UsII-163/21 od 1. lipnja 2021.

KLASA: 21/180

UsII-163/21 od 1. lipnja 2021.
 
Raspolaganje stručnjacima – Izjave stručnjaka  - Vlastiti resurs ili oslanjanje -  Pravna shvaćanja i primjedbe DKOM-a  - Pojašnjenje ponude - Članak 273., 274., 275., 293., 425. ZJN 2016
 
Presudom ovoga suda poslovni broj: Usll-81/21 od 13. travnja 2021., u predmetu kojem je pripojen i spis Usll-83/21, odbijen je tužbeni zahtjev naručitelja Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Zagreb za poništenje rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: UP/I1-034-02/20-01/933, urbroj: 354-01/20-15 od 30. prosinca 2021., dok je tužba (ovdje) tužitelja odbačena kao nedopuštena. Tim rješenjem tuženika, povodom žalbe (ovdje) tužitelja, poništena je odluka naručitelja o odabiru, klasa: 406-01/20 01/17, urbroj: 567-10-20 od 30. prosinca 2020. iz razloga što iz ponude odabranog ponuditelja nije bilo moguće nedvojbeno utvrditi raspolaže li on stručnjacima kao vlastitim resursom ili se radi o primjeni instituta oslanjanja. U postupku nakon poništenja odluke o odabiru, naručitelj je ponovno odabrao kao ekonomski povoljniju, ponudu istog ponuditelja, (ovdje) zainteresirane osobe, Combis d.o.o. Zagreb.
Prema ocjeni ovoga suda pravilno je postupio tuženik kada je odbio žalbu tužitelja i ocijenio zakonitom i valjanom odluku o odabiru naručitelja od 16. veljače 2021. U postupku je činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno te su pravilno primijenjene relevantne odredbe materijalnog prava. Naime, naručitelj je pravilno ocijenio ponudu izabranog ponuditelja valjanom i sačinjenom u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije o nabavi te je postupio prema uputama iz ranijeg rješenja tuženika. U postupku je potpuno i pravilno utvrđeno da izabrani ponuditelj raspolaže potrebnim stručnjacima kao vlastitim resursom, što je ostalo sporno u ranijem postupku o odabiru.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu