. ZJN 2016 ne propisuje mogućnost poništenja postupka javne nabave nakon izvršnosti odluke o odabiru, neosnovano je tužitelj primjenom te odredbe donio odluku o poništenju. Nadalje, ovaj Sud ne nalazi osnovanim ni navod tužitelja da se tuženik samo poziva na odredbe o izvršnosti odluke o odabiru, pri čemu zanemaruje važnost pribavljanja suglasnosti drugog tijela, bez koje suglasnosti ni odluka o odabiru ne proizvodi pravne učinke te nije moguće sklopiti ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum. Naime, iz naprijed citiranih odredbi članka 307. stavka 4. i članka 312. stavka 5. ZJN 2017, proizlazi da suglasnost drugog tijela utječe na početak roka za sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma, ali ne i na izvršnost odluke o odabiru, odnosno na činjenicu završetka postupka javne nabave, a na što upućuje i odredba točke 1.7. dokumentacije o javnoj nabavi.
Prema ocjeni ovoga Suda osporeno rješenje tuženika doneseno je u granicama zakonom propisanih ovlasti tuženika koji je za svoju odluku naveo pravno relevantne razloge obrazložene u smislu članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09.).


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu