UsII-447/20 od 8. siječnja 2021.

KLASA: 20/807

UsII-447/20 od 8. siječnja 2021.
 
Oslanjanje – Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Zamjena subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja -  Izjava o ustupanju resursa – Članak 273., 274., 275. ZJN 2016
 
Nisu osnovani prigovori tužitelja kojima osporava zakonitost ocjene tuženika u pogledu postupanja naručitelja u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda, a vezano za primjenu instituta oslanjanja i posljedično dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti odabranog ponuditelja. Budući da je u konkretnom slučaju utvrdeno kako gospodarski subjekt na kojeg se odabrani ponuditelj oslonio u trenutku predaje ponude ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta odnosno uvjetu tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je postupio u skladu s odredbom članka 275. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i zatražio zamjenu subjekta na čiju se sposobnost naručitelj oslonio. Zamjena subjekta na kojeg se ponuditelj oslonio legitiman je institut koji je propisan Zakonom o javnoj nabavi pa je u tom smislu pravilno ocijenio tuženik da je bespredmetno od strane tužitelja taj institut dovoditi u vezu s institutom iz članka 293. Zakona o javnoj nabavi na način kako to čini tužitelj te ukazuje na odstupanje odredbi u pogledu zamjene sa granicama primjene članka 293. Zakona o javnoj nabavi.
U pogledu sadržaja izjave o ustupanju resursa izdanu od strane Fulgor S.A. Grčka, dokument kojega je odabrani ponuditelj dostavio na temelju zahtjeva naručitelja za zamjenom sukladno članku 275. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi za koji tužitelj tvrdi da ne sadrži izričitu izjavu tog subjekta da će izvoditi radove za koje se ta sposobnost traži također nije osnovan. Iz izjave koju tužitelj osporava proizlazi da se radi o izjavi o ustupanju resursa izdanu od strane Fulgor S.A. 18. travnja 2020. kojom navedena firma potvrđuje da odabranom ponuditelju ustupa iskustvo u vidu navedene reference te se navodi da se navedeno iskustvo stavlja na raspolaganje u svrhu dokazivanja ponuditeljeve sposobnosti i tijekom izvršenja ugovora za poslove polaganja kabela i izradu kabelskih spojnica u točkama B.1. i B.2. u Dokumentaciji o nabavi 4. Prema tome iz navedene izjave proizlazi da će navedeni gospodarski subjekt sudjelovati u izvršenju ugovora odnosno izvodit će radove i to radove polaganje kabela i izrade kabelskih spojnica pa se stoga ne može prihvatiti tvrdnja tužitelja da je stavljanje resursa na raspolaganje izjednačeno sa izvođenjem radova.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu