UsII-164/22 od 8. kolovoza 2022.

KLASA: 22/279
UsII-164/22 od 8. kolovoza 2022.
Odluka o poništenju – Izmjena relevantnih propisa - Članak 298. ZJN 2016
 
U žalbenom postupku nedvojbeno je utvrđeno i Rješenjem obrazloženo da je Naručitelj prvi puta poništio postupak javne nabave za Grupu 1 pozivom na moguće i buduće izmjene relevantnih propisa koje bi utjecale na tehničke specifikacije predmeta nabave. S obzirom na to da se radilo o budućim propisima, tj. izmjenama relevantnih propisa koji još nisu stupili na snagu, u trenutku donošenja prve odluke nije bio poznat niti se mogao utvrditi doseg potencijalno potrebnih promjena dokumentacije o nabavi. Dakle, svoju prvu odluku je Naručitelj temeljio na neizvjesnim budućim okolnostima – izmjenama relevantnih propisa, što se i prema navodima Suda iz presude poslovni broj UsII-273/21-6 ne može smatrati opravdanim razlogom za poništenje postupka javne nabave jer okolnosti koje su razlog za poništenje postupka javne nabave moraju postojati /nastupiti u trenutku donošenja odluke o poništenju postupka. Nije opravdano poništavati postupak prejudiciranjem izmjena propisa ili drugih činjenica i okolnosti.
U trenutku donošenja druge odluke, ovdje sporne, relevantni propisi su bili doneseni, tj. bili su na snazi pa se radilo o propisima čiji sadržaj je poznat i stoga je bilo moguće utvrditi njihov utjecaj na dokumentaciju o nabavi te opseg potrebnih izmjena dokumentacije o nabavi, kako bi predmet nabave bio u skladu s mjerodavnim i obvezujućim propisima.
 U konkretnom slučaju nije sporno da je predmetni postupak javne nabave trajao neprimjereno dugo ( započet 2019. god.) te da je u tom periodu došlo do izmjene relevantnih propisa, a da je tehnička specifikacija predmeta nabave izrađena na temelju ranije važećih propisa.
Na temelju nalaza i mišljenja stručne osobe naručitelj je dokazao da izmjene propisa (npr. Zakona o općem upravnom postupku, Uredbe o uredskom poslovanju, Uredbe o središnjem registru državne imovine) na koje se poziva, dovode do bitne izmjene tehničke specifikacije, odnosno da sa radi o izmjenama koje su od tolikog značenja da je potrebno provesti novi postupak javne nabave za Grupu 1. Slijedom navedenog je ovaj Sud, osiguravajući sudsku zaštitu prava i pravnih interesa stranaka u predmetnom upravnom sporu, ocijenio rješenje tuženika zakonitim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu