C-216/17 od 19. prosinca 2018.

C-216/17 od 19. prosinca 2018.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust i Coopservice Soc. coop. arl protiv Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica - Sebino (ASST) i dr.

Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 1. stavak 5. – Članak 32. stavak 2. – Provedba javne nabave radova, robe i usluga – Okvirni sporazumi – Ugovorna odredba kojom se okvirni sporazum proširuje na druge javne naručitelje – Načela transparentnosti i jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima – Neutvrđivanje obujma uzastopne javne nabave odnosno utvrđivanje upućivanjem na redovne potrebe javnih naručitelja koji nisu potpisnici okvirnog sporazuma – Zabrana

Članak 1. stavak 5. i članak 32. stavak 2. četvrti podstavak Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o [javnoj nabavi radova, robe i usluga] moraju se tumačiti na način:

–  da javni naručitelj može djelovati za svoj račun i za račun drugih jasno određenih javnih naručitelja koji nisu izravno strane okvirnog sporazuma ako se poštuju zahtjevi oglašavanja i pravne sigurnosti i, stoga, transparentnosti te

–  da je isključeno da javni naručitelji koji nisu potpisnici tog okvirnog sporazuma ne odrede količinu usluga koja se može zahtijevati kada sklapaju ugovore provedbom tog sporazuma odnosno da je odrede upućivanjem na redovne potrebe jer bi u protivnom bila povrijeđena načela transparentnosti i jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima koji su zainteresirani za sklapanje navedenog okvirnog sporazuma.


Poveznica na Presudu