C-796/18 od 28. svibnja 2020.

C-796/18 od 28. svibnja 2020. 

Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH protiv Stadt Köln

Zahtjev za prethodnu odluku – Ugovori o javnoj nabavi – Direktiva 2014/24/EU – Članak 2. stavak 1. točka 5. – Članak 12. stavak 4. – Članak 18. stavak 1. – Pojam ‚naplatni ugovor’ – Ugovor između dvaju javnih naručitelja koji nastoje ostvariti zajednički cilj od javnog interesa – Ustupanje softvera za upravljanje intervencijama vatrogasaca – Nepostojanje protučinidbe u novcu – Veza s ugovorom o suradnji kojim se predviđa uzajamno ustupanje bez naknade dopunskih modula za taj softver – Načelo jednakog postupanja – Zabrana stavljanja privatnog poduzetnika u povoljniji položaj u odnosu na njegove konkurente

1.      Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ treba tumačiti na način da ugovor kojim se, s jedne strane, predviđa da jedan javni naručitelj drugomu bez naknade ustupa softver i koji je, s druge strane, povezan s ugovorom o suradnji na temelju kojeg je svaka njegova stranka dužna drugoj stranci ustupiti bez naknade moguće buduće vlastite nadogradnje tog softvera čini „ugovor o javnoj nabavi” u smislu članka 2. stavka 1. točke 5. te direktive, kada iz teksta tih ugovora i iz mjerodavnih nacionalnih propisa proizlazi da će u pravilu doći do prilagodbi spomenutog softvera.

2.      Članak 12. stavak 4. Direktive 2014/24 treba tumačiti na način da se suradnja između javnih naručitelja može isključiti iz područja primjene pravila o provedbi postupaka javne nabave predviđenih u toj direktivi kada se ta suradnja odnosi na aktivnosti koje su akcesorne u odnosu na javne usluge koje su dužne pružiti, makar i pojedinačno, sve stranke ugovora o suradnji, pod uvjetom da te akcesorne aktivnosti pridonose stvarnom pružanju navedenih javnih usluga.

3.      Članak 12. stavak 4. Direktive 2014/24, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 33. i njezinim člankom 18. stavkom 1., treba tumačiti na način da suradnja javnih naručitelja ne smije, protivno načelu jednakog postupanja, dovesti do stavljanja privatnog poduzetnika u povoljniji položaj u odnosu na njegove konkurente.


Poveznica na Presudu