UsII-26/23 od 28. ožujka 2023.

KLASA: 22/822
UsII-26/23 od 28. ožujka 2023.
Odluka o poništenju- Promijenjene okolnosti- Nedostatak financijskih sredstava- Povećani troškovi- Članak 298. i 403. ZJN 2016

Ni u žalbenom postupku, niti na poziv ovog Suda tužitelj nije dostavio dokaze da su, nakon pokretanja postupka, ove javne nabave postale poznate okolnosti zbog kojih taj postupak ne bi bio ni pokrenut da su bile poznate prije pokretanja postupka javne nabave.
 
Naime, tužitelj je u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda, pozivajući se na članak 298. stavak 1. točku 1. ZJN-a, donio Odluku o poništenju UD-51/9-2022 od 29. studenoga 2022., kojom je poništio predmetni postupak javne nabave, a kao razlog za poništenje, u tužbi navodi povećane troškove energenata i tjelesne zaštite koji su tako visoki da bi sa troškom provedbe ove javne nabave ugrozilo obavljanje osnovne djelatnosti tužitelja. Tijekom žalbenog postupka tužitelj je tvrdio da su troškovi u usporedbi s 2021., zbog pandemije virusa COVID-19 i zbog rata u Ukrajini značajno porasli, da su samo troškovi struje, plina i tjelesne zaštite u apsolutnom iznosu porasli za više od 1.600.000,00 kuna, a kako se predmetna nabava odnosi isključivo na upravnu zgradu to se i navedeno povećanje troškova odnosi samo na tu zgradu, dok je povećanje troškova ukupnog poslovanja naručitelja višestruko veće. Za razliku od predmeta ove nabave, troškovi struje, plina i tjelesne zaštite su nužni za obavljanje poslovne djelatnosti i tužitelj ih nije mogao izbjeći niti umanjiti. Radi navedenog, unatoč tome da se radi o nabavi uređaja i usluga koji bi predstavljali poboljšanje na upravnoj zgradi, njihov izostanak ne ugrožava sigurnost rada i boravka u toj zgradi, jer tužitelj ima postojeći sustav vatrodojave pa poboljšanje postojećeg sustava ne predstavlja nužni tehnički uvjet za sigurnost zgrade i osoba koje u njoj borave. Zbog toga je tužitelj procijenio da predmetna javna nabava nije nužna za redovito i uredno obavljanje poslovne djelatnosti pa je predmetni postupak javne nabave poništio.
 
Iz naprijed navedenog je vidljivo da je ovdje riječ o jednostranoj poslovnoj odluci tužitelja u vezi budućih troškova za investicije, a ne o procjeni okolnosti zbog kojih postupak javne nabave ne bi bio ni pokrenut da se za te okolnosti znalo prije pokretanja postupka. Da je tome tako proizlazi iz ponašanja tužitelja tijekom ovog postupka jer je tužitelj, u srpnju 2022., izabrao ponuditelja, dakle htio je realizirati pokrenuti postupak, a tek nakon što je Odluka o odabiru bila poništena, odlučio je promijeniti prethodnu poslovnu odluku i poništiti postupak javne nabave, navodeći kao razlog povećanje troškova, koji mu nisu mogli biti nepoznati u vrijeme pokretanja postupka u svibnju 2022. godine.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu