C-429/19 od 4. lipnja 2020.

C-429/19 od 4. lipnja 2020.

Remondis GmbH protiv Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 12. stavak 4. – Područje primjene – Ugovori o javnoj nabavi između subjekata u javnom sektoru – Pojam ‚suradnja’ – Nepostojanje

Članak 12. stavak 4. točku (a) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ treba tumačiti na način da se suradnja između javnih naručitelja ne može okarakterizirati kao takva kada javni naručitelj koji je na svojem području odgovoran za zadaću od javnog interesa ne obavlja u potpunosti tu zadaću koju on sam ima na temelju nacionalnog prava i koja zahtijeva izvršavanje više radnji, nego zadužuje drugog javnog naručitelja – koji ne ovisi o njemu i koji je također odgovoran za tu zadaću od javnog interesa na svojem području – da izvrši jednu od traženih radnji uz naknadu.

Poveznica na Presudu