UsII-64/23 od 24. svibnja 2023.

KLASA: 23/48
UsII-64/23 od 24. svibnja 2023.
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata- Sudjelovanje u izvođenju radova- 15,57%- Izjava dostavljena u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda- Članak 273. ZJN 2016

 
Tuženik je detaljno obrazložio žalbeni navod u vezi oslanjanja odabranog ponuditelja na sposobnost gospodarskog subjekta Ingemar s.r.l. Milano, Talijanska Republika. Naveo je da je u prethodnom žalbenom postupku utvrđeno da se odabrani ponuditelj oslonio na sposobnost navedenog gospodarskog subjekta Ingemar s.r.l. u odnosu na tehničku i stručnu sposobnost, a žalbeni prigovori su se tada odnosili na primjenu članka 273. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" 120/16.-ZoJN), koji prigovor je bio ocijenjen osnovanim.
Ocjenjujući isti žalbeni navod u ovom žalbenom postupku tuženik je naveo, (pozivajući se na točke 2.1., 2.8., 4.2.1., 4.2.3.1. te točku 4.6. dokumentacije o nabavi), da je uvidom u Izjavu gospodarskog subjekta Ingemar s.r.l. dostavljenu u ponudi utvrđeno da će odabranom ponuditelju dati na raspolaganje resurse nužne za izvršenje predmeta ovog nadmetanja u obliku stručnog savjetovanja i tehničke podrške pri izvođenju projekta i to potrebno iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje ugovora te priložio potvrdu u uredno izvršenim radovima istih ili sličnim predmetu nabave za Lustica Bay, Crna Gora, te je dao na raspolaganje potvrdu/jednakovrijedni dokument međunarodno priznatog registra pontonskih elemenata kao i Tipsko odobrenje plutajućih gatova i valobrana sve prema okružnici Hrvatskog registra brodova QT-T 191 ili jednakovrijedno.
Nadalje izvršen je i uvid u dokument odabranog ponuditelja naziva „3 INGEMAR tipsko odobrenje“ koji je certifikat o odobrenju tipa odnosno dokument kojeg je 20. srpnja 2022. izdao Hrvatski registar brodova, te u dokument „5a INGEMAR potvrda o odobrenju ISO 90012015-UKAS-exp. 18. srpnja 2025." kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja gospodarskog subjekta Ingemar s.r.l. u skladu sa zahtjevima standarda sustava upravljanja (sve detaljno navedeno u osporavanom rješenju). Naručitelj je 27. prosinca 2022. pozvao ponuditelja na dodatno očitovanje i pojašnjenje (članak 293. ZJN) na koji će način gospodarski subjekt Ingemar s.r. I. sudjelovati u izvršenju predmetnog ugovora. Odabrani ponuditelj je u dopisu od 9. siječnja 2023. naveo da će Ingemar s.r.l. izvoditi radove u vrijednosti od 371.372,50 kuna bez PDV-a, što je 15,57% vrijednosti ponude, te je detaljno naveo koje će stavke troškovnika izvoditi. Istaknuo je da je gospodarski subjekt na kojeg se oslanja proizvođač opreme koji više od 40 godina djeluje u sektoru jahti, a standardna proizvodnja sastoji se od velikog izbora pontona i plutajućih lukobrana, fiksnih gatova i sve potrebne opreme. Naručitelj je u ponovljenom zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naveo da iz dostavljene dokumentacije proizlazi da će Ingemar s.r.l. sudjelovati u izvršenju predmetnog ugovora odnosno izvoditi radove za koje se konkretna sposobnost traži.
Tuženik obrazlaže da je odabrani ponuditelj ispunio obvezu iz članka 273. stavka 2. ZoJN, te istaknuo da gospodarski subjekt na čiju se sposobnost oslonio nije dužan navesti da će izvoditi još neke stavke troškovnika (npr. isporučivanje pontona) pa je žalbeni prigovor sada ocijenjen kao neosnovan.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu