C-472/19 od 11. lipnja 2020.

C-472/19 od 11. lipnja 2020.

Vert Marine SAS protiv Premier ministre, Ministre de l'Economie et des Finances
 
Zahtjev za prethodnu odluku – Postupak sklapanja ugovora o koncesiji – Direktiva 2014/23/EU – Članak 38. stavak 9. – Sustav korektivnih mjera za dokazivanje ponovne uspostave pouzdanosti gospodarskog subjekta na kojeg se odnosi razlog za isključenje – Nacionalni propis koji gospodarskim subjektima koji su predmet obveznog isključenja zabranjuje sudjelovanje u postupku sklapanja ugovora o koncesiji tijekom pet godina – Isključivanje svake mogućnosti da takvi subjekti podnesu dokaz o korektivnim mjerama

1.      Članak 38. stavak 9. Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji gospodarskom subjektu pravomoćno osuđenom za jedno od kaznenih djela iz članka 38. stavka 4. te direktive kojemu je zbog toga automatski zabranjeno sudjelovanje u postupcima sklapanja ugovora o koncesiji ne daje mogućnost podnošenja dokaza da je poduzeo korektivne mjere koje mogu pokazati ponovnu uspostavu njegove pouzdanosti.

2.      Članak 38. stavke 9. i 10. Direktive 2014/23 treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da se ocjena prikladnosti korektivnih mjera koje je poduzeo gospodarski subjekt povjeri pravosudnim tijelima, pod uvjetom da nacionalni sustav uspostavljen u tu svrhu poštuje sve zahtjeve iz članka 38. stavka 9. te direktive i da primjenjivi postupak bude u skladu s rokovima određenima postupkom sklapanja ugovora o koncesiji. Osim toga, članak 38. stavak 9. Direktive 2014/23 treba tumačiti na način da mu se ne protivi nacionalni propis koji omogućuje pravosudnim tijelima da ponište automatsku zabranu sudjelovanja u postupcima sklapanja ugovora o koncesiji nakon osuđujuće kaznene presude, da ukinu takvu zabranu ili da isključe svako navođenje osuđujuće presude u kaznenoj evidenciji, pod uvjetom da takvi sudski postupci stvarno ispunjavaju uvjete koje postavlja taj sustav i cilj koji se njime želi postići te da, osobito, omogućuju pravodobno ukidanje zabrane izrečene gospodarskom subjektu kad potonji želi sudjelovati u postupku sklapanja ugovora o koncesiji, na temelju same prikladnosti korektivnih mjera na koju se poziva taj subjekt i koju je ocijenilo nadležno pravosudno tijelo u skladu sa zahtjevima predviđenima u toj odredbi, što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.


Poveznica na Presudu