UsII-37/21 od 18. veljače 2021.

KLASA: 20/899

UsII-37/21 od 18. veljače 2021.

Oslanjanje na spososobnost drugih gospodarskih subjekata- Sudjelovanje u izvršenju- 1%- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu- Članak 273. ZJN 2016

Kako se tužitelj u ponudi oslanja na podugovaratelja za kojeg je naveo da će podugovorom obavljati uslugu dodatnog upravitelja prijevoza u vrijednosti od 91.774,85 kn bez PDV-a, a što iznosi 1% ukupne vrijednosti ugovora, naručitelj je ocijenio da je 1% ukupne vrijednosti u izvršavanju predmeta nabave zanemarivo i neznatno jer ponuditelj na taj način nije dokazao dovoljnu razinu iskustva kojom bi uspješno izvršio preostalih 99% predmeta nabave. S obzirom na ovo utvrđenje naručitelj je ocijenio da tužitelj nije dokazao razinu stručnog iskustva koje je traženo dokumentacijom o nabavi,  time nije zadovoljio uvjet tehničke i stručne sposobnosti, odnosno kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, budući da je točkom 6.6.1.2. dokumentacije o nabavi kao kriterij za odabir ponude (30%) propisano specifično iskustvo stručnjaka upravitelja prijevoza.
Pravilno tužitelj ukazuje na razliku između upravitelja prijevoza i prijevoznika kako to propisuje Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18. i 98/19.). Upravitelj prijevoza je osoba koja je položila ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (članak 20. stavak 2. navedenog Zakona).

Okolnost što gospodarski subjekt na čiju se sposobnost tužitelj oslanja u izvršenju predmeta nabave treba sudjelovati sa 1% vrijednosti predmeta nabave, nije okolnost koja bi dovodila u pitanje specifično iskustvo stručnjaka upravitelja prijevoza kao kriterija za odabir ponude. Navedeno, kraj činjenice da tužitelj ima zaposlena dva upravitelja prijevoza i da raspolaže vozilima i vozačima, a dokumentacijom o nabavi nije traženo da upravitelj prijevoza bude zaposlenik prijevoznika, a to ne propisuje ni odredba članka 20. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Nesporno je da tužitelj ima sklopljen ugovor s pravnom osobom koja ima stručno osposobljenog upravitelja prijevoza kojeg je naveo da će sudjelovati u izvršenju predmeta nabave.
Budući da je tužitelj dokaz stručne i tehničke sposobnosti tijekom postupka dostavio na način kako to propisuje Zakon i dokumentacija o nabavi, nije valjano obrazložen, a time ni prihvatljiv zaključak prema kojem upravitelj prijevoza podugovaratelja neće stvarno sudjelovati u okvirnom sporazumu. Imajući u vidu da se postotak sudjelovanja podugovaratelja u izvršenju predmeta nabave odnosi isključivo na cijenu sudjelovanja jedne fizičke osobe, upravitelja prijevoza, nije prihvatljiva niti ocjena prema kojoj bi podugovaratelj sudjelovao u izvršenju okvirnog sporazuma u neznatnom dijelu. 


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu