UsII-220/19 od 25. travnja 2019.

KLASA: 19/213

UsII-220/19 od 25. travnja 2019.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka - Dokaz o izvršenoj uplati naknade - Članak 420. ZJN 2016

Iz dokaza u spisu predmeta proizlazi da je točno da je tužitelj prvo u žalbenom roku 6. ožujka 2019. uplatio iznos od 13.490 EUR-a, a  nakon toga u žalbenom roku, dana 8. ožujka 2019., uplatio je i dodatan iznos od 500 EUR-a. Naime, tužitelj je i u žalbi naveo da je uplatio veći iznos sve kako bi imajući na umu tečajnu razliku i naknadu transfera, bio potpuno uvjeren u ostvarenje ovog uvjeta.
Iz navedenog jasno proizlazi da je tužitelj u žalbenom roku uplatio više od propisanog iznosa te su oba navedena iznosa prema dokazima u spisu i evidentirana na računu Državnog proračuna.
Prema ocjeni ovog Suda tužena nije pravilno primijenila odredbu članka 420. stavak 1. točke 10. i članka 421. stavak 1. ZJN 2016, jer je odbacila tužiteljevu žalbu kao neurednu pa je stoga osporeno rješenje ocijenjeno nezakonitim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu