UsII-310/21 od 11. studenog 2021.

KLASA: 21/768

UsII-310/21 od 11. studenog 2021.

Povezani postupci javne nabave – prethodni postupak nije realiziran – nema potrebe za predmetom nabave – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
 
Odluka naručitelja o poništenju postupka javne nabave donesena je na temelju odredbe članka 298. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi 2016. iz razloga što su naručitelju postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili dokumentacije o nabavi, da su bile poznate prije. 
Proizlazi da je konkretni postupak javne nabave dio projekta "e Smjernice", za koji projekt je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te da je u tu svrhu, odnosno u svrhu realizacije navedenog projekta, naručitelj pokrenuo tri postupka javne nabave. Prvi postupak javne nabave je pokrenut za: nabavu usluga izrade tehničke specifikacije za izgradnju informatičkog sustava zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja za koji je 2. studenog 2020. i sklopljen ugovor s ponuditeljem IN2 d.o.o. Zagreb (koji ugovor nije realiziran). Drugi postupak javne nabave je pokrenut za nabavu usluga: izrada metodologije i IT predloška te izrada e Smjernica koji je pokrenut 27. svibnja 2020. godine (javno otvaranje ponuda izvršeno 16. lipnja 2020., a odluka o poništenju objavljena 9. lipnja 2021. godine). Citirani postupak javne nabave poništen je zbog toga što je naručitelj utvrdio mogući sukob interesa. Ovaj konkretni i predmetni treći postupak javne nabave za konzultantske usluge upravljanja projektom i administracijom - usluge pomoći u provedbi projekta "e Smjernice" je poništen Odlukom naručitelja od 30. srpnja 2021. godine.
Proizlazi dakle da naručitelju, zbog načina okončanja prva dva postupka javne nabave, u predmetnom postupku javne nabave nije poznat opseg niti vrijednost konzultantskih usluga u okviru navedenog projekta niti trajanje istog, niti dokumentacija o nabavi ne odražava više ono stanje kakvo je bilo u trenutku raspisivanja javne nabave. Pravilno tuženik postavlja upit i konstatira da poradi načina okončanja prethodna dva postupka javne nabave u ovom konkretnom odabrani ponuditelj ne bi imao čime administrirati niti čime upravlj s obzirom da projekt nije ostvaren. Pritom je odlučujuća i činjenica da naručitelj u trenutku pokretanja ovdje spornog postupka javne nabave nije imao saznanja da neće doći do realizacije postupka izrade informatičkog sustava "e-Smjernice" na način kako je to planirano i u predviđenim rokovima. Navedene okolnosti je tuženik utvrdio da su naručitelju postale naknadno poznate, nakon što je već pokrenuo ovaj postupak javne nabave usluga upravljanja i administriranja projektom, čime su po mišljenju tuženika u konkretnom slučaju ispunjene zakonom propisane pretpostavke iz odredbe članka 298. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi.
 Prema ocjeni ovog Suda, pravilna je ocjena tuženika da u situaciji kada je, za ovdje predmetnu javnu nabavu, nužno uspješno provesti prethodna dva postupka javne nabave i realizirati prethodne dvije usluge da bi naručitelj uspješno realizirao projekt "e-Smjernice", a što ovdje nije slučaj prestala potreba za provedbom ovog postupka nabave usluga upravljanja i administriranja tim projektom koji se ne bi niti mogao iz navedenih razloga realizirati jer eventualno odabrani ponuditelj ne bi zapravo imao čime administrirati niti upravljati, pa su ispunjene pretpostavke iz citirane odredbe članka 298. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi. Sud ocjenjuje da bi sklapanjem ugovora za ovdje predmetni treći postupak javne nabave u konkretnom slučaju predstavljalo neopravdano, nesvrsishodno i neracionalno postupanje.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu