UsII-234/21 od 8. rujna 2021.

KLASA: 21/399

UsII-234/21 od 8. rujna 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost - Sudjelovanje u izvršenju predmeta nabave – Ustupanje stručnjaka – glavnog inženjera gradilišta - „Dostatno“ sudjelovanje (pravni standard iz članka 273. st.2. ZJN 2016) – Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje – Člana 273., 274. ZJN 2016
 
Prema ocjeni ovoga Suda neosnovano je pozivanje na predmet tuženika klasa: UP/I1-034-02/21-01/391. Naime u predmetu na koji ukazuje tužitelj gospodarski subjekt na čiju sposobnost se ponuditelj oslonio će izvršavati samo dio stavke troškovnika što čini 0,49% vrijednosti te stavke iz troškovnika i predstavlja vrijednost sudjelovanja jednog stručnjaka čije se sudjelovanje u tom ugovoru nikako ne može ocijeniti ključnim. U konkretnom predmetu subjekt na čiju se sposobnost oslanja odabrani ponuditelj će osim izvršenjem konkretne stavke troškovnike sudjelovati u izvršenju ugovora za cijelo vrijeme njegovog trajanja i to kroz angažiranog ključnog stručnjaka, glavnog inženjera gradilišta, a čija uloga i sudjelovanje u izvršenju ugovora samom dokumentacijom o nabavi određena kao ključna iz razloga što se radi o osobi koja je po svojoj poziciji odgovorna osoba gradilišta u smislu Zakona o gradnji i kao takva sudjeluje u izvršenju ugovora od njegovog početka pa sve do kraja. Dakle sudjelovanje gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja odabrani ponuditelj ne ostaje ograničena isključivo na izvršenje jedne stavke troškovnika nego će taj subjekt sudjelovati u izvršenju cijelog ugovora zbog čega takvo sudjelovanje nije zanemarivo kako to pogrešno smatra I. tužitelj.
Što se tiče prigovora tužitelja koji se odnosi na sadržajno nepotpunu i nevaljanu izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje valja istači da je tuženik pravilno utvrdio da izjave o stavljanju resursa na raspolaganje ne sadrže sve one podatke koji su tražene točkom 30. DON-a, ali istovremeno je utvrdio da ponuda odabranog ponuditelja sadrži te podatke, ne u samim izjavama, nego na drugom mjestu i to u uvezu ponude. Stoga prema ocjeni i ovoga Suda naručitelj je u fazi pregleda i ocjene ponude raspolagao podacima koje je dokumentacijom o nabavi zahtijevao te je pregled i ocjenu na njima utemeljio. Prema ocjeni i ovoga Suda činjenica što u samim izjavama određeni podaci nisu navedeni, u konkretnom slučaju iz navedenog razloga što su sadržani na drugom mjestu u ponudi, nemaju utjecaja na zakonitost samog pregleda i ocjene, a time i na odabir ponude.

 
Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu